Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση01e3e7b4-70e0-4c27-a839-a0d7fc207c30 806417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιλογή νέων εσωτερικών ελεγκτών, μετά από αίτησή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οι εσωτερικοί ελεγκτές που εντάσσονται στο συγκεκριμένο Μητρώο, ακολούθως, μπορούν να διοριστούν είτε σε Ανώνυμες Εταιρείες της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005, με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων τους, είτε σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της παρ.1 του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005, με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ένταξη νέων εσωτερικών ελεγκτών στο εν λόγω Μητρώο γίνεται με την έκδοση σχετικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν έκδοσης πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτήσεις υποψηφίων για την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ένσταση από τον αιτούντα
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών Υπουργείου Οικονομικών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα και οριστικά από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές 1.Να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση μόνιμης εργασίας/υπαλλήλου με τους φορείς της παρ. 1 του άρθ.4 του Ν.3429/05, ή το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο ή είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή των διοικήσεων των εν λόγω φορέων, ή θυγατρικών τους. 2.Να μην απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (βάσει του άρθ.7 του Ν.3016/02 ή σχετικής σύμβασης εργασίας) εκτός εάν προσκομίσουν έγγραφη παραίτησή τους από την εταιρεία ή το φορέα στον οποίο εργάζονται.

       Όχι Όχι

      • 4 Δικαστικές 1.Να μην έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις. 2.Να μην έχουν αποκλειστεί τελεσίδικα από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 3. Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, με βάση απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Αποδεικτικά έγγραφα-βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία και τυχόν επιστημονική δράση Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αποδεικτικά έγγραφα-βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία και τυχόν επιστημονική δράση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής δεν έχει σχέση μόνιμης εργασίας στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986,από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος εσωτερικός ελεγκτής δεν έχει σχέση μόνιμης εργασίας στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα Βιογραφικό σημείωμα

       Βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 6 Αντίγραφο ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 4 3429 2005 314 Α

       Περιγραφή Το άρθρο εμπεριέχει τους όρους επιλογής εσωτερικών ελεγκτών, την ένταξή τους στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις διαδικασίες διορισμού τους σε Ανώνυμες Εταιρείες και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του Ν.3429/2005

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100314

      • 1 Συλλογή αιτήσεων από νέους υποψηφίους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώριση των αιτήσεων σε βάση δεδομένων για την εν λόγω διαδικασία.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών και επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους για τυχόν ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση Επιτροπής Αξιολόγησης για την ένταξη των υποψηφίων στο Μητρώο και σύνταξη Πρακτικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Συγκέντρωση τυχόν ενστάσεων των απορριπτέων υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Συνεδρίαση Επιτροπής Ενστάσεων και σύνταξη Πρακτικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη Υπουργικής Απόφασης και διαβίβαση στον Υπουργό Οικονομικών για υπογραφή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή της Υπουργικής Απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο για έκδοση ΦΕΚ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Ανάρτηση του ΦΕΚ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.