Παρακολούθηση έλεγχος και αξιολόγηση στοιχείων εξορυκτικής δραστηριότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbb9ffd57-751e-46de-9e13-339aeb4c5492 547243

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αξιολόγηση των στοιχείων που πρέπει να υποβάλλει περιοδικά ο εκμεταλλευτής ή ο φορέας εκμετάλλευσης εξορυκτικής δραστηριότητας, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων. Τα στοιχεία αυτά είναι το ετήσιο Δελτίο Δραστηριότητας ή απραξίας, το ετήσιο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, οι καταστάσεις προσωπικού, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται και ο πίνακας των ατυχημάτων - δυστυχημάτων που ενδεχομένως συνέβησαν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παρατηρήσεις

Τα Δελτία δραστηριότητας ή απραξίας και τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα για τα λατομεία μαρμάρων, αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, σχιστολιθικών πλακών και διακοσμητικών πετρωμάτων, υποβάλλονται έως την 30η Απριλίου κάθε έτους ενώ για τα μεταλλεία έως την 30η Ιουνίου κάθε έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 58 Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) & αρ. 118 Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α)

Εκτός από τα παραπάνω που υποβάλλονται σε ετήσια βάση, οι καταστάσεις προσωπικού υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου στις περιπτώσεις συνολικού αριθμού εργαζομένων μεγαλύτερο των είκοσι (20). Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του συνολικού αριθμού των εργαζομένων ενός εργοταξίου, η οποία οδηγεί σε διαφορετικό συντελεστή α του Πίνακα 3 του αρ. 59 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω νέα επικαιροποιημένη κατάσταση που περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα εργοτάξια του έργου. Ο πίνακας ατυχημάτων που προβλέπεται από το αρ. 100 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ), υποβάλλεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, δηλαδή στην Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών για μεταλλεία και στην Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών εφόσον πρόκειται για λατομία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καταρτίζονται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης και το γραφείο ασφάλειας και υγείας του έργου ή τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό ή τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας και υποβάλλονται εντός του πρώτου μήνα κάθε χρόνου, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, ενώ κοινοποιούνται και στα σωματεία των εργαζομένων του έργου σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 13 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011).

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων γνωστοποιούνται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, στην αρχή του τρίμηνου, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβιβαστικό έγγραφο του φορέα με το οποίο υποβάλλονται τα απαραίτητα κάθε φορά στοιχεία.

Σημειώσεις

Η υποβολή των δελτίων δραστηριότητας ή απραξίας γίνεται με τυποποιημένα έντυπα που βρίσκονται στη διάθεση του ενδιαφερόμενου φορέα στον σύνδεσμο που παρατίθεται πιο πάνω.

Η κατάσταση εργαζομένων συμπληρώνεται ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του Αρ. 59 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του αρθ. 58 Ν Ν. 4602/19, (ΦΕΚ 45 Α/19). Τα τοπογραφικά Σχεδιαγράμματα συντάσσονται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και πρέπει να είναι σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000, ή άλλη κατάλληλη κλίμακα ώστε να εμφανίζονται πλήρως και ευκρινώς όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία και να εναρμονίζονται με τα προβλεπόμενα της παρ. 3 του αρ. 58 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α). Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και τους πίνακες ατυχημάτων - δυστυχημάτων δύναται να χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα έντυπα του εκάστοτε φορέα εκμετάλλευσης του λατομείου/μεταλλείου.

Τα στοιχεία αποστέλλονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο tem.seve@prv.ypeka.gr ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ) στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 119 Αθήνα 11526 ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αξιολόγηση ετησίων στοιχείων που προβλέπεται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία.

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση στοιχείων εξορυκτικής δραστηριότητας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των ως άνω στοιχείων είναι ο ενδιαφερόμενος φορέας να έχει δικαιώματα εκμετάλλευσης λατομικών ή μεταλλευτικών ορυκτών κατά την έννοια του αρ. 43 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) ή κατά την έννοια του αρ. 2 του Ν.Δ. 210/1973 (277/Α), αντίστοιχα, γεγονός που τον καθιστά υπόχρεο για την υποβολή των ως άνω στοιχείων.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Δραστηριότητας όπως προβλέπεται από το αρ. 58 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) και από το αρ. 118 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α) Δελτίο

       Δελτίο Δραστηριότητας όπως προβλέπεται από το αρ. 58 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) και από το αρ. 118 του Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α)

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.latomet.gr/ypan/StaticPage1.aspx?pagenb=9825

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο δελτίο δραστηριότητας περιλαμβάνονται περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής σημασίας πληροφορίες και ιδίως νομιμοποιητικά στοιχεία του λατομείου, στοιχεία για το απασχολούμενο προσωπικό, στοιχεία ασφάλειας και ατυχημάτων, στοιχεία για τις καταναλώσεις φυσικών πόρων, πετρελαιοειδών, εκρηκτικών και ενέργειας, τη διαχείριση αποβλήτων και τις αποκαταστημένες εκτάσεις, την παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων, τις επενδύσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας καθώς και τα στοιχεία που οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η υποχρέωση υποβολής δελτίου δραστηριότητας υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης. Στις περιπτώσεις μεταλλευτικών ορυκτών υποβάλλεται έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Δήλωση Απραξίας Δήλωση

       Δήλωση Απραξίας

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.latomet.gr/ypan/StaticPage1.aspx?pagenb=9825

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μη εκμετάλλευσης λατομείου ή μη διενέργειας ερευνών αντί του ανωτέρω δελτίου υποβάλλεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους δήλωση απραξίας, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της απραξίας. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη βασιμότητα των προβαλλομένων λόγων. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης απραξίας υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9429

      • 3 Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα Τοπογραφικά Διαγράμματα

       Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο εκμεταλλευτής λατομείου υποχρεούται να υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΥΠΕΝ, για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους, τοπογραφικό σχεδιάγραμμα που πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και είναι υπογεγραμμένο από αρμόδιο μηχανικό. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή και να είναι σε κλίμακα 1:1000 ή 1:2000, ή άλλη κατάλληλη κλίμακα ώστε να εμφανίζονται πλήρως και ευκρινώς όλα τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία, να περιλαμβάνει πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση όχι παλαιότερη των έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής, να είναι εξαρτημένο από το σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και να περιλαμβάνει αναλυτικό υπόμνημα. Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται και σημειώνονται τα όρια του λατομικού χώρου, της εγκεκριμένης τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης, της απόφασης για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), την έγκριση επέμβασης αν τα όρια αυτά είναι διαφορετικά από τα όρια της ΑΕΠΟ, οι βαθμίδες εξόρυξης, οι εκσκαφές και οι διαμορφώσεις του λατομικού χώρου, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις μέσα σε αυτόν, οι εσωτερικοί δρόμοι, κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών, καθώς και οι αποθέσεις και επεμβάσεις σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων εκτός των ορίων του χώρου της τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης. Ειδικά στην περίπτωση των υπόγειων έργων, επιπλέον των ανωτέρω, αποτυπώνονται και σημειώνονται όλες οι υπόγειες εργασίες, υλοποιημένες και σχεδιαζόμενες, οι ενεργοί και οι εξοφλημένοι χώροι, οι κύριες στοές, τα φρέατα, τα κεκλιμένα, οι έξοδοι και οι διαδρομές διαφυγής, τα δίκτυα μεταφοράς, τηλεφώνου, φωτισμού και αερισμού, οι εγκαταστάσεις, οι αποθήκες εκρηκτικών υλών και καψυλίων, τα καταφύγια και τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με την εκμετάλλευση και την ασφάλεια εργασιών. Η υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού σχεδιαγράμματος υφίσταται και αν δεν συμπληρώνεται πλήρες ημερολογιακό έτος εκμετάλλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 4 Κατάσταση αριθμού εργαζομένων Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση αριθμού εργαζομένων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100045

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η κατάσταση εργαζομένων συμπληρώνεται ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του Αρ. 59 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 34 του αρθ. 58 Ν Ν. 4602/19, (ΦΕΚ 45 Α/19) και υπογράφεται από τον εκμεταλλευτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή τον διευθυντή του έργου, εφόσον αυτός έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τον σκοπό αυτόν. Η κατάσταση υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 5 Πίνακας ατυχημάτων - δυστυχημάτων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας ατυχημάτων - δυστυχημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με μέριμνα του φορέα εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 100 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011), υποβάλλεται το πρώτο δίμηνο κάθε έτους στην αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, πίνακας των ατυχημάτων - δυστυχημάτων που έγιναν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Στον πίνακα, πρέπει να αναφέρονται οι ημερομηνίες, η θέση ή οι χώροι κάθε συμβάντος, το είδος του, τα αίτια και οι συνθήκες που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή του περιληπτικά, καθώς και οι ημέρες διακοπής εργασίας των παθόντων και των εργασιών. Όλα τα πιο πάνω στοιχεία, υποβάλλονται σε στατιστική επεξεργασία από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ που υπολογίζει, τους δείκτες σοβαρότητας (Δ.Σ.) και συχνότητας (δ.σ.) των ατυχημάτων - δυστυχημάτων του ανθρώπινου παράγοντα που έγιναν στη διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 6 Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Σεμινάρια Πρόγραμμα

       Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Σεμινάρια

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καταρτίζονται από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης και το γραφείο ασφάλειας και υγείας του έργου ή τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό ή τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας και υποβάλλονται μέσα στον πρώτο μήνα κάθε χρόνου, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενώ κοινοποιούνται και στα σωματεία των εργαζομένων του έργου. Το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, μπορεί μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την υποβολή του προγράμματος, να επιβάλλει έγγραφα την τροποποίηση ή συμπλήρωση του προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των παραπάνω σωματείων, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στον Επιθεωρητή σε 15 ημέρες, από την κοινοποίηση του προγράμματος σ’ αυτά. Κάθε πρόγραμμα, πρέπει να περιέχει την ύλη που θα διδαχθεί, τις ώρες διδασκαλίας, τα ονόματα και τις ειδικότητες των αντίστοιχων εκπαιδευτών. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων γνωστοποιούνται στην Επιθεώρηση Μεταλλείων, στην αρχή του τρίμηνου, στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων για οδηγίες συμπλήρωσης και επιπλέον διευκρινίσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • Νόμος 58 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο δελτίο δραστηριότητας, στην περίπτωση εκμετάλλευσης λατομείων και το χρονικό διάστημα υποβολής. Επίσης στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καθορίζονται οι λεπτομέρειες και τα συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία του ετήσιου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος που πρέπει να υποβληθεί.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση 13 & 100 ΑΡΙΘ.: Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-05-11 2011 1227 Β

       Περιγραφή Στην παράγραφο 5 του αρ. 13 καθορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης και υποβολής στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων που πρέπει να πραγματοποιούνται. Στο άρθρο 100 καθορίζεται το χρονικό διάστημα υποβολής του πίνακα ατυχημάτων δυστυχημάτων και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Νομοθετικό Διάταγμα 118 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 118 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ΦΕΚ 277/Β/1973), καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει το δελτίο δραστηριότητας στην περίπτωση εκμετάλλευσης μεταλλείου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή στοιχείων από τον φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαμβάνει τα στοιχεία που κατά περίπτωση υποβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης του μεταλλείου ή λατομείου και χρεώνονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία αποστέλλονται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) στο tem.seve@prv.ypeka.gr ή ταχυδρομικώς στην ταχυδρομική διεύθυνση Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας, Τ.Κ. 546 25 Θεσσαλονίκη και για το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ) στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 119 Αθήνα 11526 ή στο e mail: emne@prv.ypeka.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης χρεώνει τα υποβληθέντα στοιχεία, σε Επιθεωρητή Μεταλλείων, προκειμένου να τα εξετάσει.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των υποβληθέντων στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Αρχικά πραγματοποιείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων. Τα παραπάνω διασταυρώνονται με τα τηρούμενα στοιχεία στο αρχείο της υπηρεσίας

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση πληρότητας στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τα στοιχεία που υπέβαλε ο φορέας εκμετάλλευσης είναι πλήρη και καλύπτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία αρχειοθετούνται στον φάκελο της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

       Ναι Όχι


      • 5 Διαπίστωση μη πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων - Αποστολή εγγράφου για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία δεν είναι πλήρη ο εκμεταλλευτής καλείται εγγράφως να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία ώστε να ανταποκρίνονται στις κείμενες διατάξεις. Στους εκμεταλλευτές που δεν υποβάλλουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 58 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α) δελτία δραστηριότητας ή δηλώσεις απραξίας ή τοπογραφικά σχεδιαγράμματα εντός τριάντα (30) ημερών ή υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο από την αρμόδια υπηρεσία. Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται με βάση τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 59.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση επιβολής προστίμου η διαδικασία περιγράφεται στην υπ΄αριθ. 398238 διαδικασία. Σε περίπτωση που οι ελλείψεις δεν είναι σημαντικές, δύναται ο εκμεταλλευτής του μεταλλείου ή λατομείου να ενημερωθεί τηλεφωνικά και να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή τροποποιημένων στοιχείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή πρόσθετων στοιχείων από τον εκμεταλλευτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαμβάνει τα νέα στοιχεία που κατά περίπτωση υποβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης του μεταλλείου ή λατομείου

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση στοιχείων της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενημερώνονται τα τηρούμενα αρχεία της Υπηρεσίας (φυσικοί φάκελλοι, βάσεις δεδομένων, χάρτες κλπ)

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.