Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση685a5d95-de13-4d13-937f-078bf222f3bc 685595

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Β' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 9 +
  (3)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στις μεταθέσεις σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ)

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Παρατηρήσεις

  Τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις και η νομοθεσία αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Δημόσιους υπαλλήλους

  Τίτλος

  Αίτηση μετάθεσης εκπαιδευτικών ΔΕ σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

  Σημειώσεις

  Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μετάθεση μόνιμου εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης


       Μητρώα που τηρούνται

       Datacenter
       Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Συμβάντα ζωής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Έκδοση πρόσκλησης εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Ύπαρξη οργανικού κενού στον κλάδο/ειδικότητα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο ΚΕΔΑΣΥ.


        Όχι Όχι

       • 3 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04


        Όχι Όχι

       • 4 Εργασιακές Ο αιτών δεν πρέπει να υπηρετεί με θητεία σε Πρότυπο Σχολείο ή Πειραματικό Σχολείο.


        Όχι Όχι

       • 5 Προϋπηρεσίας Ο αιτών θα πρέπει να έχει διδακτική υπηρεσία οκτώ τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ (ή πρώην ΚΔΑΥ ή ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ). Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 6 Εργασιακές Υποχρέωση παραμονής στην περιοχή διορισμού των νεοδιοριζόμενων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 7 Εκπαιδευτικές Εξειδίκευση στην ΕΑΕ η οποία αποδεικνύεται με: - Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία ή - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή στη Σχολική Ψυχολογία ή - Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ή - Πτυχίο ΑΕΙ με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία». Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 8 Αναπηρίας Μόνο για τις περιπτώσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: Οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται σε ειδική κατηγορία εφόσον οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους πάσχουν από μεσογειακή αναιμία που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία , αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDSκαι σκλήρυνση κατά πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn.Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 9 Οικογενειακές Μόνο για τις περιπτώσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: Για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να έχουν τέσσερα ή περισσότερα άγαμα παιδιά, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο σύνολο των παιδιών υπολογίζονται και όσα φοιτούν σε ανώτατες ή ανώτερες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον αυτά δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.


        Όχι Όχι

       • 10 Οικογενειακές Μόνο για τις περιπτώσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης: Εντάσσονται σε ειδική κατηγορία μετάθεσης οι εκπαιδευτικοί που έχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται ειδική θεραπευτική αγωγή ή εκπαίδευση και είναι τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, αυτιστικά, σπαστικά ή πάσχουν από μεσογειακή αναιμία, που χρήζει μεταγγίσεων αίματος, λευχαιμία , αιμορροφιλία, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε στάδιο αιμοκάθαρσης, AIDS, σύνδρομο DOWN και σκλήρυνση πλάκας τετραπληγικής ή παραπληγικής μορφής καρκίνο σε μεταστατικό στάδιο και νόσο του Grohn. Για την απόδειξη των λόγων αυτών απαιτείται βεβαίωση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής στην οποία θα εκτίθεται και το ιστορικό της ασθένειας


        Όχι Όχι

       • 1 Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά Αποδεικτικό σπουδών

        Τίτλοι σπουδών - πιστοποιητικά

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών για την ένταξη στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ανήλικων τέκνων Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας ανήλικων τέκνων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Κατατίθεται σε περίπτωση άγαμου εκπαιδευτικού. Επίσης, κατατίθεται και από διαζευγμένο εκπαιδευτικό, όταν δεν προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στην απόφαση του διαζυγίου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 8972

       • 3 Βεβαίωση σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

        Βεβαίωση σπουδών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Βεβαίωση σπουδών για όσα τέκνα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού. Τα τέκνα του εκπαιδευτικού δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, να βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή να φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Η βεβαίωση πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 2825

       • 4 Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου Βεβαίωση

        Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 9703

       • 5 Βεβαίωση υπηρεσίας Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

        Βεβαίωση υπηρεσίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Βεβαίωση υπηρεσίας συζύγου ότι είναι υπάλληλος του δημοσίου ή υπάλληλος ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπάλληλος του υπόλοιπου δημόσιου τομέα ή άμισθος δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να λάβει μόρια συνυπηρέτησης. Η βεβαίωση της υπηρεσίας του/της συζύγου πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και από αυτή να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

        Όχι 4441

       • 6 Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

        Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα του/της συζύγου ότι είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερος επαγγελματίας. Η βεβαίωση πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να προκύπτει από αυτή ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ότι είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

        Όχι 7210

       • 7 Βεβαιώσεις εργοδότη / μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων Βεβαίωση

        Βεβαιώσεις εργοδότη / μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών σε συνδυασμό με μηχανογραφική κατάσταση ενσήμων. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

        Ναι 9703

       • 8 Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε περίπτωση απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα Αποδεικτικό ανεργίας

        Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή βεβαίωση προϋπηρεσίας σε περίπτωση απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Ο χρόνος επιδοτούμενης ανεργίας ή απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα λαμβάνεται υπόψη στην απαιτούμενη διετία. Ωστόσο, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του εκπαιδευτικού πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές

        Όχι 9040

       • 9 Αριθμός Επιτροπής και Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ Πιστοποιητικό αναπηρίας

        Αριθμός Επιτροπής και Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας (στην περίπτωση τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω). Στην ηλεκτρονική αίτηση ο εκπαιδευτικός αφού επιλεγεί το πεδίο «Ειδική κατηγορία», και συμπληρώνει τα πεδία «Αριθμός Επιτροπής» και «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και δεν αποστέλλει τη βεβαίωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

        Όχι 1458

       • 10 Γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) σε ισχύ Γνωμάτευση

        Γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) σε ισχύ

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση ένταξης σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

        Ναι 8520

       • 11 Έγγραφο όπου προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του δικαστηρίου που υπηρετεί ο/η σύζυγος του εκπαιδευτικού Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

        Έγγραφο όπου προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας του δικαστηρίου που υπηρετεί ο/η σύζυγος του εκπαιδευτικού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Προσκομίζεται στην περίπτωση της κατά προτεραιότητα μετάθεσης εκπαιδευτικών-συζύγων δικαστικών λειτουργών και υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/, μαζί με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τη βεβαίωση εργασίας

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Εργασιακές, Οικογενειακές

        Όχι 8181

       • 12 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Όχι 3964

       • 13 Σύμφωνο Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

        Σύμφωνο Συμβίωσης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

        Ναι 3531

       • 14 Απόφαση διαζυγίου ή λύσης συμβίωσης καθώς και απόφαση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να λάβει μόρια γάμου Απόφαση

        Απόφαση διαζυγίου ή λύσης συμβίωσης καθώς και απόφαση ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να λάβει μόρια γάμου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 12

        Ναι 1127

       • 15 Βεβαίωση εντοπιότητας Βεβαίωση

        Βεβαίωση εντοπιότητας

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση ή να διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

        Όχι 9703

       • 16 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι τελευταίου τριμήνου και να αναγράφεται σε αυτό η ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας του αιτούντος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι δημότης από διετίας του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση ή ότι διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής στην οποία ζητείται η μετάθεση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 15

        Ναι 3964

       • Νόμος 15 (παρ. 1 και 3), 231 (παρ.8), 168 (παρ.1) 4823 2021 136 Α

        Περιγραφή Στελέχωση των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αιτήσεις - προθεσμίες για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

       • Νόμος 94 (παρ.4) 4812 2021 110 Α

        Περιγραφή Αφορά το δικαίωμα αίτησης μετάθεσης των υπηρετούντων σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

       • Νόμος 42 4722 2020 177 Α

        Περιγραφή Αφορά στην υποχρέωση των νεοδιοριζόμενων να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100177

       • Νόμος 48 4415 2016 159 Α

        Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

       • Νόμος 7, 30, 31 3848 2010 71 Α

        Περιγραφή Ρυθμίζει θέματα πλήρωσης θέσεων, μοριοδότησης και θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Οι τροποποιήσεις των άρθρων αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100071

       • Προεδρικό Διάταγμα 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16 50 1996 45 Α

        Περιγραφή Περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία των μεταθέσεων

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100045

       • 1 Έκδοση εγκυκλίου μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή H έκδοση της εγκυκλίου γίνεται εντός μηνός Οκτωβρίου εκάστου έτους.

        Όχι Όχι


       • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μετάθεσης γίνεται μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων https://teachers.minedu.gov.gr εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της ίδιας προθεσμίας βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου.

        Όχι Όχι


       • 3 Έλεγχος των αιτήσεων και των δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έλεγχος των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών γίνεται από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου

        Όχι Όχι


       • 4 Ανακοίνωση των πινάκων μορίων μετάθεσης από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναρτούν στις Διευθύνσεις τους πίνακες με τα μόρια μετάθεσης κάθε εκπαιδευτικού.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκβαση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης των πινάκων μορίων μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Όχι Όχι


       • 6 Θετική έκβαση ανακοίνωσης των πινάκων μορίων μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Αρνητική έκβαση ανακοίνωσης των πινάκων μορίων μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον δεν συμφωνούν με τη μοριοδότησή τους οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν ένσταση επί των πινάκων μοριοδότησης.

        Ναι Όχι


       • 8 Εξέταση των ενστάσεων από τα αρμόδια Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τα οικεία ΠΥΣΔΕ εξετάζουν τις ενστάσεις των εκπαιδευτικών και προβαίνουν σε διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους σε περίπτωση δικαίωσης

        Ναι Όχι


       • 9 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Όχι Όχι


       • 10 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των δικαιολογητικών που αφορούν σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ τις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Ναι Όχι


       • 11 Αποστολή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πινάκων με το σύνολο των εκπαιδευτικών που αιτούνται ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποστέλλουν στο αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ πίνακες και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών που αιτούνται ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, για την οποία πρέπει να αποφανθεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που η ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης αφορά σε ασθένεια, τυχόν δικαιολογητικά αποστέλλονται με συμβατικό ταχυδρομείο

        Ναι Όχι


       • 12 Εξαγωγή αναφοράς με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και παραλαβή όσων στάλθηκαν ταχυδρομικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ & ΔΕ εξάγει από το πληροφοριακό σύστημα edatacenter αναφορά με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών και παραλαμβάνει όσα στάλθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων του ΥΠΑΙΘ ΠΑΠΥΡΟΣ και μέσω συμβατικού ταχυδρομείου

        Όχι Όχι


       • 13 Έλεγχος των αιτήσεων για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν σε ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ασθένειες, πολύτεκνοι, γονείς τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67%) και κατά προτεραιότητα μετάθεση (σύζυγοι δικαστικών), καθώς και αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης και θεμελίωσης γίνεται από το αρμόδιο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ.

        Όχι Όχι


       • 14 Διαβίβαση των αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των αιτήσεων, για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί το το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το αρμόδιο Τμήμα τις διαβιβάζει προς εξέταση σε αυτό

        Όχι Όχι


       • 15 Έκδοση εγκυκλίου για τον προσδιορισμό των κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η εγκύκλιος αναφέρεται στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσεις στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ και απευθύνεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους των ΚΕΔΑΣΥ

        Όχι Όχι


       • 16 Καταχώριση των κενών/πλεονασμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Οι Προϊστάμενοι των ΚΕΔΑΣΥ αρχικά και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης τελικώς, καταχωρίζουν στους πίνακες του edatacenter τα οργανικά κενά και πλεονάσματα των ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς τους

        Όχι Όχι


       • 17 Εξαγωγή των στοιχείων / αναφορά των κενών-πλεονασμάτων που καταχωρίστηκαν στο edatacenter

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Β εξάγει αναφορά με τα στοιχείων των κενών και πλεονασμάτων που καταχωρίστηκαν στο edatacenter για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΚΕΔΑΣΥ

        Όχι Όχι


       • 18 Διαβίβαση της αναφοράς κενών/πλεονασμάτων οργανικών θέσεων σε ΚΕΔΑΣΥ στο ΚΥΣΔΕ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Β διαβιβάζει στο ΚΥΣΔΕ την αναφορά με τα κενά/πλεονάσματα οργανικών θέσεων σε ΚΕΔΑΣΥ για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ

        Όχι Όχι


       • 19 Απόφαση από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για τις μεταθέσεις των μονίμων εκπαιδευτικών ΔΕ σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

        Όχι Όχι


       • 20 Παραλαβή πρακτικού ή βεβαίωσης πράξης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση του ΚΥΣΔΕ αποτυπώνεται σε πρακτικό ή σε βεβαίωση πράξης και παραλαμβάνεται από το Τμήμα Β της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ, προκειμένου να καταρτιστεί σχέδιο απόφασης

        Όχι Όχι


       • 21 Κατάρτιση σχεδίου απόφασης μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποβολή του προς υπογραφή ιεραρχικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Β της Δ/νσης Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ καταρτίζει σχέδιο αποφάσης μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με το πρακτικό ή τη βεβαίωση πράξης του ΚΥΣΔΕ και το υποβάλλει προς υπογραφή

        Όχι Όχι


       • 22 Έκδοση απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η απόφαση εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών και περιλαμβάνει στο διατακτικό της μόνο τους εκπαιδευτικούς που μετατίθενται

        Όχι Όχι


       • 23 Ανάρτηση της απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η υπογεγραμμένη απόφαση αναρτάται στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ αφού λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εξερχομένου εγγράφου

        Όχι Όχι


       • 24 Αποστολή της απόφασης μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αποστέλλει την απόφαση μεταθέσεων μονίμων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ΚΕΔΑΣΥ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά οι εκπαιδευτικοί, καθώς και στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου έχουν μετατεθεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

        Όχι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.