Παύση επίτιμου Γραμματέα άμισθης προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa57f90e8-b7c8-40bb-bef4-725a185dd012 579087

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά την παύση επίτιμου Γραμματέα άμισθης προξενικής Αρχής της Ελλάδας στην αλλοδαπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι επίτιμοι γραμματείς που έχουν διοριστεί σε άμισθες προξενικές αρχές της Ελλάδας στην αλλοδαπή παύονται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής Αρχής (Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου) και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής Αρχής, υπό την εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική Αρχή. Είναι σύνηθες η γνώμη του προϊσταμένου άμισθης προξενικής αρχής για την παύση επίτιμου γραμματέα να συνδυάζεται με γνώμη/πρόταση διορισμού νέου επίτιμου γραμματέα σε αντικατάσταση του παυθέντος. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία περιλαμβάνει πρόσθετα βήματα καθώς απαιτείται ο έλεγχος της προτεινόμενης υποψηφιότητας αφού υποβληθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά διορισμού, όπως περιγράφονται στην αντίστοιχη διαδικασία "Διορισμός επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή".

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης

Σημειώσεις

Η ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης υποβάλλεται από τον επίτιμο γραμματέα όταν ο ίδιος επιθυμεί να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στην άμισθη προξενική αρχή όπου έχει διοριστεί για οποιονδήποτε λόγο (υγείας, αλλαγής μονίμου κατοικίας, επαγγελματικό, οικογενειακό, προσωπικό) email: dst1@mfa.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παύση Επίτιμου Γραμματέα άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στην αλλοδαπή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση, Εισήγηση, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Να παύσουν να συντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις διορισμού , οι οποίες περιγράφονται στη διαδικασία "Διορισμός επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή".

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Μη ορθή άσκηση των προξενικών καθηκόντων

       Ναι Ναι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο επίτιμος γραμματέας να μην επιθυμεί να συνεχίσει να απασχολείται στην άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή, όπου έχει διοριστεί.

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής ( Επίτιμος Γενικός Πρόξενος ή Επίτιμος Πρόξενος) να μην επιθυμεί τη συνέχιση της απασχόλησης επίτιμου γραμματέα.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 306 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 1 του άρθρου 306 ορίζεται ότι οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές Αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής Αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής Αρχής, υπό την εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική Αρχή.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος (Επίτιμος Γενικός Πρόξενος ή Επίτιμος Πρόξενος) άμισθης προξενικής αρχής διαβιβάζει εγγράφως στην αρμόδια Πρεσβεία ή έμμισθη προξενική αρχή τη γνώμη/εισήγησή του για την παύση του επίτιμου γραμματέα που απασχολείται στην άμισθη προξενική αρχή και τον επικουρεί στα προξενικά καθήκοντά του, αναφέροντας και τον λόγο ή λόγους που προτείνεται η παύση.

       Σημειώσεις Εφόσον η γνώμη/εισήγηση παύσης οφείλεται σε επιθυμία του επίτιμου γραμματέα να σταματήσει να απασχολείται στην άμισθη προξενική αρχή, το σχετικό έγγραφο του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής συνοδεύεται από σχετική γνωστοποίηση/αναγγελία/ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης υπογεγραμμένη από τον επίτιμο γραμματέα.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση Πρεσβείας ή έμμισθης προξενικής αρχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία ή ελλείψει αυτής, η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στην εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή, διαβιβάζει στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης έγγραφο με το οποίο εκφράζει την έγκριση (συμφωνία) της για την παύση του επίτιμου γραμματέα.

       Σημειώσεις Το έγγραφο της Πρεσβείας διαβιβάζει την γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και την τυχόν υποβληθείσα ανακοίνωση πρόθεσης παραίτησης του επίτιμου γραμματέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου απόφασης παύσης, προσυπογραφή και τελική υπογραφή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών συντάσσει σχέδιο απόφασης παύσης και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η απόφαση μονογράφεται από το χειριστή και εν συνεχεία προωθείται για έλεγχο στον Διευθυντή ( Προσωπάρχη) και αφού προσυπογραφεί από αυτόν προωθείται για την τελική υπογραφή από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Η απόφαση παύσης περιλαμβάνει στο προοίμιο την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4781/2021, το έγγραφο με το οποίο η οικεία Πρεσβεία απέστειλε την έγκριση (συμφωνία) της για την παύση και το έγγραφο με το οποίο ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής απέστειλε τη γνώμη /εισήγησή του για την προτεινόμενη παύση του επίτιμου γραμματέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Περίληψη απόφασης παύσης και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την τελική υπογραφή της απόφασης, η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει περίληψη της απόφασης, η οποία εν συνεχεία υπογράφεται ψηφιακά ως ακριβές αντίγραφο και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει τον ΚΑΔ της περίληψης απόφασης παύσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης απόφασης διορισμού (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης παύσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της περίληψης απόφασης παύσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της περίληψης απόφασης παύσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανακοίνωση δημοσίευσης της περίληψης απόφασης παύσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος χειριστής συντάσσει έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης με συνημμένο απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ, το οποίο υπογράφεται από τον Προσωπάρχη και διαβιβάζεται στην αρμόδια Πρεσβεία, προκειμένου να ενημερωθεί ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής και ο παυθείς επίτιμος γραμματέας.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ιστοσελίδας και πίνακα άμισθων προξενικών αρχών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη διαβίβαση στην οικεία Πρεσβεία του εγγράφου ανακοίνωσης της παύσης επίτιμου γραμματέα, η αρμόδια ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης επικαιροποιεί τον τηρούμενο στο αρχείο της πίνακα άμισθων προξενικών αρχών και ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα το αρμόδιο τμήμα ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών για να αφαιρεθεί το όνομα του παυθέντος επίτιμου γραμματέα από τα στοιχεία της άμισθης προξενικής αρχής.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.