Χορήγηση από Μ.Τ.Α. Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας σε τέκνα μετόχων λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση439961b6-5046-4870-b642-421d4224c7f7 640131

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) στα ασφαλισμένα τέκνα μετόχων του Ταμείου, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η χορήγηση του Βοηθήματος γίνεται ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησής τους και εγκριτική απόφαση του ΔΣ/ΜΤΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης ΒΟΕΑ τέκνου εν ενεργεία στρατιωτικού (Μετόχου) λόγω 25ου έτους

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από το δικαιούχο τέκνο από την ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας του και μετά. e-mail: hrdir.mta@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση ΒΟΕΑ από το ΜΤΑ σε τέκνα μετόχων (εν ενεργεία στρατιωτικών) λόγω 25ου έτους

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση από Μ.Τ.Α. Βοηθήματος Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας σε τέκνα μετόχων λόγω συμπλήρωσης του 25ου έτους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Ηλικιακές Η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου

       Όχι Όχι

      • 1 Ταμειακή βεβαίωση από την οποία προκύπτει η Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης/Κλιμάκιο του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας μου. Βεβαίωση

       Ταμειακή βεβαίωση από την οποία προκύπτει η Κατηγορία μισθολογικής κατάταξης/Κλιμάκιο του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους της ηλικίας μου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην ΠΑ και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1) Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του κυρίως ασφαλισμένου γονέα, από όπου προκύπτει η ημερομηνία κατάταξής του στην ΠΑ και το αν υπηρετεί συνεχώς ή όχι σε αυτήν (εκδίδεται από ΓΕΑ/Β1)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)» Φορολογική ενημερότητα

       Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου τέκνου για «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)»

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αιτιολογία: «είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)». Στοιχεία τίτλου πληρωμής: 453090/1983 . Το αποδεικτικό ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία πληρωμής του Βοηθήματος. Για τον λόγο αυτό, η κατάθεση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού δεν γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης, αλλά μετά την έγκριση της χορήγησης του βοηθήματος από το Δ.Σ./Μ.Τ.Α. και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του δικαιούχου από το Μ.Τ.Α. Σε περίπτωση που η φορολογική ενημερότητα δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ηλεκτρονικά για οποιαδήποτε αιτία, το δικαιούχο τέκνο θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή της. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλει την πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα που θα του χορηγηθεί από την Δ.Ο.Υ., ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • 4 Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό ατομικού Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN του δικαιούχου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 5 Φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας του τέκνου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας του τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου για κατάθεση ΒΟΕΑ σε τραπεζικό λογαριασμό με συνδικαιούχο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση (πρότυπο της οποίας υπάρχει στον σύνδεσμο του ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/yp-dil-teknoy-koinos-trapezikos/ από όπου και θα αντιγραφεί επακριβώς το υπάρχον κείμενο της δήλωσης) υποβάλλεται, απαραιτήτως, σε περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο υπάρχει συνδικαιούχος ή συνδικαιούχοι. Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση δεν παραχθεί ηλεκτρονικά τότε θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του τέκνου από Αστυνομία ή Κ.Ε.Π. και να προσκομιστεί στο Ταμείο ως πρωτότυπο έγγραφο (όχι φωτοτυπία ή μέσω e-mail). e-mail: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 453090 1983 706 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260 2021 706 Β
      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 3 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Ένταλμα Πληρωμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.