Ρύθμιση Οφειλών Εργοδότη στο Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3917ce21-a340-4f02-8fae-11ae72456b5b 391721

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αιτήματος για ρύθμιση οφειλών των ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ. και απευθύνεται στους εργοδότες που απασχολούν ασφαλισμένους στο Ταμείο και για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)- Ν.Π.Ι.Δ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που ο εργοδότης χάσει τη ρύθμιση ή τις τρέχουσες πληρωμές, η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό ποσό της οφειλής (αφαιρούνται οι πληρωμές που έκανε ήδη). Ο εργοδότης μπορεί να επανυποβάλλει αίτηση ρύθμισης με προϋπόθεση να πληρώνει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ρύθμισης οφειλών

Σημειώσεις

Η αίτηση Ρύθμισης Oφειλών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ταμείου και αποστέλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις rithmiseis@teayfe.gr ή protocol@teayfe.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ρύθμιση oφειλών προς το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Ο εργοδότης πρέπει να πληρώνει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής τρεχουσών εισφορών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση απορρίπτεται σε περίπτωση μη υποβολής του δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 2 Μισθολογικές καταστάσεις Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Μισθολογικές καταστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση απορρίπτεται σε περίπτωση μη υποβολής του δικαιολογητικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ. 51020/5352/121 2013

       Περιγραφή Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Ν. 4052/2012

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200412

      • Κανονισμός 8 2015

       Περιγραφή Κανονισμός Είσπραξης Εσόδων

       Νομικές παραπομπές https://teayfe.gr/wp-content/uploads/2019/08/kanonismos eispraxis.pdf

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για ρύθμιση οφειλών από το Πρωτόκολλο του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης, σε συνέχεια του ελέγχου που έχει διενεργηθεί από το Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών ή/και της κοινοποίησης της οφειλής που περιλαμβάνει την Π.Ε.Ε (Πράξη Επιβολής Εισφορών) και τα σχετικά πρόστιμα Π.Ε.Π.Τ. (Πράξη Επιβολής Πρόσθετων Τελών) και Π.Ε.Τ.Υ. (Πράξη Επιβολής Τόκων Υπερημερίας), υποβάλλει στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου αίτηση για διακανονισμό οφειλών.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου παραλαμβάνει την αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά και αποδίδει αριθμό πρωτοκόλλου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβληθούν απευθείας στο Τμήμα Ασφάλισης, ο υπάλληλος του Τμήματος προωθεί τον φυσικό φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου προκειμένου να αποδοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στην υποβληθείσα αίτηση και στη συνέχεια ο φάκελος επιστρέφει στο Τμήμα Ασφάλισης.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση στο Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Ταμείου διαβιβάζει την αίτηση και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα Ασφάλισης - Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών του Ταμείου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών του Τμήματος Ασφάλισης ετοιμάζει εισήγηση προς το Δ.Σ. του Ταμείου προκειμένου να εξεταστεί η αίτηση διακανονισμού οφειλών που υπέβαλε ο εργοδότης, σύμφωνα και με την επιλογή ρύθμισης (εφάπαξ ή μηνιαίες δόσεις) που έχει δηλώσει ο εργοδότης στην αίτησή του.

       Όχι Όχι


      • 5 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει την αίτηση ρύθμισης οφειλών του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης επί της αίτησης ρύθμισης οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διοικητικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφαίνεται επί της υποβληθείσας αίτησης ρύθμισης οφειλών του ενδιαφερόμενου και εκδίδεται σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποστολή ενημερωτικού σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. επί της αίτησης ρύθμισης οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Ελέγχου Ασφαλιστικών Εισφορών αποστέλλει ενημερωτικό έντυπο με τον αριθμό της απόφασης του Δ.Σ. στον ενδιαφερόμενο. Στην απόφαση αναγράφονται οι όροι της ρύθμισης (τελικό ποσό, η έκπτωση που ενδεχομένως έχει γίνει, αν έχει γίνει κάποιος συμψηφισμός στο τελικό ποσό, η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή αν η καταβολή είναι εφάπαξ) και η ταυτότητα πληρωμής.

       Σημειώσεις Η πληρωμή της οφειλής γίνεται με την ίδια διαδικασία που γίνεται για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χάσει τη ρύθμιση ή τις τρέχουσες πληρωμές, η οφειλή επανέρχεται στο αρχικό ποσό της οφειλής (αφαιρούνται οι πληρωμές που έκανε ήδη). Ο εργοδότης μπορεί να επανυποβάλλει αίτηση ρύθμισης με προϋπόθεση να πληρώνει τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.