Παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση85759b8f-455b-4c01-864b-8441950bbbe2 857598

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία για την άσκηση της προβλεπόμενης προσφυγής που πραγματοποιείται ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Η δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται από δικηγόρο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου, μόνο εφόσον ο αιτών δεν εκπροσωπείται από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Στην Υπηρεσία Ασύλου, τηρείται Μητρώο Δικηγόρων, αποτελούμενο από εν ενεργεία δικηγόρους, στο οποίο δύναται να εγγραφούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της Κ.ΥΑ. 3449/2021. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας διαδικασίας εξέτασης ο αιτών αναθέσει την εκπροσώπησή του σε άλλο δικηγόρο, η παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής παύει αυτοδικαίως.

Τελευταία ενημέρωση

27/09/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για νομική συνδρομή

Σημειώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου πριν από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάθεση υποθέσεων νομικής συνδρομής σε δικηγόρο του Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να μην εκπροσωπείται ο αιτών διεθνή προστασία από άλλο δικηγόρο εκτός Μητρώου Δικηγόρων της Υπηρεσίας Ασύλου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίσταται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄ βαθμού) ως αβάσιμη με την κανονική διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α΄βαθμού) ως απαράδεκτη με την κανονική διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να υφίσταται απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας παροχής διεθνούς προστασίας και να ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους που αφορά τη μη αναγνώριση του ως πρόσφυγα.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α ΄βαθμού) με την ταχύρρυθμη διαδικασία και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 6 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α ΄βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής ενώ ο αιτών τελεί υπό κράτηση.

       Ναι Ναι

      • 7 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α ΄βαθμού) και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης προσφυγής, ενώ ο προσφεύγων βρίσκεται σε διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

       Ναι Ναι

      • 8 Διοικητικές Να υφίστανται απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας (α ΄βαθμού) που αφορούσε αίτηση για να συνεχιστεί η εξέτασης της υπόθεσης μετά από πράξη διακοπής και να μην έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής προσφυγής.

       Ναι Ναι

      • 1 Απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄ βαθμού) Απόφαση

       Απορριπτική απόφαση χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ( α΄ βαθμού)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας και να ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους που αφορά τη μη αναγνώριση του ως πρόσφυγα. Απόφαση

       Απόφαση χορήγησης καθεστώτος επικουρικής προστασίας και να ασκηθεί προσφυγή κατά του μέρους που αφορά τη μη αναγνώριση του ως πρόσφυγα.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • Νόμος άρθρ. 7 παρ. 5 4375 2016 51 Α

       Περιγραφή Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100051

      • Νόμος 76 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 788502 2023 42 Β

       Περιγραφή Παροχή Νομικής Συνδρομής σε Αιτούντες Διεθνή Προστασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230200042

      • Νόμος 76 παρ. 3, 97, 99, 108 4939 2022 111 Α

       Περιγραφή Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100111

      • 1 Παραλαβή αίτησης αιτούντα διεθνούς προστασίας για παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι αιτούντες διεθνή προστασία υποβάλλουν σχετική αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου πριν από την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Αρχής Προσφυγών.

       Όχι Όχι


      • 2 Προγραμματισμός Νομικής Συνδρομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου/ Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου και τους δικηγόρους του μητρώου δικηγόρων ανά μήνα ή 15ήμερο, καθορίζει τον όγκο των αιτημάτων νομικής συνδρομής που μπορούν να υποβληθούν ανά Περιφερειακή Δ/νση, λαμβάνοντας υπόψη τη διερμηνεία και τις εκκρεμότητες αποφάσεων χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας προς επίδοση.

       Σημειώσεις Το συντονισμό της δράσης Νομική Συνδρομή αναλαμβάνει η ομάδα Νομικής Συνδρομής του τμήματος Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου. Για την κατανομή των χρεώσεων των υποθέσεων στους δικηγόρους, χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένο σύστημα rotation σύμφωνα με την σειρά κατάταξης των δικηγόρων στους πίνακες του μητρώου δικηγόρων ανά Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, ώστε να τηρείται ισόποση χρέωση σε όλους. Επιπρόσθετα διατίθεται από την Υπηρεσία Ασύλου δωρεάν παροχή διερμηνείας σε γλώσσα που ο αιτών έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Ασύλου ότι κατανοεί ώστε να συνδράμει στην επικοινωνία σας με τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ασύλου. Εφόσον είναι αποδεδειγμένα αδύνατη η παροχή διερμηνείας στη γλώσσα επιλογής του αιτούντος, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η συνέντευξη θα διεξαχθεί στην επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του ή σε άλλη γλώσσα που κατανοεί (εφόσον βεβαίως η Υπηρεσία διαθέτει διερμηνέα στην εν λόγω γλώσσα).

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση υπόθεσης νομικής συνδρομής σε αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κάθε υπόθεση νομικής συνδρομής χρεώνεται χωρίς καθυστέρηση σε αρμόδιο υπάλληλο της ομάδας νομικής συνδρομής της του τμήματος Παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Ασύλου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση υπόθεσης νομικής συνδρομής σε δικηγόρο του Μητρώου Δικηγόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για την ανάθεση των υποθέσεων της νομικής συνδρομής στους δικηγόρους, χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένο σύστημα rotation σύμφωνα με την σειρά κατάταξης των δικηγόρων στους πίνακες του μητρώου ανά Περιφερειακή Υπηρεσία, ώστε να τηρείται ισόποση χρέωση σε όλους.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση δικηγόρου για την ανάθεση υπόθεσης νομικής συνδρομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Ομάδας Νομικής Συνδρομής που ανέλαβε την υπόθεση ενημερώνει το δικηγόρου για την υπόθεση που του ανατίθεται. Συμφωνείται ανά μήνα ή 15ήμερο ο μέγιστος αριθμός υποθέσεων νομικής συνδρομής που δύναται να αναλάβει ο κάθε δικηγόρος. Σε περίπτωση κωλύματος για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, οι δικηγόροι ενημερώνουν την Ομάδα Αναθέσεων και αναθεωρείται ο μέγιστος αριθμός αναθέσεων για τον συγκεκριμένο δικηγόρο και για το διάστημα που κωλύεται.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Ομάδας Νομικής Συνδρομής που ανέλαβε την υπόθεση, ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ταυτόχρονα τον δικηγόρο στον οποίο χρεώθηκε η υπόθεση και το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που απέστειλε το αίτημα παροχής νομικής συνδρομής.

       Όχι Όχι


      • 7 Απάντηση δικηγόρου περί αποδοχής ή μη της ανάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικηγόρος ενημερώνει την Ομάδα Νομικής Συνδρομής για την αποδοχή της ανάθεσης και σε περίπτωση ΜΗ αποδοχή της ανάθεσης, οφείλει να εξηγήσει τον λόγο άρνησης. Σε περίπτωση αιτιολογημένης άρνησης ανατίθεται η υπόθεση σε άλλο δικηγόρο.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή φακέλου αιτούντος νομική συνδρομή από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου στο δικηγόρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόλις το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ενημερωθεί σχετικά με την ανάθεση της υπόθεσης νομικής συνδρομής, στέλνει αμελλητί στον δικηγόρο με ηλεκτρονική αλληλογραφία όλο τον σχετικό φάκελο της υπόθεσης του αιτούντα νομικής συνδρομής.

       Σημειώσεις Αν για τον οποιονδήποτε λόγο η απόφαση δεν έχει επιδοθεί, η προθεσμία για να ασκηθεί προσφυγή είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία ή από την έκδοση της απόφασης κατά περίπτωση.

       Όχι Όχι


      • 9 Επικοινωνία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου με το δικηγόρο ώστε να κανονιστεί ραντεβού με τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου, επικοινωνεί με τον δικηγόρο για να κανονιστεί ραντεβού με τον αιτούντα με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εύλογο χρόνο πριν τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής ή υπομνήματος, ώστε ο δικηγόρος να έχει επαρκή χρόνο προετοιμασίας του δικογράφου. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον δεν είναι εφικτή η διά ζώσης πραγματοποίηση του ραντεβού, όπως στην περίπτωση που ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος σε Δικηγορικό Σύλλογο εκτός του Νομού όπου εδρεύει το Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, το ραντεβού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σημειώσεις Προσφυγή (εξέταση σε β’ βαθμό): Σε περίπτωση που η αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας έχει απορριφθεί ή έχει χορηγηθεί καθεστώς επικουρικής προστασίας ενώ ο αιτών θεωρεί ότι δικαιούται καθεστώς πρόσφυγα, έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Ο αιτών παροχής διεθνούς προστασίας θα πρέπει να καταθέσει προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου που έχει επιδόσει την απόφαση μέσα στην προθεσμία που αναφέρει η απόφαση που έχει παραλάβει. Σημειώνεται πως η προθεσμία ξεκινάει την επόμενη μέρα από εκείνη που έχει ο αιτών παραλάβει την απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του αιτούντα νομικής συνδρομής από το Περιφερειακό Γραφείου Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματος για δωρεάν νομική συνδρομή και τον καλεί στο προγραμματισμένο ραντεβού με τον δικηγόρο του.

       Όχι Όχι


      • 11 Σύνταξη πρακτικού συνάντησης ή μη προσέλευσης αιτούντα από το δικηγόρο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήξη του ραντεβού συντάσσεται από τον δικηγόρο πρακτικό συνάντησης ή μη προσέλευσης του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 12 Κατάθεση προσφυγής από τον/την δικηγόρο της υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο δικηγόρος καταθέτει προσφυγή στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου

       Σημειώσεις Η προσφυγή θα εξεταστεί από Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών της Αρχής Προσφυγών

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση δικηγόρου από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου σχετικά με στοιχεία της προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόλις κατατεθεί η προσφυγή στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου, ενημερώνεται ο δικηγόρος από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου για τον αριθμό πρωτοκόλλου του δικογράφου και για την ημερομηνία προσδιορισμού της συζήτησης της προσφυγής στην Αρχή Προσφυγών, ώστε να υποβάλει υπόμνημα πριν τη συζήτηση.

       Σημειώσεις Xρειάζεται πράξη κατάθεσης της προσφυγής όταν το δικόγραφο υποβάλλεται από τον δικηγόρο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.