Μητρώο Φορέων Εκτέλεσης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4333ef45-e255-4bc4-9304-df176e925050 711343

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ένταξη συγκεκριμένων φορέων στο Μητρώο Φορέων Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών Β΄ και Γ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι φορείς που εντάσσονται στο μητρώο υποχρεούνται να συνυποβάλουν την άδεια λειτουργίας τους στον φάκελο κατάθεσης για έγκριση κάθε προγράμματος επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας Β΄και Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση ένταξης στο μητρώο φορέων προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο φορέων υλοποίησης προγραμμάτων ΤΑ

      Επίσημος τίτλος

      Ένταξη στο Μητρώο Φορέων Υλοποίησης Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για Θέματα Άσκησης Καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο μητρώο έχουν τα αρμόδια Υπουργεία, εκπαιδευτικοί ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, τα διαπιστευμένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΔΒΜ2) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (ΚΔΒΜ1) εφόσον αυτά διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΚΝΥΑΕ).

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Άδεια

       Άδεια λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 4627

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της παρ. 3δ του άρθρου 3 της υ.α. 39278/1823/2018 (3001 Β΄) και θα αναφέρεται το εμβαδόν της αίθουσας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της παρ. 3δ του άρθρου 3 της υ.α. 39278/1823/2018 (3001 Β΄) και θα αναφέρεται το εμβαδόν της αίθουσας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά τα μη πιστοποιημένα νομικά πρόσωπα (Επιμελητήρια, Υπουργεία, εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • Νόμος Πρώτο 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Άρθρα 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ Α΄84).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Υπουργική Απόφαση 2 39278/1823 2018 3001 Β

       Περιγραφή Ποιοι φορείς μπορούν να υλοποιούν προγράμματα επιμόρφωσης τεχνικών ασφάλειας και υπό ποιές γενικές και ειδικές προϋποθέσεις (π.χ. τηλεκατάρτιση)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203001

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και χρέωση στον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα διακινείται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης προς τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα διακινείται από τον Προϊστάμενο τμήματος προς τον αρμόδιο υπάλληλο μέσω του προγράμματος ηλεκτρονικής διαχείρισης αρχείων ΙΡΙΔΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ελέγχει το περιεχόμενο του φακέλου που κατέθεσε ο φορέας ως προς την πληρότητα και το περιεχόμενο του. Αν χρειαστεί έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο τηλεφωνικά ή με email για τυχόν διευκρινίσεις.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος της αίτησης από τον προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος ελέγχει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου και την προωθεί για υπογραφή στον αρμόδιο Διευθυντή.

       Όχι Όχι


      • 5 Έγκριση της αίτησης και ένταξη στο μητρώο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης εγκρίνει την αίτηση σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Τμηματάρχη και στη συνέχεια ο υπάλληλος καταχωρεί στο μητρώο τον φορέα.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.