Πιστοποιητικό Μέλους Φορέων ΚΑΛΟ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση78b122b3-f222-481d-a341-e2396e79b2a4 378589

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρέωση των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. να υποβάλουν σε ετήσια βάση στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στοιχεία για τη λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΙΔ

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού μέλους φορέων ΚΑΛΟ


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Ισχύουν οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ν. 2690/1999, σύμφωνα με τις οποίες στο άρθρο 24, προβλέπεται κατά των δυσμενών για τον πολίτη διοικητικών πράξεων, η υποβολή από μέρους του αιτήσεως θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής. Την ιεραρχική προσφυγή εξετάζει ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Οικονομίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Μέλους

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους Φορέων ΚΑΛΟ


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Εγγεγραμμένος Φορέας στο Τμήμα Μητρώου της Κοινωνικής Οικονομίας.

       Σύνδεσμος https://kalo.yeka.gr

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet για την είσοδο στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr.

       Όχι Όχι

      • 1 Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Πρόγραμμα

       Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • 2 Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 (Α΄ 251). Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών με την οποία εγκρίθηκαν απολογισμός-προγραμματισμός και οικονομικές καταστάσεις. Πρακτικό

       Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών με την οποία εγκρίθηκαν απολογισμός-προγραμματισμός και οικονομικές καταστάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 4 Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Πίνακας Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Πίνακας Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8689

      • 6 Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός και προσελήφθησαν εντός του έτους, από τα οποία θα προκύπτει ότι τηρούνται τα κριτήρια απασχόλησης και συμμετοχής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός και προσελήφθησαν εντός του έτους, από τα οποία θα προκύπτει ότι τηρούνται τα κριτήρια απασχόλησης και συμμετοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8181

      • 7 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών στους εργαζομένους και αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους. Πρακτικό

       Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών στους εργαζομένους και αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Μόνο για Κοιν.Σ.Επ..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 8360

      • 8 Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στα μέλη. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στα μέλη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ

       Σημειώσεις: Μόνο για Συνεταιρισμό Εργαζομένων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7053

      • 9 Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων (υποχρεωτικών και προαιρετικών). Αποδεικτικό

       Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων (υποχρεωτικών και προαιρετικών).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 4430 2016 205 Α

       Περιγραφή Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100205

      • Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643 2017 56 Β

       Περιγραφή Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170200056

      • 1 Είσοδος (LOGIN)


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης, επιλέγοντας το ανάλογο link, οδηγείται στη σελίδα εισαγωγής του στο σύστημα.

       Σημειώσεις Ο χρήστης για να συνδεθεί στο σύστημα καλείται να μπει με τα στοιχεία του TAXISNET και να εγκρίνει την εξουσιοδότηση για την χρήση των στοιχείων του από το σύστημα. Για να γίνει αυτό πρέπει να πατήσει το link «Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ», το οποίο τον οδηγεί στην επόμενη σελίδα.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξουσιοδότηση εξυπηρετητή συστήματος Εργάνη


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πατώντας το κουμπί «Εξουσιοδότηση» επιστρέφει ο χρήστης στην αρχική σελίδα του συστήματος.

       Σημειώσεις • Αυτή η σελίδα ενδέχεται να μην εμφανιστεί σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιημένη την Javascript η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία του συστήματος και στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα.

       Όχι Όχι


      • 3 Αρχική σελίδα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στον χρήστη μετά από επιτυχή σύνδεση στο σύστημα ή με αντίστοιχη επιλογή από το κεντρικό μενού της εφαρμογής εμφανίζεται η Αρχική Σελίδα του συστήματος.

       Σημειώσεις Στο Πάνω Μέρος της σελίδας (όπως και σε κάθε σελίδα της εφαρμογής) εμφανίζεται το Κεντρικό Μενού της εφαρμογής με τις παρακάτω επιλογές ανάλογα τα δικαιώματα του χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιλογή Αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O χρήστης που είναι μέλος του Μητρώου – και διαθέτει ΑΓΕΜΚΟ μπορεί να δει την κατάσταση – στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στο Μητρώο για τον φορέα και να εκτελέσει την διαδικασία Εισαγωγή Αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους. Ο χρήστης για να εισάγει στο σύστημα μία αίτηση πρέπει να συμπληρώσει ως είδος κατάστασης Αίτηση Πιστοποιητικού Μέλους και τον ΑΓΕΜΚΟ.

       Σημειώσεις Πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή» θα του ζητηθεί επιβεβαίωση για την δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού μέλους. Μετά την επιβεβαίωση, ο χρήστης θα μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισαγωγή στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία τα οποία ζητούνται στην πρώτη καρτέλα και επισυνάπτει τα αρχεία pdf της αίτησης που απαιτούνται για την έγκυρη υποβολή, στην δεύτερη καρτέλα. Με το κουμπί «Αποθήκευση» το σύστημα θα ελέγξει αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και θα ολοκληρώσει την αποθήκευση ή θα εμφανίσει μήνυμα λάθους αναλόγως.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποθήκευση ή υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση μπορεί είτε να υποθηκευθεί προσωρινά με το κουμπί «Αποθήκευση», είτε να υποβληθεί με το κουμπί «Υποβολή».

       Σημειώσεις Πατώντας το κουμπί «Υποβολή» το σύστημα θα ελέγξει την εγκυρότητα της αίτησης. Αν όλα τα απαραίτητα στοιχεία είναι συμπληρωμένα τότε η αίτηση ελέγχεται ώστε να είναι εντός χρονικών περιθωρίων και μπαίνει σε κατάσταση «Υποβληθείσα». Αλλιώς εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα με τα λάθη που υπάρχουν. Όταν διορθωθούν τα λάθη θα πρέπει να πατηθεί ξανά το κουμπί «Υποβολή» και θα αρχίσει πάλι η διαδικασία ελέγχου εγκυρότητας. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής ο χρήστης δεν μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία που υπέβαλε.

       Όχι Όχι


      • 7 Εξέταση - χρέωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος ελέγχει και χρεώνει στον εισηγητή την αίτηση.

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο εισηγητής εξετάζει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά. Εφόσον χρειάζονται διευκρινίσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, εισηγείται σχετικά. Αλλιώς εισηγείται την έκδοση Πιστοποιητικού Μέλους.

       Όχι Όχι


      • 9 Απάντηση στον φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος εφόσον εξετάσει την εισήγηση και την αίτηση, προχωρά είτε στην έγκριση - έκδοση πιστοποιητικού μέλους, είτε απευθύνεται στον φορέα για παροχή διευκρινήσεων (μέσω της πλατφόρμας - ψηφιακά). Στην περίπτωση που επανυποβάλλει ελλιπή στοιχεία, η αίτηση απορρίπτεται.

       Όχι Όχι


      • 10 Έγκριση της αίτησης - Έκδοση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια μονάδα εγκρίνει της αίτηση και εκδίδει το πιστοποιητικό μέλους φορέων ΚΑΛΟ.

       Ναι Ναι


      • 11 Παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος απευθύνεται στον φορέα για παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων (μέσω της πλατφόρμας - ψηφιακά)

       Ναι Όχι


      • 12 Έγκριση της αίτησης - Έκδοση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια μονάδα, αφού εξετάσει τα συμπληρωματικά στοιχεία, εγκρίνει της αίτηση και εκδίδει το πιστοποιητικό μέλους φορέων ΚΑΛΟ.

       Ναι Ναι


      • 13 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια μονάδα απορρίπτει την αίτησης είτε επειδή δεν υπεβλήθησαν συμπληρωματικά στοιχεία, είτε επειδή αυτά δεν κρίθηκαν επαρκή.

       Ναι Όχι


      • 14 Ιεραρχική προσφυγή


       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, ο φορέας δύναται να υποβάλλει ιεραρχική προσφυγή στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 15 Εξέταση Ιεραρχικής Προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής


       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης εξετάζει την Ιεραρχική Προσφυγή και είτε την εγκρίνει είτε την απορρίπτει αιτιολογημένα. Η απόφαση κοινοποιείται στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου, ο οποίος ενημερώνει σχετικά τον φορέα. Σε περίπτωση έγκρισης της Ιεραρχικής, ο Φορέας υποχρεούται στην υποβολή νέας αίτησης και ακολουθούνται τα βήματα 1-9.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.