Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση03a35633-cbbf-4e2d-a929-179b795ccd4b 335633

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

29 λεπτά

Περιγραφή

Το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) είναι ένα ηλεκτρονικό μητρώο που τηρείται από το 2011 στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Eγγράφονται σε αυτό οι επαγγελματίες αγρότες, καθώς και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μικτές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που είναι αποδεδειγμένα κάτοχοι, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, αγροτικής εκμετάλλευσης στην Επικράτεια. Η ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης ή του επαγγελματία αγρότη, προσδιορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Ν.3874/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 40, του Ν. 4235/2014 και 65, του Ν. 4389/2016.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Η ισχύς των βεβαιώσεων εγγραφής διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Σημειώσεις

Η βεβαίωση του επαγγελματία αγρότη εκδίδεται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

Η αίτηση κατατίθεται επίσης στα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Περιφερειακών Ενοτήτων στην περιοχή του τόπου διαμονής του, ή στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική του εκμετάλλευση.

Η αίτηση μπορεί επίσης να κατατεθεί και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στα Μητρώα Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης ή να είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής ή να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους εκτός από σκάφη υπερπόντιας αλιείας. Θα πρέπει επίσης να είναι κάτοχος επαγγελματικής άδειας αλιείας και να απασχολείται σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη τουλάχιστον από το 2003.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Επαγγελματική απασχόληση. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση ή να απασχολείται στην υδατοκαλλιέργεια ως κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης, τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του. Οι αλιείς θαλάσσιας αλιείας απαιτείται για το σκάφος που κατέχουν, ή μισθώνουν ή συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευσή του, άδεια επαγγελματικού να διαθέτουν άδεια αλιευτικού σκάφους και αυτό να είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.), ήτοι κατέχει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) ή έχει χαρακτηριστεί ως σκάφος σπογγαλιείας.

       Ναι Ναι

      • 3 Εισοδηματικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική ή αλιευτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:
       • 1. Οι προϋποθέσεις της λήψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος δεν είναι υποχρεωτικές για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων.
       • 2. Για τους ασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους, το απαιτούμενο ποσοστό του συνολικού ετήσιου εισοδήματος ορίζεται στο 25% τουλάχιστον.

       Όχι Όχι

      • 4 Ασφαλιστικές Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμέναστον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A΄160).
       • ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται ωστόσο να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή τους

       Όχι Όχι

      • 5 Ασφαλιστικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος σε έναν τουλάχιστον Φορέα κύριας ασφάλισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την ασφάλιση στο Ν.Α.Τ προϋποτίθεται η απασχόληση σε αλιευτικά επαγγελματικά σκάφη, επί μία πενταετία τουλάχιστον .

       Όχι Όχι

      • 6 Χρήσης Να προμηθεύεται ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή μισθωτής επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του σκάφους του τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη.
       • ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Οι προϋποθέσεις της απόληψης του 35% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματος και της προμήθειας καυσίμων θαλάσσης συντρέχουν υποχρεωτικά για τους ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών συνολικού μήκους μέχρι έξι (6) μέτρων.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικής προθεσμίας Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, θα πρέπει να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντός των ημερομηνιών που τίθενται κατ΄ έτος. Σημείωση: Την ανωτέρω υποχρέωση, προκειμένου για τη χορήγηση βεβαίωσης Μ.Α.Α.Ε., έχουν και οι πτηνοτροφικές, χοιροτροφικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων, οι φυτωριακές επιχειρήσεις, οι μελισσοκόμοι, οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας με χερσαίες εγκαταστάσεις καθώς και οι απασχολούμενοι στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW.

       Όχι Όχι

      • 8 Αντιστοίχισης Προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτηση εργοδότη για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας του (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014), τότε στη σχετική σύμβαση εργασίας θα πρέπει να τηρείται η αντιστοίχιση μεταξύ της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, με τη χρήση του δείκτη Μονάδας Ανθρώπινης Εργασίας, όπως αυτή προβλέπεται από την παράγραφο 2, του άρθρου 1, της υπ αριθμ: 169953/3-6-2011 ΥΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 1415/80082/12-7-2016, όμοια απόφαση.

       Όχι Όχι

      • 9 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, απαιτείται η κατοχή κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (κωδικοί TAXISnet). Επιπλέον απαιτείται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου ως χρήστη στην ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ και η πιστοποίηση των διαπιστευτηρίων του.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Αίτηση

       Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, του αντίστοιχου έτους με την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eae.opekepe.gov.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία (Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής), οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατ΄ έτος, σύμφωνα και με τις ειδικές διατάξεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

       • Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης, όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται: Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν υπήρχε προηγούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα από την αγροτική εκμετάλλευση του ενδιαφερομένου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου. Αποδεικτικό εισοδήματος

       Αντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1, το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος και αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3 του ιδίου έτους, όπου εκεί θα αποτυπώνεται η αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (έσοδα-έξοδα, κ.λ.π.) της αγροτικής εκμετάλλευσης του ενδιαφερομένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής, και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος με φυσικό ή ψηφιακό τρόπο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Για μόνιμες ή μονοετείς φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Για μόνιμες ή μονοετείς φυτείες: Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων, νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς, κ.λ.π, (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους).       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς. Για μονοετείς φυτείες, απαιτούνται επιπλέον και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που έχουν υποβληθεί στο taxisnet και αντίγραφα ελαιοκομικού, αμπελουργικού μητρώου ή άλλων μητρώων, συναπτόμενα εντός του έτους αναφοράς. Για μονοετείς φυτείες, απαιτούνται επιπλέον και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης, εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση εκμίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από τρίτους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8972

      • 6 Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών, το οποίο είναι καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μητρώο αιγοπροβάτων, βοοειδών, μελισσοκομικό βιβλιάριο, κ.λ.π.), εντός της χρονικής περιόδου του έτους αναφοράς.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2905

      • 7 Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον Φορέα ασφάλισης. Σε περίπτωση επιλογής του ΕΦΚΑ ως ασφαλιστικού φορέα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή Βεβαίωση Ασφάλισης από τον Φορέα ασφάλισης. Σε περίπτωση επιλογής του ΕΦΚΑ ως ασφαλιστικού φορέα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει παντός τύπου, προβεβαιώσεις, βεβαιώσεις, αποσπάσματα λογαριασμών ασφάλισης, ενημερωτικά σημειώματα, καθώς και το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που χορηγεί ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), και τα παντός τύπου απογραφικά δελτία που παραλαμβάνει ο Ε.Φ.Κ.Α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.efka.gov.gr/el/apodeiktiko-asphalistikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 8 Οι αλιείς θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων προσκομίζουν βεβαίωση, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας για απασχόληση τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερών αλιευτικής/σπογγαλιευτικής δραστηριότητας. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Οι αλιείς θαλάσσιας αλιείας και αλιείας εσωτερικών υδάτων προσκομίζουν βεβαίωση, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας για απασχόληση τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερών αλιευτικής/σπογγαλιευτικής δραστηριότητας.       Σημειώσεις: Για την απόδειξη απασχόλησης τουλάχιστον κατά το 30 % του ετήσιου χρόνου στη δραστηριότητα αυτή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 9 Άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, το οποίο είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.) και κατέχει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, το οποίο είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.) και κατέχει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 10 Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ. Δήλωση

       Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.elga.gr/xrisimes-plirofories/dilosi-kalliergeias-ektrofis/eniaia-dilosi-kalliergeias-ektrofis

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ενιαία Δήλωση καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όλοι όσοι έχουν αγροτική εκμετάλλευση, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν ή όχι ενισχύσεις και ανεξάρτητα από το αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή όχι. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3877/2010 (A΄160), η ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. είναι υποχρεωτική και σε αυτήν υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛ.Γ.Α. εξαιρούνται οι πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων και τα φυτώρια. Οι επιχειρήσεις αυτές δύναται ωστόσο να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. ύστερα από αίτησή του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9429

      • 11 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 3874 2010 151 Α

       Περιγραφή Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100151

      • Εγκύκλιος 42/3951 2012

       Περιγραφή Εγκύκλιος σχετικά µε τις Βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/egkyklios42 3951 130112.pdf

      • Εγκύκλιος 909/61979/27.5.2016 2016

       Περιγραφή Εγκύκλιος - διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/egkyklios909 61979 270516.pdf

      • Εγκύκλιος 360/26071/1.3.2016 2016

       Περιγραφή «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/egkyklios360 26071 010316.pdf

      • Εγκύκλιος 212/104087/15-04-2022 2022

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A9%CE%A504653%CE%A0%CE%93-%CE%9F%CE%9B%CE%96

      • Εγκύκλιος 156/46178/26.03.2018 2018

       Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με την χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/156 46178 26-3-2018 .pdf

      • Εγκύκλιος 58/16058/17.01.2020 2020

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων ΜΑΑΕ και την υποχρέωση υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.)

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/58 16058 17-1-2020 %CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 %CE%9C.%CE%91.%CE%91.%CE%95.pdf

      • Εγκύκλιος 220/93979/05.04.2021 2021

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/egkyklios220 93979 050421.pdf

      • Υπουργική Απόφαση 134416 2011 273 Β

       Περιγραφή Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ πιστοποιητικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200273

      • Νόμος 40 (1η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010) Ν. 4235 2014 32 Α
      • Νόμος 65 - 2η τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 Ν. 4389 2016
      • Υπουργική Απόφαση 58/31790 2021 462 Β

       Περιγραφή Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200462

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/9733 2007 580 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουρ− γείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αντί− στοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200580

      • Εγκύκλιος 220/45457 2020

       Περιγραφή Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για την μετάκληση /απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στην αγροτική οικονομία.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Mhtroo Agroton/220 45457 6-3-2019 .PDF

      • Υπουργική Απόφαση 302672 2010 1852 Β

       Περιγραφή Αναλυτικό Περιεχόμενο και Πληροφορίες του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.opekepe.gr/images/olddata/doc/June2010/%CE%A6%CE%95%CE%9A%201852%20%CE%92 %CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%20%CE%9C%CE%91%CE%91%CE%95.PDF

      • 1 Υποβολή αιτήματος στο ΚΕΠ: Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας του πολίτη, με την επίδειξη ταυτοποιητικού εγγράφου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την επιτυχή έλεγχο ταυτοπροσωπίας, ο υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατίθενται προκειμένου να διαπιστώσει αν πληρούνται οι προύποθέσεις για την έκδοση της βεβαίωσης.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ καταχωρίζει και πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά το αίτημα του πολίτη.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ εκδίδει διαβιβαστικό και προωθεί το αίτημα του πολίτη προς τον αρμόδιο Φορέα.

       Σημειώσεις Η αποστολή του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα πραγματοποιείται είτε ηλεκτρονικά (e-mail), είτε με ταχυδρομείο.

       Ναι Όχι


      • 5 Υπηρεσιακή αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης δεν κατατίθονται από τον πολίτη, ο υπάλληλος του ΚΕΠ ασκεί αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 6 Παραλαβή/πρωτοκόλληση των υποαιτημάτων και προώθηση του φακέλου στον αρμόδιο Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί τα εισερχόμενα πιστοποιητικά - απαντήσεις των υποαιτημάτων, τα προσθέτει στον φάκελο της αίτησης και προωθεί τον φάκελο στον αρμόδιο Φορέα

       Ναι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση του αιτήματος από το αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 8 Ηλεκτρονικός έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα προβαίνει σε διαστάυρωση των κατατεθέντων στοιχείων με αυτά που υπάρχουν στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ

       Όχι Όχι


      • 9 Ηλεκτρονική ή έγχαρτη έκδοση της βεβαίωσης και χορήγηση στον δικαιούχο ή αποστολή στο ΚΕΠ υποβολής της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 10 Αρνητική απάντηση από τον Φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί αρθροιστικά τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης ή ο Φορέας απαιτεί επιπλέον δικαιολογητικά για τη χορήγηση

       Ναι Ναι


      • 1 Είσοδος και αυθεντικοποίηση του χρήστη στη ψηφιακή εφαρμογή του ΜΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή και εισάγει τους κωδικούς - διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικούς TAXISnet).

       Σημειώσεις Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ιστοσελίδα: https://maae.minagric.gr/maae/

       Όχι Όχι


      • 2 Εισαγωγή διαπιστευτηρίων (username-password) για την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος http://eservices.minagric.gr/


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα της εφαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.opekepe.gr/images/olddata/doc/June2010/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82Agent.doc

       Περιγραφή Ο χρήστης καταχωρίζει τα απαιτούμενα στοιχεία ανά περίπτωση και στις τέσσερις βασικές (4) ενότητες της εφαρμογής

       Σημειώσεις Οι βασικές ενότητες είναι:

       • ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Γενικά Στοιχεία Αγρότη/Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης (προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, τρόπος καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς)
       • ΕΝΟΤΗΤΑ Β : Οικονομικά στοιχεία και Στοιχεία Δραστηριότητας Αγρότη/ Κατόχου Αγροτικής Εκμετάλλευσης(εισόδημα, δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης, συμμετοχή σε μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης/Λοιπά προγράμματα, Στοιχεία Αλιευτικής Δραστηριότητας)
       • ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Βασικά στοιχεία και δραστηριότητα εκμετάλλευσης, εργατικό δυναμικό, αγροτικά προϊόντα, ομάδες παραγωγών, φυτικό κεφάλαιο ή ζωικό κεφάλαιο, εγκαταστάσεις, γεωργικά μηχανήματα ή Επαγγελματικά Αλλιευτικά Σκάφη, Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας).
       • ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Συγκεντρωτικά Στοιχεία Φυτικού και Ζωϊκού κεφαλαίου

       Όχι Όχι


      • 4 Αποθήκευση στοιχείων και εκτύπωση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό


       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.