Παράταση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας Ασφαλισμένου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfea3e51a-f29e-4ef6-b092-b67be316e3d9 260164

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Κέντρα Κοινότητας, ΚΕΠ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας ασφαλισμένου με σκοπό την επαναξιολόγηση της αναπηρίας του από το ΚΕ.Π.Α. και κατ επέκταση της παράτασης απονομής κύριας σύνταξης αναπηρίας, λόγω της επικείμενης λήξης της εν ισχύ πιστοποίησης του. Πέραν της παράτασης της υφιστάμενης πιστοποίησης αναπηρίας, ο πολίτης δύναται να προσθέσει προς αξιολόγηση και νέες παθήσεις ή να δηλώσει τυχόν επιδείνωση των ήδη πιστοποιημένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε κάθε περίπτωση, προετοιμάζεται και υποβάλλεται εκ νέου ολόκληρος Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος για παράταση της πιστοποίησης αναπηρίας

Σημειώσεις

Το τελευταίο τετράμηνο πριν τη λήξη ισχύος της Γ.Α.Π.Α., ο ενδιαφερόμενος δύναται να κατεθέσει αίτημα μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας για επανεξέταση από τα ΚΕ.Π.Α., προκειμένου η καταβολή της σύνταξης, που σχετίζεται με την αναπηρία, να παραταθεί. Η αίτηση υποβάλλεται και διεκπεραιώνεται με βάση τα οριζόμενα στάδια της διαδικασίας περί αρχικής αξιολόγησης. Κατά το στάδιο της αίτησης, ο πολίτης υποχρεούται να συσχετίσει την αίτηση με την εν ισχύ γνωστοποίηση αναπηρίας που διαθέτει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή προσφυγή κατά πρωτοβάθμιας πιστοποίησης
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον Β/θμιας Υγείονομικής Επιτροπής (Υ.Ε.) κατά την Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) που εκδόθηκε από τα ΚΕ.Π.Α. σε συνέχεια της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος της Α/θμιας Υ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της Γνωστοποίησης Αποτελέσματος στον αιτούντα. Ως ημέρα κοινοποίησης νοείται η ημερομηνία αποστολή της Γ.Α.Π.Α. στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη ή η ημερομηνία παραλαβής της από Κ.Ε.Π. ή Κέντρ Κοινότητας ή Γραμματεία ΚΕ.Π.Α., η οποία καταχωρείται από τον υπάλληλο στο σύστημα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας (ΚΕΠΑ) Παράταση ισχύος της Γ.Α.Π.Α.

      Επίσημος τίτλος

      Παράταση Κύριας Σύνταξης Αναπηρίας Ασφαλισμένου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο ΚΕΠΑ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Αναπηρίας Να πιστοποιηθεί η αναπηρία του ενδιαφερόμενου εκ νέου από το ΚΕ.Π.Α. Το ποσό της σύνταξης επηρεάζεται από το ποσοστό αναπηρίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Η διάρκεια ισχύος της νέας Γνωστοποίησης Αποτελέσματος ορίζεται ίση με την διάρκεια της προυπάρχουσας Γ.Α., εκτός αν ορίζεται ειδικότερη διάρκεια από τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) για τη νέα πάθηση ή επιδείνωση ή εαν προκύπτει δυνατότητα μετατροπής της σε επ αόριστον, βάσει ειδικών κανόνων.

       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις των ασθενειών που προβλέπονται από ρητή διάταξη, μπορεί δε να είναι οριστικές, εφόσον οι υγειονομικές επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη. Οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά και την τελική γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών Επιτροπών εφόσον: α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές. β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες υγειονομικές επιτροπές.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιατρικές Στην παρούσα διαδικασία υποβάλλονται νέοι Ιατρικοί Εισηγητικοί φάκελοι μόνο για τις νέες παθήσεις ή επιδεινώσεις ήδη υπαρχουσών παθήσεων και τίθεται υπόψη της Υ.Ε. ο παλαιός Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος που λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της εν ισχύ Γνωστοποίησης Αποτελέσματος.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Στην αίτηση δηλώνεται τυχόν λήψη παροχών και οι Φορείς καταβολής αυτών. Σε αυτή την περίπτωση, η υποβολή της αίτησης παράτασης και η ημερομηνία υποβολής της γνωστοποιείται υποχρεωτικά, μέσω διαλειτουργικοτήτων, στους αρμόδιους για τις παροχές Φορείς και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης λήψης των παροχών αυτών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ομοίως, η έκδοση της νέας Γνωστοποίησης Αποτελέσματος, γνωστοποιείται στους ίδιους Φορείς, μέσω ηλεκτρονικών καταστάσεων νέων Γ.Α.Π.Α. που έχουν εκδοθεί βάσει της διαδικασίας Παράτασης Πιστοποίησης.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος Εισήγηση

       Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να ενημερώσει τον προσωπικό του ιατρό, το σχετιζόμενο με την κύρια πάθησή του, προκειμένου αυτός να συμπληρώσει τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον προσωπικό ιατρό, θα ενημερωθεί αυτόματα το ΚΕ.Π.Α., έτσι ώστε να προγραμματίσει ραντεβού για αξιολόγηση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εκπρόσωπος μπορεί να αναρτήσει στην πλατφόρμα έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση ή να το προσκομίσει στο σημείο φυσικής εξυπηρέτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 102-112 4961 2022 146 Α

       Περιγραφή Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις - Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100146

      • Νόμος 7 3863 2010 115 Α

       Περιγραφή Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100115

      • Υπουργική Απόφαση 83779 2022 4830 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204830

      • Υπουργική Απόφαση Φ. 80100/οικ. 17630/943 2018 1560 Β

       Περιγραφή Πίνακας παθήσεων που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ αόριστον

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180201560

      • 1 Ηλεκτρονική Αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας υποβάλλεται μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας και υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης αναπηρίας, αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί. Η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με έναν από τους υπόλοιπους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α 184). Η υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο μπορεί να γίνει και με τη συνδρομή των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Κέντρα Κοινότητας, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ή τα σημεία εξυπηρέτησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

       Σημειώσεις Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και μέσω των Κέντρων Κοινότητας (Κ.Κ.), των Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ), καθώς και των Γραμματειών του ΚΕ.Π.Α. Ο πολίτης μπορεί να αποταθεί σε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω σημεία φυσικής εξυπηρέτησης και δεν υπάρχει χωρικός περιορισμός στην εξυπηρέτησή του βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του.

       Όχι Όχι


      • 2 Διόρθωση στοιχείων στην αίτηση (εάν απαιτείται)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πολίτης πρέπει να προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Α.Μ.Κ.Α. με επίσκεψη σε ένα Κ.Ε.Π. ή στα αρμόδια γραφεία μητρώου στον e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας καταρτίζεται και υποβάλλεται στο Σύστημα Πιστοποίησης Αναπηρίας ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος. Ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος περιλαμβάνει: α) τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο, που περιέχει στοιχεία απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτούντος ως προς την κύρια αξιολογούμενη πάθηση, και β) τους Ειδικούς Εισηγητικούς Φακέλους, που περιέχουν αντίστοιχα στοιχεία για τις συνυπάρχουσες αξιολογούμενες παθήσεις. Ο Γενικός Εισηγητικός Φάκελος και οι Ειδικοί Εισηγητικοί Φάκελοι συντάσσονται, συμπληρώνονται και υποβάλλονται από ιατρούς τους οποίους επιλέγει ο αιτών. Ο ιατρός που υποβάλλει τον Γενικό Εισηγητικό Φάκελο έχει την ευθύνη για την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου. Η οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας.

       Σημειώσεις Έγχαρτοι φάκελοι δεν γίνονται δεκτοί στο ΚΕ.Π.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Προγραμματισμός της συνεδρίασης της Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά από την οριστική υποβολή του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου μέσω του Συστήματος Πιστοποίησης Αναπηρίας προσδιορίζεται η αρμόδια πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή που θα εξετάσει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται η ημερομηνία εξέτασής του. Η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή έχει πρόσβαση και λαμβάνει υπόψη της τα στοιχεία του Ιατρικού Εισηγητικού Φακέλου και των υπόλοιπων ιατρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του αιτούντος, καθώς και σε Εθνικά Μητρώα Ασθενών.

       Σημειώσεις Ο αιτών ενημερώνεται για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο συνεδρίασης τη Υ.Ε. με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχει δηλώσει. Συμπληρωματικά, μπορεί να ενημερωθεί και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω τηλεφώνου.

       Όχι Όχι


      • 5 Αξιολόγηση αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Υ.Ε. με φυσική παρουσία του πολίτη, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της Γ.Α.

       Όχι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση αξιολόγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή εκδίδει τη Γ.Α., στην οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος, σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115). Βάσει της Γ.Α., το ΚΕ.Π.Α. εκδίδει τη Γ.Α.Π.Α., η οποία είναι δεσμευτική για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η Γ.Α.Π.Α. ορίζει τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας και καταγράφει τις διαπιστωθείσες παθήσεις του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση νόσων κατά ICD-10, και το ποσοστό ιατρικής αναπηρίας του, καθώς και τις συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία και για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες ιατρικές προϋποθέσεις.

       Σημειώσεις Οι Γ.Α. ελέγχονται δειγματοληπτικά από Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου που συγκροτείται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..

       Ναι Όχι


      • 7 Αναβολή της έκδοσης Γνωστοποίησης Αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υγειονομική Επιτροπή δύναται να αναβάλλει την έκδοση Γ.Α., προκειμένου να προσκομιστούν συγκεκριμένα επιπλέον ιατρικά δικαιολογητικά επιβεβαίωσης της πάθησης. Τα ιατρικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. και αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα και στον Διοικητικό φάκελο Αξιολόγησης.

       Σημειώσεις Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης προγραμματίζει νέα συνεδρίαση της Υ.Ε. με ή χωρίς την φυσική παρουσία του πολίτη, κατά την κρίση της.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση Γνωστοποίησης Αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βάσει της οριστικοποιημένης Γ.Α. εκδίδεται Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.) από το ΚΕ.Π.Α. Ο πολίτης ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα στο τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό) που έχει δηλώσει για την έκδοση, και η Γ.Α.Π.Α. αποστέλλεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω Κ.Ε.Π. ή Κ.Κ. ή Γραμματείες ΚΕ.Π.Α., τότε ο αιτών ενημερώνεται με γραπτό μήνυμα ή τηλεφωνικώς, προκειμένου να προσέλθει σε οποιοδήποτε σημεία παραλαβής αντιγράφου, η οποία επέχει θέση κοινοποίησης της Γ.Α.Π.Α. και καταγράφεται από τον υπάλληλο στο σύστημα.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραλαβή αίτησης παράτασης σύνταξης αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών καταθέτει στο αρμόδιο Υποκατάστημα Συντάξεων από το οποίο είχε εκδοθεί η αρχική σύνταξη αναπηρίας, αίτηση η οποία συνοδεύεται με την Γ.Α.Π.Α. προκειμένου να εκδοθεί απόφαση παράτασης της σύνταξής του.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση απόφασης παράτασης αναπηρίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδίδεται ηλεκτρονικά και η καταβολή της σύνταξης πραγματοποιείται με την οριστικοποίησή της.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αρχική σύναξη αναπηρίας έχει εκδοθεί με χειρόγραφο τρόπο, η παράταση πραγματοποιείται με χειρόγραφη απόφαση και η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω ΗΔΙΚΑ από τα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.