Προκαταβολή Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32f8e642-1310-4292-a219-aef2dcb16e9e 699939

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας αεροπορίας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους του Ε.ΛΟ.Α.Α. που έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον μετοχική σχέση με το Ταμείο με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση στέγης ή την επέκταση ή βελτίωση ήδη υφιστάμενης στέγης. Το ποσό της προκαταβολής που αναλογεί σε αυτούς κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης δε δύναται να ξεπερνά το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος. Η χορηγούμενη προκαταβολή εφάπαξ βοηθήματος είναι έντοκη. Το σχετικό επιτόκιο καθορίζεται ανά εξάμηνο και ισούται με το ποσοστό της απόδοσης των διαθεσίμων του Κοινού Κεφαλαίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας αεροπορίας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι μέτοχοι που έχουν λάβει προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος και κατά την έξοδό τους από το στράτευμα δεν προσκομίσουν αίτηση χορήγησης εφάπαξ και πράξη κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης, υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή της προκαταβολής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης. Διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, μετά την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος

Σημειώσεις

Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    1. Αίτηση Αναθεώρησης επί αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, εντός εξαμήνου από την κοινοποίησή της. 2. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκαταβολή εφάπαξ

      Επίσημος τίτλος

      Προκαταβολή Έναντι Εφάπαξ Βοηθήματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Οικονομικές Η χορήγηση προκαταβολής προϋποθέτει εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του τρέχοντος έτους εγκεκριμένη από τον κ. ΥΕΘΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Το ύψος της προκαταβολής που χορηγείται στους μετόχους του Ταμείου καθορίζεται, αναλόγως με την οικονομική κατάσταση του ΕΛΟΑΑ με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβεί το 60% του εφάπαξ βοηθήματος που δικαιούται ο μέτοχος κατά την ημέρα υποβολής της αίτησής του.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋπηρεσίας Δικαίωμα λήψης προκαταβολής έναντι εφάπαξ βοηθήματος έχουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί της ΠΑ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 έτη μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η χορήγηση της προκαταβολής πρέπει να υλοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους του εκάστοτε Π/Υ στον οποίο έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου που τηρεί η μονάδα που υπηρετεί ο αιτών μέτοχος Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Απόσπασμα Φύλλου Μητρώου που τηρεί η μονάδα που υπηρετεί ο αιτών μέτοχος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου των πρώτων 3 φύλλων του αποσπάσματος φύλλου μητρώου που τηρεί το γραφείο προσωπικού της μονάδας που υπηρετεί ο αιτών μέτοχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ημερομηνία κατάταξης στην ΠΑ. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών Αποδεικτικό εισοδήματος

       Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το οικονομικό της μονάδας που υπηρετεί ο αιτών μέτοχος και τα ποσά της Ταμειακής Βεβαίωσης θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά που αναγράφει ο Φάκελος Μισθοδοσίας. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας Αποδεικτικό μισθοδοσίας

       Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7233

      • 4 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου αναγράφονται οι λόγοι που ο μέτοχος αιτείται τη χορήγηση προκαταβολής. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 όπου αναγράφονται οι λόγοι που ο μέτοχος αιτείται τη χορήγηση προκαταβολής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η προκαταβολή χορηγείται για αγορά - ανέγερση κατοικίας ή για επισκευή - βελτίωση ήδη υπάρχουσας ιδιόκτητης κατοικίας. Στη δεύτερη περίπτωση αναφέρεται αναλυτικά το κόστος των σχετικών εργασιών. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) τρέχοντος έτους Βεβαίωση

       Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (έντυπο Ε9) τρέχοντος έτους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται στις περιπτώσεις ανέγερσης κατοικίας ή επισκευής - βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας κατοικίας. Σε περίπτωση που το ανωτέρω ακίνητο δεν ανήκει στον μέτοχο αλλά σε μέλος της οικογενείας του με πρώτο βαθμό συγγένειας (σύζυγος ή γονείς) πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο Ε9. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο, πλην περιπτώσεων που δε δύναται η ηλεκτρονική έκδοσή τους. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Νομοθετικό Διάταγμα 18 398 1974 116 Α
      • Νόμος 2913 2001 102 Α
      • Νόμος 7 4284 2014 190 Α
      • 1 Εγγραφή Πίστωσης για το ύψος των Προκαταβολών έναντι εφάπαξ βοηθήματος στον εγκεκριμένο από τον κ.ΥΕΘΑ Π/Υ του ΕΛΟΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Υποβολή του Π/Υ του επόμενου έτους κατόπιν απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής στην προϊσταμένη αρχή (ΓΕΑ/Δ6) προς έγκριση από τον κ. ΥΕΘΑ. Στον υπόψη Π/Υ καθορίζεται το ύψος των προκαταβολών που δύναται να χορηγήσει ο ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Απόφαση ΔΕ/ΕΛΟΑΑ για τους όρους χορήγησης προκαταβολών και την έναρξη υποβολής των σχετικών αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καθορίζονται το κατώτερο και ανώτερο όριο της προκαταβολής που δύναται να αιτηθούν οι μέτοχοι ( το εν λόγω ποσό δε δύναται σε καμία περίπτωση να ξεπερνά το 60% του δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος), ο τρόπος και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

       Όχι Όχι


      • 3 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι αιτήσεις κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η ΔΕ/ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τίθεται υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ η εισήγηση του Διευθυντή/ντριας με τους πίνακες των εγκριθέντων και απορριφθέντων αιτήσεων των μετόχων.

       Όχι Όχι


      • 6 Έγκριση Αιτήματος από τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο       Ναι Όχι


      • 7 Πληρωμή του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση εντάλματος πληρωμής και κατάθεση επιταγής ή ηλεκτρονική πληρωμή στο λογαριασμό του δικαιούχου

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή αποδεικτικών πληρωμής στο δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ, εντάλματος πληρωμής, καταθετήριο τραπέζης ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής και βεβαίωση για χρήση στην εφορία.

       Ναι Ναι


      • 9 Απόρριψη Αιτήματος από τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απορριφθείσα αίτηση τίθεται αυτόματα στο αρχείο

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.