Λύση Ν.Ε.Π.Α (Εκούσια και Αυτοδίκαιη)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd5850e24-c214-4174-9e94-76e4a24da262 529856

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

70 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη λύση κάθε Ναυτιλικής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) υπό προϋποθέσεις και στη διαγραφή της από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η λύση κάθε εταιρίας ΝΕΠΑ λαμβάνει χώρα:

α. όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εφόσον δεν έχει καταστεί αορίστου χρόνου, β. με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, γ. με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, δ. με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν η Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 23 του ν.4926/2022, ε. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, στ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει η Ν.Ε.Π.Α. την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, ζ. αυτοδικαίως, αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης διοικητικής πράξης, με την οποία έπαυσε να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής που η Ν.Ε.Π.Α. έχει στην κυριότητά ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, η. αυτοδικαίως, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν 4926/2022.

Στις περ. (ε), (στ) και (ζ) το χρονικό διάστημα δύναται να αυξάνεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες, αν πρόκειται για σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. πλοίου αναψυχής που κατά τον χρόνο των πρώτων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών βρίσκεται υπό ναυπήγηση. Για την χορήγηση της αύξησης αυτής απαιτείται υποβολή αίτησης της Ν.Ε.Π.Α. προ της λήξεως των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Με την ως άνω αίτηση συνυποβάλλονται παραστατικά στα οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνονται (α) το συμφωνητικό μεταξύ της Ν.Ε.Π.Α. και του ναυπηγείου ή του αντιπροσώπου αυτού, (β) βεβαίωση του ναυπηγείου ότι η εταιρεία διαθέτει σκάφος υπό ναυπήγηση και (γ) παραστατικό κατάθεσης χρηματικού ποσού ως προκαταβολή.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρισης πρακτικού Γενικής Συνέλευσης με θέμα τη Λύση της εταιρείας, τη θέση αυτής σε εκκαθάριση και την εκλογή Εκκαθαριστών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λύση και Διαγραφή Ναυτιλιακής Εταιρίας Πλοίων Αναψυχής από το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α

      Επίσημος τίτλος

      Λύση Ν.Ε.Π.Α.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά, Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (Ναυτιλιακές Εταιρίες Πλοίων Αναψυχής)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Όταν λήξει ο χρόνος διάρκειας της Ν.Ε.Π.Α., που προβλέπεται στο Καταστατικό της (εφόσον δεν έχει καταστεί αορίστου χρόνου), τότε ο τηρών το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η Ν.Ε.Π.Α. μπορεί να λυθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

       Ναι Ναι

      • 3 Πτωχευτικού δικαίου Με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, η εταιρεία λύεται και εκδίδεται η σχετική διαπιστωτική πράξη.

       Ναι Ναι

      • 4 Δικαστικές Με τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν η Ν.Ε.Π.Α. επιδιώκει διαφορετικό σκοπό από αυτόν που αναφέρεται στο άρθρο 23 του ν. 4926/2022

       Ναι Ναι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης του καταστατικού στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκαλέσει σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, τότε το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εταιρείας και τη θέση σε εκκαθάριση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκκαθαριστές.

       Ναι Ναι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που έπαυσε να έχει η Ν.Ε.Π.Α. την κυριότητα ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείριση πλοίου αναψυχής που χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, τότε το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εταιρείας και τη θέση σε εκκαθάριση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκκαθαριστές.

       Ναι Ναι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Αν παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης διοικητικής πράξης, σύμφωνα με το Α΄ Μέρος, με την οποία έπαυσε να χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό το μοναδικό πλοίο αναψυχής που η Ν.Ε.Π.Α. έχει στην κυριότητά ή την εκμετάλλευση ή τη διαχείρισή της, και η Ν.Ε.Π.Α. δεν προκάλεσε στο διάστημα αυτό σημείωση στο μητρώο Ν.Ε.Π.Α. ότι απέκτησε την κυριότητα ή ότι ανέλαβε την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίου αναψυχής που έχει χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό, τότε το Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. διαπιστώνει την αυτοδίκαιη λύση της εταιρείας και τη θέση σε εκκαθάριση με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκκαθαριστές.

       Ναι Ναι

      • 8 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τον ψηφιακό τρόπο υποβολής απαιτείται η κατοχή των κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταχώρηση αποφάσεων οργάνων ΝΕΠΑ (Ν. 4926/2022) 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3034

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας. Πρακτικό

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 2 Έγγραφα ταυτοποίησης εκκαθαριστών Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Έγγραφα ταυτοποίησης εκκαθαριστών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων των εκκαθαριστών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Σε περίπτωση που στη Ν.Ε.Π.Α. μετέχει εταιρεία, υποβάλλονται καταστατικό της εταιρείας όπου να προβλέπεται ότι μπορεί να είναι μέλος σε άλλη εταιρεία, πρακτικό να εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α., καλώς έχειν της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών, σε επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή απαιτείται apostille και μετάφραση σε όλα τα παραπάνω έγγραφα. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Σε περίπτωση που στη Ν.Ε.Π.Α. μετέχει εταιρεία, υποβάλλονται καταστατικό της εταιρείας όπου να προβλέπεται ότι μπορεί να είναι μέλος σε άλλη εταιρεία, πρακτικό να εξουσιοδοτεί φυσικό πρόσωπο να υπογράψει στο καταστατικό της Ν.Ε.Π.Α., καλώς έχειν της εταιρείας, πιστοποιητικό μετόχων και πιστοποιητικό διευθυντών, σε επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα εντός εξαμήνου από την έκδοσή τους. Αν η εταιρεία είναι αλλοδαπή απαιτείται apostille και μετάφραση σε όλα τα παραπάνω έγγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9338

      • 4 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο τότε απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας για την κατάθεση της αίτησης λύσης της εταιρίας και την παραλαβή της Βεβαίωσης και του ακριβούς αντιγράφου του Καταστατικού. Εξουσιοδότηση

       Σε περίπτωση που ο αιτών είναι τρίτο πρόσωπο τότε απαιτείται εξουσιοδότηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας για την κατάθεση της αίτησης λύσης της εταιρίας και την παραλαβή της Βεβαίωσης και του ακριβούς αντιγράφου του Καταστατικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο αιτών είναι δικηγόρος τότε δεν απαιτείται εξουσιοδότηση καθώς ενεργεί εκ μέρους του πελάτη του έστω και με προφορική εντολή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Νόμος 55 4926 2022 82 Α
      • Υπουργική Απόφαση Διόρθωση Σφάλματος στην 3134.5-3/48312 2022 3791 Β
      • Υπουργική Απόφαση 3134.5-3/48312 2022 3603 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική εφαρμογή Μητρώου Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (e- Ν.Ε.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203603

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση (με φυσικό τρόπο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση καταχώρισης του Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης περί λύσης της εταιρείας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και πρωτοκολλείται.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση (με ψηφιακό τρόπο)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη εταιρία υποβάλει την αίτηση καταχώρισης πρακτικού ηλεκτρονικά στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. (https://nepa.gov.gr/) και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής.

       Σημειώσεις Αφορά τις περιπτώσεις εταιριών που συστάθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.

       Ναι Όχι


      • 4 Χρέωση της αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον διαπιστωθεί ότι το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της υπό λύση εταιρίας έχει καταρτιστεί νομοτύπως, ο υπάλληλος το καταχωρίζει. Στην περίπτωση της αυτοδίκαιας λύσης ή οποία επέρχεται κατόπιν διαπιστωτικής πράξης της Υπηρεσίας, η εταιρεία τίθεται σε εκκαθάριση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης λύσης και εκκαθάρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης και εκούσιας λύσης η Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και αποστέλλει επικυρωμένα αντίγραφα των υποβληθέντων πρακτικών Γενικής Συνέλευσης στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση εταιρειών ΝΕΠΑ που συστάθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. (https://nepa.gov.gr/), με την ολοκλήρωση της καταχώρισης του πρακτικού εκδίδεται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή βεβαίωση περί διαγραφής της εταιρείας και αντίγραφο του πρακτικού που φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πραγματοποιείται σχετική ενημέρωση στο έγχαρτο αρχείο της Υπηρεσίας (βιβλίο Μητρώου και αλφαβητάριο)

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.