Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων (και μη) οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς τ.ΟΕΚ & επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91b8db77-37b4-4e51-8c4f-ad4332d2e27b 918773

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες έως 1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας στους οικισμούς του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Η παρούσα αφορά στον τρόπο υπολογισμού και στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και συγκεκριμένα στον τρόπο εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών και άληκτου κεφαλαίου, καθώς και την επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των οφειλών των δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ., είτε πρόκειται για περιπτώσεις που βρίσκονται σε στάδιο έκδοσης Οριστικών Παραχωρητηρίων, είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια και βρίσκεται σε ισχύ ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής, είτε για περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια, έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και εκκρεμεί η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων προς τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση

Σημειώσεις

dc1@dypa.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα τίθεται υπόψιν του ΔΣ της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και θα επιλύεται με απόφαση του. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - επίλυση διαφορών).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας στους οικισμους του τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμης των ως ανω οφειλών

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Παρακολούθησης Οφειλών Δικαιούχων τ.ΟΕΚ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Άλλο Μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις της παρούσας αποτελεί η ιδιοκατοίκηση και η χρήση της κατοικίας από τον δικαιούχο (γονείς- τέκνα - συγγενείς α και β βαθμού), για την υπολειπόμενη διάρκεια του χρονικού περιορισμού 13097/661/25-4-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1403 Β) Κεφάλαιο Γ. Τα αναγκαία δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, ορίζονται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που διατηρεί και το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη δεσμευτική διάρκεια της παροχής.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις έχουν όλοι οι όσοι έχουν δικαιωθεί κατοικίας σε οικισμούς Εργατικών Κατοικιών απο τον τ.ΟΕΚ και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην Υ.Α. 13097/661/25-4-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1403 Β) Κεφάλαιο Γ.

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Περίπτωση Α: Δικαιούχοι κατοικιών στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ (νυν ΟΑΕΔ) για τους οποίους έχουν εκδοθεί συμφωνητικά παραχώρησης χρήσης (προσωρινά παραχωρητήρια) και αναμένεται η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων. Περίπτωση Β: Δικαιούχοι με οριστικά παραχωρητήρια που είναι σε ισχύ ο προβλεπόμενος σε αυτά χρόνος αποπληρωμής ή έχουν εξοφλήσει, κάνοντας χρήση της έκπτωσης του 40% Περίπτωση Β1. Αρχικοί ή μέσω γονικής παροχής ή νόμιμοι κληρονόμοι δικαιούχοι που έχουν αποπληρώσει εντός πέντε ετών, καταβάλλοντας το 60% της οφειλής τους, έχουν επιτύχει έκπτωση 40% και εξακολουθούν να είναι ιδιοκτήτες και να κάνουν οι ίδιοι χρήση της κατοικίας τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξής τους στις ρυθμίσεις της παρούσας. Περίπτωση Β2. Ενήμεροι δικαιούχοι ως προς το σύνολο των προβλεπόμενων στο οριστικό παραχωρητήριο μηνιαίων καταβολών. Περίπτωση Γ. Δικαιούχοι κάτοχοι Οριστικών Παραχωρητηρίων που ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής έχει ολοκληρωθεί και υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις ρυθμίσεις της παρούσης έληξε για τις περιπτωσεις Β και Γ στις 31.06.2021 ενώ είναι σε ισχύ ακόμα για την περίπτωση Α.

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης Έντυπο Ε1 ή Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο και λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ). Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης Έντυπο Ε1 ή Βεβαίωση από τον οικείο Δήμο και λογαριασμοί Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα αναγκαία δικαιολογητικά ιδιοκατοίκησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, ορίζονται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), που διατηρεί και το δικαίωμα ελέγχου για την υπολειπόμενη διάρκεια του δανείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Πιστοποιητικό εγγυτέρων Συγγενών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό εγγυτέρων Συγγενών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση θανάτου του δανειολήπτη προσκομίζεται από τον αιτούντα - κληρονόμο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών και α) εάν υπάρχει διαθήκη υποβάλλεται η Δημοσιεύση της Διαθηκης. Πιστοποιητικό περι μη προσβολής διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη Δημοσιοποίησης άλλης διαθήκης. β) Εάν δεν υπάρχει διαθήκη προσκομιση κληρονομητηρίου και πιστοποιητικό περί μη δημοσιοποίησης διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Συμβόλαιο γονικής παροχής Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβόλαιο γονικής παροχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στα τέκνα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • 4 Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης (πλήρες φωτοαντίγραφο) Πιστοποιητικό

       Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης (πλήρες φωτοαντίγραφο)


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για διαπίστωση της διεύθυνσης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο που αποκτήθηκε ώστε να ελεγχθεί ο όρος της ιδιοκατοίκησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Απόφαση συνταξιοδότησης. Απόφαση

       Απόφαση συνταξιοδότησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για συνταξιούχους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Βεβαίωση Αναπηρίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Αναπηρίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση αναπηρίας από δημόσιο φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 8 Αντίγραφα (δύο τουλάχιστον) λογαριασμών παροχών ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και τηλεφωνίας. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

       Αντίγραφα (δύο τουλάχιστον) λογαριασμών παροχών ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και τηλεφωνίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6554

      • 9 Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικό αυτής. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και εκκαθαριστικό αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • Υπουργική Απόφαση 13097/661 2017 1403 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201403

      • Υπουργική Απόφαση 29845/2423 2018 2921 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 13097/661/13.4.2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργική απόφαση με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202921

      • Υπουργική Απόφαση 19296/1750 2019 2258 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202258

      • Υπουργική Απόφαση 57454/4982 2020 5816 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13097/661/13-4-2017 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών» (Β΄ 1403), όπως αυτή ισχύει μέχρι σήμερα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205816

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών και αποδείξεων δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και υπολογισμός νέας οφειλής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγκριτικής απόφασης υπαγωγής δικαιούχου στις ρυθμίσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.