Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2882/01 (Α')

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdac361bc-c787-487e-ad0b-59eb33656be2 361787

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή έργων δημόσιας ωφέλειας, αλλά και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25). Οι απαλλοτριώσεις για τις οποίες ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία προσδιορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στην περίπτωση εντός σχεδίου περιοχών εκδίδεται κοινή απόφαση Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων. Με ειδική απόφαση του Εφετείου μονομελούς σύνθεσης επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης. Με τη συγκεκριμένη απόφαση διατάσσεται η αποβολή του ιδιοκτήτη από το ακίνητο και η άμεση παράδοση αυτού. Αν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί κατά τις πάγιες διατάξεις και η ανάγκη για επίσπευση της διαδικασίας ανακύψει μεταγενέστερα, τότε εκδίδεται ειδική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στη διαδικασία της παραγράφου 7α του ν. 2882/2001.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν. 2882/2001 όπως ισχύει.

Σημειώσεις

Με βάση το άρθρο 7Α του Ν. 2882/2001 (Α 17) στο αίτημα για κήρυξη απαλλοτρίωσης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, θα πρέπει να στοιχειοθετείται ότι πρόκειται για έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, με αναφορά στην αντίστοιχη Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 7α του ν. 2882/01 (Α')

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Πρόβλεψη δικαιώματος υποβολής αιτήματος κήρυξης στον οργανισμό/οργανόγραμμα του αιτούμενου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Υπαγωγή του έργου σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7Α του ν.2882/2001

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τον φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον μήνα από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης σε ημερήσια εφημερίδα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει) ή σε δύο εβδομαδιαίες όπου απαιτείται.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον μήνα από την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης στο οικείο Δημοτικό κατάστημα (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης της απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας).

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την παραλαβή του έγγραφου της υπηρεσίας από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών για παροχή γνώμης σχετικά με την προτεινόμενη αναγκαστική απαλλοτρίωση (εκτός αν υπάρξει απαντητικό έγγραφο πριν τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας).

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό Διάγραμμα. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Κτηματολογικό Διάγραμμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Κτηματολογικός Πίνακας. Μελέτη

       Κτηματολογικός Πίνακας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Απόφαση υπάγωγής έργου σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Νομοθετικό κείμενο

       Απόφαση υπάγωγής έργου σε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για να κηρυχθεί μία αναγκαστική απαλλοτρίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 εκδίδεται Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο έργο με γενικότερη σημασία για την οικονομία της χώρας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • 4 Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλύει την κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο (2) μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 6 Γνώμη της αρμόδιας Δασικής υπηρεσίας. Γνωμοδότηση

       Γνώμη της αρμόδιας Δασικής υπηρεσίας.       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) . Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Μπορεί να υποβληθεί κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας για την κήρυξη υπηρεσίας ή να παραληφθεί αν έχει εξετασθεί στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η προθεσμία διατύπωσης γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση στην αρμόδια υπηρεσία της σχετικής πρόσκλησης και αν εκπνεύσει άπρακτη, η κήρυξη χωρεί νομίμως (παρ. 6 του αρθ. 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 7 Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα. Άλλο

       Δημοσίευση Ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων σε ημερήσια εφημερίδα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2011 (Α 17). Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια τοπική εφημερίδα, η ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια που βρίσκεται η απαλλοτριωτέα έκταση σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 3 του ν. 3548/2007 (Α 68). Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 8 Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα. Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα απαλλοτριωτέα ακίνητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα τουλάχιστον μήνα μετά την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης, στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 9 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπηρεσία (παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001) λαμβάνοντας υπόψη τον κωδικό αριθμό εξόδου του οικείου προϋπολογισμού (ενάριθμο έργου) καθώς και σχετική εκτίμηση δαπάνης ή Τεχνική Έκθεση της μελέτης Κτηματολογίου που γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από το φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 3, 7Α 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α
      • Νόμος 1 2985 2002 18 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 Α προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2985/2002 (ΦΕΚ 18/2002 τεύχος Α) Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100018

      • Νόμος 125, 146 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α). Η διάταξη του άρθρου 125 παρ. 2 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α) πρόσθεσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α. Η διάταξη του άρθρου 125 παρ. 4 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α) πρόσθεσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7Α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 125 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α). Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 146 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α):«1.Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 10, οι διατάξεις του Α Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους Δ εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 280,281 4364 2016 16 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις των άρθρων 280 και 281 του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ 16/05.02.2016 τεύχος Α) επέφεραν τροποποιήσεις στην διάταξη του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100016

      • Νόμος 112 4812 2021 110 Α

       Περιγραφή Το άρθρο εκατοστό δωδέκατο του Ν. 4812/21 (ΦΕΚ 110/30.06.2021 τεύχος Α) τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, όπως αυτή είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 280 του Ν. 4364/16 (ΦΕΚ 16/05.02.2016 τεύχος Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

      • Νόμος 79 5042 2023 88 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 79 του ν.5042/2023 (ΦΕΚ 88/10.04.2023 τεύχος Α’) πρόσθεσε παρ. 9 στην διάταξη του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100088

      • Νόμος 72 παρ. 1, 2 4343 2014 261 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 και 2 του Ν. 4313/14 (ΦΕΚ 261/17.12.2014 τεύχος Α) αντικατέστησαν τις παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 7Α του Ν. 2882/2001, όπως αυτές είχαν αντίστοιχα τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 125 παρ. 1 και παρ. 3 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82/10.04.2012 τεύχος Α).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για κήρυξη απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας παραλαμβάνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος για την ύπαρξη Απόφασης Κτηματολογίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος δημοσίευσης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ελέγχεται η προθεσμία παρέλευσης ενός μήνα από τη δημοσίευση της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον τύπο προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001).

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος τοιχοκόλλησης της ανακοίνωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ελέγχεται η προθεσμία παρέλευσης ενός (1) μήνα από την τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στον οικείο Δήμο της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης προκειμένου η υπηρεσία να προχωρήσει στην κήρυξή της (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001).

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεχος τήρησης διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας. Η αρνητική γνώμη δεν παρακωλεύει την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη εγγράφου γνωστοποίησης κήρυξης απαλλοτρίωσης στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α’17) απαιτείται η γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται κατά τα οριζόμενα στο εδαφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α17)

       Σημειώσεις Η προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης είναι δύο μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για το μέγεθος της εκτιμόμενης δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην Απόφαση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του 7Α του ν. 2882/2001

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προιστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Η δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γίνεται ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη δημοσίευση και τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης για την προτεινόμενη κήρυξη απαλλοτρίωσης (παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 όπως ισχύει) και δύο (2) μήνες από την περιέλευση της σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δασών και Αγροτικής Οικονομίας. Αν εκπνεύσει άπρακτη η ως άνω προθεσμία η κήρυξη απαλλοτρίωσης χωρεί νομίμως {παρ.του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α17)}.

       Όχι Όχι


      • 12 Ανάρτηση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.