Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηac1e25ad-21b1-4ffd-b88f-df30919e0f9f 646609 Certification of Agricultural Advisers

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση Φυσικών Προσώπων (Γεωργικοί Σύμβουλοι – Γ.Σ.) ή Νομικών Οντοτήτων (Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών – Φ.Π.Γ.Σ.) για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους γεωργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση με την οποία ζητείται πιστοποίηση ως Γεωργικός Σύμβουλος ή ως Φορέας Πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων.

Σημειώσεις

Εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στην αίτηση αναγράφονται τα θεματικά πεδία για τα οποία ζητείται πιστοποίηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με επωνυμία και ΑΦΜ για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα: http://agroadvisors.elgo.gr/

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εκδίδεται πάντα απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου.

    Ένσταση κατά των αποφάσεων του ΔΣ του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, υποβάλλεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης. Οι ενστάσεις αφορούν στην αξιολόγηση αίτησης ενδιαφερομένου Γ.Σ.,Φ.Π.Γ.Σ στην πιστοποίηση ενδιαφερομένου Γ.Σ. και στην Φ.Π.Γ.Σ στην την επιβολή κυρώσεων σε πιστοποιημένο Γ.Σ ή Φ.Π.Γ.Σ.

    Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση των ενστάσεων και αποφασίζει αιτιολογημένα. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης και Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΑΑΤ.

    NACE

    • 01.6 Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών (username και password) προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει πρόσβαση στην πλατφόρμα: http://agroadvisors.elgo.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε. (του Ε.Ο.Χ. ή άλλων συνδεδεμένων ή σε συμφωνία με την Ε.Ε. κρατών, για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος της Ε.Ε.). Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος πτυχίου Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολόγου Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, των (Α.Ε.Ι.- ΤΕ.Ι.) της χώρας, ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών σχολών της Αλλοδαπής. Ειδικά για τους Οικονομολόγους, απαιτείται πιστοποίηση γνώσης του αγροτικού τομέα. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Να κατέχει «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης» του απαιτούμενου εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για την υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Να μην σχετίζεται με κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) και Φορέων Πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων (Φ.Π.Γ.Σ.). Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για την υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για την υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 10 Εργασιακές Εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) θα πρέπει, επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων, οι συμβουλές που θα παρέχουν να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται, και σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο. Η προϋπόθεση ισχύει για την υποβολή αίτησης από φυσικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 11 Διοικητικές Να έχει καταβληθεί το παράβολο που απαιτείται, με εξαίρεση τους αναφερόμενους στην ανωτέρω προϋπόθεση: εργαζόμενοι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα).

       Όχι Όχι

      • 12 Φορολογικές Να είναι νομική προσωπικότητα σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει για την υποβολή αίτησης από νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 13 Εργασιακές Να συμμετέχουν στη νομική οντότητα ή να απασχολούνται σε αυτή με πλήρη απασχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι ως φυσικά πρόσωπα Γ.Σ., εκ των οποίων οι δυο (2) τουλάχιστον να είναι Γεωπόνοι ΠΕ. Η προϋπόθεση ισχύει για την υποβολή αίτησης από νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 14 Εργασιακές Η νομική οντότητα, τα στελέχη και οι μέτοχοι αυτής δεν πρέπει: α) να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων, β) να είναι μέτοχοι σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων, γ) να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων. Η προϋπόθεση ισχύει μόνο για την υποβολή αίτησης από νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 15 Εργασιακές Πιστοποιημένος Γ.Σ. που μετέχει ή εργάζεται σε Φ.Π.Γ.Σ. δεν δύναται να μετέχει ή να εργάζεται παράλληλα και σε άλλο Φ.Π.Γ.Σ. Η προϋπόθεση αυτή ισχύει μόνο για την υποβολή αίτησης από νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 16 Πολεοδομικές Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περιοχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση, πρέπει να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην Περιφέρεια δραστηριοποίησής του. Η προϋπόθεση ισχύει για την υποβολή αίτησης από νομικά πρόσωπα.

       Όχι Όχι

      • 1 Κατά την υποβολή της αίτησης κατατίθεται αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα τίτλων σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εφόσον ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά για τους Οικονομολόγους απαιτείται και Τίτλος Σπουδών (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός), ο οποίος πιστοποιεί γνώση στον αγροτικό τομέα. Εναλλακτικά, η γνώση μπορέι να πιστοποιηθεί με σχετική εμπειρία δύο ετών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 3 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους Οικονομολόγους απαιτείται εμπειρία 2 ετών, από την οποία να πιστοποιείται γνώση του αγροτικού τομέα, εφόσον αυτή δεν τεκμηριώνεται με σχετικό τίτλο σπουδών. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης • Στην Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί για τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης • Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται επακριβώς το αντικείμενο της απασχόλησης (μελέτες, έργα κ.ά) που είναι σχετικό με τον αγροτικό τομέα. • Μια τουλάχιστον σύμβαση σχετική ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7210

      • 4 Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, για μισθωτούς ή επακριβώς το αντικείμενο της απασχόλησης (μελέτες, έργα κ.α) που είναι σχετικό με τον αγροτικό τομέα, για ελέυθερους επαγγελματίες. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, για μισθωτούς ή επακριβώς το αντικείμενο της απασχόλησης (μελέτες, έργα κ.α) που είναι σχετικό με τον αγροτικό τομέα, για ελέυθερους επαγγελματίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους Οικονομολόγους απαιτείται εμπειρία 2 ετών, από την οποία να πιστοποιείται γνώση του αγροτικού τομέα, εφόσον αυτή δεν τεκμηριώνεται με σχετικό τίτλο σπουδών. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης • Στην Αίτηση –Απεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί για τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης • Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται επακριβώς το αντικείμενο της απασχόλησης (μελέτες, έργα κ.ά) που είναι σχετικό με τον αγροτικό τομέα • Μια τουλάχιστον σύμβαση σχετική ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 5 Μια τουλάχιστον σύμβαση σχετική ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Κατατίθεται μόνο από ελέυθερους επαγγελματίες. Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Μια τουλάχιστον σύμβαση σχετική ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Κατατίθεται μόνο από ελέυθερους επαγγελματίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τους Οικονομολόγους απαιτείται εμπειρία 2 ετών, από την οποία να πιστοποιείται γνώση του αγροτικού τομέα, εφόσον αυτή δεν τεκμηριώνεται με σχετικό τίτλο σπουδών. Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. • Στην Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνονται επακριβώς η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί για τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. • Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να δηλώνεται επακριβώς το αντικείμενο της απασχόλησης (μελέτες, έργα κ.α) που είναι σχετικό με τον αγροτικό τομέα. • Μια τουλάχιστον σύμβαση σχετική ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν ενδεικτικά τη χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών. Για εμπειρία που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4441

      • 6 Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον απαιτείται

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 7 Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση για τις ακόλουθες με την οποία δηλώνεται ότι συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: -δεν υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα. -δε σχετίζεται με κανένα τρόπο στον έλεγχο των Γ.Σ. και Φ.Π.Γ.Σ. -δεν ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες - Εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την αυτοδιοίκηση και τους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) θα πρέπει οι συμβουλές που θα παρέχουν να είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας ή του φορέα για τον οποίο εργάζονται, και σχετίζονται με τον αγροτικό χώρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα (κατά περίπτωση).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 10 Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο /Ειδικότητα / Θεματικές Ενότητες / Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • 11 Συμβάσεις εργασίας Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Συμβάσεις εργασίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο /Ειδικότητα / Θεματικές Ενότητες / Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286Α΄/2000).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 12 Πίνακας προσωπικού Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Πίνακας προσωπικού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στοιχεία των απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώνυμο /Ειδικότητα / Θεματικές Ενότητες / Αριθμός Μητρώου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • Υπουργική Απόφαση 5, 6, 7, 8, 9 163/13692 2018 267 Β

       Περιγραφή Η Υπουργική απόφαση προβλέπει το Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένα: - στο Άρθρο 5, τις Αρμόδιες για την Πιστοποίηση Αρχές - στο Άρθρο 6, τις προϋποθέσεις πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών - στο Άρθρο 7, την επιμόρφωση Γεωργικών Συμβουλών - στο Άρθρο 8, τη διαδικασία Πιστοποίησης - στο Άρθρο 9, την εγγραφή σε Μητρώα Τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 8 (Διαδικασία Πιστοποίησης) με την Υπουργική Απόφαση 1583/335048 (Β΄ 5538) και συγκεκριμένα με το άρθρο 8 αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200267

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1306 2013

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Κοινή Γεωργική Πολιτική).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1306&qid=1623249606701

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 155515 2011 1245 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201245

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 196009 2011 2630 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθ. 155515/6−5−2011 (ΦΕΚ 1245 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202630

      • 1 Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ΕΛ.Γ.Ο.- ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου του, δημοσιεύει κάθε έτος προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί είτε τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ. είτε νομικές οντότητες που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις- υπεύθυνες δηλώσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των νομικών οντοτήτων δημοσιεύεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης των φυσικών προσώπων για το ίδιο έτος.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος της νομικής οντότητας που επιθυμεί πιστοποίηση με βάση την Πρόσκληση, υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Αρμόδιο όργανο για τη διεκπεραίωση του βήματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση Επιτροπών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου των αιτήσεων, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.

       Σημειώσεις Αρμόδιο όργανο για τη διεκπεραίωση του βήματος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάθεση εξέτασης αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Δ/νση Ανάπτυξης και Εφαρμογών αναθέτει την εξέταση των αιτήσεων στις Επιτροπές Εξέτασης Αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι Επιτροπές εξετάζουν την πληρότητα και το περιεχόμενο των αιτήσεων, των Υπεύθυνων Δηλώσεων και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων συντάσσει πρακτικό για το σύνολο των αιτήσεων που εξέτασε και το προωθεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών.

       Όχι Όχι


      • 7 Εισήγηση έγκρισης πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ την έγκριση του πρακτικού.

       Όχι Όχι


      • 8 Έγκριση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού γίνει έλεγχος πληρότητας και ορθότητας, τα εγκεκριμένα αποτελέσματα της εξέτασης των αιτήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών.

       Όχι Όχι


      • 10 Κατάρτιση πινάκων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μόνο για την περίπτωση φυσικών προσώπων: Βάσει των εγκεκριμένων αιτήσεων, καταρτίζεται πίνακας συμμετεχόντων στο εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ από την Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 11 Διεξαγωγή επιμορφωτικού προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόνο για την περίπτωση φυσικών προσώπων: Ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, και συμμετέχει στη διενέργεια εξετάσεων(εξ αποστάσεως).

       Όχι Όχι


      • 12 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. -ΔΗΜΗΤΡΑ εκδίδει απόφαση για (α) την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου (ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης μετά την επιμόρφωση) ή του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου (ανάλογα με το αποτέλεσμα της εξέτασης της αίτησης) και (β) την εγγραφή του ή μη στο αντίστοιχο Μητρώο (Μητρώο ΓΣ ή Μητρώο ΦΠΓΣ αντίστοιχα).

       Όχι Όχι


      • 13 Εγγραφή στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πιστοποιημένοι ενδιαφερόμενοι εγγράφονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών στο Μητρώο ΓΣ (φυσικά πρόσωπα) ή στο Μητρώο ΦΠΓΣ (νομικές οντότητες) και ενημερώνονται σχετικά για την εγγραφή τους από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Εφαρμογών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.