Συνέντευξη με αιτούντες διεθνή προστασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση53a8422c-ef50-49a7-bec5-31b4da46d2cb 408678

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διεξαγωγή συνέντευξης από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου με αιτούντα διεθνούς προστασίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η συνέντευξη διενεργείται από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, χειριστή, που διαθέτει τόσο τα κατάλληλα προσόντα όσο και την απαιτούμενη εκπαίδευση. Ο αιτών θα ερωτηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ιδίως για τα στοιχεία που αναφέρει στην αίτησή του, για τα στοιχεία της ταυτότητάς του, για το πώς ήρθε στην Ελλάδα, για τους λόγους που έφυγε από τη χώρα καταγωγής του ή τη χώρα στην οποία διέμενε, αν είναι ανιθαγενής, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει σε αυτήν. Κατά τη συνέντευξη μπορείτε να προσθέσετε και άλλα στοιχεία αν το κρίνει ο αιτών απαραίτητα.

Στη συνέντευξη θα είναι παρών και διερμηνέας. Η διερμηνεία θα είναι σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών Η παροχή διερμηνείας είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο αιτών μπορεί να παραστεί μαζί με δικηγόρο ή άλλο σύμβουλο (ιατρό, ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό), τον οποίον θα πρέπει να εξουσιοδοτήσει εγγράφως προκειμένου να μπορεί να παρίσταται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή να τον εκπροσωπεί ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Η αμοιβή και τα έξοδα του δικηγόρου ή άλλου συμβούλου θα επιβαρύνουν τον αιτούντα.

Οτιδήποτε συζητηθεί στη συνέντευξη είναι εμπιστευτικό. Δε θα κοινοποιηθούν σε καμία περίπτωση στις αρχές της χώρας του αιτούντος και στους διώκτες του. Μπορεί όμως να κοινοποιηθούν σε άλλες ελληνικές αρχές.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διεξαγωγή συνέντευξης με αιτούντες διεθνή προστασία

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να έχει διενεργηθεί πλήρης καταγραφή του αιτούντα παροχής διεθνούς προστασίας

       Όχι Όχι

      • Νόμος 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • Νόμος 4686 2020 96 Α

       Περιγραφή Βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A 169), 4375/2016 (A 51), 4251/2014 (Α 80) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100096

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 604 2013

       Περιγραφή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R0604

      • 1 Προετοιμασία του χειριστή που έχει αναλάβει την αίτηση διεθνούς προστασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πριν από κάθε συνέντευξη ο χειριστής θα πρέπει να μελετά σε βάθος το φάκελο της υπόθεσης ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα. Το στάδιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς διευκολύνει τη συνέντευξη, επιτρέπει στον υπάλληλο να εντοπίσει ενδεχομένως τα ζητήματα πάνω στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί η συνέντευξη, τα στοιχεία που θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, τυχόν ελλείψεις σε περιεχόμενα στο φάκελο, έγγραφα που θα πρέπει να συμπληρωθούν ή να αποσαφηνιστούν από τον αιτούντα κατά τη συνέντευξη κλπ.

       Σημειώσεις Χειριστής: Κατάλληλα εκπαιδευμένος υπάλληλος της Υπηρεσίας Ασύλου με κύρια αρμοδιότητα την εξέτασης αίτησης για παροχή διεθνούς προστασίας Φάκελος: φάκελος ανοίγεται από την Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν αιτήματος για παροχή διεθνούς προστασίας για κάθε υπόθεση ασύλου κατά τη διαδικασία της αρχικής καταγραφής της αίτησης διεθνούς προστασίας. Κάθε φάκελος περιέχει τα στοιχεία του αιτούντος, τα στοιχεία επικοινωνίας του και καταγραφή με χρονολογική σειρά κάθε εγγράφου που τίθεται στο φάκελο (φόρμα καταγραφής, πρακτικό συνέντευξης, απόφαση περί χορήγησης ή μη καθεστώτος διεθνούς προστασίας κλπ.).

       Όχι Όχι


      • 2 Εκκίνηση της διαδικασίας συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής παραλαμβάνει τον αιτούντα από το χώρο αναμονής και τον συνοδεύει στο χώρο της συνέντευξης. Ο αιτών αναζητείται με το όνομά του, ακόμη και χωρίς διερμηνέα, στο χώρο αναμονής και στη συνέχεια ζητείται το δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτότητά του και στη συνέχεια ενημερώνεται σχετικά ο διερμηνέας.

       Σημειώσεις Κατά κανόνα η συνέντευξη καταγράφεται ηχητικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 του Κανονισμού της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η συνέντευξη δεν ηχογραφείται, ο χειριστής οφείλει να τηρεί πλήρες πρακτικό της συνέντευξης. Σε περίπτωση που η συνέντευξη ηχογραφείται, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα απομαγνητοφώνησης της ηχογράφησης τηρείται πλήρες πρακτικό. Επιπλέον μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος ηχητικής καταγραφής κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων με χρήση του συστήματος τηλεδιερμηνείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έναρξη της συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την έναρξη της συνέντευξης ο χειριστής αφού συστηθεί, συστήνει το διερμηνέα και κάθε άλλο πρόσωπο που παρίσταται στην αίθουσα συνέντευξης. Όταν λόγω μη διαθεσιμότητας υπαλλήλων, δεν έχει επιλεγεί χειριστής και διερμηνέας του φύλου που έχει ζητήσει ο αιτών σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας, ο χειριστής πρέπει να εξηγήσει τους λόγους για του οποίους έγινε αυτό και να εξετάσει αν συντρέχει σοβαρός λόγος ώστε να αναβάλει τη συνέντευξη. Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο αιτών κατανοεί το διερμηνέα και αντίστροφα καθώς και να ενημερώσει τον αιτούντα ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη διερμηνεία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, πρέπει άμεσα να το αναφέρει. Εν συνεχεία ενημερώνει τον αιτούντα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

       Σημειώσεις Κατά κανόνα η συνέντευξη καταγράφεται ηχητικά όπως περιγράφεται στο άρθρο 16 του Κανονισμού της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση που η συνέντευξη δεν ηχογραφείται, ο χειριστής οφείλει να τηρεί πλήρες πρακτικό της συνέντευξης. Σε περίπτωση που η συνέντευξη ηχογραφείται, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα απομαγνητοφώνησης της ηχογράφησης τηρείται πλήρες πρακτικό. Επιπλέον μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος ηχητικής καταγραφής κατά τη διενέργεια συνεντεύξεων με χρήση του συστήματος τηλεδιερμηνείας.

       Όχι Όχι


      • 4 Τέλος της συνέντευξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κλείνοντας τη συνέντευξη, ο χειριστής θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι δόθηκε στον αιτούντα η ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία σχετικά με την αίτηση διεθνούς προστασίας. Ο χειριστής στο τέλος της συνέντευξης ζητάει από τον αιτούντα να επιβεβαιώσει ότι δεν επιθυμεί να προσθέσει ο,τιδήποτε άλλο

       Όχι Όχι


      • 5 Συμπληρωματική συνέντευξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν ο χειριστής κρίνει ότι χρειάζεται να καλέσει τον αιτούντα σε συμπληρωματική συνέντευξη.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.