Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa5aab282-e8b5-4169-b77f-cdb82de4fab1 818976

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων. Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων που υποβάλλουν ή αποδέχονται υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων, απολύονται προσωρινά από αυτές την επόμενη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου και η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων αναβάλλεται.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρατηρήσεις

Η ενημέρωση της Μονάδας από τη Στρατολογική Υπηρεσία για την προσωρινή απόλυση του ενδιαφερομένου από τις Ένοπλες Δυνάμεις διενεργείται άμεσα. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που απαιτηθεί η παροχή διευκρινίσεων από τη δικαστική Αρχή σχετικά με την υποψηφιότητα του αιτούντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών –Περιφερειαρχών – Δημάρχων

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων 2. Προσωρινή απόλυση υποψηφίου σε εκλογές

      Επίσημος τίτλος

      Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Υποψηφιότητας σε εκλογές Ο ενδιαφερόμενος να έχει καταθέσει ή αποδεχθεί υποψηφιότητα για την εκλογή ως Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Περιφερειάρχης ή Δήμαρχος.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Δικαστικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής από τα οποία να προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκει. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις Δικαστικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής από τα οποία να προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/52.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 45, 28 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 45 : Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των υποψήφιων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών – Περιφερειαρχών – Δημάρχων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ.14 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190100067) Άρθρο 28 : Αναβολή κατάταξης υποψήφιων βουλευτών – ευρωβουλευτών - περιφερειαρχών – δημάρχων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 9 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19) και το άρθρο 2 παρ.5 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 26 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 26 : Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών και Δημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.7 της Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και με το άρθρο 1 παρ.9 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-2022 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011 Β/26-09-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59456-59458 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση Αιτήματος και Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επομένη της ημερομηνίας επίδοσης της πρότασης υποψηφιότητας στο πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου.

       Σημειώσεις Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος και κοινοποίηση στη Μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Στρατολογική Υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στη Μονάδα του δικαιούχου την κατάθεση ή την αποδοχή υποψηφιότητας ως Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, παραγγέλλοντας την προσωρινή του απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματός του με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας προς τη Μονάδα του, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Ναι


      • 5 Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος απολύεται προσωρινά από τις Ένοπλες Δυνάμεις την επόμενη της ημερομηνίας κατάθεσης της υποψηφιότητας. Εφόσον η ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιότητας έχει παρέλθει, η Μονάδα τον απολύει προσωρινά αμέσως μόλις λάβει το παραπάνω έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας. Στον δικαιούχο χορηγείται από τη Στρατολογική Υπηρεσία αναβολή κατάταξης μέχρι την 31η Δεκ του έτους: α) ανακήρυξης των εκλεγομένων, εφόσον ο υποψήφιος δεν εκλεγεί, β) λήξης της θητείας ή απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του αξιώματος, εφόσον ο υποψήφιος εκλεγεί.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.