Προκοινοποίηση εξαγωγής φορτίων γαλακτοκομικών, αλιευτικών και σύνθετων προϊόντων στην Αυστραλία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9633b268-78d3-4b2f-bcf9-0c304de6f0c5 963326

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

8 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προκοινοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Αυστραλιανές αρχές. Απευθύνεται σε εμπόρους-εξαγωγείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) τροφίμων ζωϊκής προέλευσης και αποσκοπεί στη διατήρηση διασυνοριακών κανόνων δημόσιας υγείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η εξαγωγή φορτίων γαλακτοκομικών, αλιευτικών και σύνθετων προϊόντων στην Αυστραλία πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του εμπόρου-εξαγωγέα στην πύλη gov.gr, με τη χρήση του κατάλληλου κτηνιατρικού υγειονομικού πιστοποιητικού εξαγωγής και την πρόσθετη βεβαίωση (additional attestation) τα οποία υπογράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο καθώς και με τη δήλωση του κατασκευαστή (manufacturer΄s declaration) η οποία συντάσσεται από υπάλληλο της εγκατάστασης παραγωγής.

Τελευταία ενημέρωση

16/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Eξαγωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης στην Αυστραλία

      Επίσημος τίτλος

      Προκοινοποίηση εξαγωγής φορτίων γαλακτοκομικών, αλιευτικών και σύνθετων προϊόντων στην Αυστραλία


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Εγκαταστάσεων και Εμπόρων Ζωικών Προιόντων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Οι έμποροι – εξαγωγείς που επιθυμούν να εξάγουν φορτία τροφίμων ζωικής προέλευσης σε τρίτες χώρες, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο έμπορος -εξαγωγέας θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό εξαγωγής σε Τρίτη χώρα περιλαμβάνεται στο δημοσιευμένο κατάλογο χωρών και προϊόντων ή ζώων εξαγωγής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, δεδομένου ότι η αίτηση για την έκδοσή του υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.E.).

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση του κατασκευαστή (manufacturers declaration) στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής για κάθε παρτίδα που πιστοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο. Δήλωση

       Δήλωση του κατασκευαστή (manufacturers declaration) στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία παραγωγής για κάθε παρτίδα που πιστοποιείται από τον επίσημο κτηνίατρο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η συγκεκριμένη δήλωση αποτελεί υποχρέωση της εγκατάστασης παραγωγής των προς εξαγωγή προϊόντων, επομένως συντάσσεται από αυτήν και υποβάλλεται κατά τον έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) είναι υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους των τροφίμων ζωικής προέλευσης δια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 1998 229 Α

       Περιγραφή Πιστοποίηση ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93 ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100229

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 68/10269 2021

       Περιγραφή Λειτουργία και Εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Υγειονομικών Πιστοποιητικών για το Εξαγωγικό Εμπόριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A84%CE%9C%CE%A74653%CE%A0%CE%93-%CE%A5%CE%942%22&page=0

       ΑΔΑ Ψ4ΜΧ4653ΠΓ-ΥΔ2

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 625 2017

       Περιγραφή Για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&qid=1627384645642

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 853 2004

       Περιγραφή Για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0853-20230215

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση εγγράφων στο αρμόδιο Τμήμα του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας παραλαμβάνει το διαβιβαστικό και τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία ηλεκτρονικά και ταχυδρομικώς.

       Σημειώσεις Τα έγγραφα που διαβιβάζονται είναι το κτηνιατρικό υγειονομικό πιστοποιητικό εξαγωγής και η πρόσθετη βεβαίωση (additional attestation) τα οποία υπογράφονται από τον επίσημο κτηνίατρο καθώς και η δήλωση του κατασκευαστή (manufacturer΄s declaration) η οποία συντάσσεται από υπάλληλο της εγκατάστασης παραγωγής.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το διαβιβαστικό για εξαγωγή πρωτοκολλείται από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Σημειώσεις Αρμόδια υπηρεσία διεκπεραίωσης είναι το Τμήμα αλιευμάτων, γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα διαβιβασθέντα έγγραφα ελέγχονται προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητά και η ορθότητά τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα έγγραφα είναι σωστά, το Τμήμα αλιευμάτων, γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης, συντάσσει το διαβιβαστικό προκειμένου να το αποστείλει στο Σίδνεϋ

       Ναι Όχι


      • 6 Μη πληρότητα εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα αλιευμάτων, γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία για την μη πληρότητα του φακέλου και ζητάει την αποστολή των εγγράφων που λείπουν.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή πρόσθετων εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία αποστέλει ηλεκτρονικά και ταχυδρομικώς τα πρόσθετα έγγραφα μετά από σχετική ενημέρωση.

       Σημειώσεις Αν δεν αποσταλλούν τα έγγραφα που λείπουν δεν πραγματοποιείται η προκοινοποίηση και συνεπώς δεν ολοκληρώνεται η εξαγωγή στην Αυστραλία.

       Ναι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το διαβιβαστικό μαζί με τα σχετικά έγγραφα κοινοποιούνται στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Σίδνεϋ και στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.