Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτημ/γίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων, σε περιοχή με λειτουργούν κτημ. γραφείο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85c11373-9bd0-455f-91cd-b120333f1377 851137

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Κτηματολογικά Γραφεία

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

100 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον αρμόδιο φύλακα μεταγραφών στις μερίδες του απαλλοτριωμένου ακινήτου και του ιδιοκτήτη αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Παρατηρήσεις

Η σημείωση γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2882/2001, με βάση το διαβιβαζόμενο στο φύλακα μεταγραφών αντίγραφο της απαλλοτριωτικής απόφασης με το οικείο κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα, μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους. Στην ίδια προθεσμία ο φύλακας μεταγραφών υποχρεούται να χορηγεί ατελώς στους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων στο απαλλοτριούμενο, καθώς και πιστοποιητικό για τις τυχόν εγγραφές στο βιβλίο διεκδικήσεων. Στην περίπτωση που ο φύλακας μεταγραφών, αν και διαβιβάστηκαν τα κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαιολογητικά, δεν μπορεί μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη τους να ανεύρει τις οικείες μερίδες, υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η συζήτηση της αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης είναι απαράδεκτη εάν δεν προσαχθούν τα εν λόγω πιστοποιητικά ή βεβαίωση. Αντιστοίχως σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ο υπέρ ου αυτή υποχρεούται να ενεργήσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, για τη μεταγραφή της απόφασης κήρυξης αυτής, προσκομίζοντας τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, καθώς και αντίγραφο της απόφασης αναγνώρισης δικαιούχων, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει με την ίδια απόφαση με την οποία καθορίστηκε η αποζημίωση. Η μεταγραφή μπορεί να γίνει με την επιμέλεια και κάθε άλλου ενδιαφερομένου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Μεταγραφή απόφασης κήρυξης ή διορθωτικού κτημ/γίου ή συντέλεσης απαλ/σης ακινήτων, σε περιοχή με λειτουργούν κτημ. γραφείο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Έκδοση ΦΕΚ Κήρυξης ή ΦΕΚ Συντέλεσης ή Εγκριτικής Απόφασης Διορθωτικού Κτηματολογίου

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Εγκεκριμένη Μελέτη Κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα) στο πλαίσιο απαλλοτρίωσης ιδιοκτησιών

       Όχι Όχι

      • Αναγκαστικός Νόμος 9 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Απόφαση 149877ΕΞ2019 2019 493 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του «Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» (ν. 2882/2001)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200493

      • Προεδρικό Διάταγμα 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 16 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Ν. 4949/22 (ΦΕΚ-126 Α/30-6-22). Το άρθρο 16 επέφερε τροποποιήσεις στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • 1 Έκδοση ΦΕΚ Κήρυξης Απαλλοτρίωσης ή Απόφασης Έγκρισης Διορθωτικού Κτηματολογίου ή την έκδοση ΦΕΚ συντέλεσης απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έκδοση του ΦΕΚ κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή την έκδοση της εγκριτικής απόφασης διορθωτικού κτηματολογίου ή του ΦΕΚ συντέλεσης (ειδοποίησης παρακατάθεσης της αποζημίωσης) ξεκινάει η διαδικασία της μεταγραφής των απαιτούμενων για την υλοποίηση των έργων ακινήτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Συμπλήρωση των τυποποιημένων εγγράφων του Ελληνικού Κτηματολογίου για τις ανάγκες έκδοσης Πιστοποιητικών Μεταγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συμπλήρωση των τυποποιημένων αιτήσεων που αφορούν στην καταχώρηση εγγραπτέας πράξης, την έκδοση αποσπασμάτων κτηματολογικών διαγραμμάτων και αντιγράφων κτηματολογικών φύλλων των απαλλοτριωθέντων ακινήτων καθώς και της σχετικής περίληψης εγγραπτέας πράξης και αποστολή των προαναφερθέντων στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο με συνημμένα το ΦΕΚ και αντίγραφο της εγκεκρ. μελέτης Κτηματολογίου (πίνακες και διαγράμματα).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος, καταχώρηση και έκδοση Πιστοποιητικών Μεταγραφής από το Κτηματολογικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν ελέγχου το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο προβαίνει στην έκδοση πιστοποιητικών μεταγραφής και στην παράδοσή τους ιδιοχείρως στη Δνση Απαλλοτριώσεων (Δ25)

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή Πιστοποιητικών Μεταγραφής στο αρμόδιο Δικαστικό Γραφείο προκειμένου να τηρηθεί η διακστική προδικασία στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 9 και 17 του Ν.2882/2001

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.