Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακίνητου (Π.Κ.Α.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa96c263c-87a5-4772-9f5f-dc1f34307c74 962638

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

5 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

8 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου. Με την έναρξη της Ανάρτησης, σε κάθε συναλλαγή που αφορά στα ακίνητα της περιοχής (π.χ. σύνταξη συμβολαίων, συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου, καταχώριση στο Υποθηκοφυλακείο) είναι υποχρεωτική η επισύναψη Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Έργων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    NACE

    • 62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων
    • 63.12 Δικτυακές πύλες
    • 68.1 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
    • 69.1 Νομικές δραστηριότητες
    • 84.11 Γενικές δραστηριότητες δημόσιας διοίκησης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) Υπό Κτηματογράφηση Περιοχής Ανάρτηση Κτηματολογικών Στοιχείων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet του/της υπόχρεου. Στην περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο.

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Για την έκδοση του Πιστοποιητικού Κτηματογραφημένου Ακινήτου (ΠΚΑ) απαιτείται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) του ακινήτου του έχοντος έννομο συμφέρον αιτούμενου.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Για την πληρωμή του παγίου τέλους απαιτείται η κατοχή χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

       Όχι Όχι

      • 1 Απαιτείται η καταβολή πάγιου τέλους πέντε (5) ευρώ για την έκδοση του πιστοποιητικού. 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • Νόμος 5 2308 1995 114 Α

       Περιγραφή Νόμος που διέπει την Κτηματογράφηση για την δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100114

      • Νόμος 13 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Έκδοση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Εγγράφων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • 1 Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα e-ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Ταυτοποίηση Χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/anartese-ktematologikon-stoikheion

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στο www.gov.gr και συγκεκριμένα στην υπηρεσία "Ανάρτηση Κτηματολογικών Στοιχείων" (https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/ktematographese/anartese-ktematologikon-stoikheion). Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται η αυθεντικοποίηση του χρήστη με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που ζευγάρι έχει κοινούς κωδικούς taxisnet απαιτείται η απόκτηση διακριτών κωδικών taxisnet για την σύζυγο.

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία Νέας Αίτησης για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου και Κωδικοποίηση Αιτήματος από την Εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Ο αιτών από το μενού Αιτήσεις επιλέγει νέα αίτηση για Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακινήτου και ακολουθεί τα απαραίτητα βήματα συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα επιλέγει τον Νομό και τον ΟΤΑ στον οποίο έχει αναρτηθεί το ακίνητο και συμπληρώνει μία απο τις δύο επιλογές σχετικά με την υποβολή ή μη δήλωσης ιδιοκτησίας. Εν συνεχεία επιλέγει τον ΚΑΕΚ για τον οποίο επιθυμεί την έκδοση πιστοποιητικού ΠΚΑ και πατώντας "επόμενο" το σύστημα κωδικοποιεί την Αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση Απαραίτητων Πεδίων για την Δημιουργία Νέας Αίτησης για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει το τί αφορά η αίτηση (δηλαδή Σύνταξη συμβολαίου σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2308/95 όπως ισχύει ή Συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του ν.2308/95 όπως ισχύει) και υποβάλλει την αίτηση.

       Σημειώσεις Η επισύναψη εγγράφων είναι προαιρετική.

       Όχι Όχι


      • 4 Οριστική Υποβολή Αίτησης - Έλεγχος Στοιχείων Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Κατά την υποβολή της αίτησης γίνεται έλεγχος πληρότητας όλων των πεδίων αυτής, από τον οποίο μπορεί να προκύψουν σφάλματα. Μόνο όταν διορθωθούν όλα τα σφάλματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του συστήματος, επιτρέπεται η οριστική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρωμή Ηλεκτρονικής Αίτησης για Χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Ο αιτών συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία (στοιχεία χρέωσης / κατόχου της κάρτας) και πληρώνει μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας την συνολική οφειλή του πιστοποιητικού (5 ευρώ).

       Σημειώσεις Στο mail του κατόχου της κάρτας αποστέλλεται η απόδειξη πληρωμής από την τράπεζα. Η χρέωση της κάρτας εκτελείται από το λογισμικό τράπεζας

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος και Επιβεβαίωση Πληρωμής Ηλεκτρονικής Αίτησης - Πρωτοκόλληση Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Το σύστημα ελέγχει εάν η συναλλαγή με την κάρτα είναι επιτυχής και επιβεβαιώνει την πληρωμή. Εφόσον η συναλλαγή είναι επιτυχής, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoAnartisi Page.aspx

       Περιγραφή Το Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ) είναι σε μορφή pdf και διαθέσιμο προς λήψη (download) από τον χρήστη.

       Ναι Ναι


      • 8 Ανεπιτυχής Πληρωμή Τέλους Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν είναι επιτυχής η πληρωμή του τέλους, δεν εκδίδεται το πιστοποιητικό

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.