Παρακολούθηση και έλεγχος μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



ea4072e1-4fd4-4047-ad3d-3247488dc053 398238

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων στους φορείς έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων και μεταλλείων της χώρας, κατά την έννοια του αρ. 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΥΑ ΑΡΙΘ.: Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-05-11 (ΦΕΚ 1227/Β), (ΚΜΛΕ) με γνώμονα την ορθολογική εκμετάλλευση, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων Σωμάτων Επιθεώρησης Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του ΥΠΕΝ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η επιθεώρηση δύναται να περιλαμβάνει επιτόπιο έλεγχο ή διοικητικό έλεγχο. Οι παραπάνω έλεγχοι πραγματοποιούνται ύστερα από πρόγραμμα τακτικών επιθεωρήσεων, εκτάκτων επιθεωρήσεων και καταγγελιών που περιέρχονται στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων από οποιοδήποτε φορέα (Ιδιώτες, Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Εισαγγελικές Αρχές κλπ). Στην περίπτωση διοικητικού ελέγχου, αυτός εκκινείται όταν έπειτα από έρευνα του αρχείου της Υπηρεσίας προκύψει ότι μία εξορυκτική δραστηριότητα στερείται βασικών στοιχείων της αδειοδότησης της (π.χ. Απόφαση Περιβαλλοντικών όρων, σύμβαση μίσθωσης, μη ανάθεση καθηκόντων Επιβλέποντος Μηχανικού, Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας κτλ). Επίσης, όταν διαπιστωθεί ότι στοιχεία που πρέπει να υποβάλλει περιοδικά ο εκμεταλλευτής ή ο φορέας εκμετάλλευσης στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (ενδεικτικά, ετήσιο Δελτίο Δραστηριότητας ή απραξίας, ετήσιο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, καταστάσεις προσωπικού, εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται, πίνακας των ατυχημάτων - δυστυχημάτων), δεν είναι πλήρη, τότε διενεργείται διοικητικός έλεγχος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - αναφορά Νομικού ή Φυσικού Προσώπου ή έγγραφο άλλης Υπηρεσίας.

Σημειώσεις

Στην αίτηση - αναφορά ή στο έγγραφο θα πρέπει να αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν παραβάσεις της λατομικής/μεταλλευτικής νομοθεσίας που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων, προκειμένου να επιληφθούν του θέματος. Στις περιπτώσεις αυτεπαγγέλτου ελέγχου, είτε μέσω αυτοψίας, είτε μέσω διοικητικού ελέγχου δεν απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην παρ. 3 του αρ. 61 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α), προβλέπεται ότι κατά των αποφάσεων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα ή περιοριστικά μέτρα στην έρευνα και στην εκμετάλλευση, καθώς και προσωρινή ή οριστική διακοπή του συνόλου ή μέρους των εργασιών έρευνας ή εκμετάλλευσης, μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους, αντίστοιχα.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επιθεώρηση εξορυκτικών δραστηριοτήτων

      Επίσημος τίτλος

      Παρακολούθηση και έλεγχος μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Άλλο Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας είναι να έχουν προγραμματιστεί τακτικές επιθεωρήσεις σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011) και κατ΄εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 3 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011).

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Επίσης προϋπόθεση για την έναρξη είναι και οποιοδήποτε συμβάν που περιέρχεται σε γνώση της Υπηρεσίας μετά από καταγγελία ιδιωτών ή άλλων υπηρεσιών ή αρχών (Αστυνομικών, Εισαγγελικών κτλ) και αναφέρεται σε παραβάσεις της εξορυκτικής νομοθεσίας μεταλλευτικής ή λατομικής δραστηριότητας.

       Ναι Ναι

      • 3 Άλλο Περίπτωση στην οποία διενεργείται έκτακτη επιθεώρηση είναι και τέλεση εργατικού ατυχήματος ή δυστυχήματος κατά την έννοια του άρ. 96 του ΚΜΛΕ (ΦΕΚ 1227/Β/2011).

       Ναι Ναι

      • 4 Άλλο Εναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται όταν μετά από διοικητικό έλεγχο του αρχείου της Υπηρεσίας προκύψει ότι μία εξορυκτική δραστηριότητα στερείται βασικών στοιχείων της αδειοδότησης (π.χ. Απόφαση Περιβαλλοντικών όρων, σύμβαση μίσθωσης, μη ανάθεση καθηκόντων Επιβλέποντος Μηχανικού, Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας κλπ).

       Ναι Ναι

      • 1 Αναφορά/καταγγελία Αναφορά / Καταγγελία

       Αναφορά/καταγγελία

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο φορέας που διαβιβάζει την αναφορά/καταγγελία ενδέχεται να συμπεριλάβει και συμπληρωματικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες, τοπογραφικά σχεδιαγράμματα κλπ, προκειμένου να τεκμηριώσει επαρκέστερα τα αναγραφόμενα. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις αυτεπαγγέλτου ελέγχου, είτε μέσω αυτοψίας, είτε μέσω διοικητικού ελέγχου εκ του γραφείου δεν απαιτείται κάποια ενημέρωση της Υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6357

      • 2 Εισαγγελική εντολή Άλλο

       Εισαγγελική εντολή


       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Δίνεται εντολή από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην μεταλλευτική/λατομική νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • Νόμος 58, 59 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Στα παραπάνω άρθρα καθορίζονται οι υποχρεώσεις εκμεταλλευτών λατομείων και οι αρμοδιότητες στην περίπτωση διενέργειας ελέγχου σε λατομικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 73, παρ. 5 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου δραστηριοτήτων του αρ. 72 οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης. Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 64 του Ν.4512/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Υπουργική Απόφαση 3, 96, 99 Δ7/Α/ΟΙΚ.12050/2223/23-05-2011 2011 1227 Β

       Περιγραφή Στα παραπάνω άρθρα, περιγράφονται οι διαδικασίες επιτόπιου ελέγχου που διενεργούνται από τα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201227

      • Νόμος 6 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νομοθετικό Διάταγμα 164 210 1973 277 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 164 του ΝΔ 210/1973/1973, περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος επιθεώρησης Μεταλλείων, σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων σε μεταλλευτικούς χώρους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100277

      • 1 Παραλαβή αναφοράς/καταγγελίας ή εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά σε περιπτώσεις καταγγελιών και αναφορών ή εγγράφων που περιέρχονται στα Τμήματα Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΒΕ ή του ΣΕΝΕ, από οποιοδήποτε φορέα (Ιδιώτες, Σωματεία εργαζομένων, Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Εισαγγελικές Παραγγελίες κλπ) και αφορούν στη λειτουργία εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος Διευθυντής χρεώνει την εισερχόμενη αναφορά/καταγγελία/έγγραφο στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε αρμόδιο Επιθεωρητή Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η καταγγελία - αναφορά ή έγγραφο του προηγουμένου βήματος ανατίθεται σε Επιθεωρητή Μεταλλείων του αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΜ).

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αρμοδιότητας Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται το περιεχόμενο της καταγγελίας - αναφοράς ή του εγγράφου προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΒΕ/ ΣΕΝΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαπίστωση αναρμοδιότητας του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα αναγραφόμενα στην καταγγελία - αναφορά ή έγγραφο δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων του ΣΕΒΕ/ΣΕΝΕ, ενημερώνεται εγγράφως η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία ή φυσικό πρόσωπο που υπέβαλαν την αναφορά.

       Σημειώσεις Η ενημέρωση γίνεται με έγγραφο της υπηρεσίας στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι μη αρμοδιότητας. Στην περίπτωση αρμοδιότητας άλλης υπηρεσίας η αναφορά/καταγγελία διαβιβάζεται αρμοδίως.

       Ναι Ναι


      • 5 Διαπίστωση αρμοδιότητας - Έκδοση Εντολής ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση καταγγελιών/αναφορών ή εγγράφων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος, οπότε απαιτείται η διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης, δίνεται εντολή από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών ΥΠΕΝ προς τους αρμόδιους Επιθεωρητές Μεταλλείων, να προβούν σε έλεγχο και αυτοψία προκειμένου να επιληφθούν τα αναγραφόμενα στην καταγγελία - αναφορά.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο έλεγχος είναι διοικητικός και αφορά στο τηρούμενο αρχείο της Υπηρεσίας, ή στον τακτικό προγραμματισμό της υπηρεσίας δεν απαιτείται εντολή ελέγχου. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις η εντολή ελέγχου για επιτόπια αυτοψία δύναται να είναι και προφορική.

       Ναι Όχι


      • 6 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται αυτοψία στο λατομικό/μεταλλευτικό χώρο, προκειμένου να εξεταστούν τα αναγραφόμενα στην καταγγελία/αναφορά ή έγγραφο.

       Σημειώσεις Η αυτοψία δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη συνδρομή άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδια Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, κλπ)

       Ναι Όχι


      • 7 Επεξεργασία στοιχείων της αυτοψίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατά την αυτοψία συγκεντρώνονται όλα τα αναγκαία στοιχεία. Επίσης δύναται να ζητηθούν στοιχεία προκειμένου η υπηρεσία να έχει πλήρη εικόνα και να ολοκληρωθεί ο έλεγχος με τρόπο αντικειμενικό και ορθό.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν με έγγραφο της υπηρεσίας να ζητηθούν επιπρόσθετα στοιχεία, τα οποία δύναται να αποσταλούν σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη έκθεσης αυτοψίας - ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με βάση τα όσα διαπιστώθηκαν από την αυτοψία και τα στοιχεία που τυχόν χορηγήθηκαν, συντάσσεται έκθεση αυτοψίας - ελέγχου από τους Επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο και υποβάλλεται στην Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η εν λόγω έκθεση δύναται να λαμβάνει και αύξοντα αριθμό βάσει σχετικού αρχείου που τηρεί η υπηρεσία.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαπίστωση ασήμαντης ή μη παράβασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται ασήμαντη ή μη παράβαση, συντάσσεται έγγραφο γενικών και ειδικών εντολών προς τον ελεγχόμενο, κατά περίπτωση.

       Σημειώσεις Το έγγραφο κοινοποιείται κατά περίπτωση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδια Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΝ κλπ).

       Ναι Ναι


      • 10 Διαπίστωση παραβάσεων - Κλήση σε ακρόαση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις της σχετικής Μεταλλευτικής/Λατομικής νομοθεσίας ο ελεγχόμενος καλείται να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από τη μέρα λήψης του εγγράφου (αρ. 6 Ν. 2690/1999).

       Σημειώσεις Οι απόψεις του ελεγχόμενου δύνανται να υποβληθούν σε φυσική ή και ηλεκτρονική μορφή στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

       Ναι Όχι


      • 11 Εξέταση απόψεων του ελεγχόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζονται οι απόψεις που υποβλήθηκαν από τον ελεγχόμενο πριν το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποδοχή απόψεων που υποβλήθηκαν από τον ελεγχόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στην περίπτωση που οι απόψεις του ελεγχόμενου κριθούν βάσιμες τότε το αρμόδιο Τμήμα δεν προβαίνει σε ενέργειες επιβολής κυρώσεων.

       Σημειώσεις Είναι δυνατόν όμως να κριθεί αναγκαία η αποστολή εγγράφου με εντολές /συστάσεις της υπηρεσίας, προκειμένου να αρθούν και τυχόν ασήμαντες αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν.

       Ναι Ναι


      • 13 Μη αποδοχή απόψεων - Εισήγηση επιβολής χρηματικού προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφορά στην περίπτωση που οι απόψεις του ελεγχόμενου είναι ανεπαρκείς και δεν τεκμηριώνεται το βάσιμο των ισχυρισμών του. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται εισήγηση επιβολής χρηματικού προστίμου προς τον αρμόδιο προϊστάμενο του Τμήματος.

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το ύψος του προστίμου υπολογίζεται βάσει του άρθρου 59 του Ν. 4512/2018 και των ευρημάτων του ελέγχου.

       Ναι Όχι


      • 14 Έκδοση Απόφασης επιβολής χρηματικού προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Βάσει της εισήγησης εκδίδεται Απόφαση επιβολής χρηματικού προστίμου, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων του αρμόδιου Σώματος Επιθεώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4512/2018 .

       Σημειώσεις Η απόφαση κοινοποιείται στις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αρμόδια Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών του ΥΠΕΝ).

       Ναι Όχι


      • 15 Ενημέρωση περί μη άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που η υπηρεσία ενημερωθεί για το γεγονός ότι δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα επίδοσης της Απόφασης επιβολής χρηματικού προστίμου, συντάσσεται χρηματικός κατάλογος και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ προς βεβαίωση του χρηματικού ποσού.

       Σημειώσεις Η ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με το Ν. 4512/2018 εξετάζεται υποβάλλεται κατά περίπτωση από την αρμόδια κατά περιπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ, ήτοι Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών.

       Ναι Ναι


      • 16 Ενημέρωση περί άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής - Αποστολή απόψεων προς τον Υπουργό ΠΕΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που ασκηθεί εμπρόθεσμα ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων ενημερώνεται και αποστέλλει πλήρη φάκελλο της υπόθεσης μαζί απόψεις στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών, Διεύθυνση Λατομείων Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών, προκειμένου να εξεταστεί.

       Σημειώσεις Επί της προσφυγής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφαίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την άσκησή της.

       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση περί έκδοσης Απόφασης αποδοχής της ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων λαμβάνει την σχετική Απόφαση με την οποία η προσφυγή γίνεται αποδεκτή από το Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται ενέργεια της υπηρεσίας, καθώς με την Απόφαση του Υπουργού εξαφανίζεται η Απόφαση επιβολής προστίμου.

       Ναι Ναι


      • 18 Ενημέρωση περί έκδοσης Απόφασης απόρριψης προσφυγής ή μερικής αποδοχής της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων λαμβάνει την σχετική Απόφαση με την οποία η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί ή γίνεται μερικώς αποδεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 19 Βεβαίωση προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συντάσσεται χρηματικός κατάλογος και αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ προς βεβαίωση του χρηματικού ποσού, όπως αυτό καθορίστηκε στην σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας .

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.