Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών , με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στη Δημόσια Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba26a2ee-4873-43c7-95bb-a89da63a88f0 879661

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, με ωράριο απασχόλησης έως οκτώ ώρες την εβδομάδα, και απευθύνεται σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς, εγγεγραμμένους στους πίνακες Α΄ Γενικής Εκπαίδευσης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε επαναλαμβανόμενες φάσεις αναλόγως των λειτουργικών αναγκών (σε ώρες διδασκαλίας) που εκτάκτως προκύπτουν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Η νομοθεσία προβλέπει ότι στην περίπτωση που οι λειτουργικές ανάγκες της Εκπαίδευσης σε ώρες συγκεκριμένου εκπαιδευτικού κλάδου/ βαθμίδας και περιοχής εκπαίδευσης είναι λιγότερες από οκτώ (8) την εβδομάδα, δύνανται να προσλαμβάνονται εντός του διδακτικού έτους εκπαιδευτικοί από τους ήδη εγγεγραμμένους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων του Α.Σ.Ε.Π. με ωριαία αντιμισθία, ύστερα από δήλωση προτίμησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται, όπως και για τους αναπληρωτές, πρόσληψη ωρομισθίων από τους ενταγμένους στους αντίστοιχους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π..

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκει ο κλάδος του υποψηφίου, εμφανίζονται στο ΟΠΣΥΔ οι τίτλοι:

1) Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2) Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3) Αίτηση-δήλωση προτιμήσεων υποψήφιων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Μουσικά Σχολεία.

Σημειώσεις

Η αίτηση ωρομισθίου Γενικής Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψήφιων αναπληρωτών-ωρομισθίων) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr). Δηλώνονται οι περιοχές προτίμησης για πρόσληψη (ή τα Μουσικά Σχολεία) μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλογα με τη βαθμίδα Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται ο κλάδος του εκπαιδευτικού, εμφανίζεται και ο αντίστοιχος τίτλος της αίτησης ωρομισθίου. Οι υποψήφιοι των κλάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης και ΤΕ16 Μουσικής (μη Ανώτατων Ιδρυμάτων), οι οποίοι επιθυμούν να απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία, ως ωρομίσθιοι, επιλέγουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ξεχωριστή αίτηση ωρομισθίου υποβάλλουν οι υποψήφιοι Μουσικοί κλάδων ΠΕ79 και ΤΕ16 για τη διδασκαλία των μουσικών ειδικεύσεων, με δήλωση Μουσικών Σχολείων της επιλογής τους. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου1599/1986.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η υποβολή αίτησης συμμετοχής σε διαδικασίες προσλήψεων έχει δυνητικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ικανοποίηση του αιτήματος.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν αναμένεται απάντηση από την αρμόδια αρχή σε αίτηση συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Ειδικότερα, με την αίτηση συμμετοχής στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος / η υποψήφια εκδηλώνει ενδιαφέρον για πρόσληψη, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το αίτημά του/ της ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί.Άλλο

    Η συμμετοχή σε διαδικασίες πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση ενέχει πάντα τον κίνδυνο ο συμμετέχων/ η συμμετέχουσα να μην προσληφθεί, καθώς οι προσλήψεις εξαρτώνται από τις λειτουργικές ανάγκες της εκπαίδευσης, από τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους, καθώς και από τις πιστώσεις που διατίθενται για το σκοπό αυτό, από το αρμόδιο όργανο. Η μη πρόσληψη υποψηφίου είτε εκπαιδευτικού είτε ιδιώτη δεν συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησής του, αλλά τη μη δυνατότητα ικανοποίησής της, εφόσον δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Ο υποψήφιος/ η υποψήφια έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, ενώπιον του αρμοδίου για την πρόσληψη οργάνου, εφόσον κρίνει ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα κατά τις προσλήψεις (όπως, σειρά πρόσληψής του στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με βάση την κατάταξή του στον πίνακα υποψηφίων).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση

      Επίσημος τίτλος

      Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ., στη Δημόσια Γενική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να τεθεί υποψηφιότητα/ να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού στη Γενική Εκπαίδευση, είναι η συμμετοχή σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κεφ. Ε΄ του Ν. 4589/2019 (Α΄ 13), Σύστημα Διορισμού και Προσλήψεων Εκπαιδευτικών, Μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλιστεί η ένταξη και κατάταξη του υποψηφίου σε πίνακα κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., για τη Γενική Εκπαίδευση (πίνακα Α΄). Για τη διδασκαλία των μουσικών ειδικεύσεων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένταξη στον αντίστοιχο πίνακα μουσικών ειδικεύσεων της Γενικής Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε σχετική Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών για τη Γενική Εκπαίδευση, που εξασφαλίζει την ένταξη και κατάταξη στους πίνακες, ανά κλάδο/ ειδικότητα ή μουσική ειδίκευση, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης (περιοχών μετάθεσης), ωρομίσθιου εκπαιδευτικού Γενικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων (υποψήφιων αναπληρωτών-ωρομίσθιων εκπαιδευτικών), εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Η δήλωση περιοχών προτίμησης υποβάλλεται άπαξ, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, και είναι αμετάκλητη. Η Πρόσκληση εκδίδεται κάθε έτος και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., με σχετικό δελτίο τύπου. Παράλληλα, αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο (ή τους κλάδους) στον οποίο (στους οποίους) εντάσσεται, οφείλει να δηλώσει τις περιοχές της οικείας βαθμίδας, που ανήκουν στην ίδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔΕ). Ομοίως, δηλώνονται τα Μουσικά Σχολεία προτίμησης που υπάγονται στην ίδια ΠΔΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στο πρόσωπο των υποψηφίων δεν θα πρέπει να συντρέχει κώλυμα διορισμού/ πρόσληψης στο Δημόσιο, γενικά, και ειδικότερα στην Εκπαίδευση, ενώ θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007, Α΄ 26). Οι γενικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία των προσλήψεων των εκπαιδευτικών (ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων), με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, αναφέρονται στις σχετικές Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζουν τις προϋποθέσεις ένταξης στους πίνακες υποψηφίων. Οι προϋποθέσεις αυτές επαναλαμβάνονται στη σχετική Υ.Α.-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης για πρόσληψη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κάθε έτος, καθώς πρέπει να συντρέχουν και κατά την υποβολή των αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Στην ίδια Υ.Α.-Πρόσκληση αναφέρονται και τα κωλύματα ανάληψης υπηρεσίας, σε περίπτωση πρόσληψης των εκπαιδευτικών, ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους (ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές). Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν δηλώσει το σχετικό πεδίο στον ηλεκτρονικό τους φάκελο, ώστε να είναι δυνατή η πρόσληψή τους.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η αίτηση ωρομισθίου Γενικής Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο πλαίσιο σχετικής Υ.Α.-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψήφιων αναπληρωτών-ωρομισθίων) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 6 Ηλικιακές Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων ορίζεται το εξηκοστό έβδομο έτος (67ο). Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ηλικίας ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης, ενώ για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση αναφέρεται στις σχετικές Προκηρύξεις (για ένταξη σε πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών) του Α.Σ.Ε.Π. και επαναλαμβάνεται στην Υ.Α.-Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη του Υ.ΠΑΙ.Θ..

       Όχι Όχι

      • 7 Ταυτοπροσωπίας Η αίτηση ωρομισθίου Γενικής Εκπαίδευσης υποβάλλεται στο πλαίσιο σχετικής Υ.Α.-Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψήφιων αναπληρωτών-ωρομισθίων) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω Ο.Π.ΣΥ.Δ.. Η ταυτοποίησή του επιτυγχάνεται με κωδικούς, εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ηλεκτρονικό φάκελο στο ΟΠΣΥΔ. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη ηλεκτρονικού φακέλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη και κατάταξη σε πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π..

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση υποψήφιου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υποβάλλεται απαραιτήτως εντός της χρονικής προθεσμίας που ορίζεται από τη σχετική Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται πριν από την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Άρθρο 1, παρ. 1 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020, Β΄ 3344), ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες.

       Όχι Όχι

      • 9 Υπηκοότητας Η προϋπόθεση αυτή πρέπει να πληρούται για την ένταξη στον πίνακα υποψήφιων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., για το λόγο αυτό ορίζεται στις σχετικές Προκηρύξεις της αρμόδιας Αρχής και επαναλαμβάνεται στην Πρόσκληση δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Ειδικότερα οι υποψήφιοι για πρόσληψη εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι: α) Έλληνες πολίτες. β) Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ν.2431/1996 (Α΄175). (γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958 (Α΄ 128), όπως ισχύει, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό ταυτοποίησης στοιχείων του προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Πιστοποιητικό ταυτοποίησης στοιχείων του προσλαμβανόμενου εκπαιδευτικού (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την ανάληψη υπηρεσίας απαιτείται ταυτοποίηση των στοιχείων των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 α) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Το συγκεκριμένο αποδεικτικό απαιτείται κατά την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων. Ειδικότερα, κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν, μεταξύ άλλων, γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα, καθώς και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα. Πιστοποιητικό υγείας

       Το συγκεκριμένο αποδεικτικό απαιτείται κατά την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανομένων. Ειδικότερα, κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν, μεταξύ άλλων, γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα, καθώς και γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι προσλαμβανόμενοι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα. Το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζεται κατά την ανάληψη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης πρόσληψής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 α) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Αντίγραφό (ή αντίγραφα) των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο/ ειδικότητα ή στη μουσική ειδίκευση του προσληφθέντος εκπαιδευτικού. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφό (ή αντίγραφα) των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο/ ειδικότητα ή στη μουσική ειδίκευση του προσληφθέντος εκπαιδευτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί καταθέτουν, μεταξύ άλλων, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης πρόσληψής τους, αντίγραφα των αποδεικτικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο ή στην ειδικότητα ή στη μουσική ειδίκευση πρόσληψής τους, σύμφωνα με την παρ. 8 α) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι ο προσληφθείς / η προσληφθείσα δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26). Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο προκύπτει ότι ο προσληφθείς / η προσληφθείσα δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 8 του ν.3528/2007 (Α΄26).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται κατά την ανάληψη υπηρεσίας, σε περίπτωση πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 β) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344), και αναζητείται αυτεπαγγέλτως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Απαιτείται κατά την ανάληψη υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 α) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344), υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί: α) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) μη ύπαρξης στο πρόσωπο των προσλαμβανομένων των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν.3528/2007, γ) μη άσκησης εμπορίας κατ΄ επάγγελμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην πιστοποίηση της στρατολογικής κατάστασης ή την πιστοποίηση όλων ή μερικών στρατολογικών μεταβολών. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται πιστοποιητικό από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, λαμβανομένων υπ΄όψη των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για την απόφαση περί της αναγραφής σε αυτό όλων ή μερικών μεταβολών, εφόσον δεν προκύπτει ρητά από την αίτηση, λαμβάνεται υπ όψη ο σκοπός χρήσης του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό εκδίδεται αυθημερόν και αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ενδέχεται ωστόσο να απαιτηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που ελλείπουν στρατολογικές μεταβολές από το στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/stratologike-katastase/pistopoietiko-stratologikes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Κατά την ανάληψη υπηρεσίας, για τους άρρενες εκπαιδευτικούς απαιτείται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Αναζητείται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 8 β) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3709

      • Νόμος 63 4589 2019 13 Α

       Περιγραφή Στο Άρθρο 63 (ειδικότερα στην παράγραφο 5 αυτού) εξειδικεύονται τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Ε του Ν.4589/2019 στα θέματα προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων. Για τους ωρομίσθιους προβλέπεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή, προσλαμβάνονται, ύστερα από δήλωση προτίμησης, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ενός (1) διδακτικού έτους, με ωράριο απασχόλησης έως οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα. Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών γίνεται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και των δηλωθεισών περιοχών προτίμησης. Η παρ. 6 του άρθρου 63 προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης (αναπληρωτών και ωρομισθίων) εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και μέχρι την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100013

      • Υπουργική Απόφαση 2, 3, 5, 6 104627/ΓΔ5 2020 3344 Β

       Περιγραφή Η εν λόγω απόφαση με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)", ρυθμίζει όλα τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της. Ειδικότερα, στο Άρθρο 2 (συνδυαστικά με το Άρθρο 1, για τους αναπληρωτές), προβλέπεται η υποβολή αιτήσεων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Στο Άρθρο 3, η διάρκεια ισχύος αίτησης και οι λοιπές δυνατότητες τροποποίησης αυτής. Στο Άρθρο 5, περιγράφεται η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.). Τέλος, στο Άρθρο 6, ορίζονται τα σχετικά με τη σύναψη και λύση της σύμβασης εργασίας προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών (και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.), καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων ή αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203344

      • Νόμος 26 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τη διενέργεια υποχρεωτικού αυτεπάγγελτου ελέγχου της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται με διαδικασία η οποία προβλέπεται σε διατάξεις πλην αυτών του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Έκδοση απόφασης-πρόσκλησης υποψήφιων εκπαιδευτικών για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 63 του Ν.4589/2019 (Α΄13), εκδίδεται κατ΄έτος Υ.Α.-Πρόσκληση, με την οποία ορίζεται η προθεσμία, μέσα στην οποία καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. (τελικούς ή προσωρινούς), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή / και ωρομίσθιοι, σε συγκεκριμένες περιοχές μετάθεσης/πρόσληψης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Κατόπιν της ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η Υ.Α.-Πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται με σχετικό δελτίο τύπου. Επίσης, αναρτάται και στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣΥΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, εντός της προθεσμίας που ορίζει η σχετική Υ.Α.-Πρόσκληση, γίνεται η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων περιοχών προτίμησης ή Μουσικών Σχολείων για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού (ταυτόχρονα με την υποβολή αιτήσεων δηλώσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών) ηλεκτρονικά μέσω πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.ΣΥ.Δ. (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr) του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Οι υποψήφιοι ωρομίσθιοι δηλώνουν περιοχές προτίμησης ή Μουσικά Σχολεία για πρόσληψη εντός της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Οι αιτήσεις των υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών υποβάλλονται πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, για την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Άρθρο 1, παρ. 1 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020, Β΄ 3344), ως ελάχιστη προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες. Ως μέγιστη, τάσσεται εύλογη προθεσμία, για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Σε αντίθεση με τους αναπληρωτές, που μπορούν να δηλώσουν όλες τις περιοχές της επικράτειας, οι ωρομίσθιοι έχουν περιορισμό και δηλώνουν περιοχές εντός της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διάθεση πιστώσεων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αναλόγως των αιτούμενων αναγκών τους σε ωρομίσθιο προσωπικό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη πίστωσης στο λογαριασμό τους. Κατόπιν αιτήματός τους δύναται να τους διατίθενται πιστώσεις, μέσω της Διεύθυνσης Διορισμών-Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες τους σε ώρες διδασκαλίας, στο πλαίσιο των εγκρίσεων που χορηγούνται από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Οι προσλήψεις του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους σε επαναλαμβανόμενες φάσεις αναλόγως των λειτουργικών αναγκών (σε ώρες διδασκαλίας) που εκτάκτως προκύπτουν. Αναλόγως, πραγματοποιείται και η διάθεση των πιστώσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διενέργεια προσλήψεων ωρομίσθιου προσωπικού από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπως αυτή η σειρά διαμορφώνεται με βάση την κατάταξή τους στον πίνακα του ΑΣΕΠ και τις δηλωθείσες προτιμήσεις περιοχών στην αίτηση-δήλωση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, εντός της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Οι προσληφθέντες / προσληφθείσες ειδοποιούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, για την πρόσληψή τους και την επικείμενη ανάληψη υπηρεσίας από μέρους τους.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάληψη υπηρεσίας και τοποθέτηση των προσληφθέντων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι προσληφθέντες ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που έχουν κληθεί μέσω της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της περιοχής πρόσληψής τους αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός προθεσμίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία ορίζονται, μεταξύ άλλων, οι σχολικές μονάδες τοποθέτησης με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε αυτά.

       Σημειώσεις Για την τοποθέτηση των προσληφθέντων εκπαιδευτικών σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης, λαμβάνεται υπόψη η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ανάληψη υπηρεσίας των προσληφθέντων, ορίζονται στο άρθρο 6, παρ. 8 α της Ρυθμιστικής Απόφασης με αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (περιλαμβάνεται στην καρτέλα Νομοθεσία, με σύνδεσμο). Στην παρ. 8 β του ίδιου άρθρου ορίζονται τα δικαιολογητικά που αναζητούν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αυτεπαγγέλτως.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύναψη σύμβασης εργασίας ωρομισθίων εκπαιδευτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την ανάληψη υπηρεσίας ωρομίσθιου εκπαιδευτικού συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μεταξύ του ιδίου και του Ελληνικού Δημοσίου, με συγκεκριμένο προσδιορισμό των ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε ένα ή περισσότερα σχολεία. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, με απόφαση του οποίου προσελήφθησαν και στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας του ωρομισθίου (Άρθρο 6, παρ. 5 της Ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 104627/ΓΔ5/7.8.2020). (περιλαμβάνεται στην καρτέλα Νομοθεσία, με σύνδεσμο). Στη συνέχεια, η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δηλώνεται στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Σημειώσεις Η σύμβαση εργασίας των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών λύεται αυτοδικαίως: α) όταν πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψη και ιδίως με την ανάληψη υπηρεσίας μόνιμων ή αναπληρωτών εκπαιδευτικών, β) με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν προσληφθεί, γ) με καταγγελία για σπουδαίο λόγο, και δ) εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, την 21η Ιουνίου. (παρ. 5 του Άρθρου 6 της ίδιας Υ.Α.)

       Όχι Όχι


      • 7 Αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας και αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, διενεργείται: Α) αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός και τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής του, και Β) αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 β) του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 (Β΄ 3344), εντός εύλογου χρόνου.

       Σημειώσεις Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών των προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται από τη νομοθεσία (άρθρο 26 παρ. 4 του Ν. 4440/2016 (Α 224) και παρ. 8 β του άρθρου 6 της ρυθμιστικής Υ.Α. 104627/ΓΔ5/7.8.2020 ).

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.