Παραπομπή αιτούντος/ας διεθνή προστασία για διαπίστωση ανηλικότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4125498-412c-4655-97a9-ae55991b878a 174785

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την παραπομπή για διαπίστωση ανηλικότητας ασυνόδευτων ανηλίκων που είναι πολίτες Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενείς και έχουν καταθέσει αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μετά την αίτηση διεθνούς προστασίας οι αρμόδιες αρχές εξέτασης παραπέμπουν τους ασυνόδευτους ανήλικους σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας όταν ανακύπτει σχετική αμφιβολία. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ενέργεια που εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ο αρμόδιος υπάλληλος απευθύνεται στον Προϊστάμενο/η του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου.

Η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί πρωταρχικό μέλημα όλων των εμπλεκόμενων αρχών και υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπίστωσης της ανηλικότητάς του. Όσο διαρκεί η αμφιβολία για την ανηλικότητα, ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης μεταχείρισης. Καθ` όλη τη διάρκειά της διαδικασίας, λαμβάνεται μέριμνα για τον σεβασμό τον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που οφείλονται ιδίως στο φύλο ή την ταυτότητα φύλου και σε πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Σε αναμονή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών διαπίστωσης της ανηλικότητας δεν θα εκδίδεται απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας.

Τελευταία ενημέρωση

23/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ο αιτών ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, σε γλώσσα που κατανοεί για το δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας σύμφωνα σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 1 της ΚΥΑ 9889/13-08-2020, προβλέπει ρητά τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της διοικητικής πράξης προσδιορισμού της ηλικίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) το οποίο έχει και την αρμοδιότητα να αποφανθεί επί της ενδικοφανούς προσφυγής.
    
    Αίτηση θεραπείας ασκείται κατά αποφάσεων ή πράξεων της προϊσταμένης αρχής, εφόσον με τις αποφάσεις ή πράξεις αυτές δημιουργείται για πρώτη φορά διαφωνία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραπομπή αιτούντος παροχής διεθνούς προστασίας για διαπίστωση ανηλικότητας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Αμφιβολία περί ανηλικότητας. Σχετική αμφιβολία αναφορικά με την ενηλικότητα/ανηλικότητα του αιτούντα (π.χ. εξωτερική εμφάνιση, προσκόμιση εγγράφων, ισχυρισμοί που δεν στερούνται βασιμότητας κλπ.),

       Όχι Όχι

      • Νόμος 75 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9889 2020 3390 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αρ. 1982/15-02-2016 απόφασης (Β 335) και τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΙ.Γ.Π.οικ. 92490/04- 10-2013 απόφασης (Β' 2745).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203390

      • 1 Αμφιβολία περί ανηλικότητας και ενημέρωση του αρμόδιου οργάνου για την αμφιβολία περί ανηλικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας ενός ανηλίκου μπορεί να προκύψει αμφιβολία αναφορικά με την ανηλικότητα και συγκεκριμένα: α) Η αμφιβολία περί ανηλικότητας μπορεί να ανακύψει σε οποιοδήποτε στάδιο στης διαδικασίας που προηγείται της διεξαγωγής συνέντευξης ασύλου και το συγκεκριμένο πρόσωπο είτε διαμένει σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε Δομή Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας είτε όχι. β) Η αμφιβολία περί ανηλικότητας μπορεί να ανακύψει όμως και κατά το στάδιο της προσωπικής συνέντευξης και το συγκεκριμένο πρόσωπο είτε διαμένει σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε Δομή Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας είτε όχι. Στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο πρόσωπο διαμένει σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας το αρμόδιο όργανο ενημερώνει τον Διοικητή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή της Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας όπου φιλοξενείται το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις που το συγκεκριμένο πρόσωπο ΔΕΝ διαμένει σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας το αρμόδιο όργανο ενημερώνει τον Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο τελευταίος, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να μεταβιβάσει την σχετική αρμοδιότητα ή να χορηγήσει εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου ή των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου.

       Σημειώσεις Συνέντευξη: Στάδιο της εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας κατά την οποία ο αιτών δίνει συνέντευξη σε κατάλληλα εκπαιδευμένο και καταρτισμένο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου. Η συνέντευξη διεξάγεται σε προκαθορισμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Υπηρεσία Ασύλου. Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης: διαμένουν οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις προκειμένου να υπαχθούν στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης και να υποβάλουν αίτημα διεθνούς προστασίας. Δομή Φιλοξενίας: βρίσκονται στην ενδοχώρα και παρέχουν προσωρινή διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Φιλοξενούν επίσης μέλη της οικογένειας των αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτους ή μη, ανηλίκους, και όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση απόφασης παραπομπής ανηλικότητας του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου , εκτός εάν κρίνει ότι καταφανώς δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας, εκδίδει αμέσως ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του με την οποία παραπέμπει τον αιτούντα στην αρμόδια δημόσια δομή/φορέα εντός της τοπικής αρμοδιότητας του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου σύμφωνα με τα ανωτέρω. Στο σώμα του κειμένου της παραπομπής να αιτιολογείται η σχετική αμφιβολία αναφορικά με την ενηλικότητα/ανηλικότητα του αιτούντα (π.χ. εξωτερική εμφάνιση, προσκόμιση εγγράφων, ισχυρισμοί που δεν στερούνται βασιμότητας κλπ.),

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου του παραπεμπτικού εξέτασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος χορηγεί στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του παραπεμπτικού εξέτασης και τον ενημερώνει σε γλώσσα που κατανοεί για τη διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας ζητείται, δε σχετικά η συναίνεση του αιτούντος σε γλώσσα που και πάλι κατανοεί, η οποία αποτυπώνεται στο παραπεμπτικό προς εξέταση, το οποίο συνυπογράφει και ο διερμηνέας της γλώσσας που κατανοεί ο αιτών.

       Σημειώσεις ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Διατίθεται παροχή διερμηνείας σε γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Ασύλου ότι κατανοεί ώστε να συνδράμει στην επικοινωνία σας με τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου. Εφόσον είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η παροχή διερμηνείας στη γλώσσα επιλογής του αιτούντος, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η συνέντευξη θα διεξαχθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του ή σε άλλη γλώσσα που κατανοεί (εφόσον βεβαίως η Υπηρεσία διαθέτει διερμηνέα στην εν λόγω γλώσσα).

       Όχι Όχι


      • 4 Κοινοποίηση του παραπεμπτικού διαπίστωσης ανηλικότητας στον ορισθέντα εκπρόσωπο του αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το παραπεμπτικό για τη διαπίστωση της ανηλικότητας κοινοποιείται οπωσδήποτε στον ορισθέντα εκπρόσωπο του ανηλίκου ή, αν ελλείπει αυτός , στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, ενώ, στην περίπτωση που ο ανήλικος κρατείται, κοινοποιείται και στην υπηρεσία κράτησης προκειμένου να τον μεταγάγει στην αρμόδια δομή υγείας.

       Σημειώσεις Ο αιτών ερωτάται σε γλώσσα που κατανοεί εάν συναινεί στη διενέργεια της διαδικασίας αφού ενημερωθεί πως η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην έκδοση απόφασης ακόμα και εάν αρνηθεί. Εάν δηλώσει ότι δεν συναινεί στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαπίστωσης της ανηλικότητάς του, η άρνησή του πρέπει να αναφερθεί στο Παραπεμπτικό προς εξέταση και ενημερώνεται Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου καθώς και ο χειριστής που έχει αναλάβει την συγκεκριμένη υπόθεση. Χειριστής είναι ο αρμόδιος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση πράξης διαπίστωσης ηλικίας αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών διαπίστωσης της ανηλικότητας, οι αρμόδιες δομές υγείας θα αποστέλλουν τις γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή των γνωματεύσεων και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων από τον Προϊστάμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου μετά την παραλαβή των γνωματεύσεων και των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων υιοθετεί με σχετική πράξη του το πόρισμά τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση πράξης διαπίστωσης ανηλικότητας από τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος εκδίδει την πράξη διαπίστωσης ανηλικότητας με το οποίο θα αποφασίζει και, αν απαιτείται, η αλλαγή της ημερομηνίας γέννησης του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση του αρμόδιου υπάλληλου για την έκδοση πράξης διαπίστωση ανηλικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου ενημερώνει με ηλεκτρονική αλληλογραφία για την έκδοση της σχετικής πράξης τον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αιτούντα για να τον ενημερώσει ότι πρέπει να προσέλθει στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου. Ο αιτών ενημερώνεται επίσης, σε γλώσσα που κατανοεί για το δικαίωμα άσκησης αίτησης θεραπείας.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση πράξης διαπίστωσης ανηλικότητας στους αρμόδιους φορείς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εν λόγω πράξη θα πρέπει να κοινοποιείται και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον εκπρόσωπο του αιτούντος, στην Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και στην περίπτωση κρατουμένου στην Υπηρεσία κράτησης.

       Όχι Όχι


      • 10 Χορήγηση στον αιτών ακριβούς αντιγράφου της πράξης προσδιορισμού ηλικίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όταν προσέλθει ο αιτών στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου του χορηγείται ακριβές αντίγραφο της πράξης προσδιορισμού ηλικίας του Προϊσταμένου και ενημερώνεται για το περιεχόμενο αυτής σε γλώσσα που κατανοεί και υπογράφει σχετικά, όπως, επίσης και ο διερμηνέας

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.