Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00bc47bd-7911-48d7-b7fd-d23d5b811b0b 542887

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη συμπλήρωση, καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αίτηση, στην οποία επισυνάπτουν οποιοδήποτε επίσημο ή άλλο στοιχείο και συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφουν αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι στρατολογικές μεταβολές καταχωρούνται ή συμπληρώνονται στις στρατολογικές μερίδες των ενδιαφερομένων, με βάση επίσημα στοιχεία. Οι στρατολογικές μεταβολές που καταχωρούνται με την παρούσα διαδικασία, έχουν αποδεικτική ισχύ μεταβολών που καταχωρούνται με βάση επίσημα στοιχεία.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση για την καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή απόρριψη

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

       Επίσημος τίτλος

       Καταχώριση – Συμπλήρωση - Ανάκληση στρατολογικών μεταβολών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Διοικητικές Kατάθεση επίσημων στοιχείων για την καταχώριση, συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών.

        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Κατάθεση των στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο ή από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 67 3421 2005 302 Α
       • Υπουργική Απόφαση 31 Φ.429.1/5/150045/Σ.11 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-2017 απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (Β΄977).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8gpHlUnvgClHtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijATjvnBQItEwK9iICwzWVOk0yoUOwtZ-gHA-RmY8CGDf

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου στη Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος και Εξέταση Αιτήματος        Σημειώσεις Η Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος και στην εξέταση του αιτήματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Καταχώριση ή συμπλήρωση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου.

        Σημειώσεις Αν από επιγενόμενα στοιχεία προκύπτουν ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος και οι ένορκες βεβαιώσεις ήταν αναληθείς, η αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία προβαίνει στις κατά νόμο ενέργειές της προς τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές για την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση του ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται, κατά περίπτωση, έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας ή πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, προς πιστοποίηση των ενεργειών.

        Όχι Όχι       • 1 Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η αιτούμενη καταχώριση ή συμπλήρωση στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου. Υπηρεσιακό έγγραφο

        Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η αιτούμενη καταχώριση ή συμπλήρωση στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45). Εφόσον δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία: Α. Για τις μεταβολές που αφορούν κρίση σωματικής ικανότητας ή χορήγηση αναβολών υγείας, απαιτείται παραπομπή του ενδιαφερομένου στην πλησιέστερη του τόπου διαμονής του υγειονομική επιτροπή, η οποία στην γνωμάτευσή της αναφέρει απαραίτητα και τον πιθανό χρόνο κατά το οποίο επήλθε η πάθηση ή η βλάβη της υγείας του. Β. Για μεταβολές που αφορούν θάνατο, εξαφάνιση, αιχμαλωσία ή τραυματισμό, ή απόκτηση βαθμού των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτείται για καταχώρισή τους βεβαίωση του Γενικού Επιτελείου του οικείου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων. Γ. Για τη συμπλήρωση μεταβολών που δεν προκύπτουν από επίσημα στοιχεία, είναι δυνατόν ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις αξιωματικών, υπαξιωματικών ή οπλιτών, με τους οποίους υπηρέτησε στην ίδια Μονάδα κατά την περίοδο στην οποία αναφέρονται οι μεταβολές. Οι ένορκες βεβαιώσεις θα πρέπει να έχουν συνταχθεί από Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, ενώ αν πρόκειται για ένορκες βεβαιώσεις Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, αυτές συντάσσονται από τις αρμόδιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Στις ένορκες βεβαιώσεις να περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις στοιχεία και επιπλέον, κατά χρονολογική σειρά οι μεταβολές που λείπουν, τις οποίες ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί ο ενδιαφερόμενος, κάθε Μονάδα που υπηρέτησε, καθώς και ο ακριβής τίτλος των μονάδων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες υποβάλλουν την αλληλογραφία στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘ), με Αντίγραφα Φύλλου Μητρώου του ενδιαφερομένου και των βεβαιούντων, προκειμένου να εγκρίνει σχετικά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφουν αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά τους Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφουν αναλυτικά και με λεπτομέρειες το αίτημά τους

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/el/document-templates

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.