Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας αυτοδίκαια με τη γέννηση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa2f73b90-d94d-4a07-92c0-c218366b9e1a 273909

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 10 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

39 ημέρες έως 7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας από όσους γεννήθηκαν και ζουν στην Ελλάδα με αλλοδαπή ιθαγένεια ή χωρίς ιθαγένεια, εφόσον πληρούν τις από τον νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:

α. ένας από τους αλλοδαπούς γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από τη γέννηση του ή β. δεν αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του (στην Ελλάδα) ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές, αν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης, ή γ. είναι άγνωστης ιθαγένειας, εφόσον η αδυναμία διαπίστωσης της τυχόν αποκτώμενης με τη γέννηση αλλοδαπής ιθαγένειας δεν οφείλεται σε άρνηση συνεργασίας γονέα.

Τα έγγραφα ταυτοποίησης και λοιπά δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότερη περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι.

Τελευταία ενημέρωση

04/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπού λόγω γέννησης στην Ελλάδα (άρθρο 1 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)

Σημειώσεις

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον άμεσα ενδιαφερόμενο είτε από τον ασκούντα την επιμέλεια ή δικαστική του συμπαράσταση, ή από τον Δήμο που παρέλαβε τυχόν αίτημα εγγραφής στο δημοτολόγιο. Στην περίπτωση α της παραγρ. 2, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο (αν είναι ενήλικος) ή από τους γονείς του. Αν πρόκειται για τις περιπτώσεις β,γ της παραγρ.2 του άρθρου 1, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από το Νομικό πρόσωπο που τυχόν έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης. Επί ολοκληρωμένων αιτημάτων η αίτηση δύναται να υποβληθεί απευθείας στο Δήμο στον οποίο θα δημοτολογηθεί ο ενδιαφερόμενος, εντούτοις λόγω ανάγκης διερεύνησης των αρνητικών προϋποθέσεων ιδίως των περιπτώσεων β και γ της παραγρ. 2 συνίσταται η υποβολή του αιτήματος στην ΠΔΙ η οποία θα ελέγξει την εφαρμοστέα νομική βάση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Κατά των αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας, καθώς και όσων αποφάσεων εκδίδονται «με εντολή εξουσιοδότησης», χωρεί το δικαίωμα άσκησης ειδικής διοικητικής προσφυγής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης. Η κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. Ο Υπουργός Εσωτερικών αποφαίνεται επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την υποβολή στο Υπουργείο Εσωτερικών της προσφυγής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης αλλοδαπού στην Ελλάδα Κτήση ελληνικής ιθαγένειας με την αρχή εδάφους

      Επίσημος τίτλος

      Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας αυτοδίκαια με τη γέννηση στην Ελλάδα


      Μητρώα που τηρούνται

      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Εκλογικοί Κατάλογοι

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Γεωγραφικές Απόδειξη γέννησης στην Ελλάδα

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας απόδειξη της ταυτότητας του προσώπου ως προς το γεγονός της γέννησης καθώς και της κατοχής/δυνατότητας απόκτησης ή όχι αλλοδαπής ιθαγένειας

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας απόδειξη της μη κατοχής ή της αδυναμίας απόκτησης αλλοδαπής ιθαγένειας με τη γέννηση του ενδιαφερόμενου στην Ελλάδα Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αφορά αποκλειστικά τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγρ. 2 του άρθρου 1 ΚΕΙ

       Όχι Όχι

      • 4 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Αφορά αποκλειστικά την περίπτωση (α) του άρθρου 1 παραγρ. 2 Κ.Ε.Ι. και ελέγχεται στο πρόσωπο του ενός γονέα

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις (β) και (γ) του άρθρου 1, παραγρ. 2 του Κ.Ε.Ι. (πρόσωπα που δεν μπορούν να αποκτήσουν με τη γέννησή τους την αλλοδαπή ιθαγένεια των γονέων τους ή είναι άγνωστης ιθαγένειας) και ελέγχει την μη απόκτηση αλλοδαπής ιθαγένειας με κάθε πρόσφορο μέσο

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο Δήμου για τη διαβίβαση ελέγχου του αιτήματος από την αρμόδια ΠΔΙ όταν η αίτηση υποβλήθηκε στο Δήμο και όχι σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας. Έγγραφο

       Έγγραφο Δήμου για τη διαβίβαση ελέγχου του αιτήματος από την αρμόδια ΠΔΙ όταν η αίτηση υποβλήθηκε στο Δήμο και όχι σε Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Εφόσον το αίτημα υποβλήθηκε από τον ενδιαφερόμενο απευθείας στο Δήμο, ο τελευταίος δύναται να αναζητήσει τον έλεγχο πληρότητας-συνδρομής των προϋποθέσεων από την κατά τόπον αρμόδια ΠΔΙ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4084

      • 2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί αποκλειστικά από Ληξιαρχείο στην Ελλάδα διότι πρόκειται για γέννηση που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί αποκλειστικά από Ληξιαρχείο στην Ελλάδα διότι πρόκειται για γέννηση που έλαβε χώρα στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: πρόκειται για την απόδειξη γέννησης του αιτούντος στην Ελλάδα και κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο ή όποιον (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεργεί νόμιμα για λογαριασμό του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 9224

      • 3 Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ασφαλείας ταυτοποίησης του γονέα του ενδιαφερόμενου και του αιτούντα Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ασφαλείας ταυτοποίησης του γονέα του ενδιαφερόμενου και του αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρόκειται για την απόδειξη ότι ο γονέας είναι γνωστής ιθαγένειας που γεννήθηκε στην Ελλάδα για την εφαρμογή της περ.(α) της παρ.2 του άρ.1 Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή για την αδυναμία απόδειξης ιθαγένειας αν δεν υπάρχει, για την εφαρμογή των περ.(β) ή (γ) της παρ.2 του άρ.1 Κ.Ε.Ι. εφόσον σύμφωνα με το ισχύον αλλοδαπό δίκαιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο κατά τη γέννησή του στην Ελλάδα δεν απέκτησε την ιθαγένεια του γονέα του. Δεν υποβάλλεται υποχρεωτικά στις περ.(β) ή (γ) της παρ.2 του άρ.1 Κ.Ε.Ι. εάν τεκμηριώνεται αδυναμία προσκόμισης από τα στοιχεία της υπόθεσης. Στην περ.(α) της παρ.2 του άρ.1 του Κ.Ε.Ι. το ταυτοποιητικό έγγραφο υποβάλλεται και για τον ανήλικο αιτούντα αν έχει εκδοθεί ταυτοποιητικό έγγραφο στο όνομά του, ή και για τον ενήλικο αιτούντα αν η αίτηση υποβληθεί για ενήλικο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί αποκλειστικά από Ληξιαρχείο στην Ελλάδα διότι πρόκειται για γέννηση που έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί αποκλειστικά από Ληξιαρχείο στην Ελλάδα διότι πρόκειται για γέννηση που έλαβε χώρα στην Ελλάδα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Αφορά τη γέννηση του γονέα του προσώπου για το οποίο ζητείται η διαπίστωση της Ε.Ι. και υποβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση (α) της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 9224

      • 5 Άδεια νόμιμης διαμονής γονέα Άδεια διαμονής

       Άδεια νόμιμης διαμονής γονέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: αφορά αποκλειστικά την περιπτ.(α) της παραγρ.2 του άρθρου 1 ΚΕΙ. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί κατά τον ανήλικο βίο του αιτούντα, η άδεια νόμιμης διαμονής αφορά στο πρόσωπο του αιτούντα και όχι του γονέα του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές, Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4178

      • 6 Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής του γονέα και του αιτούντος την Ελληνική ιθαγένεια Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής του γονέα και του αιτούντος την Ελληνική ιθαγένεια

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό αποκλειστικά στην περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί κατά τον ανήλικο βίο του αιτούντα, η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κατατίθεται και για τον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4763

      • 7 Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Αποδεικτικό μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό αποκλειστικά στην περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι. Η μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα (του αιτούντος και του γονέα του) ελέγχεται από τη στιγμή της γέννησης και μπορεί να αποδειχθεί με: μισθωτήρια κατοικίας, τις θεωρήσεις εισόδου επί του διαβατηρίου του γονέα, λογαριασμούς οργανισμών κοινής ωφέλειας στο όνομα του γονέα, δηλώσεις εισοδήματος ή/και περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα, και κάθε άλλο πρόσφορο επίσημο στοιχείο. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ανήλικης ζωής του αιτούντος, τα δικαιολογητικά μόνιμης διαμονής υποβάλλονται και για τον ενήλικο πλέον αιτούντα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 4332

      • 8 Πρόκειται για την απόδειξη μη συνδρομής συγκεκριμένης ιθαγένειας στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου (ιδιότητα ανιθαγενούς) Δελτίο

       Πρόκειται για την απόδειξη μη συνδρομής συγκεκριμένης ιθαγένειας στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου (ιδιότητα ανιθαγενούς)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγρ.2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 3201

      • 9 Βεβαίωση αλλοδαπής δημόσιας αρχής βάσει της χώρας καταγωγής του αιτούντα για την απόδειξη μη συνδρομής συγκεκριμένης ιθαγένειας στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου (ιδιότητα ανιθαγενούς) Βεβαίωση

       Βεβαίωση αλλοδαπής δημόσιας αρχής βάσει της χώρας καταγωγής του αιτούντα για την απόδειξη μη συνδρομής συγκεκριμένης ιθαγένειας στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου (ιδιότητα ανιθαγενούς)

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 9703

      • 10 Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο απόδειξης της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο απόδειξης της οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Αφορά την απόδειξη συγγενικού δεσμού του προσώπου για το οποίο ζητείται η διαπίστωση της Ε.Ι. με το γονέα του και υποβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση α της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ (συνθήκη υπό την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό). Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα καταγωγής των γονέων του/της αιτούντος/σας ή τη χώρα στην οποία τηρούνται στοιχεία αστικής-οικογενειακής κατάστασης του/της αιτούντος/σας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 11 Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Αφορά την απόδειξη συγγενικού δεσμού του προσώπου για το οποίο ζητείται η διαπίστωση της Ε.Ι. με το γονέα του όταν απαιτείται γάμος και υποβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση α της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ (συνθήκη υπό την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό). Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα καταγωγής των γονέων του/της αιτούντος/σας ή τη χώρα στην οποία τελέστηκε ο γάμος των γονέων του αιτούντος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 9665

      • 12 Πράξη αναγνώρισης εκτός γάμου τέκνου Πιστοποιητικό

       Πράξη αναγνώρισης εκτός γάμου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά την απόδειξη συγγενικού δεσμού του προσώπου για το οποίο ζητείται η διαπίστωση της Ε.Ι. με τον πατέρα του (αν πρόκειται για εκτός γάμου τέκνο) και υποβάλλεται αποκλειστικά στην περίπτωση α της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ΚΕΙ (συνθήκη υπό την οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό). Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα στην οποία έλαβε χώρα η αναγνώριση του/της αιτούντος/σας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 8619

      • Νόμος 37 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4604/2019 (Α ́ 50) - Δικαίωμα προσφυγής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 45 4604 2019 50 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (Α ́ 97) περί προσφυγής, όπου αυτή προβλέπεται, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100050

      • Νόμος 1 παρ. 1 3838 2010 49 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Κ.Ε.Ι. περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100049

      • Νόμος 1 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τη γέννηση

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 8 3200 1955 97 Α

       Περιγραφή Προσφυγή κατά αποφάσεων του Νομάρχου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100097

      • Εγκύκλιος 8 2010

       Περιγραφή Εγκύκλιος περί τροποποίησης του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας υπ αρ.πρωτ. Φ.130181/29365/28.5.2010

       Νομικές παραπομπές http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/tropopoihsh kodika ithageneias.doc

      • 1 Πρωτοκόλληση Αίτησης ή Διοικητικού Εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή της αίτησης δια ζώσης ή μέσω email από τη Γραμματεία πρωτοκόλληση και χρέωση σε αρμόδιο Τμήμα για ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή.

       Σημειώσεις Στον εκτιμώμενο χρόνο συμπεριλαμβάνεται η τυχόν καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου από τον υπάλληλο της Γραμματείας για τη σύνταξη της αίτησης (δια ζώσης υποβολή)

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή η υπόθεση διαβιβάζεται από τη Γραμματεία στον αρμοδιο τμηματάρχη και χρεώνεται σε αρμόδιο εισηγητή από τον προϊστάμενο του τμήματος, και ακολούθως διαβιβάζεται στον εισηγητή μέσω της Γραμματείας με αποδεικτικό χρέωσης

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος στοιχείων υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών, η νομιμότητά τους και η πλήρωση των νομίμων προϋποθέσεων για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος αφορά τις ενέργειες της υπόθεσης και δεν λαμβάνει υπόψη του την άσκηση παράλληλων καθηκόντων τα οποία αναμένεται να διαφοροποιήσουν τον εκτιμώμενο χρόνος επεξεργασίας - ελέγχου της υπόθεσης

       Όχι Όχι


      • 4 Αναζήτηση τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη τεκμηρίωσης της νομικής βάσης με την οποία υποβλήθηκε το αίτημα (ελλείψεις φακέλου) αναζητούνται αυτεπάγγελτα ή/και με τη συνδρομή συναρμόδιων φορέων πρόσθετα στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο ή/και συναρμόδιους φορείς ημεδαπής και αλλοδαπής. Το επίπεδο υπογραφής (αρμόδιος διεκπεραίωσης) μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο αναφοράς για την προσκόμιση των πρόσθετων στοιχείων (Τμηματάρχης/Διευθυντής). Με την παραλαβή των πρόσθετων στοιχείων η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 1.

       Σημειώσεις Η διαδικασία εκτελείται συνδυαστικά με λογισμικό και χειροκίνητα. Στο βήμα αυτό συμπεριλαμβάνεται η λήψη των ελλιπών στοιχείων. Με την παραλαβή/ολοκλήρωση των ελλιπών στοιχείων η διαδικασία προχωράει στη σύνταξη σχεδίου απόφασης περί πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρόκειται για τη σύνταξη σχεδίου απόφασης μετά την ολοκλήρωση ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων από τον εισηγητή, το οποίο προωθείται προς υπογραφή από τον προϊστάμενο της περιφερειακής διεύθυνσης ιθαγένειας.

       Σημειώσεις Ο χρόνος υλοποίησης υπολογίζεται κατ εκτίμηση και κυμαίνεται ανάλογα με τον όγκο των χρονικά προηγούμενων εκκρεμών υποθέσεων στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας και την πληρότητα του φακέλου που υποβάλλεται για έλεγχο σε συνδυασμό και με την ανάγκη συνεργασίας με αλλοδαπές αρχές.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης περί μη πλήρωσης των προϋποθέσεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία εκτελείται συνδυαστικά (λογισμικό και με υπογραφή σε φυσική μορφή φακέλου) η απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση απόφασης διαπίστωσης της Ε.Ι.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία εκτελείται συνδυαστικά (λογισμικό και με υπογραφή σε φυσική μορφή φακέλου)

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται μέσω λογισμικού σχέδιο περίληψης για δημοσίευση στο ΕΤ, το οποίο υπογράφει αρμόδιος Τμηματάρχης και διαβιβάζει με ψηφιακή υπογραφή η Γραμματεία. Το βήμα/εκτιμ.χρόνος περιλαμβάνει και τη δημοσίευση της περίληψης από το ΕΤ.

       Ναι Όχι


      • 9 Ανακοίνωση κτήσης - Εντολή δημοτολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την ενημέρωση/λήψη του αριθμού ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύεται η απόφαση, συντάσσεται πράξη ανακοίνωσης της δημοσίευσης για την έναρξη των έννομων συνεπειών της πράξης, σε συναρμόδιες υπηρεσίες και ενδιαφερόμενο και συγκεκριμένα για την εγγραφή στο δημοτολόγιο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.