Κρισιολόγηση Παραχωρήσεων Μεταλλείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση37fcb079-8d08-4919-8ba5-f2b73f79e0aa 291631

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την παρακολούθηση της δραστηριότητας των παραχωρήσεων μεταλλείων και την κρισιολόγησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Ανά τριετία διενεργείται από το ΥΠΕΝ αξιολόγηση της δραστηριότητας των Παραχωρήσεων Μεταλλείων (ΠΜ), η καλούμενη κρισιολόγησή τους.

Η κρισιολόγηση βασίζεται στις εκθέσεις δραστηριότητας που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή τη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, από το εκάστοτε, κατά τόπον αρμόδιο, Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας), και από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) - τ. ΙΓΜΕ.

Οι εν λόγω εκθέσεις υποβάλλονται ανά τριετία και εντός τριών μηνών από την 30η Απριλίου του επόμενου της τριετίας έτους. Κατά την υποβολή τους, οι εν λόγω εκθέσεις πρωτοκολλούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και χρεώνονται στη Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών.

Αντιπαραβάλλονται δε με το προβλεπόμενο, στο άρθρο 118, του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. /ΜΑ 210/1973, ΦΕΚ Α΄277), Δελτίο Δραστηριότητας (ΔΔ) ή Δήλωση Απραξίας (ΔΑ), που υποβάλλει ετησίως ο εκάστοτε εκμεταλλευτής της ΠΜ. Εφόσον, δεν υπάρχει εκμετάλλευση ή διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών, τότε εξετάζεται η ΔΑ του διοικούμενου, στην οποία οφείλουν να τεκμηριώνονται οι λόγοι της απραξίας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα παραστατικά.

Ο σκοπός της κρισιολόγησης είναι να επιβεβαιωθεί η ενεργή δραστηριότητα έρευνας και εκμετάλλευσης του μεταλλείου ή η θέση του σε απραξία και στη δεύτερη περίπτωση να χαρακτηρισθούν οι λόγοι απραξίας ως αποχρώντες ή μη κατά την έννοια του αρ.121 παρ.1 του Μεταλλευτικού Κώδικα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης και επιβεβαίωσης ενεργής δραστηριότητας του μεταλλείου, ενημερώνεται ο φάκελος της Παραχώρησης Μεταλλείου, που τηρείται στην υπηρεσία. Αντίθετα, στην περίπτωση διαπίστωσης μεταλλείου σε απραξία (ή αργία), εξετάζονται περαιτέρω οι λόγοι που την επιβάλλουν, σύμφωνα με τον διοικούμενο, και αξιολογείται η βασιμότητα της προβαλλόμενης από τον διοικούμενο αιτιολογίας.

Σε αυτό το στάδιο, ο διοικούμενος καλείται σε ακρόαση, είτε με γραπτό υπόμνημα, είτε ενώπιον της υπηρεσίας, αναφέροντας στην κλήση ότι η υπηρεσία θα προβεί σε έκπτωση του μεταλλειοκτήτη από το δικαίωμα της μεταλλειοκτησίας, εφ` όσον κρίνει μη αποχρώντες τους, περί μη εκμεταλλεύσεως ή μη διενέργειας μεταλλευτικών ερευνών, επικαλουμένους λόγους (άρθρο 121 ΜΚ). Με την κρισιολόγηση, η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που προσκόμισε ο διοικούμενος με τις δηλώσεις και κατά την ακρόαση ή το υπόμνημα που τυχόν υπέβαλλε, αποφαίνεται αναφορικά με την αποδοχή ή μη των λόγων που προέβαλε ο διοικούμενος για την απραξία, ως αποχρώντες ή μη, αντίστοιχα.

Στην περίπτωση διαπίστωσης αδικαιολόγητης απραξίας μεταλλείου επί μία ή και συνεχόμενες διαδοχικές τριετίες, συντάσσεται και υποβάλλεται αρμοδίως εισήγηση, προς τη Διεύθυνση ΜΕΒΟ του Υπουργείου, έκπτωσης του μεταλλειοκτήτη από τα δικαιώματά του επί της ΠΜ.

Η Υπηρεσία δύναται προ της περί εκπτώσεως εισήγησής της, να τάξει στον μεταλλειοκτήτη προθεσμία το πολύ μέχρι ενός έτους προς ολοκλήρωση της εκμεταλλεύσεως ή συμπλήρωση των προβλεπόμενων μεταλλευτικών ερευνών.

Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδει την περί εκπτώσεως εισήγησή της. Αναφορικά με τον χρόνο υλοποίησης της διαδικασίας, δεν προβλέπονται ειδικές προθεσμίες. Προβλέπεται ότι η διαδικασία εκκινεί με την παραλαβή από το αρμόδιο Τμήμα (Τμήμα Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΝ) των εκθέσεων τριετίας που συντάσσονται από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

Οι εκθέσεις υποβάλλονται στο αρμόδιο Τμήμα μέσα σε τρεις μήνες από την 30η Απριλίου - δηλαδή μέχρι την 30η Ιουλίου - του επόμενου της τριετίας έτους. Σε περίπτωση που κάποιες εκθέσεις δεν υποβληθούν, αποστέλλεται από το αρμόδιο Τμήμα συγκεντρωτική έγγραφη ειδοποίηση προς την Επιθεώρηση Μεταλλείων ή την ΕΑΓΜΕ και δίνεται προθεσμία υποβολής τους εντός ενός μήνα. Κατά συνέπεια, είτε τον Αύγουστο είτε τον Οκτώβριο κάθε επόμενου της τριετίας έτους, και με δεδομένη την παραλαβή όλων των απαιτούμενων στοιχείων (δηλαδή των εκθέσεων κάθε παραχώρησης) εκκινεί η κρισιολόγηση και ολοκληρώνεται με την ανωτέρω διαδικασία κατά περίπτωση.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας, με δεδομένη την εμπρόθεσμη ανταπόκριση των συναρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και του διοικούμενου, όπου απαιτείται η συμμετοχή του, πρακτικά δεν ξεπερνά τη λήξη του επομένου της τριετίας ημερολογιακού έτους. Συναρμόδιοι φορείς θεωρούνται η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν τηρείται μητρώο sensu stricto. Τηρείται ψηφιακό αρχείο παρακολούθησης και καταγραφής των τριετιών ανά παραχώρηση, τμήμα του οποίου επιβεβαιώνεται και από φυσικό αρχείο.Για παλαιότερες κρισιολογήσεις, τηρούνταν Βιβλίο Μεταλλείων στην υπηρεσία, το οποίο σήμερα έχει μεταφερθεί σε ηλεκτρονικό αρχείο excel, που ενημερώνεται.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Υποβολή εκθέσεων τριετίας για έκαστη Παραχώρηση Μεταλλείου (ΠΜ), από τις συναρμόδιες υπηρεσίες: α) κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων (Νοτίου ή Βορείου Ελλάδας) και β) ΕΑΓΜΕ (τ. ΙΓΜΕ)

Σημειώσεις

Οι συναρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται στην υποβολή των ανωτέρω εκθέσεων τριετίας, οι οποίες συντάσσονται κατόπιν αυτοψίας. Ως εκ τούτου, η κατάθεση θεωρείται αυτεπάγγελτη και ότι υλοποιείται από φορείς του Δημοσίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Στην περίπτωση που το υποβληθέν αίτημα του διοικούμενου απορριφθεί, ο διοικούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

    Αναφορικά με την αίτηση θεραπείας, ισχύει το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45), σύμφωνα με το οποίο: "Άρθρο 24 Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή 1. Αν από τις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της, κατά το επόμενο άρθρο, ειδικής διοικητικής, ή ενδικοφανούς, προσφυγής, ο ενδιαφερόμενος, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική διοικητική πράξη μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, με αίτησή του, να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προίσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). 2. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την αποφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. 3. Αν αρμόδια για την ανάκληση ή τροποποίηση ή την ακύρωση είναι άλλη διοικητική αρχή, εκείνη στην οποία κατατέθηκε η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή οφείλει να τη διαβιβάσει στην αρμόδια αρχή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Και στην περίπτωση αυτή, η γνωστοποίηση της απόφασης της αρμόδιας αρχής, στον ενδιαφερόμενο, πρέπει να γίνεται μέσα στην κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία. 4. Αν η πράξη ακυρωθεί, η υπόθεση επανέρχεται στην αρχή που εξέδωσε την πράξη, εκτός αν οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν αρμοδιότητα της προϊστάμενης αρχής για την έκδοσή της." Εναλλακτικά, δύναται να προσφύγει δικαστικά.

    Δεν προβλέπεται έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή. Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση, λόγω μη έγκαιρης υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων και την ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αλλά στο τελικό στάδιο, με την υποβολή των στοιχείων η διαδικασία ενεργοποιείται.

    NACE

    • 05.1 Εξόρυξη λιθάνθρακα
    • 05.2 Εξόρυξη λιγνίτη
    • 07.1 Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
    • 07.21 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
    • 07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
    • 08.91 Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων
    • 08.92 Εξόρυξη τύρφης
    • 08.99 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      ΚΡΙΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το συγκεκριμένο μεταλλείο, για το οποίο ενεργοποιείται η διαδικασία της κρισιολόγησης, δυνάμει σύμβασης παραχώρησης από την Ελληνική Δημοκρατία.

       Όχι Όχι

      • 2 Περιβαλλοντικές Απόφαση Έγκρισηs Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) : Εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις και υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα στο μεταλλείο, για το οποίο εκκινεί η διαδικασία της κρισιολόγησης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει την απαιτούμενη ΑΕΠΟ.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εγκριτική Απόφαση Τεχνικής Μελέτης Έρευνας ή και Εκμετάλλευσης: Εφόσον πληρούνται οι ιδιοκτησιακές προϋποθέσεις και υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα στο μεταλλείο, για το οποίο εκκινεί η διαδικασία της κρισιολόγησης, ο διοικούμενος οφείλει να έχει λάβει, κατόπιν λήψης της ΑΕΠΟ, την απαραίτητη απόφαση έγκρισης Τεχνικής Μελέτης έρευνας ή εκμετάλλευσης, δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση Δραστηριότητας Μεταλλείου, από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων Έκθεση

       Έκθεση Δραστηριότητας Μεταλλείου, από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 2 Έκθεση Δραστηριότητας Μεταλλείου, από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) Έκθεση

       Έκθεση Δραστηριότητας Μεταλλείου, από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Ετήσιο Δελτίο Δραστηριότητας Μεταλλείου (ΔΔ) ή ετήσια Δήλωση Απραξίας (ΔΑ), από τον εκάστοτε εκμεταλλευτής της ΠΜ, σύμφωνα με το άρθρο 118, του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. /ΜΑ 210/1973, ΦΕΚ Α΄277) Δελτίο

       Ετήσιο Δελτίο Δραστηριότητας Μεταλλείου (ΔΔ) ή ετήσια Δήλωση Απραξίας (ΔΑ), από τον εκάστοτε εκμεταλλευτής της ΠΜ, σύμφωνα με το άρθρο 118, του Μεταλλευτικού Κώδικα (Ν.Δ. /ΜΑ 210/1973, ΦΕΚ Α΄277)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ουσιαστικά, ο εκμεταλλευτής της Παραχώρησης Μεταλλείου υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο Δραστηριότητας (ΔΔ) ή την ετήσια Δήλωση Απραξίας (ΔΑ), στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής του Υπουργείου. Τα εν λόγω έγγραφα κοινοποιούνται στην αρμόδια για την κρισιολόγηση Διεύθυνση (Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών). Στην περίπτωση που το μεταλλείο τελεί σε απραξία ή αργία, είναι σύνηθες να μην υποβάλλονται στο ΥΠΕΝ τα εν λόγω δελτία, γεγονός που δεν επηρεάζει τη συνέχιση της διαδικασίας με αντίστοιχη μνημόνευση της έλλειψής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 4 Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο για το οποίο εκκινεί η διαδικασία κρισιολόγησης. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης. Σύμβαση

       Σύμβαση παραχώρησης μεταλλείου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του εκάστοτε διοικούμενου (μεταλλειοκτήτη), βάσει της οποίας αποδεικνύεται η κατοχή μεταλλευτικού δικαιώματος για το μεταλλείο για το οποίο εκκινεί η διαδικασία κρισιολόγησης.

       Τα στοιχεία αυτά τηρούνται στο αρχείο της αρμόδιας Διεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των ανωτέρω συμβάσεων πραγματοποιείται κατά την έναρξη της διαδικασίας, με βάσει το αρχείο της υπηρεσίας, με σκοπό τη διαπίστωση ότι πράγματι ο διοικούμενος πληροί τις προϋποθέσεις να απευθύνεται στην υπηρεσία, η οποία έχει ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο αντικείμενο (G2B), και να υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 5 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προκύπτουν τα υποβαλλόμενα στοιχεία. Είναι προϋπόθεση της σύννομης λειτουργίας του μεταλλείου, για το οποίο εκκινεί η διαδικασία κρισιολόγησης στην περίπτωση που υπάρχει δραστηριότητα. Η διαδικασία αφορά και σε Παραχωρήσεις Μεταλλείων, στις οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα, οπότε υπό αυτή την έννοια θεωρείται δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9681

      • 6 Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού Απόφαση

       Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η Απόφαση Έγκρισης Τεχνικής Μελέτης Εκμετάλλευσης Μεταλλείου ή Έρευνας μεταλλευτικού ή ενεργειακού ορυκτού καλύπτει γεωγραφικά την περιοχή από την οποία προέρχονται τα υποβληθέντα στοιχεία. Είναι προϋπόθεση της σύννομης λειτουργίας του μεταλλείου, για το οποίο εκκινεί η διαδικασία κρισιολόγησης στην περίπτωση που υπάρχει δραστηριότητα. Η διαδικασία αφορά και σε Παραχωρήσεις Μεταλλείων, στις οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα, οπότε υπό αυτή την έννοια θεωρείται δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο διοικούμενος είναι νομικό πρόσωπο και απαιτείται να αποδειχθεί ότι εκπροσωπείται από συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, απαιτείται η υποβολή του εν λόγω δικαιολογητικού, το οποίο δύναται να είναι σύμβαση με την Ελληνική Δημοκρατία, καταστατικό εταιρείας, πράξη διοικητικού συμβουλίου, κα. Από τα νομιμοποιητικά έγγραφα, προκύπτει η ικανότητα το νομικό πρόσωπο να εκπροσωπείται ενώπιον της Δημόσιας Διοίκησης με συγκεκριμένο/α φυσικό/ά πρόσωπο/α. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή δύναται να εξαχθεί από τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας (λχ η σύμβαση δυνάμει της οποίας δραστηριοποιείται ο διοικούμενος), τότε η αναζήτηση γίνεται αυτεπάγγελτα. Στην περίπτωση που η πληροφορία αυτή έχει υποβληθεί ήδη στην υπηρεσία και δεν έχει μεταβληθεί, δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή της κάθε φορά που ο διοικούμενος (νομικό πρόσωπο) συναλλάσσεται/ επικοινωνεί με τη Δημόσια Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται "δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις".

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • Νομοθετικό Διάταγμα 103 - 114, 118 - 121 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Μεταλλευτικός Κώδικας (ΜΚ) Άρθρα 103 - 112: Στα εν λόγω άρθρα προβλέπονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μεταλλειοκτητών, με έμφαση στα άρθρα 103, 104, 106, 107, 108, 110 και 112. Άρθρα 118 - 121: Τα εν λόγω άρθρα αποτελούν περιγραφή της διαδικασίας κρισιολόγησης της δραστηριότητας μεταλλείου, καθώς και της πιθανής κλήσης του διοικούμενου σε ακρόαση, σε περίπτωση που απαιτηθεί να αιτιολογηθεί τυχόν απραξία του μεταλλείου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • Προεδρικό Διάταγμα 50 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) Στο άρθρο 50, περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών. Στο εδάφιο ιι), της παραγράφου 3.α), προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταλλευτικών και Ενεργειακών Ορυκτών ανήκει η παρακολούθηση της δραστηριότητας των παραχωρήσεων μεταλλείων και η κρισιολόγησή τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • 1 Παραλαβή εκθέσεων τριετίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανά τριετία και εντός τριών μηνών από την 30η Απριλίου του επόμενου της τριετίας έτους (δηλαδή μέχρι την 30 Ιουλίου), παραλαμβάνονται οι δύο εκθέσεις δραστηριότητας για κάθε μία παραχώρηση. Συντάσσονται και αποστέλλονται, κατόπιν αυτοψίας, η μεν πρώτη από την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων (Βορείου ή Νοτίου Ελλάδας) και, η δε άλλη, από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).Οι εκθέσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες από την 30η Απριλίου - δηλαδή μέχρι την 30η Ιουλίου - του επόμενου της τριετίας έτους, στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πρωτοκολλούνται και χρεώνονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών για ενέργεια.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 2 Προκαταρκτικός Έλεγχος Εκθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται προκαταρκτικός έλεγχος με σκοπό να διαπιστωθεί ότι για κάθε παραχώρηση έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες εκθέσεις της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ).

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαπίστωση ελλείψεων εκθέσεων δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι, για κάποια παραχώρηση, δεν έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, η απαιτούμενη έκθεση δραστηριότητας τριετίας, αποστέλλεται από το αρμόδιο Τμήμα συγκεντρωτική έγγραφη ειδοποίηση είτε προς την κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων, είτε προς την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), να υποβληθούν οι προβλεπόμενες εκθέσεις δραστηριότητας εντός ενός μήνα. Εφόσον, οι εν λόγω υπηρεσίες ανταποκριθούν και υποβληθούν οι απαιτούμενες εκθέσεις δραστηριότητας στο Αρμόδιο Τμήμα, επαναλαμβάνεται το Βήμα 1.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Ναι


      • 4 Διαπίστωση παραλαβής του συνόλου των απαιτούμενων εκθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Εφόσον, κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) έχουν, αμφότερες, υποβάλλει τις απαιτούμενες εκθέσεις δραστηριότητας, εκκινεί η αξιολόγηση τους ανά Παραχώρηση Μεταλλείου (ΠΜ).

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση των εκθέσεων δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποβληθείσες εκθέσεις δραστηριότητας αξιολογούνται και αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας. Σε κάθε παραχώρηση, σημείο εκκίνησης είναι η επόμενη τριετία από την τελευταία ολοκληρωμένη με διοικητική πράξη κρισιολόγηση, που υπάρχει στο αρχείο της Υπηρεσίας. Διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις: α) Παραχωρήσεις ενεργές ή σε εκμετάλλευση, οι οποίες είναι μεταλλεία σε λειτουργία από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και έχουν Δελτίο Δραστηριότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118, του ΜΚ. β) Παραχωρήσεις μη ενεργές, για τις οποίες εξετάζεται εάν πραγματοποιήθηκε μεταλλευτική έρευνα, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις περί αποθεματικών μεταλλείων, κλπ. Για τις μη ενεργές ΠΜ, υποβάλλεται από τον εκμεταλλευτή Δήλωση Απραξίας (ή μηδενικό δελτίο δραστηριότητας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 118, του ΜΚ.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 6 Κρισιολόγηση ενεργής ή σε εκμετάλλευση παραχώρησης μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η κρισιολόγηση ενεργής ή σε εκμετάλλευση παραχώρησης γίνεται ομαδικά ανά επιχείρηση για όλες τις παραχωρήσεις που λειτουργούν και για αυτές που διατηρεί ο μεταλλειοκτήτης ως αποθεματικές. Για κάθε μεταλλειοκτήτη, ελέγχεται η υποβληθείσα συνοπτική κατάσταση του άρθρου 118, παράγραφος 2, του Μεταλλευτικού Κώδικα (Μ.Κ.), όλων των μεταλλείων, των οποίων τυγχάνει δικαιούχος. Διευκρινίζεται το είδος μεταλλεύματος για κάθε μεταλλείο, εάν το μεταλλείο τελεί σε εκμετάλλευση κατά την έννοια του άρθρου 3, του Μ.Κ., ποια μεταλλεία είναι αποθεματικά και ποιες έρευνες διεξάγονται σε αυτά σύμφωνα με τα άρθρα 106, 107 και 108 του Μ.Κ. Στη συνέχεια, τα στοιχεία της ανωτέρω κατάστασης, αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία των αντίστοιχων εκθέσεων της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ). Τα συμπεράσματα συνοψίζονται και οι κρίσεις του Αρμόδιου Τμήματος αποτυπώνονται στο έγγραφο της κρισιολόγησης.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή του εγγράφου κρισιολόγησης στην μεταλλευτική επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο της κρισιολόγησης αποστέλλεται στον εκμεταλλευτή της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ), με απόδειξη παραλαβής, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο υπηρεσιακός του φάκελος.

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Ναι


      • 8 Κρισιολόγηση μη ενεργής παραχώρησης μεταλλείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για κάθε μη ενεργή παραχώρηση μεταλλείου, ελέγχεται εάν από τις εκθέσεις της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και της ΕΑΓΜΕ προκύπτει ότι: - στο μεταλλείο έγινε μεταλλευτική έρευνα, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104, του ΜΚ - για την παραχώρηση πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 107 και 108, περί αποθεματικών μεταλλείων - το μεταλλείο βρίσκεται σε αργία ή απραξία. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των υποβληθεισών εκθέσεων αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία του αντίστοιχου υποβληθέντος Δελτίο Απραξίας (ΔΑ) (ή μηδενικού Δελτίου Δραστηριότητας).

       Σημειώσεις Συναρμόδιοι φορείς είναι η κατά τόπον αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), τέως ΙΓΜΕ, οι οποίες οφείλουν να υποβάλλουν τις απαραίτητες για την κρισιολόγηση εκθέσεις δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαπίστωση μεταλλευτικής έρευνας σε μη ενεργή ΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν, κατά το προηγούμενο βήμα 8, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε μεταλλευτική έρευνα στην υπό αξιολόγηση ΠΜ, σύμφωνα με τα άρθρα 103 και 104, εκδίδεται η κρισιολόγηση, στην οποία αποτυπώνεται ότι η παραχώρηση βρίσκεται σε λειτουργία κατά την υπόψη τριετία.

       Ναι Όχι


      • 10 Αποστολή του έγγράφου κρισιολόγησης στη μεταλλευτική επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο της κρισιολόγησης αποστέλλεται στον εκμεταλλευτή της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ), με απόδειξη παραλαβής, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο υπηρεσιακός του φάκελος.

       Ναι Ναι


      • 11 Διαπίστωση μη ενεργής παραχώρησης ως αποθεματικής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν, κατά το προηγούμενο βήμα 8, διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε εκμετάλλευση ή μεταλλευτική έρευνα, αλλά ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 107, 108, 110 και 112, του ΜΚ, περί αποθεματικών μεταλλείων, τότε η μη ενεργή παραχώρηση χαρακτηρίζεται ως αποθεματική. Eκδίδεται η κρισιολόγηση, στην οποία αποτυπώνεται ότι η παραχώρηση χαρακτηρίστηκε ως αποθεματική, κατά την υπόψη τριετία.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποστολή του έγγράφου κρισιολόγησης στη μεταλλευτική επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο της κρισιολόγησης αποστέλλεται στον εκμεταλλευτή της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ), με απόδειξη παραλαβής, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο υπηρεσιακός του φάκελος.

       Ναι Ναι


      • 13 Διαπίστωση μη ενεργής ΠΜ σε αργία ή απραξία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν, κατά το προηγούμενο βήμα 8, διαπιστώθηκε ότι δεν πραγματοποιήθηκε ούτε εκμετάλλευση, ούτε μεταλλευτική έρευνα και ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΜΚ για τις αποθεματικές ΠΜ, τότε διαπιστώνεται ότι η ΠΜ βρίσκεται σε αργία ή απραξία. Οι υποβληθείσες εκθέσεις της κατά τόπον αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων και της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) αντιπαραβάλλονται με τα αντίστοιχα Δελτία Απραξίας (ΔΑ).

       Ναι Όχι


      • 14 Κλήση προς το διοικούμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκμεταλλευτής της Παραχώρησης Μεταλλείου καλείται εγγράφως σε ακρόαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις του και τους λόγους απραξίας της ΠΜ, κατά την υπό εξέταση τριετία. Η κλήση σε ακρόαση αποστέλλεται στον διοικούμενο με απόδειξη παραλαβής.

       Ναι Όχι


      • 15 Ακρόαση του εκμεταλλευτή της ΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εκμεταλλευτής της Παραχώρησης Μεταλλείου προσέρχεται κατά την ορισθείσα ημερομηνία στα γραφεία της Υπηρεσίας και εκθέτει τους λόγους απραξίας της ΠΜ. Εναλλακτικά, ο εκμεταλλευτής δύναται να υποβάλλει υπόμνημα, στο οποίο να εκθέτει τους λόγους απραξίας της ΠΜ. Είναι πιθανό ο εκμεταλλευτής της ΠΜ να μην ανταποκριθεί στην κλήση σε ακρόαση, δηλαδή να μην εμφανιστεί κατά την ορισθείσα ημερομηνία και να μην υποβάλλει υπόμνημα. Η διαδικασία συνεχίζεται ανεξαρτήτως της αντίδρασης του εκμεταλλευτή και το Αρμόδιο Τμήμα αξιολογεί την απραξία (ή αργία) της ΠΜ ερήμην του εκμεταλλευτή, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 121, του ΜΚ.

       Ναι Όχι


      • 16 Διαπίστωση δικαιολογημένης απραξίας ΠΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον, κατά το προηγούμενο στάδιο ο εκμεταλλευτής της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ) εμφανίστηκε κατά την ορισθείσα ημερομηνία για να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με την απραξία της ΠΜ ή, εναλλακτικά, υπέβαλλε εμπρόθεσμα σχετικό υπόμνημα, και οι επικαλούμενοι από τον ίδιο λόγοι απραξίας κριθούν, από τον Αρμόδιο Φορέα, αποχρώντες, συντάσσεται από τον Αρμόδιο Φορέα η κρισιολόγηση της ΠΜ στην οποία αποτυπώνεται ότι η απραξία (ή αργία) της ΠΜ είναι δικαιολογημένη.

       Ναι Όχι


      • 17 Αποστολή του εγγράφου κρισιολόγησης στη μεταλλευτική επιχείρηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο της κρισιολόγησης αποστέλλεται στον εκμεταλλευτή της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ), με απόδειξη παραλαβής, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο υπηρεσιακός του φάκελος.

       Ναι Ναι


      • 18 Διαπίστωση μη δικαιολογημένης απραξίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον, ο εκμεταλλευτής της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ) δεν ανταποκριθεί στην κλήση σε ακρόαση - είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω εμπρόθεσμης υποβολής υπομνήματος - διενεργείται η κρισιολόγηση της ΠΜ στην οποία αποτυπώνεται ότι η απραξία (ή αργία) της ΠΜ είναι αδικαιολόγητη. Ομοίως, εφόσον ο εκμεταλλευτής της ΠΜ ανταποκριθεί στην κλήση σε ακρόαση - είτε μέσω φυσικής παρουσίας, είτε μέσω εμπρόθεσμης υποβολής υπομνήματος - και οι επικαλούμενοι από τον ίδιο λόγοι απραξίας κριθούν, από το Αρμόδιο Τμήμα, μη αποχρώντες, τότε διενεργείται η κρισιολόγηση της ΠΜ στην οποία αποτυπώνεται ότι η απραξία (ή αργία) της ΠΜ είναι αδικαιολόγητη.

       Ναι Όχι


      • 19 Υποβολή εισήγησης στην Αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά το προηγούμενο στάδιο 18, διαπιστωθεί μη δικαιολογημένη απραξία (ή αργία) της Παραχώρησης Μεταλλείου (ΠΜ), ή οι επικαλούμενοι λόγοι αυτής κριθούν μη αποχρώντες, το Αρμόδιο Τμήμα γνωμοδοτεί υπέρ της έκπτωσης του εκμεταλλευτή από το δικαιώματά της μεταλλειοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 121, του ΜΚ. Επιπρόσθετα, το Αρμόδιο Τμήμα δύναται, προ της περί εκπτώσεως γνωμοδότηση, να τάξη στον εκμεταλλευτή της ΠΜ προθεσμία, το πολύ μέχρι ενός έτους, προ ολοκλήρωσης της εκμετάλλευσης ή της συμπλήρωσης των απαιτούμενων μεταλλευτικών ερευνών. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, το Αρμόδιο Τμήμα εκδίδει την περί εκπτώσεως γνωμοδότηση. Ο εκμεταλλευτής ενημερώνεται σχετικά με απόδειξη παραλαβής. Παράλληλα ενημερώνεται ο υπηρεσιακός φάκελος του διοικούμενου.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.