Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00bc47bd-7911-48d7-b7fd-d23d5b811b0b 542887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη συμπλήρωση, καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, στην οποία επισυνάπτουν οποιοδήποτε επίσημο ή άλλο στοιχείο και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφουν αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρούνται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές μερίδες των ενδιαφερομένων, με βάση επίσημα στοιχεία. Οι στρατολογικές μεταβολές που καταχωρούνται με την παρούσα διαδικασία, έχουν αποδεικτική ισχύ μεταβολών που καταχωρούνται με βάση επίσημα στοιχεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση για την καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση – Συμπλήρωση - Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Kατάθεση επίσημων στοιχείων για την καταχώριση, συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Κατάθεση των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο ή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

       Όχι Όχι

      • 1 Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η αιτούμενη καταχώριση ή συμπλήρωση στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η αιτούμενη καταχώριση ή συμπλήρωση στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45). Εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία: Α. Για τις μεταβολές που αφορούν κρίση σωματικής ικανότητας ή χορήγηση αναβολών υγείας, απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερομένου στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής του υγειονομική επιτροπή, η οποία στην γνωμάτευσή της αναφέρει απαραίτητα και τον πιθανό χρόνο κατά το οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του. Β. Για μεταβολές που αφορούν θάνατο, εξαφάνιση, αιχμαλωσία ή τραυματισμό, ή απόκτηση βαθμού των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται για καταχώρισή τους βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Γ. Για τη συμπλήρωση μεταβολών που δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών ή οπλιτών, με τους οποίους υπηρέτησε στην ίδια Μονάδα κατά την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι μεταβολές. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, αυτές συντάσσονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στις ένορκες βεβαιώσεις να περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία και επιπλέον, κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές που λείπουν, τις οποίες ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε Μονάδα που υπηρέτησε, καθώς και ο ακριβής τίτλος των μονάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες υποβάλλουν την αλληλογραφία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘ), με Αντίγραφα Φύλλου Μητρώου του ενδιαφερομένου και των βεβαιούντων, προκειμένου να εγκρίνει σχετικά.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναγράφει αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος αναγράφει αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές της προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 4 Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, όπου αναφέρεται απαραίτητα και ο πιθανός χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του ενδιαφερόμενου. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, όπου αναφέρεται απαραίτητα και ο πιθανός χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του ενδιαφερόμενου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τις μεταβολές που αφορούν κρίση σωματικής ικανότητας ή χορήγηση αναβολών υγείας, εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερομένου στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής του υγειονομική επιτροπή, η οποία στην γνωμάτευσή της αναφέρει απαραίτητα και τον πιθανό χρόνο κατά τον οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Ιατρικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8520

      • 5 Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μεταβολές που αφορούν θάνατο, εξαφάνιση, αιχμαλωσία ή τραυματισμό, ή απόκτηση βαθμού των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, απαιτείται για καταχώρισή τους βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 6 Ένορκη βεβαίωση Βεβαίωση

       Ένορκη βεβαίωση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη συμπλήρωση μεταβολών που δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών ή οπλιτών, με τους οποίους υπηρέτησε στην ίδια Μονάδα κατά την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι μεταβολές. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, αυτές συντάσσονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στις ένορκες βεβαιώσεις να περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία και επιπλέον, κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές που λείπουν, τις οποίες ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε Μονάδα που υπηρέτησε, καθώς και ο ακριβής τίτλος των μονάδων αυτών. Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλε ο ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές της προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 31 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 31 : Καταχώρηση – Συμπλήρωση – Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.17 της υπαριθμ. Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-2017 (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Νόμος 67 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 67 : Καταχώρηση – Συμπλήρωση – Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Απόφαση σελίδες 59459-59462 Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Εξέταση Αιτήματος       Σημειώσεις Η Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος και στην εξέταση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές της προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται, κατά περίπτωση, έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, προς πιστοποίηση των ενεργειών.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.