Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση71cb8bee-f2b6-471e-b83a-18f9bd32d19f 527543

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΚΕΠ, Δημοτολόγιο

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ή χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Χορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Εφόσον μετά την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών προκύπτουν νέα στοιχεία, ο Δήμος οφείλει να προβαίνει στην ανάκλησή του αρχικά εκδοθέντος πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών και στην έκδοση νέου, το οποίο τελεί σε συμφωνία με τα επίσημα στοιχεία. Σε περίπτωση που εκδοθεί το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών για αποβιώσαντα, αυτό τηρείται στο φάκελο του αποβιώσαντα και χορηγείται αντίγραφό του, όταν σε χρόνο μεταγενέστερο της αρχικής εκδόσεώς του ζητηθεί εκ νέου, καθώς το περιεχόμενό του δεν είναι επιδεκτικό μεταβολής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δημοτολόγιο

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών εκδίδεται και χορηγείται από το Δημοτολόγιο, όπου ο/η θανών/ούσα διατηρούσε την οικογενειακή μερίδα του/της.

Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από τους Δήμους - στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς τους να εκδίδουν πιστοποιητικά προσωπικής καταστάσεως των δημοτών τους - βάσει των εγγραφών στα Δημοτολόγια και βάσει επίσημων εγγράφων και στοιχείων, τα οποία προκύπτουν από έρευνα, την οποία υποχρεούνται να ενεργούν οι Δήμαρχοι με αλληλογραφία με άλλες αρχές, όπως Δημοτολόγια άλλων Δήμων, Ληξιαρχεία, αστυνομικές αρχές κλπ.

Κρίσιμος χρόνος όσον αφορά στα πρόσωπα τα οποία υπεισέρχονται στο εν λόγω πιστοποιητικό είναι ο χρόνος θανάτου του κληρονομούμενου. Τα πρόσωπα που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτό καθορίζονται βάσει των διατάξεων του 4ου κεφαλαίου του Κληρονομικού Δικαίου (άρθρα 1813 επ.), στο οποίο οι συγγενείς υπεισέρχονται στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κατά τάξεις. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, στην περίπτωση κατά την οποία ο κληρονομούμενος έχει κατιόντες, αυτοί θεωρούνται ως κληρονόμοι εξ αδιαθέτου (πρώτη τάξη) και πάντοτε με την επιφύλαξη ότι ο εγγύτερος από αυτούς αποκλείει τον απώτερο της ίδιας ρίζας. Όταν ο κληρονομούμενος ήταν άγαμος και δεν είχε κατιόντες, ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι αυτού καλούνται οι γονείς του κληρονομουμένου - εάν αυτοί δεν είχαν προαποβιώσει - και οι επιζώντες αδελφοί. Τα τέκνα των αδερφών υπεισέρχονται μόνον εάν οι αδελφοί έχουν προαποβιώσει.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για πρώτη έκδοση/χορήγηση του πιστοποιητικού εγγυτέρων/πλησιέστερων συγγενών

Σημειώσεις

Η αίτηση για πρώτη έκδοση γίνεται μέσω είτε:

1. οποιουδήποτε Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 2. μέσω τηλεδιάσκεψης με ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive 3. του Δήμου που ήταν δημότης ο/η θανών/θανούσα.

Η υποβολή του αιτήματος για χορήγηση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet, μόνο για όσα πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί μετά τις 16/04/2020 και εφόσον ο/η αιτών/ούσα είναι εγγύτερος/η συγγενής του/της θανόντα/ούσας. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως στον Δήμο που ο/η θανών/ούσα ήταν εγγεγραμμένος/η, ή μέσω ΚΕΠ ή μέσω τηλεδιάσκεψης με ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών

      Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγύτερων Συγγενών

      Χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

      Επίσημος τίτλος

      Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο/Η αποβιώσας/σα να είχε την ελληνική υπηκοότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υφίσταται κανονική εγγραφή του/της αποβιώσαντοςσας στο Δημοτολόγιο Δήμου της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Εάν δεν υφίσταται κανονική εγγραφή, δεν νομιμοποιείται ο Δήμαρχος να εκδώσει το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα χορήγησης πιστοποιητικού (κληρονομητηρίου) από το Δικαστήριο κληρονομίας.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου και να έχει διαγραφεί ο/η θανών/ούσα από την οικεία οικογενειακή μερίδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο/Η αιτώνούσα να έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση του εννόμου συμφέροντος, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αποβιώσαντος), γίνεται από τον Δήμο που το εκδίδει. Εάν ο Δήμος δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, δύναται να ζητηθεί εισαγγελική παραγγελία.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικές Άμεσα διαθέσιμα ηλεκτρονικά είναι τα αντίγραφα πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών που έχουν εκδοθεί μετά τις 16/4/2020, εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι εγγύτερος συγγενής του/της θανόντα/ούσης.

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Αποδεικτικό εννόμου συμφέροντος Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό εννόμου συμφέροντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται όταν ο/η αιτών/ούσα δεν περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, αλλά έχει έννομο συμφέρον. Η διαπίστωση του εννόμου συμφέροντος, προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών (αποβιώσαντος), γίνεται από τον Δήμο που το εκδίδει. Εάν ο Δήμος δεν επιβεβαιώνει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος, δύναται να ζητηθεί εισαγγελική παραγγελία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Εννόμου συμφέροντος

       Όχι 3798

      • 3 Επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν συγγένεια προσώπων με τον αποβιώσαντα (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης κ.α.) Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Επίσημα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν συγγένεια προσώπων με τον αποβιώσαντα (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης κ.α.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο κληρονομούμενος είναι δημοτολογημένος Έλληνας πολίτης χωρίς να έχει ενημερώσει την οικογενειακή του μερίδα στο Δημοτολόγιο, τότε οι κληρονόμοι που δεν έχουν αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα υπεισέρχονται στο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών αρκεί να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύεται η συγγενική σχέση με τον κληρονομούμενο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9102

      • 4 Δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δύο (2) υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/1986, μόνο για τις περιπτώσεις που : 1. υπάρχει κανονική εγγραφή του αποβιώσαντα σε Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας, αλλά δεν υφίσταται σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και 2. στην περίπτωση άνδρα αποβιώσαντα, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα Δημοτολόγιο Δήμου της Χώρας παρά μόνο είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο Αρρένων Δήμου. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλουν δύο πολίτες - μάρτυρες (από μία ο καθένας), οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν την οικογενειακή κατάσταση του θανόντος/ θανούσης. Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να υποβάλλει και μέλος της οικογένειας του θανόντος/ θανούσης, το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών το οποίο πρόκειται να εκδοθεί. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική μνεία στο πιστοποιητικό ότι η έκδοσή του βασίστηκε σε υπεύθυνες δηλώσεις και όχι στις εγγραφές του Δημοτολογίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7320

      • 5 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν προσκομισθεί, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • Νόμος 115-124 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Δημιουργία και τήρηση πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών», το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές Δημοτολογίου, καθώς και όλα τα ληξιαρχικά γεγονότα που έχουν συμβεί στην Ελλάδα, καθώς και των Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Νόμος 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 497 1991 180 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του Ν.1084/1980, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100180

      • Απόφαση σελίδες 16173 - 16176 Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/16959 2002 1189 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Α1/13190/16.7.2002 (ΦΕΚ 896/Β΄/ 2002) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για καθορισμό διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020201189

      • Απόφαση Απόφαση Αριθμ. 14720 ΕΞ 2020 2020 2255 Β

       Περιγραφή Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202255

      • Εγκύκλιος Α.Π.:ΤΑ∆Κ 14360/2015 2016

       Περιγραφή Ειδικές περιπτώσεις όπου απαιτείται η υποβολή δύο (2) υπεύθυνων δηλώσεων για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/eggr14360-15-070116.pdf

      • Απόφαση Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/15743 2007 1064 Β

       Περιγραφή Κατάργηση της υποβολής εκθέσεως ενόρκου βεβαιώσεως ως δικαιολογητικού για την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών από τις οικείες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων και αντικατάστασή της από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201064

      • Απόφαση Αριθμ. 10703/ΕΞ2021 2021 1460 Β

       Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη έναρξης χορήγησης από τα ΚΕΠ αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201460

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάληλλος του Δήμου ή του ΚΕΠ ελέγχει την πληρότητα των ταυτοποιητικών εγγράφων του πολίτη για να προχωρήσει στην φυσική ταυτοποίηση του.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση στο Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου πρωτοκολλεί την αίτηση που συμπληρώνει έγχαρτα ο πολίτης.

       Ναι Όχι


      • 3 Αίτηση στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος εκκινεί την αίτηση του πολίτη και εισέρχεται στον φάκελο της.

       Ναι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Εκτύπωση αίτησης πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκτυπώνει την αίτηση και την παραδίδει στον πολίτη για έλεγχο και υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 6 Σάρωση αίτησης πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ σαρώνει το έντυπο της αίτησης και το αποθηκεύει στον υπολογιστή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Τοπική αποθήκευση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ αποθηκεύει τοπικά την αίτηση του πολίτη

       Ναι Όχι


      • 8 Διαβίβαση αίτησης πολίτη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά το email του αρμόδιου προς διεκπεραίωση Δήμου και αποστέλλει το ψηφιακό αρχείο της αίτησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή πιστοποιητικού από τον Δήμο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Δήμου παραλαμβάνει το email με επισυναπτόμενη την αίτηση.

       Ναι Όχι


      • 10 Αναζήτηση πολίτη στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ενέργειες επεξεργασίας του αιτήματος από τον οικείο Δήμο.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποτυχία εύρεσης στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 12 Εύρεση στο Μητρώο Πολιτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 13 Εκτύπωση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 14 Έλεγχος από τον Προϊστάμενο και φυσική υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος δημοτολογίου ελέγχει την πληρότητα του πιστοποιητικού και υπογράφει φυσικά το έγγραφο.

       Όχι Όχι


      • 15 Έκδοση του πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τίθεται στο έγγραφο η ψηφιακή υπογραφή του Δημάρχου.

       Όχι Όχι


      • 16 Παράδοση πιστοποιητικού στον πολίτη από Δήμο ή αποστολή στο ΚΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραδίδεται το φυσικό έγγραφο στον πολίτη ή αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο ΚΕΠ για την περίπτωση που η αίτηση υποβλήθηκε μέσω ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 17 Παράδοση από τον υπαλληλο ΚΕΠ στον πολίτη (mail, χειροκίνητα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 1 Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιτυχής αυθεντικοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εισάγεται επιτυχώς το ζεύγος κωδικών Taxisnet.

       Ναι Όχι


      • 3 Αποτυχία αυθεντικοποίησης χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης του ζεύγους των κωδικών.

       Σημειώσεις Αποτελεί έξοδο από την υπηρεσία.

       Ναι Ναι


      • 4 Συναίνεση χρήστη για πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα του μητρώου φυσικών προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Συναινεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει η εφαρμογή τα παρακάτω προσωπικά του δεδομένα: ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης.

       Σημειώσεις Με σκοπό την ηλεκτρονική ταυτοποίησή του χρήστη, η εφαρµογή "Εφαρμογές Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης" ζητά συναίνεση για να αποκτήσει πρόσβαση στα βασικά στοιχεία Μητρώου φυσικών προσώπων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.∆.Ε.

       Όχι Όχι


      • 5 Επισκόπηση στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και κλειδωμένα τα πεδία: Όνομα/ Επώνυμο/ ΑΦΜ.

       Όχι Όχι


      • 6 Επαλήθευση ορθών στοιχείων επισκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 7 Λανθασμένα στοιχεία επισκόπησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Υπάρχει κάποιο λάθος στα πεδία Όνομα/ Επώνυμο και δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία

       Σημειώσεις Θα χρειαστεί να γίνει διόρθωση των στοιχείων στο Μητρώο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) του πολίτη

       Ναι Ναι


      • 8 Καταχώριση στοιχείων θανόντα / θανούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή ο πολίτης καταχωρίζει τα στοιχεία του θανόντα και συγκεκριμμένα: Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης σαν υποχρεωτικά πεδία. Προαιρετικά συμπληρώνει και τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του θανόντα

       Όχι Όχι


      • 9 Προεπισκόπηση στοιχείων αιτούντα και θανόντα / θανούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Η αναζήτηση του πολίτη στο Μητρώο Πολιτών γίνεται με 5 πεδία. Επιπρόσθετα από τα Όνομα / Επώνυμο εμφανίζονται τα: Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης

       Όχι Όχι


      • 10 Επιβεβαίωση στοιχείων αιτούντα και θανόντα / θανούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η αναζήτηση του / της θανόντα / θανούσας πολίτη στο Μητρώο Πολιτών γίνεται με 5 πεδία. Όνομα / Επώνυμο εμφανίζονται τα: Όνομα πατρός / Όνομα μητρός / Ημερομηνία γέννησης.

       Όχι Όχι


      • 11 Επιτυχής ανεύρεση θανόντα /θανούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 12 Μη επιτυχής ανεύρεση θανόντα / θανούσας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Υπάρχει αναντιστοιχία ανάμεσα στα 5 πεδία που πληκτρολογήσατε για τον / την θανόντα / θανούσα (Όνομα, Επώνυμο, Όνομα Πατρός, Όνομα Μητρός, Ημερομηνία Γέννησης) και στο Μητρώο Πολιτών ή δεν είστε εγγύτερος συγγενής.

       Ναι Ναι


      • 13 Έκδοση αντιγράφου πιστοποιητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Εκδίδεται το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Σημειώσεις Το πρωτότυπο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κρατείται στον Δήμο του θανόντα. Το αντίγραφο πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών διαθέτει προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και χρονοσήμανση, κωδικάριθμο και κωδικό QR για την επαλήθευσή του. Μπορεί να διακινηθεί τόσο ηλεκτρονικά όσο και έντυπα. στην έντυπη μορφή του δεν χρειάζεται επικύρωση και επιβεβαιώνεται με την εφαρμογή εγκυρότητας εγγράφων του gov.gr στη διαδρομή https://dilosi.services.gov.gr/show/q/validate

       Όχι Όχι


      • 14 Αποθήκευση στην θυρίδα πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το πιστοποιητικό αποθηκεύεται στη θυρίδα του πολίτη

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.