Μεταφορά αιτούντος διεθνή προστασία σε άλλο κράτος Μέλος βάσει Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙΙ"

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση401721c4-136e-4c2d-b5d5-432b68114345 870743

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μεταφορά αιτούντων διεθνή προστασία, στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, σε άλλο κράτος, που επιθυμεί να εξετάσει την αίτησή του για παροχή διεθνούς προστασίας, κατόπιν τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης επί της αιτήσεώς του, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ως απαράδεκτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σκοπός του εν λόγω Κανονισμού είναι η άμεση πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και η εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας από ένα και μοναδικό Κράτος- Μέλος της Ευρώπης. Ο Κανονισμός προσδιορίζει το Κράτος - Μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης διεθνούς προστασίας. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας και σε άλλο κράτος-μέλος που εφαρμόζει τον Κανονισμό Δουβλίνου, ο αιτών θα μεταφερθεί εκεί προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή του. Η μεταφορά του αιτούντα στο Κράτος-Μέλος που αναλαμβάνει την ευθύνη του, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναδοχής ή εκ νέου ανάληψης. Ο χρόνος αυτός παρατείνεται για ένα (1) έτος εάν ο μεταφερόμενος τελεί υπό κράτηση ή για δεκαοκτώ (18) μήνες εάν ο ενδιαφερόμενος διαφεύγει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέαΤι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Ο αιτών δικαιούται να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της αρχής προσφυγών κατά απόφασης που απορρίπτει αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη όταν άλλο Κράτος Μέλος έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της αίτησης βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 84, εντός δεκαπέντε (15) ημερών κατ’ εφαρμογή Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λογιζόμενης ότι στρέφεται και κατά της σχετικής πράξης μεταφοράς . Ο αιτών παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταθέσει προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που έχει επιδώσει την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που έχει παραλάβει. Σημειώνεται πως η προθεσμία ξεκινάει την επόμενη της ημερομηνίας παραλαβής της απόφασης από τον ενδιαφερόμενο.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Υλοποίηση μεταφορών αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙΙ"

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι ενδιαφερόμενοι είναι αιτούντες διεθνή προστασία, Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση της μεταφοράς του αιτούντος διεθνή προστασία στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ θα πρέπει να υφίσταται τελεσίδικη απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη, δηλαδή αφότου παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία άσκησης προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, να έχει εκδοθεί τελεσίδικη απορριπτική απόφαση β βαθμού.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 29, παρ. 1 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EL

      • 1 Επίδοση στον αιτούντα απορριπτικής απόφασης β βαθμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Περίπτωση που άλλο κράτος-μέλος έχει αποδεχτεί την ευθύνη εξέτασης της αίτησης, αλλά στο οποίο δεν επιθυμεί να μεταβεί ο αιτών. Επιδίδεται στον αιτούντα η απόφαση β’ βαθμού που κρίνει την αίτησή του απαράδεκτη.

       Σημειώσεις Απορριπτική απόφαση β βαθμού: Απορριπτική απόφαση περί χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας κατόπιν και της εξέτασης προσφυγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση στον/στην αιτούντα/αιτούσα «Αποδεικτικού ενημέρωσης»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής επικοινωνούν αμέσως με τη Μονάδα Δουβλίνου έτσι ώστε υπάλληλος της Μονάδας να χορηγήσει στον/στην αιτούντα/σα «Αποδεικτικό ενημέρωσης», με το οποίο τον/την ενημερώνει για την ημερομηνία αναχώρησής του/της (καθώς και την ημερομηνία που πρέπει να προσέλθει στο ΠΓΑ ενδεχομένως για να παραλάβει το εισιτήριό του/της).

       Σημειώσεις Στην περίπτωση των λοιπών Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου (ΠΓΑ) η ως άνω ενέργεια γίνεται από τους υπαλλήλους που διενεργούν τις επιδόσεις σε συνεννόηση με τη Μονάδα Δουβλίνου.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση ημερομηνίας λήξης του νέου δελτίου που θα χορηγηθεί στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσία Ασύλου, ως ημερομηνία λήξης του νέου δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία που θα χορηγήσει η Υπηρεσία στον εξυπηρετούμενο, την ημερομηνία αναχώρησης του αιτούντος από την Ελλάδα προς το κράτος-μέλος που έχει αναλάβει την ευθύνη εξέτασης της αίτησης του.

       Σημειώσεις Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία: λαμβάνεται κατά την πλήρη καταγραφή της αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας και επιτρέπει την παραμονή του αιτούντος στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι την εξέταση της αίτησής του. Έχει διάρκεια από τριάντα (30) ημέρες έως ένα (1) έτος ανάλογα με την διαδικασία που εξετάζεται το αίτημα και εκδίδεται σε μορφή κάρτας με ηλεκτρονική καταγραφή και ανανέωση. Σημειώνεται ότι είναι προσωρινός τίτλος και δεν ισοδυναμεί με άδεια διαμονής.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία στον αιτούντα που φέρει την ένδειξη «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εξυπηρετούμενος οδηγείται στον αρμόδιο υπάλληλο για να του χορηγηθεί το δελτίο που φέρει την ένδειξη «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ».

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή του αεροπορικού εισητηρίου από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν ο αιτών προσέλθει για να παραλάβει το εισιτήριό του, ο αρμόδιος υπάλληλος θα πρέπει να τον ενημερώσει και για όλες τις λεπτομέρειες της μεταφοράς του.

       Σημειώσεις Αφότου ολοκληρωθεί η μεταφορά των αιτούντων σε άλλο κράτος, οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώσουν σχετικά την Υπηρεσία Ασύλου και να επιστρέψουν σε αυτήν τα δελτία τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.