Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σε φυσικό πρόσωπο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση78316ca0-f6fd-4bdd-a512-a9df2bae7cbe 964979

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

23

Κόστος

Από 250 έως 600 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης σε φυσικό πρόσωπο που έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ε.Ε. και παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

12/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση άδειας Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο.

Σημειώσεις

Για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 2, 4 και 5, της αριθμ.141267/Κ6/5-11-2021(ΦΕΚ Β 5159) Απόφασης τα οποία δύνανται να κατατίθενται σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή με την προϋπόθεση αποστολής των πρωτοτύπων προς έλεγχο, αν ζητηθεί, και με ημερομηνία έκδοσης που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης.

Για την έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, ο φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 3 και ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν για την εν λόγω κατάθεση. Μετά τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τη διατύπωση γνώμης για την πιστοποίηση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων και υπό την προϋπόθεση της θετικής διατύπωσης γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο φορέας καταθέτει, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 2 στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης, από την οποία ελλείπουν απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν είναι συμβατά με τα προβλεπόμενα, η αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία διαπιστώνει εγγράφως τις ελλείψεις και τις κοινοποιεί στον φορέα που έχει υποβάλει αίτηση αδειοδότησης ή τροποποίησης, ο οποίος οφείλει να ανταποκριθεί εντός τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση που δεν διαπιστωθεί υποβολή των ζητηθέντων δικαιολογητικών, τεκμαίρεται απόρριψη της αίτησης και μη χορήγηση της άδειας λόγω ελλείψεων του φακέλου. Η αίτηση που υποβάλλεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα κτηριολογικά δικαιολογητικά.

Ο φορέας αφού καταθέσει τον πλήρη κτηριολογικό φάκελο στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για την εν λόγω κατάθεση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή, Στοιχεία Μητρώου - Επιχείρησης του φυσικού προσώπου από την myAADE

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
    • 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια λειτουργίας Κ.Δ.Β.Μ., Άδεια λειτουργίας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Γνωστοποίηση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Κτιριακές Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων, ο φορέας υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. φάκελο με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για την εν λόγω κατάθεση.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Το φυσικό πρόσωπο να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 5 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Το φυσικό πρόσωπο να έχει τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Φορολογικές Το φυσικό πρόσωπο να είναι φορολογικά ενήμερο.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Το φυσικό πρόσωπο να είναι ασφαλιστικά ενήμερο.

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. ή την ιδιότητα του κληρικού.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και να μην έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή επίσημης δήλωσης.

       Όχι Όχι

      • 10 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από α) το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Το φυσικό πρόσωπο να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς.

       Όχι Όχι

      • 13 Διοικητικές Να μην έχει επιβληθεί στο φυσικό πρόσωπο η διοικητική κύρωση της ανάκλησης έγκρισης/αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.

       Όχι Όχι

      • 14 Οικονομικές Καταβολή του αντιτίμου του παραβόλου.

       Όχι Όχι

      • 15 Οικονομικές Καταβολή του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Όχι Όχι

      • 16 Εργασιακές Tα Κ.Δ.Β.Μ. να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό, τα μέλη του οποίου προσλαμβάνονται και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας: α) Διευθυντή κατάρτισης, β) Συντονιστικό / εκπαιδευτικό υπεύθυνο, γ) Διοικητικό προσωπικό, δ)Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης για τα Κ.Δ.Β.Μ. που παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, ε) Υπεύθυνο διαχειριστή Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ), εφόσον το Κ.Δ.Β.Μ. υλοποιεί προγραμμάτα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης,

       Όχι Όχι

      • 17 Εργασιακές Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. να ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής.

       Όχι Όχι

      • 18 Κτιριακές Για το κτίριο που θα στεγάζεται το προς αδειοδότηση Κέντρο Δα Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), απαιτείται οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού καθώς και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια), βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης και πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Όχι Όχι

      • 19 Κτιριακές Tα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να διαθέτουν και να συντηρούν τον βασικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τις αναγκαίες υποδομές ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη του συνόλου των λειτουργιών τους. Για τα προγράμματα που παρέχονται και που υλοποιούνται διά ζώσης, τα Κ.Δ.Β.Μ. οφείλουν να διαθέτουν αίθουσα πληροφορικής αποκλειστικής χρήσης (η οποία είναι ξεχωριστή από τις λοιπές αίθουσες διδασκαλίας).

       Όχι Όχι

      • 20 Εκπαιδευτικές Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ.(αρ.57 ν.4763/2020/Α΄254) 1. Εκπαιδευτικά προγράμματα, των οποίων το αποτέλεσμα πρόκειται να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής πιστοποίηση, καθώς και όσα χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ., υποβάλλονται προς πιστοποίηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Τα ανωτέρω προγράμματα υποβάλλονται από: α) τα Κ.Δ.Β.Μ. που επιθυμούν να τα παρέχουν ή β) από επαγγελματικούς φορείς, κλαδικούς εκπροσώπους ή κοινωνικούς εταίρους ή γ) από φορείς άσκησης δημόσιας πολιτικής. 2. Τα Πιστοποιημένα Προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) ανταπόκριση του τίτλου προγράμματος στο περιεχόμενό του, β) είδος προγράμματος, σύμφωνα με τις κατηγορίες της μη τυπικής μάθησης του άρθρου 52,γ) διάρθρωση προγράμματος σε επιμέρους ενότητες, προβλεπόμενες ώρες ανά ενότητα επιμερισμένες σε θεωρητικό μέρος ή εργαστηριακό μέρος ή και πρακτική άσκηση, κατά περίπτωση, δ) προσδιορισμό των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων ανά ενότητα, ε) ενδεικτικό κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, στ) έκθεση σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτει η ανάγκη πιστοποίησης του προγράμματος, ζ) ειδικές περαιτέρω προδιαγραφές για την εξ αποστάσεως μάθηση, η) τρόπους αξιολόγησης συμμετεχόντων προσαρμοσμένους στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και θ) τρόπους αξιολόγησης του προγράμματος. 3. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων των Κ.Δ.Β.Μ. της παρ. 1 γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με βάση τα κριτήρια της παρ. 2. Για τον σκοπό αυτόν, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνιστά Ειδική Επιτροπή Πιστοποίησης με ισομερή εκπροσώπηση των Υπουργείων Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή άλλων Υπουργείων για θέματα αρμοδιότητάς τους και των κοινωνικών εταίρων.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση Νέας Άδειας 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8476

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Χρηματικό παράβολο υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 150 € - 500 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://eparavolo.eoppep.gr/welcome

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι: α) ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, β) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, δ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία και ε) περί του τόπου μόνιμης κατοικίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του φυσικού προσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος). Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) του φυσικού προσώπου (ως εργοδότης και ως ασφαλισμένος).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/asphalistike-enemeroteta-phusikon-nomikon-prosopon-eephka

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ασφαλιστική ενημερότητα φυσικών / νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9447

      • 5 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας περί μη κήρυξης του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας σε κατάσταση πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας αρχής του κράτους - μέλους, εφόσον τέτοιο έγγραφο προβλέπεται κατά το δίκαιο του κράτους - μέλους εγκατάστασης. Αν δεν προβλέπεται η έκδοση τέτοιου εγγράφου, αυτό αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του φυσικού προσώπου-φορέα της δραστηριότητας ή, σε περίπτωση που από το δίκαιο του κράτους-μέλους εγκατάστασης δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου του κράτους - μέλους εγκατάστασης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης ή επίσημης δήλωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από α) το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί του διακριτικού τίτλου. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας αποτελείται από α) το αρκτικόλεξο αυτού ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) και β) το ονοματεπώνυμο και τον δηλωθέντα διακριτικό τίτλο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. Ηλεκτρονικό παράβολο

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ηλεκτρονικό Παράβολο

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3385

      • 8 Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/eparavolo/odigies eparavolo eoppep

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 9 Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αίτηση

       Ειδικό έντυπο – αίτηση διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/kdvm

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως ορίζονται στην περ. 8 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 10 Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια). Πιστοποιητικό πολεοδομίας

       Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου,σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού και κατόψεις με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων, καθώς και αποτύπωση της προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, όπως απαιτείται (τουλάχιστον σε μία κτιριολογική μονάδα-κτήριο ή όροφο, ανά περιφέρεια).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον φάκελο με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4558

      • 11 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον φάκελο με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Σημειώσεις: Για τον φάκελο με τα κτιριολογικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. .

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 13 Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί ύπαρξης αίθουσας πληροφορικής, όπως προκύπτει από τον χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων στη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί ύπαρξης αίθουσας πληροφορικής, όπως προκύπτει από τον χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων στη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 14 Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής με αναφορά στα εξής στοιχεία : Τύπος Η/Υ, Επεξεργαστής, Μνήμη, Οθόνη, Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές,σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος (1) της απόφασης 141264/Κ6/4-11-2021(ΑΔΑ: Ω54146ΜΤΛΗ-3ΦΦ). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής με αναφορά στα εξής στοιχεία : Τύπος Η/Υ, Επεξεργαστής, Μνήμη, Οθόνη, Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές,σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος (1) της απόφασης 141264/Κ6/4-11-2021(ΑΔΑ: Ω54146ΜΤΛΗ-3ΦΦ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 15 Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης εκπαιδευτικού εξοπλισμού αιθουσών πληροφορικής. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης εκπαιδευτικού εξοπλισμού αιθουσών πληροφορικής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159


       Σημειώσεις: α) Πίνακας εξοπλισμού της αίθουσας πληροφορικής με αναφορά στα εξής στοιχεία: Τύπος Η/Υ, Επεξεργαστής, Μνήμη, Οθόνη, Λειτουργικό Σύστημα, Εφαρμογές, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος (1), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. β) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου που βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον Πίνακα της υποπερ. α). γ) Σε περίπτωση αλλαγών σε μέρος ή στο σύνολο του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των αιθουσών πληροφορικής, υποβάλλεται επικαιροποιημένος ο πίνακας, καθώς και η Υπεύθυνη Δήλωση των υποπερ. α) και β), αντίστοιχα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 16 Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης των συμμετεχόντων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: α) Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ., που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Κ.Δ.Β.Μ., σε συνεργασία με ειδικούς της Πληροφορικής απαιτούνται Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, τιμολόγια ή Τίτλοι Κτήσης και σχετικές Συμβάσεις έργου τρίτων, καθώς και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. Για την απόδειξη κατοχής και συντήρησης Ο.Σ.Τ.Κ. με αγορά, δικαιολογητικά αποτελούν η Σύμβαση και το Τιμολόγιο πώλησης, καθώς και η Σύμβαση και τα Τιμολόγια Συντήρησης του συστήματος. β) Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης χρήσης Ο.Σ.Κ.Τ., ο πάροχος κατάρτισης αποδεικνύει τη διαθεσιμότητά του για χρήση Ο.Σ.Τ.Κ. διαμέσου σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης με ιδιοκτήτη Ο.Σ.Τ.Κ. Για την απόδειξη μίσθωσης Ο.Σ.Τ.Κ. απαιτούνται Σύμβαση Μίσθωσης και Υποστήριξης του συστήματος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και τιμολόγιο μίσθωσης ή εναλλακτικά Τιμολόγιο μίσθωσης δώδεκα (12) μηνών, με σαφή αναφορά στο χρονικό διάστημα μίσθωσης/υποστήριξης. γ) Σύμβαση του data center για το Ο.Σ.Τ.Κ. σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, για τις περιπτώσεις που το Ο.Σ.Τ.Κ. δεν είναι εφαρμογή Τεχνολογίας Cloud.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 17 Δικαιολογητικά που αφορούν τον Διευθυντή Κατάρτισης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν τον Διευθυντή Κατάρτισης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο Διευθυντής κατάρτισης να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Διευθυντής κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και της απασχόλησης του Διευθυντή Κατάρτισης απαιτείται να προσκομισθούν : α) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίηση (ιδίως, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δημόσιων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία), στα οποία θα πρέπει να περιγράφονται απαραιτήτως ο τίτλος, η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η διάρκεια σε ώρες του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο απασχολήθηκε, καθώς επίσης τα καθήκοντα του συγκεκριμένου στελέχους και η διάρκεια απασχόλησής του στο έργο αυτό.Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας ενός στελέχους στην υλοποίηση ενός έργου κατάρτισης ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο το στέλεχος συμμετείχε. Σε περίπτωση εμπειρίας ενός στελέχους, τόσο στην υλοποίηση όσο και στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση ενός έργου κατάρτισης, η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και επιπλέον δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, εφόσον αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) διδακτικών ωρών. β) Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης με έμμισθη σχέση, απαιτείται να υποβληθούν : βα) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις. ββ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο Διευθυντής Κατάρτισης δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 18 Υπεύθυνη Δήλωσή του Διευθυντή Κατάρτιση ότι δεν απασχολείται παράλληλα σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωσή του Διευθυντή Κατάρτιση ότι δεν απασχολείται παράλληλα σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ..

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Πρέπει να έχει εκδοθεί σε ημερομηνία που δεν ξεπερνά το χρονικό διάστημα του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή της αίτησης για έγκριση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 19 Δικαιολογητικά που αφορούν τον Συντονιστικό / εκπαιδευτικό υπεύθυνο. Έγγραφο

       Δικαιολογητικά που αφορούν τον Συντονιστικό / εκπαιδευτικό υπεύθυνο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο Συντονιστικός / εκπαιδευτικός υπεύθυνος να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, με διετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. Αν ο συντονιστικός / εκπαιδευτικός υπεύθυνος, δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία. Για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας και της απασχόλησης του Συντονιστικού/εκπαιδευτικού υπεύθυνου, απαιτείται να προσκομισθούν : α) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής ή/και πιστοποίηση (ιδίως, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δημόσιων/ιδιωτικών φορέων/εργοδοτών, επίσημα έγγραφα σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία), στα οποία θα πρέπει να περιγράφονται απαραιτήτως ο τίτλος, η ημερομηνία έναρξης και λήξης και η διάρκεια σε ώρες του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο απασχολήθηκε, καθώς επίσης τα καθήκοντα του συγκεκριμένου στελέχους και η διάρκεια απασχόλησής του στο έργο αυτό. Η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας ενός στελέχους στην υλοποίηση ενός έργου κατάρτισης ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου στο οποίο το στέλεχος συμμετείχε. Σε περίπτωση εμπειρίας ενός στελέχους, τόσο στην υλοποίηση όσο και στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση ενός έργου κατάρτισης, η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας ορίζεται ίση με το χρονικό διάστημα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου και επιπλέον δύο μήνες πριν και δύο μήνες μετά, εφόσον αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης τουλάχιστον εκατό (100) διδακτικών ωρών. β) Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης με έμμισθη σχέση, απαιτείται να υποβληθούν : βα) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις. ββ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 20 Δικαιολογητικά που αφορούν τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης. Έγγραφο

       Δικαιολογητικά που αφορούν τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά για τα προσόντα του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης αποτελούν τα αποδεικτικά τίτλου σπουδών και για την τεκμηρίωση της επαγγελματικής εμπειρίας, σε περίπτωση μη ύπαρξης μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου, προσκομίζονται υποχρεωτικά βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό ή/και Δημόσιο τομέα στην υλοποίηση τουλάχιστον τριακοσίων (300) συνεδριών συμβουλευτικής υποστήριξης. Για την τεκμηρίωση της απασχόλησης του Υπεύθυνου Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, απαιτείται να υποβληθούν: α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μεμονωμένα ή και σε συνδυασμό προκειμένου να καλύπτουν το αιτούμενο χρονικό διάστημα (όπως πενταετία, επταετία κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που ο Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 21 Δικαιολογητικά που αφορούν το διοικητικό προσωπικό. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Δικαιολογητικά που αφορούν το διοικητικό προσωπικό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διοικητικό προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον έναν (1) υπάλληλο για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ.. Στην περίπτωση που το διοικητικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνεται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 22 Διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ) Έγγραφο

       Διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την υλοποίηση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως κατάρτισης ή μικτής κατάρτισης, επιπλέον του προσωπικού των περ. α) έως δ), απαιτείται να οριστεί από τον πάροχο ένας (1) υπεύθυνος διαχειριστής Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.ΤΚ).Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος διαχείρισης Ο.Σ.ΤΚ. δεν συμπεριλαμβάνονται στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. θα πρέπει να υποβληθούν τα εξής : α) Έντυπο Ε3 αναγγελίας πρόσληψης από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ή από τον ΟΑΕΔ για παλαιές προσλήψεις, β) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ ή ΑΠΔ του τελευταίου μήνα για κάθε απασχολούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 23 Δικαιολογητικά για την απόδειξη των ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). Έγγραφο

       Δικαιολογητικά για την απόδειξη των ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το στελεχιακό δυναμικό των Κ.Δ.Β.Μ. ανέρχεται συνολικά κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) αν υπάρχει μία (1) δομή κατάρτισης και μία (1) Ε.Μ.Ε. για κάθε επιπλέον δομή, καθώς και επιπλέον μία (1) Ε.Μ.Ε. αν τα Κ.Δ.Β.Μ. παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής. Στις τρεις (3) Ε.Μ.Ε. δύναται να συμπεριλαμβάνεται ο Διευθυντής κατάρτισης και ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος. Στις Ε.Μ.Ε. δεν θα προσμετρούνται οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές/σύμβουλοι οι οποίοι απασχολούνται adhoc στον πάροχο κατάρτισης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για την υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου/συνεδριών συμβουλευτικής. Δικαιολογητικά για την απόδειξη των Ε.Μ.Ε. αποτελούν : α) Συνοπτικός πίνακας στον οποίο θα αναγράφονται για τον κάθε απασχολούμενο, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα (π.χ. Διευθυντής Κατάρτισης, Συντονιστικός Υπεύθυνος, διοικητικό στέλεχος κ.α.) και ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. β) Ετήσιος πίνακας προσωπικού (έντυπο Ε4 από το Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για το έτος αναφοράς). γ) Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον e-ΕΦΚΑ, ή Λογαριασμός Ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ για κάθε απασχολούμενο. Για τους μήνες που δεν περιλαμβάνονται στα εν λόγω έντυπα, θα πρέπει να υποβληθούν οι αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). δ) Σε περίπτωση νέων προσλήψεων, μετά την υποβολή του εντύπου Ε4 του έτους αναφοράς, απαιτείται να υποβληθούν τα αντίστοιχα έντυπα αναγγελίας πρόσληψης (Ε3). ε) Ο Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστικός/εκπαιδευτικός υπεύθυνος και ο Υπεύθυνος συμβουλευτικής υποστήριξης και εποπτείας και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης, θα μπορούν να εργάζονται είτε στην έδρα είτε στα παραρτήματα του Κ.Δ.Β.Μ. Η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. του προσωπικό των παραρτημάτων των Κ.Δ.Β.Μ., θα πρέπει να προκύψει από τα έντυπα Ε4 ή Ε3 των αντίστοιχων παραρτημάτων. Εφόσον όμως, ένα παράρτημα του Κ.Δ.Β.Μ. λειτουργεί λιγότερο από ένα (1) έτος, τότε είναι δυνατόν η απαραίτητη μία (1) Ε.Μ.Ε. για το συγκεκριμένο παράρτημα, να προκύπτει από το προσωπικό της έδρας ή άλλου παραρτήματος του Κ.Δ.Β.Μ.. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επιπρόσθετα να κατατεθεί το έντυπο Ε3 για το στέλεχος που θα εργάζεται στο παράρτημα αυτό. στ) Το στελεχιακό δυναμικό που βρισκόταν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, κατά το τελευταίο έτος αναφοράς, προσμετράται στις Ε.Μ.Ε..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Υπουργική Απόφαση 16388/Κ6 2022 686 Β

       Περιγραφή Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200686

       ΑΔΑ ΨΖ6Ζ46ΜΤΛΗ-Δ8Ο

      • Απόφαση 141267/Κ6 2021 5159 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205159

       ΑΔΑ Ω54146ΜΤΛΗ-3ΦΦ

      • Νόμος 52-65 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Εθνικό σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Νόμος 4093 2012 222 Α

       Περιγραφή Παράγραφος Θ (πλαίσιο χορήγησης άδειας, προϋποθέσεις).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100222

      • 1 1ο Στάδιο της διαδικασίας - Γνωμοδότηση ΕΟΠΠΕΠ       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήματος για Γνωμοδότηση ως προς τη συνδρομή κτιριολογικών προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πλήρη φάκελο που περιλαμβάνει τα κτιριολογικά δικαιολογητικά για τη διατύπωση γνώμης. Για την έγκριση της τήρησης των κτιριολογικών προϋποθέσεων και ενημερώνει ηλεκτρονικά αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για την εν λόγω κατάθεση.

       Όχι Όχι


      • 3 Διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου κτιριολογικών προϋποθέσεων η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: - παραλαβή φακέλου κτιριολογικού ελέγχου από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., - έλεγχος δικαιολογητικών τήρησης κτιριολογικών προϋποθέσεων, - πραγματοποίηση αυτοψίας, - διατύπωση παρατηρήσεων, σε περιπτώσεις διαπίστωσης προβλημάτων, - σύνταξη θετικής ή αρνητικής γνωμοδότησης, - αποστολή της διατύπωσης γνώμης στο Υπ. Παιδείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Έπειτα από την θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνεται ο φορέας και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

       Ναι Όχι


      • 5 Αρνητική διατύπωση γνώμης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Έπειτα από την αρνητική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ενημερώνεται ο φορέας και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν..

       Ναι Ναι


      • 6 2ο Στάδιο της διαδικασίας - Υποβολή αίτησης αδειοδότησης       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φορέας καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της θετικής γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 8 Ανάθεση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έπειτα από τη θετική διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παραλαμβάνονται τα δικαιολογητικά από το Τμήμα Β΄ Αδειοδότησης ιδιωτικών Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και γίνεται ανάθεση της αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο. Ο έλεγχος που πραγματοποιείται αφορά στον έλεγχο των εγγράφων παράλληλα με την κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος τηλεφωνικά και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

       Ναι Όχι


      • 9 Σύνταξη απόφασης χορήγησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, συντάσσεται και συνυπογραφεται από τον αρμόδιο τμηματάρχη η σχετική απόφαση χορήγησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σε φυσικό πρόσωπο στην οποία προσαρτάται η διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και προωθείται για υπογραφή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

       Ναι Όχι


      • 10 Συνυπογραφή Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνυπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης σε φυσικό πρόσωπο και προωθείται για υπογραφή στον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογράφεται η απόφαση χορήγησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο.

       Ναι Όχι


      • 12 Προώθηση της απόφασης για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η υπογεγραμμένη απόφαση χορήγησης άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικό πρόσωπο, προωθείται στην Γραμματεία της Κυβέρνησης για δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ..

       Ναι Όχι


      • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά και τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. πραγματοποιείται ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας. Παράλληλα, πραγματοποιείται κοινοποίηση και στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

       Ναι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.