Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου έναντι τιμήματος με τη διεξαγωγή δημοπρασίας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση355889ca-f1cb-4570-a56d-f66d804a1c0f 249269

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 3

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση της χρήσης ακινήτου, έναντι τιμήματος, σε αιτούντες που πληρούν τις προϋποθέσεις και ακολουθεί διαδικασία δημοπρασίας. Ο καθορισμός του τιμήματος παραχώρησης του ακινήτου πραγματοποιείται από την Πενταμελή Επιτροπή Δημοπρασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρατηρήσεις

Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας ποικίλει ανάλογα με την ανταπόκριση των συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων εκτός ΥΠΑΑΤ, καθώς και της πληρότητας ή μη των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση παραχώρησης ακινήτου έναντι τιμήματος με δημοπρασία.

Σημειώσεις

Για την παραχώρηση ακινήτου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία περιγράφει το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς και προσδιορίζει τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της παραχώρησης. Σε περίπτωση που καταθέσουν αίτηση περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τις προϋποθέσεις για παραχώρηση της χρήσης του ίδιου ακινήτου, τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Δικαστική Προσφυγή
    
    Μπορεί να ασκηθεί αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία παραχώρησης ακινήτου του ΥΠΑΑΤ έναντι τιμήματος.

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου με τίμημα με τη διαδικασία της δημοπρασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Δεν παραχωρείται ακίνητο σε έκταση δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρήσης Στην αίτηση αναφέρεται υποχρεωτικά και η σκοπούμενη χρήση του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η χρήση ακινήτου, έναντι τιμήματος, αφορά σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα, καθώς και σε επενδύσεις άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ, όπως ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων και επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή ακίνητα άνω των εκατό (100) στρεμμάτων, για οποιονδήποτε σκοπό, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, που παρέχεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερομένου.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου προσφοράς. 10 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης, Εφάπαξ, Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87 Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα σε ΕΓΣΑ 87

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα ακινήτου, που προσδιορίζει το ακίνητο κατά θέση, όρια και συντεταγμένες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Καταστατικό νομικού προσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό νομικού προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου προσώπου, πρέπει να το δηλώσει, αμέσως, στην επιτροπή δημοπρασίας, κατά τη σύνταξη των πρακτικών και να προσκομίσει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή σχετικό έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης προς πλειοδοσία, θεωρημένο από δημόσια υπηρεσία, διαφορετικά θεωρείται αυτός ως πλειοδότης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • Νόμος 4 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 37 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Αναδιατύπωση των περιπτώσεων ακινήτων που χρήζουν χαρακτηρισμό από τη δασική υπηρεσία. Καθορισμός του τιμήματος παραχώρησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • Νόμος 44 4384 2016 78 Α

       Περιγραφή Καθορισμός τόπου διεξαγωγής της δημοπρασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100078

      • Νόμος 13 4711 2020 145 Α

       Περιγραφή Αναδιατύπωση των περιπτώσεων ακινήτων που παραχωρούνται έναντι τιμήματος με τη διαδικασία της δημοπρασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100145

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας παραλαμβάνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, βάσει νομοθεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος ορθότητας/πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την ορθότητα της αίτησης και την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη ορθή αίτηση/δικαιολογητικά: Αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων απο τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη ορθών / ελλιπών στοιχείων στην αίτηση ή δικαιολογητικών, ζητούνται διευκρινίσεις από τον αιτούντα ή/και υποβολή δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή των συμπληρωματικών στοιχείων απο τους αιτούντες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Ορθή / πλήρης αίτηση/δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή εγγράφου για την έκδοση απόψεων απο τις συναρμόδιες υπηρεσίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης αποστέλλει το σχετικό έγγραφο και αναμένει την αποστολή όλων των απαντήσεων από τις συναρμόδιες υπηρεσίες (ΔΑΟΚ της οικείας ΠΕ, δασική υπηρεσία, εφορεία αρχαιοτήτων, υπηρεσία νεωτέρων μνημείων, υπηρεσία δόμησης, κατά τόπο αρμόδιο ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ) και στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έκδοση απόφασης προσδιορισμού χρήσης γης.

       Σημειώσεις Ζητούνται από τις συναρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία σχετικά με το νομικό και πραγματικό καθεστώς της έκτασης, αν η έκταση έχει δασικό χαρακτήρα, αν εμπίπτει σε ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης των προστατευόμενων περιοχών, αν εμπίπτει σε χώρους και ζώνες μνημείων που προστατεύονται από την αρχαιολογική υπηρεσία, αν είναι αιγιαλός ή παραλία, αν επιτρέπεται η ζητούμενη χρήση, αν επηρεάζει την επιχώρια κτηνοτροφία.

       Όχι Όχι


      • 7 Θετική άποψη - Αποστολή εγγράφου για καταμέτρηση ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή αιτήματος στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου για την καταμέτρηση του ακινήτου και την αποστολή σχεδιαγράμματος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

       Σημειώσεις Εφόσον έχουν διεκπεραιωθεί όλα τα προηγούμενα βήματα.

       Ναι Όχι


      • 8 Αρνητική άποψη - απόρριψη αιτήματος λόγω αρνητικών απόψεων συναρμόδιων υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση εγγράφου απόρριψης της αίτησης αν η έκταση είναι δασική, αν σε αυτήν δεν είναι ή δεν δύναται να καταστεί επιτρεπτή η ζητούμενη χρήση και αν η έκταση είναι αιγιαλός ή παραλία.

       Ναι Ναι


      • 9 Πρόσκληση προς την Επιτροπή Δημοπρασιών: Καθορισμός τιμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με απόφαση της Επιτροπής καθορίζεται το ελάχιστο όριο προσφοράς, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του εξήντα τοις εκατό (60%) της μισθωτικής αξίας του ακινήτου ανά έτος.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκδοση διακήρυξης για γνωστοποίηση της δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένα (1) μήνα πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 11 Διεξαγωγή Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία διεξάγεται και διευθύνεται από την Επιτροπή δημοπρασίας. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής γίνεται από τη Γραμματεία της Επιτροπής και οι προσφορές των πλειοδοτών απευθύνονται προς την Επιτροπή, η οποία τις επαναλαμβάνει μεγαλόφωνα και τις αναγράφει στα πρακτικά, κατά σειρά, μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη.

       Ναι Όχι


      • 12 Αποτέλεσμα της δημοπρασίας       Όχι Όχι


      • 13 Επιτυχής ολοκλήρωση δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής που τη διενήργησε και από τον τελευταίο πλειοδότη.

       Ναι Όχι


      • 14 Άκαρπη/άκυρη δημοπρασία/άρνηση του τελευταίου πλειοδότη να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση: Επανάληψη δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Όταν αποβεί άκαρπη, λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών ή λόγω μη επίτευξης του τιμήματος, β) λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου αυτής, γ) όταν ο τελευταίος πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά μετά την κατακύρωση.

       Ναι Ναι


      • 15 Έκδοση πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση απόφασης παραχώρησης ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης "Παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, με τίμημα, με τη διεξαγωγή δημοπρασίας" από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.