Πρόσληψη ιδιωτών ως προσωπικό ασφαλείας σε εγκαταστάσεις των Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ, κ.α.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση34fa687c-883d-4377-aa29-7f4cbb276048 819193

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

20 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ιδιωτών που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Επιχειρήσεων και Ο.Τ.Α.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κατά των πινάκων κατάταξης επιτρέπεται, βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν.4765/2021 (Α’ 6), η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση συμμετοχής υποψηφίου προς πρόσληψη ως προσωπικό ασφαλείας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη Ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματοποστολών αυτών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Να είναι Έλληνες πολίτες (άνδρες και γυναίκες).

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης

       Όχι Όχι

      • 3 Στρατολογικές Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης ως ικανοί ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

       Όχι Όχι

      • 4 Σωματικής διάπλασης Να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Δικαστικές Να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών μηνών. Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν, μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης, δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • 6 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 7 Δικαστικές Να μην τελούν σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ 1666 επόμενα).

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Να έχουν σωματικά και ψυχοπνευματικά προσόντα ανάλογα με εκείνα που απαιτούνται για την κατάταξη του αστυνομικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών ανεξάρτητα αν τους επιβλήθηκε ή όχι ποινή για την πράξη τους αυτή.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Να έχουν τίτλο σπουδών (απολυτήριο) όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού. Από τον αριθμό των προσλαμβανομένων, ποσοστό 80% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20% καλύπτεται από υποψηφίους/ες που κατέχουν πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου ή είναι απόφοιτοι/ες όλων των τύπων Λυκείου κατά τα ανωτέρω και επιπλέον κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο. Σε περίπτωση που οι θέσεις των προσλαμβανομένων με τίτλο σπουδών μιας κατηγορίας υποψηφίων δεν καλύπτονται, οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από υποψηφίους/ες της άλλης κατηγορίας. Αν κατά τον υπολογισμό του αριθμού των υποψηφίων, που αντιστοιχεί στα ανωτέρω ποσοστά, προκύπτει κλασματικό υπόλοιπο ίσο ή ανώτερο του 0,5 της μονάδας, αυτό υπολογίζεται ως ακέραια μονάδα, ενώ το μικρότερο αυτού δεν λαμβάνεται υπόψη.

       Όχι Όχι

      • 11 Εκπαιδευτικές Η καλή γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον (Β2).

       Όχι Όχι

      • 12 Στρατολογικές Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή ως επαγγελματιών οπλιτών ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία.

       Όχι Όχι

      • 13 Προϋπηρεσίας Η προϋπηρεσία σε σώματα ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 14 Οικογενειακές Ο υποψήφιος να είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

       Όχι Όχι

      • 15 Εκπαιδευτικές Η κατοχή πτυχίου δημόσιου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας».

       Όχι Όχι

      • 1 Υποβολή ένστασης για προκηρύξεις/ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί μετά την 9η Φεβρουαρίου 2017 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 8226

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφο Βεβαίωσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως και 12, δεν υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών – Απολυτηρίου Λυκείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Βεβαίωση αναγωγής βαθμού σε εικοσάβαθμη κλίμακα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7 Περαιτέρω, για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση αντιστοιχίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι/ες που κατέχουν πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμο με αυτό τίτλο και απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο και επιθυμούν να διεκδικήσουν τις θέσεις της Κατηγορίας Β΄ (20% των θέσεων)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Δημοσίου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας «Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι «Βεβαίωσης Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», η οποία επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 5 Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως Έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά ή στη Στρατονομία, Ναυτονομία, Αερονομία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Αποδεικτικό ότι έχουν υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας. Βεβαίωση

       Αποδεικτικό ότι έχουν υπηρετήσει στα σώματα ασφαλείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου Πιστοποιητικό

       Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2),

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ο υποψήφιος είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: [[process_evidence_note::Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 3454/2006, σε συνδυασμό με το άρθρο 67 παρ. 9 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας, στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι/ες ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Β΄ 457) / πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, εφόσον ο υποψήφιος/α είναι γονέας ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Επισημαίνεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νόμιμα αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.]]

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 9 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Φωτογραφία προσώπου

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες διαστάσεων 3 χ 4 εκ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/ης υποψήφιου/ας ευκρινώς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 19 1339 1983 35 Α

       Περιγραφή Αποκατάσταση του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος που διώχθηκε για πολιτικούς λόγους και ρύθμιση θεμάτων του προσωπικού των Σωμάτων αυτών που είναι στην ενέργεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100035

      • Νόμος 2 4765 2021 6 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100006

      • Υπουργική Απόφαση 7017/7/1-Θ' 2020 2965 Β

       Περιγραφή Πρόσληψη ιδιωτών για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202965

      • 1 Παραλαβή αιτημάτων από δημόσιους φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι δημόσιοι φορείς στο αίτημα που υποβάλουν στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να προτείνουν επιπλέον προσόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην προκήρυξη - πρόσκληση ως προαπαιτούμενα και εξαιρούνται της μοριοδότησης.

       Σημειώσεις Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα τις σχετικές προτάσεις των φορέων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Προκήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και στους ενδιαφερόμενους φορείς και αναρτάται στις ιστοσελίδες των ανωτέρω, στο «www.hellenicpolice.gr», καθώς και την ιστοσελίδα «www.diavgeia.gov.gr», για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η προκήρυξη εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή των αιτημάτων των φορέων, η δε έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού γίνεται σε χρόνο που ορίζεται με την προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 3 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης από πολιτι- κό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατηγορίας Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού μετά από πρό- ταση της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., η οποία παραλαμβάνει από αυτή τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ΄ αλ- φαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία και κατά φορέα, σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα. β. Συντάσσει πίνακες σειράς επιτυχίας των υποψηφίων ανά κατηγορία και κατά φορέα, σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση πίνακα των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η τριμελής Επιτροπή Κατάταξης ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ΄ αλφαβητική σειρά, πίνακες υποψηφίων που πληρούν και πίνακες υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία και κατά φορέα, σε περίπτωση που με την ίδια προκήρυξη έχουν προκηρυχθεί θέσεις περισσότερων του ενός φορέα.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση του πίνακα κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα στην ιστοσελίδα του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων τους, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, για ενημέρωση των υποψηφίων.

       Όχι Όχι


      • 6 Εξέταση ενστάσεων κατά των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά των πινάκων της παρ. 4, της ενότητας Β’, του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται,ββάσει του άρθρου 2 παράγραφος 5 του ν.4765/2021 (Α’ 6), η άσκηση ένστασης ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicpolice.gr ή www.astynomia.gr. Η ένσταση, ασκείται με κατάθεσή της στο Α.Σ.Ε.Π. ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ που έχει ήδη εξοφληθεί, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις, αποφαίνεται επ’ αυτών και ενημερώνεται ο/η ενιστάμενος/η. Η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή Κατάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από 26/6/2020 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), προβαίνει, αν απαιτείται, στις αναγκαίες διορθώσεις, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. Στη συνέχεια, οι αναμορφωμένοι πίνακες κυρώνονται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, και όσων δεν κατατάσσονται, επιστρέφονται στις Διευθύνσεις Αστυνομίας στις οποίες είχαν κατατεθεί.

       Σημειώσεις Ειδικά για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του προσωπικού ασφαλείας του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (Α΄ 35), η ένσταση ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 7 Χορήγηση σε ανάλογο αριθμό υποψηφίων δελτίων υγειονομικής εξέτασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ες, που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα, καλούνται να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, δεσμευτικά εντός του χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών, προκειμένου να εξετασθούν στα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά τους προσόντα από τις αντίστοιχες Επιτροπές του άρθρου 5 του Π.Δ. 4/1995 (Α΄ 1). Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν, κατά κατηγορία και περιοχή προτίμησης, με σειρά επιτυχίας είναι ίσος με τον αριθμό των προσλαμβανομένων (επιτυχόντες/ούσες), προσαυξημένο κατά ποσοστό περίπου τριάντα τοις εκατό (30%) (επιλαχόντες/ούσες).

       Όχι Όχι


      • 8 Έλεγχος νομιμότητας δικαιολογητικών των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με μέριμνα των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιων Διευθύνσεων Αστυνομίας, ελέγχεται η γνησιότητα των δικαιολογητικών πρόσληψης των επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων και όσα δικαιολογητικά διαπιστωθεί ότι είναι μη γνήσια δεν θα γίνονται δεκτά για πρόσληψη ως προσωπικό ασφαλείας.

       Όχι Όχι


      • 9 Πρόσληψη επιτυχόντων


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι/ες, που καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση και κρίνονται ικανοί/ές από τις υγειονομικές, ψυχοτεχνικές και αθλητικές επιτροπές καλούνται να υποβάλουν στις Υπηρεσίες που είχαν καταθέσει αρχικά τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 7017/7/1-Θ΄ από 26/6/2020 απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 2965), κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 11726 από 9/6/2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης (Β΄ 838).

       Σημειώσεις Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας αναζητούν αυτεπάγγελτα για τους/τις υποψηφίους/ες που καλούνται τελικά για πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102), σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) και της υπ’ αριθ. 2458 από 22/2/2005 (Β΄ 267) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης και τις υπ’ αριθ. 92605 από 20/9/2005 (Β΄1334) όμοιας και ΔΙΑΔΠ/Α/22863 από 16/10/2006 όμοιας (Β΄ 1551). β. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης, για όλους τους άνδρες και για όσες γυναίκες δηλώσουν ότι έχουν προηγούμενη στρατιωτική θητεία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 5 του ν. 3242/2004 (Α΄ 102) και 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19- 07-2013 (Β΄ 1881) κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. γ. Πιστοποιητικό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής περί μη ύπαρξης ποινικής εκκρεμότητας σε βάρος του/της επιτυχόντα/ούσας. δ. Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή απαγόρευση. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία μετά από σχετικό έλεγχο, καταρτίζει πίνακα των τελικώς κριθέντων καταλλήλων προς πρόσληψη. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, εγκρίνεται η πρόσληψη από τον πίνακα των τελικώς κριθέντων ως καταλλήλων και κατ΄ απόλυτη σειρά προτεραιότητας του αριθμού υποψηφίων που ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις. Όσοι από τους υποψηφίους προσλήφθηκαν, καλούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Οργανισμούς ή τις Επιχειρήσεις μέσα σε εύλογη προθεσμία να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.