Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf159301c-4016-4b4c-a477-70a7ad85f7b1 828453

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

500 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών σε ισχύ. Για την απόκτησή του διενεργούνται εξετάσεις (θεωρητικές και πρακτικές), από αρμόδια εξεταστική επιτροπή, εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους και σε τόπο που καθορίζεται από την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η πιστοποίηση της ικανότητας του εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών γίνεται με την έκδοση Πιστοποιητικού από τον Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ τουλάχιστον πέντε (05) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων, αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Δείτε επίσης

    [[ΔΔ:Αναγγελία Ίδρυσης Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών ή Θαλάσσιων Μοτοποδηλάτων, Αντίγραφο πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών]]    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       N1

       ,,,,,,,,


      • 1 Ηλικιακές Να έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55).

       Όχι Όχι

      • 2 Ικανότητας Να γνωρίζει κολύμβηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Να είναι ψυχικά και σωματικά υγιής.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να είναι κάτοχος άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, επί πενταετία τουλάχιστον.

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 6 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α 45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών γνωρίζει κολύμβηση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο αιτών γνωρίζει κολύμβηση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) ιατρών ειδικότητας καρδιολόγου, πνευμονολόγου, ψυχιάτρου και οφθαλμιάτρου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 4 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον. Άδεια

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών κατέχει την άδεια επί πενταετία τουλάχιστον.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο απολυτήριου Λυκείου ή παλαιού εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: (1) Δεν έχω καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (2) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι: (1) Δεν έχω καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του α.ν. 192/1936 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή έχω καταδικασθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. (2) Δε διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Υπουργική Απόφαση 50 2133.1/28057 2019 1628 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

      • 1 Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση ειδικού σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι ορθά, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ειδικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα συμμετοχής στις εξετάσεις.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος δεν συμμετέχει στις προγραμματισμένες εξετάσεις.

       Ναι Ναι


      • 5 Θεωρητική (γραπτή) εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η γραπτή εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών. Ο αριθμός των ερωτήσεων, οι οποίες ορίζονται από την εξεταστική επιτροπή, ανέρχεται σε πενήντα (50) και θεωρούνται ότι επέτυχαν στις γραπτές εξετάσεις όσοι υποψήφιοι απάντησαν σωστά σε σαράντα οκτώ (48) ερωτήσεις, τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξέλθουν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου. Μετά την πάροδο των ενενήντα (90) λεπτών, τα ερωτηματολόγια παραδίδονται στην επιτροπή υποχρεωτικά.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρακτική εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει: α. Εκτέλεση χειρισμών / ελιγμών. Εξετάζεται η συνολική ικανότητα των υποψηφίων στους χειρισμούς πλεύρισης / αποπλεύρισης σε μήκος κρηπιδώματος ίσο με το μήκος του σκάφους προσαυξημένο κατά 50%, άπαρσης, κίνησης «ανάποδα», στην αγκυροβολιά, στην πορεία και στη ναυσιπλοΐα, καθώς και η δυνατότητα αντίδρασης τους σε εντολές χειρισμών που δίδονται από τον εξεταστή/ μέλος της επιτροπής. β. Περιγραφή και επίδειξη χρήσης σωστικών - πυροσβεστικών μέσων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αναγνωρίσουν τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα του σκάφους, να περιγράψουν τη λειτουργία τους και να επιδείξουν τον τρόπο χρήσης τους σε περίπτωση ανάγκης. γ. Διάσωση ανθρώπου που κινδυνεύει στη θάλασσα. Εξετάζεται η ικανότητα των υποψηφίων να αντιδρούν έγκαιρα και σωστά σε περίπτωση πτώσης από το σκάφος ανθρώπου στη θάλασσα και η ικανότητα τους να τοποθετούν σωστά το σκάφος και να περισυλλέγουν το άτομο που είναι στη θάλασσα και κινδυνεύει. δ. Τήρηση των Κανονισμών προς Αποφυγή υγκρούσεων και αναγνώριση φανών και σημάτων. ε. Χρησιμοποίηση πυξίδας, ναυτικού χάρτη, διπαράλληλου κανόνα, διαβήτη (κουμπάσου). στ. Κατασκευή των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά», «σταυρόκομπος».

       Όχι Όχι


      • 7 Δελτίο αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία των εξετάσεων, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ» και υποβάλλει το Δελτίο αυτό στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τις περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποτυχία στις εξετάσεις


       Περιγραφή Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση, συμμετέχουν στις εξετάσεις της επόμενης προγραμματισμένης εξεταστικής περιόδου.

       Ναι Ναι


      • 9 Επιτυχία στις εξετάσεις-Χορήγηση πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Στους υποψήφιους που πέτυχαν στη διαδικασία των εξετάσεων χορηγείται, από την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πιστοποιητικό ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.