Μετεγγραφές / μετακινήσεις φοιτητών ΑΕΙ και ΑΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση10ca6fee-16b5-4ef6-b221-86268d0f554b 161654

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αριθμός δικαιολογητικών

16 έως 26

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στις μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ή ηλεκτρονική αίτηση μετακίνησης σε Σχολή ή Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου από φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.), που έχουν εγγραφεί:

1. είτε μέσω της επιτυχίας τους στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.),

2. είτε μέσω της άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης (εισαγωγή στο 10% των θέσεων εισακτέων κάθε Τμήματος, Σχολής ή Εισαγωγικής Κατεύθυνσης χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση),

3. είτε μέσω της χρήσης του δικαιώματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις, από τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις με κριτήριο το βαθμό απολυτηρίου τους και σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

4. είτε ως φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Φ. 151/20049/Β6/2007 (Β΄272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. είτε ως έχοντες την κυπριακή καταγωγή, οι οποίοι εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. σε ποσοστό καθ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι φοιτητές-κρατούμενοι σε Καταστήματα Κράτησης που επιθυμούν να μετεγγραφούν, αποστέλλουν έντυπη αίτηση στο Υ.ΠΑΙ.Θ. στην οποία δηλώνουν ένα (1) Τμήμα αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα Α.Ε.Ι., στο οποίο εισήχθησαν, το οποίο εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα όπου εδρεύει και το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται. Οι μετεγγραφές των αιτούντων σε αντίστοιχα ή συναφή Τμήματα πραγματοποιούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις αιτήσεων μετεγγραφής σε συναφή Τμήματα, η απόφαση μετεγγραφής εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης ως προς τη συνάφεια.

Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και συνοδεύονται από βεβαίωση του Καταστήματος Κράτησης καθώς και βεβαίωση σπουδών του Τμήματος από την οποία προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα

Κληρικοί οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α. έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο Τμήμα της Α.Ε.Α..

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο η οποία προσδιορίζεται από τη σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται κατ΄ έτος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής/μετακίνησης οι αιτούντες χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας
    
    Kατά των αποτελεσμάτων των αιτήσεων μετεγγραφής ή μετακίνησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις θεραπείας, σύμφωνα με τη διαδικασία και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι αιτήσεις θεραπείας εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη διαδικασία του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μετεγγραφή/Μετακίνηση βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, Μετεγγραφή/Μετακίνηση αδελφών προπτυχιακών φοιτητών, Μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

      Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο, Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής, Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, Μετεγγραφές φοιτητών κρατουμένων σε Κατάστημα Κράτησης

      η. Μετεγγραφές Κληρικών

      Επίσημος τίτλος

      Μετεγγραφές/μετακινήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. & Α.Ε.Α.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Γενική προϋπόθεση για μετεγγραφή (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4692/2020) είναι η ύπαρξη αντιστοιχίας των Σχολών/Τμημάτων όπως αναφέρονται στην απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κατ΄ έτος καθώς και η ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος μετεγγραφής σε αντίστοιχο έτος σπουδών με το Τμήμα προέλευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Προϋπόθεση για τη μετεγγραφή φοιτητή στις κατηγορίες α. μετεγγραφή βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και β. μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των ΑΕΙ και ΑΕΑ , είναι η συγκέντρωση των μορίων της βάσης μετεγγραφής του Τμήματος στο οποίο αιτείται τη μετεγγραφή ο φοιτητής.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο φοιτητής, ο οποίος αιτείται μετεγγραφής κατά το πρώτο έτος φοίτησής του σε αντίστοιχο Τμήμα με αυτό στο οποίο έχει εισαχθεί, δύναται να υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση μετακίνησης σε Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εάν επιθυμεί αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων πλην όμως δεν πληροί την προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής, ή β) έχει υποβάλει αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων αλλά η αίτηση αυτή δεν γίνεται δεκτή λόγω πλήρωσης του ποσοστού που ορίζεται στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 4692/2020 από συνυποψηφίους, οι οποίοι συγκέντρωσαν υψηλότερο σύνολο μορίων βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Γενική προϋπόθεση για τη μετακίνηση φοιτητή σε Τμήματα ή Σχολές του ίδιου επιστημονικού πεδίου βάσει μοριοδότησης οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων καθώς και των αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα εν λόγω Τμήματα ή Σχολές, στα οποία το σύνολο των μορίων/συνολική βαθμολογία του φοιτητή υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Η αίτηση μετακίνησης υποβάλλεται και στην περίπτωση μετεγγραφής αδελφών προπτυχιακών φοιτητών στην περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση της βάσης μετεγγραφής.

       Ναι Ναι

      • 4 Εισοδηματικές Για αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των οικονομικών κριτηρίων ως εξής: α) Έξι (6) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, β) τέσσερα (4) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (3.000,01) έως το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000), γ) τρία (3) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (6.000,01) έως το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000), δ) δύο (2) μόρια, εάν ο μέσος όρος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών του κατά κεφαλήν εισοδήματος κυμαίνεται από το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ και ενός λεπτού (9.000,01) έως το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000) ευρώ. Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων α΄ έως και δ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικογενειακές Για αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ο αιτών μετεγγραφή μοριοδοτείται βάσει των κοινωνικών κριτηρίων ως εξής: α) ενάμισι (1,5) μόριο, εάν ο αιτών είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας, προσαυξανόμενο κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. β) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας προσαυξανόμενα κατά ήμισυ (0,5) μόριο για κάθε άγαμο τέκνο κάτω των 25 ετών της οικογένειας πλην του αιτούντος, ανεξαρτήτως του εάν το τέκνο αποτελεί «εξαρτώμενο μέλος» κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 4172/2013. γ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι ορφανός από τον ένα γονέα και πέντε (5) μόρια εάν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, δ) δύο (2) μόρια, εάν ο αιτών είναι τέκνο άγαμου γονέα,

       Όχι Όχι

      • 6 Αναπηρίας Για αίτηση μετεγγραφής βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει

       Όχι Όχι

      • 7 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Τα αδέλφια σπουδάζουν σε Τμήματα Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. τα οποία εδρεύουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες και στις οποίες αα) δεν διαμένουν μόνιμα οι γονείς τους, αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας, και αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους δεν έχουν επικαρπία κατοικίας

       Όχι Όχι

      • 8 Εκπαιδευτικές Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Τα αδέλφια της περ. α΄ συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν είναι κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Τα αδέλφια συμπεριλαμβανομένου του αιτούντος, δεν έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών

       Όχι Όχι

      • 10 Εισοδηματικές Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων (12.500) ευρώ.

       Όχι Όχι

      • 11 Εισοδηματικές Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Σε περίπτωση που το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, τα αδέλφια φοιτητές δύνανται να μετεγγραφούν ή να μετακινηθούν από κοινού σε Τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία: α) τα αδέλφια φοιτητές ή οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα, ή αβ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν την πλήρη κυριότητα κατοικίας ή αγ) τα ίδια ή οι γονείς τους έχουν επικαρπία κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, τα αδέλφια φοιτητές πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις μετεγγραφής ή μετακίνησης και να υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής ή μετακίνησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος για Τμήματα της ως άνω Περιφερειακής Ενότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εκ των αδελφών φοιτητών βρίσκεται στο πρώτο έτος σπουδών.

       Ναι Ναι

      • 12 Εκπαιδευτικές Μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Ο αδελφός του αιτούντος μετεγγραφή φοιτητή, θα υποβάλει μέσω του ιδίου Πληροφοριακού Συστήματος, υπεύθυνη δήλωση περί παραμονής του καθ΄ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του στο Τμήμα φοίτησής του και περί μη άσκησης του δικαιώματος μετεγγραφής του.

       Όχι Όχι

      • 13 Άλλο Μετεγγραφή τέκνων θυμάτων τρομοκρατίας και τέκνα στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας: α) Τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄120), β) Τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής

       Όχι Όχι

      • 14 Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο. - Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω ή βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών, ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών. - Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που προβλέπονται στο άρθρο 1 της αριθ. Φ.151/27897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις. - Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) .

       Όχι Όχι

      • 15 Άλλο Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής. Οι φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. που έχουν κυπριακή καταγωγή και εισήχθησαν σε αυτά, σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/20.2.2007 (Β΄272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο Τμήμα εφόσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που φοιτά κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α., β) έχουν αδελφό ή σύζυγο ή γονέα ή τέκνο, που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 5 έτη.

       Όχι Όχι

      • 16 Εκπαιδευτικές Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Οι φοιτητές Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, που εισήχθησαν σε ποσοστό θέσεων καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β’ 272) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο Τμήμα.

       Όχι Όχι

      • 17 Γεωγραφικές Μετεγγραφές φοιτητών κρατουμένων σε Κατάστημα Κράτησης. Οι φοιτητές κρατούμενοι Κατάστημα Κράτησης της χώρας, έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα το οποίο εδρεύει σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης στο οποίο κρατούνται κατά την ημερομηνία της αίτησης μετεγγραφής τους. Σε περίπτωση κατά την οποία στην Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησης δεν υπάρχει Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συναφές Τμήμα με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι., τότε οι εν λόγω φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής σε αντίστοιχο ή συναφές με το Τμήμα εισαγωγής τους Α.Ε.Ι. Τμήμα, το οποίο εδρεύει σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα εκείνης όπου λειτουργεί το Κατάστημα Κράτησής τους.

       Όχι Όχι

      • 18 Γεωγραφικές Μετεγγραφές Κληρικών. Κληρικοί οι οποίοι κατέχουν οργανική θέση εφημερίου και φοιτούν σε Ιερατικό Τμήμα των Α.Ε.Α. έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στο Ιερατικό Τμήμα της Α.Ε.Α. που βρίσκεται στην πλησιέστερη Περιφερειακή Ενότητα του τόπου της οργανικής τους θέσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Άλλο δικαιολογητικό

       Εκτύπωση της οριστικοποιημένης ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, αδερφών προπτυχιακών φοιτητών, μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο και μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης Α.Ε.Ι. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης Α.Ε.Ι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, αδερφών προπτυχιακών φοιτητών, μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πάσχοντες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο και μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης το οποίο έχει εκδοθεί εντός του τρέχοντος έτους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση πολυτέκνου απαιτείται και πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, αδερφών προπτυχιακών φοιτητών, μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 4 Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας του αρμοδίου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγου του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 5 Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή από τον νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Ε.Σ.Υ. ή από τον Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 6 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν ο φοιτητής έχει μοριοδοτηθεί ως ορφανός από τον ένα ή και από τους δύο γονείς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 7 Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος. Πιστοποιητικό

       Διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο ίδιος ο φοιτητής είναι διαζευγμένος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου εφόσον οι γονείς είναι διαζευγμένοι.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή με μοριοδότηση κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 9 Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2022), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο του Ε1 τελευταίου φορολογικού έτους (2022), καθώς και λογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης και Οργανισμού (ΔΕΚΟ), προς τον σκοπό της απόδειξης του τόπου της μόνιμης διαμονής ων γονέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 10 Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αντίγραφο του Ε9 των ιδίων ή των γονέων προς τον σκοπό της απόδειξης της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας κατοικίας των ιδίων ή των γονέων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 11 Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής/ μετακίνησης, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του αδελφού του. Δήλωση

       Στην περίπτωση που ο αδελφός του δικαιούχου αποποιείται το δικαίωμα μετεγγραφής/ μετακίνησης, υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής/μετακίνησης του αδελφού του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9429

      • 12 Βεβαίωση Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι ο αδελφός/αδελφή είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, α) φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών Τμήματος Α.Ε.Ι/Α.Ε.Α. και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης ο οποίος προβλέπεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και β) υπεύθυνη δήλωση του αδελφού που είναι φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή αδερφών προπτυχιακών φοιτητών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 13 Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό δημόσιας αρχής αποδεικνύει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 (Α΄120), στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετεγγραφή τέκνων θυμάτων τρομοκρατίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού ή Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Γενικού Επιτελείου η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού ή Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Γενικού Επιτελείου η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετεγγραφή τέκνων στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 15 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή Βεβαίωση της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ή Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία αποδεικνύει τον θανάσιμο τραυματισμό γονέα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει τέκνο στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετεγγραφή τέκνων στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 16 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας ή τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται επειδή είναι τέκνο θυμάτων τρομοκρατίας ή τέκνο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας και β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4763

      • 17 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω ή βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών, ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών και • Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα ή • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια Πιστοποιητικό αναπηρίας

       • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ από το οποίο προκύπτει αναπηρία σωματική, διανοητική ή ψυχική 67% και άνω ή βεβαίωση της επιτροπής της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης που πιστοποιεί την πάθηση που δηλώνει ο αιτών, ή έγγραφο που πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών και • Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στο φοιτητή ιατρική μέριμνα ή • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή φοιτητών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 18 • Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που προβλέπονται στο άρθρο 1 της αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, και • Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, ή • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια Πιστοποιητικό υγείας

       • Πιστοποιητικό από τις επταμελείς επιτροπές έκδοσης Πιστοποιητικών διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που προβλέπονται στο άρθρο 1 της αριθ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης στην περίπτωση που ο φοιτητής δικαιούται μετεγγραφής ως πάσχων από κάποια από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, και • Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου από την οποία προκύπτει η πόλη, στην οποία παρέχεται στον φοιτητή ιατρική μέριμνα, ή • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή φοιτητών πασχόντων από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις, ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 19 • Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια. Πιστοποιητικό υγείας

       • Βεβαίωση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) και • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας γονέα ή του έχοντος την επιμέλεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφή φοιτητών δωρητών οργάνου ή μυελού των οστών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 20 Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής. Φορολογικά πιστοποιητικά

       Έγγραφο των αρμοδίων διοικητικών αρχών της Κύπρου, από το οποίο προκύπτει το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου μετεγγραφή φοιτητή κυπριακής καταγωγής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Καταγωγής

       Όχι 7140

      • 21 Πιστοποιητικό από το Ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό από το Ιατροσυμβούλιο Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών μοριοδοτείται λόγω αναπηρίας 67% και άνω του ιδίου ή των γονέων ή τέκνων ή αδελφών ή συζύγων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 22 Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό από Δημόσιο Ιατρικό Λειτουργό της Κύπρου, στην περίπτωση που ο αιτών δηλώνει ότι πάσχει ο ίδιος ή έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο, οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις, που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄358) Κ.Υ.Α, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Στο εν λόγω πιστοποιητικό δέον όπως αναφέρεται επακριβώς η πάθηση, όπως αυτή ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υγειονομικές

       Όχι 5511

      • 23 Βεβαίωση Τμήματος , από το οποίο προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Τμήματος , από το οποίο προκύπτει ότι ο/η αδελφός/ή, σύζυγος, γονέας ή τέκνο είναι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετεγγραφής, φοιτητής προγράμματος σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε ημεδαπό Α.Ε.Ι. ή Α.Ε.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Καταγωγής, Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 24 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας αδελφού ή συζύγου ή γονέα ή τέκνου, από την οποία προκύπτει ότι διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε (5) έτη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4763

      • 25 Αίτηση Αίτηση

       Αίτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές φοιτητών κρατουμένων σε Κατάστημα Κράτησης. Οι αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και συνοδεύονται από βεβαίωση του Καταστήματος Κράτησης καθώς και βεβαίωση σπουδών του Τμήματος από την οποία προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 6009

      • 26 Αίτηση Αίτηση

       Αίτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μετεγγραφές Κληρικών. Η αίτηση υποβάλλεται από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα της Α.Ε.Α.. Η αίτησή συνοδεύεται από πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησής τους καθώς και από πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη που υπηρετούν.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 6009

      • Νόμος 72 εως 78 και 80 έως 81 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Μετεγγραφές φοιτητών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Υπουργική Απόφαση 142413 2020 4617 Β

       Περιγραφή «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών και Μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204617

      • Υπουργική Απόφαση 1 έως 11 148236 2020 4806 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών ειδικών κατηγοριών και κατ΄ εξαίρεση Μετεγγραφών/Μετακινήσεων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200204806

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου μετεγγραφών/μετακινήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υφυπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται κατ΄ έτος σχετική εγκύκλιος που περιλαμβάνει αναλυτικά τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις μετεγγραφών/μετακινήσεων όλων των κατηγοριών καθώς και ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Το πληροφορικό σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υλοποιείται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι


      • 3 Κατάρτιση και κύρωση του πίνακα δικαιούμενων μετεγγραφή/μετακίνηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης κατά φθίνουσα σειρά των οικονομικών και κοινωνικών μορίων που συγκέντρωσαν με βάση το άρθρο 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή/μετακίνηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση της απόφασης κύρωσης του πίνακα στα ΑΕΙ και ΑΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης ανά Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος σχετικά με το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Υποβολή έντυπων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Γραμματείες των Τμημάτων των ΑΕΙ και ΑΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δικαιούχοι φοιτητές καλούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων υποδοχής να καταθέσουν τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο και τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

       Σημειώσεις Διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεγγραφής/μετακίνησης κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση της υπηρεσίας σε περίπτωση απόρριψης μετεγγραφής/μετακίνησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄4617) μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.