Χορήγηση δεκάμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfcf5aa55-1f3f-4a24-a836-a6fc01fc7a32 555134

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

12 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας δέκα μηνών με αποδοχές για ανατροφή τέκνου και απευθύνεται σε άγαμες, χήρες ή διαζευγμένες ιδιωτικές εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε ιδιωτικά ή ξένα ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) κατόπιν αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 μήνες

Παρατηρήσεις

Η αίτηση χορήγησης της δεκάμηνης άδειας ανατροφής κατατίθεται στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου υπηρετεί η ιδιωτική εκπαιδευτικός και αποστέλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου και την υπηρεσιακή κατάσταση της εκπαιδευτικού.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης δεκάμηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται ρητώς η ημερομηνία έναρξης της αιτούμενης άδειας. Η αίτηση κατατίθεται στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο όπου υπηρετεί η ιδιωτική εκπαιδευτικός (προκειμένου να λάβει γνώση και να προβεί στην αναπλήρωσή της, για το χρονικό διάστημα απουσίας της). Η αίτηση με τα αναγκαία δικαιολογητικά διαβιβάζονται από το ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας ανατροφής, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση δεκάμηνης άδειας με αποδοχές για ανατροφή τέκνου

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση δεκάμηνης άδειας ανατροφής σε Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Να έχει διοριστεί νομίμως, με πράξη του κατά τόπο αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης και να εργάζεται σε ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή/και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Να είναι άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη μητέρα με τέκνο ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών του οποίου έχει, αποδεδειγμένα, την αποκλειστική επιμέλεια. Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου από τον πατέρα, διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άγαμη ή διαζευγμένη, αντιστοίχως, μητέρα θα πρέπει να αποδεικνύει με δικαστική απόφαση ότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια του τέκνου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους για τους οποίους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου. Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους για τους οποίους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Με τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, βεβαιώνεται η ύπαρξη αυτού και η ηλικία του (<4 ετών), καθώς και τα ταυτοποιητικά στοιχεία της μητέρας. Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου από τον πατέρα, αυτό αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την ενδιαφερόμενη, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή της. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου ότι "θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου και όχι του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την ενδιαφερόμενη, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου ότι "είναι άγαμη μητέρα". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την ενδιαφερόμενη, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή της. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου ότι "είναι άγαμη μητέρα". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την ενδιαφερόμενη, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς της κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού της τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό της. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του πατέρα, σε περίπτωση αναγνώρισης του τέκνου, στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δε θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ούτε του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον πατέρα του τέκνου, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεση της αιτούσας εκπαιδευτικού. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του πατέρα, σε περίπτωση αναγνώρισης του τέκνου, στην οποία δηλώνει ρητά ότι "δε θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής τέκνου ούτε του μειωμένου εργασιακού ωραρίου". Η διαδικασία αφορά και στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον πατέρα του τέκνου, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορεί να μπει στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς του κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπει μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβει κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό του. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσει είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί είτε να την αποστείλει ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσει και να την καταθέσει σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεση της αιτούσας εκπαιδευτικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες διαβιβάζεται η αίτηση και τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, έχουν προσυμπληρωμένες σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Δικαστική απόφαση Απόφαση

       Δικαστική απόφαση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η δικαστική απόφαση αναθέτει στην άγαμη ή διαζευγμένη μητέρα ιδιωτική εκπαιδευτικό την αποκλειστική επιμέλεια του ανήλικου τέκνου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 6 Απόφαση Διορισμού της δικαιούχου της άδειας στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Με την απόφαση αυτή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται στο οικείο κατά περίπτωση ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απόφαση

       Απόφαση Διορισμού της δικαιούχου της άδειας στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Με την απόφαση αυτή της κατά τόπο αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι η δικαιούχος της άδειας έχει διοριστεί και εργάζεται στο οικείο κατά περίπτωση ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η απόφαση διορισμού βρίσκεται στον Υπηρεσιακό Φάκελο της ιδιωτικής Εκπαιδευτικού που τηρείται στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης. Στην απόφαση διορισμού της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού θα πρέπει να αναγράφεται το διδακτικό της ωράριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας"). Απόφαση

       Απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα της δικαιούχου ("Απόφαση Επιδομάτων Μητρότητας").

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Χορήγηση άδειας κύησης και λοχείας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός. Απόφαση

       Χορήγηση άδειας κύησης και λοχείας που έχει εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η άδεια κύησης και λοχείας καθώς και όλες οι άλλες άδειες (αναρρωτική-επαπειλούμενης κύησης,) που έχουν εκδοθεί από τη Δ.Π.Ε./Δ.Δ.Ε. όπου ανήκει η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός, βρίσκονται στον Υπηρεσιακό της Φάκελο που τηρείται στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης και, ενίοτε, απαιτείται η προσκόμισή τους από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 9 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το οποίο η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην οποία θα πρέπει να εμφανίζεται και το τέκνο για το οποίο η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός αιτείται άδεια ανατροφής.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένη, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) να το εκδώσει ψηφιακά μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 10 Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή/τριας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου για να αναπληρώσει τη δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας της. Απόφαση

       Απόφαση Πρόσληψης αναπληρωτή/τριας από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την οποία προσλαμβάνεται έτερος/η ιδιωτικός/ή εκπαιδευτικός (κατόπιν πρότασης του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου για να αναπληρώσει τη δικαιούχο της άδειας ανατροφής κατά το χρονικό διάστημα απουσίας της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Με την απόφαση πρόσληψης αναπληρωτή/τριας εκπαιδευτικού, για το χρονικό διάστημα απουσίας της αναπληρούμενης, η κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης διασφαλίζει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 Σύμβαση εργασίας της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Σύμβαση εργασίας της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια χορήγησης της άδειας ανατροφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 12 Τα έντυπα Ε3 και, ανά περίπτωση, Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό έτος κατά το οποίο η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Τα έντυπα Ε3 και, ανά περίπτωση, Ε4, Ε9 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που αφορούν στο σχολικό έτος κατά το οποίο η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός παρείχε διδακτικό έργο στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η προσκόμιση των Ε4 και Ε9 απαιτείται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ. Σε αυτά θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα απαραίτητα τα πεδία του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας κατάθεσης. Η σύμβαση εργασίας και τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα πρέπει να συμφωνούν ως προς τις ώρες διδασκαλίας με το διοριστήριο της ενδιαφερόμενης εκπαιδευτικού. Σε περίπτωση τροποποίησης του διοριστηρίου, θα πρέπει να τροποποιούνται και τα αντίστοιχα δεδομένα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 13 Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου όπου υπηρετεί η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός, με το οποίο διαβιβάζονται η αίτησή της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά. Διαβιβαστικό

       Έγγραφο του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου όπου υπηρετεί η ενδιαφερόμενη εκπαιδευτικός, με το οποίο διαβιβάζονται η αίτησή της με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5353

      • Νόμος 7, 9, 10 4800 2021 81 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 7 αναφέρει ότι "στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και, εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα". Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 " Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους Αντικατάσταση του άρθρου 1515 Α.Κ.", σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου ή αναγνώρισής του δικαστικά με αγωγή που άσκησε ο πατέρας, ο τελευταίος αποκτά γονική μέριμνα, την οποία ασκεί από κοινού με τη μητέρα. Τέλος, από το άρθρο 10 προκύπτει ότι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου αποτελεί μέρος της άσκησης γονικής μέριμνας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100081

      • Νόμος 47, παρ. 4 4674 2020 53 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών με ισχύ την 11/3/2020. Αναφέρεται στην προσαύξηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής κατά έναν (1) μήνα για τις άγαμες, χήρες ή διαζευγμένες μητέρες. Τροποποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100053

      • Νόμος 35, παρ. 8 4186 2013 193 Α

       Περιγραφή Η παρ. 8 του άρθρου 35 "Θέματα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό" αφορά στα αναγνωρισμένα ξένα σχολεία κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (ΦΕΚ 2, τ. Α΄). Τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254, τ. Α΄) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 90, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και το άρθρο 71 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169, τ. Α΄)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100193

      • Νόμος 36, παρ. 1 3996 2011 170 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις-Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων». Αφορά στην προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100170

      • Νόμος 2, παρ. 3, 5 3697 2008 194 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 2, παρ. 3 και 5 αφορά στην «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100194

      • Νόμος 53, παρ. 2, 5 3528 2007 26 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του άρθρου 53 καθορίζονται οι διευκολύνσεις των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις και ειδικότερα οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών ανατροφής τέκνου με αποδοχές. Ειδικότερα, για την εκπαιδευτικό που είναι άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη, η εννεάμηνη άδεια ανατροφής προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την προσαύξηση κατά έναν (1) μήνα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τους εξής νόμους: παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 3584/2007 ά. 60, παρ. 2 (ΦΕΚ 143 Α΄), ν. 4210/2013 ά. 6, παρ. 1 (ΦΕΚ 254 Α’), ν. 4590/2019 ά. 34, παρ. 3 (ΦΕΚ 17 Α΄) και ν. 4674/2020 ά. 47, παρ. 4 (ΦΕΚ 53 Α΄).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100026

      • Νόμος 9, παρ. 22 α 2817 2000 78 Α

       Περιγραφή Αφορά στην υπαγωγή των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ξένα σχολεία στις διατάξεις του ν. 682/1977.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100078

      • Νόμος 53, παρ. 2 α', δ' 2721 1999 112 Α

       Περιγραφή Στην παρ. 2 της οικείας διάταξης ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων των περιπτώσεων α έως δ και με την εξαίρεση των θεμάτων τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές γι αυτούς διατάξεις. Στην περίπτωση α παρέχεται στους τακτικούς εκπαιδευτικούς το δικαίωμα λήψης άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές και με την περιπτ. δ το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ιδιωτικών σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100112

      • Νόμος 30, 31, 35, 37 682 1977 244 Α

       Περιγραφή «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής, Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων». Τα άρθρα 30, 31, 35, 37 αναφέρονται αντίστοιχα στη σχέση εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, στη συμπλήρωση των κενών θέσεων, στις άδειες και την αναπλήρωση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και στο προσωπικό των ισότιμων σχολείων. Οι οικείες διατάξεις έχουν τροποποιηθεί, αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τον ν. 4713/2020, ά. 10, παρ. 1,2 και ά. 11.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100244

      • Νόμος 4862 1931 2 Α

       Περιγραφή Αφορά σε θέματα ξένων σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19310100002

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 123028/ΙΒ/17-11-2006 2006 1752 Β

       Περιγραφή Τρόπος διαχειρίσεως του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.). Συμπληρώθηκε με την αριθμ. 67116/ΙΒ/22-5-2008 (ΦΕΚ 1033 Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201752

      • Εγκύκλιος 1131/Ν1/05-01-2022 2022
      • Εγκύκλιος 37637/Ν1/8-3-2019 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιες οδηγίες για την καταχώρηση Αδειών Ανατροφής Τέκνου και Αδειών Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο ΠΣ Μyschool.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A9%CE%9B%CE%924653%CE%A0%CE%A3-3%CE%A7%CE%A9

       ΑΔΑ ΩΩΛΒ4653ΠΣ-3ΧΩ

      • Εγκύκλιος 52422/Ν1/30-3-2018 2018

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας Ξένων Σχολείων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/73%CE%A8%CE%A94653%CE%A0%CE%A3-%CE%9C%CE%9F2

       ΑΔΑ 73ΨΩ4653ΠΣ-ΜΟ2

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από αρμόδια αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται από την εκπαιδευτικό στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο, το οποίο έχει υποχρέωση να τη διαβιβάσει στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης που εποπτεύει τη λειτουργία του και την υπηρεσιακή κατάσταση του εκπαιδευτικού της προσωπικού.

       Σημειώσεις Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): adie@minedu.gov.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η Εκπαιδευτικής Δομής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η Διευθυντής/ντρια του ιδιωτικού ή ξένου ιδιωτικού σχολείου (ή ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος) διαβιβάζει την αίτηση στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

       Σημειώσεις Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα λοιπά δικαιολογητικά που κατέχει η δικαιούχος της άδειας (π.χ. ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, απόφαση χορήγησης άδειας κύησης και λοχείας από τον ασφαλιστικό φορέα, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούχου και συζύγου, απόφαση χορήγησης άδειας μειωμένου ωραρίου κ.ο.κ.).

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση του φακέλου της αίτησης με τα δικαιολογητικά που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης συμπληρώνει τον φάκελο της αίτησης της δικαιούχου με τα δικαιολογητικά αρμοδιότητάς της (π.χ. διοριστήριο δικαιούχου στο ξένο σχολείο, διοριστήριο αναπληρωτή/-τριας), ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και κατόπιν διαβιβάζει τον φάκελο στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

       Σημειώσεις Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης προβαίνει σε ψηφιοποίηση της αίτησης και των λοιπών στοιχείων του φακέλου και με σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας (Κεντρική Υπηρεσία).

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση της αίτησης και των δικαιολογητικών στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ και διαβίβαση της αίτησης στο αρμόδιο τμήμα της Αυτοτελούς Δ/νσης Ιδιωτικής Εκπ/σης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά αποσταλούν σε φυσική μορφή, ψηφιοποιούνται από το Τμήμα του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΥΠΑΙΘ και κατόπιν εισάγονται στο ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ.

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση της αίτησης σε χειριστή του θέματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος της πληρότητας του φακέλου και της συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τη συνδρομή των κείμενων νομοθετικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σχετικής άδειας στη δικαιούχο. Σε περίπτωση που λείπει κάποιο δικαιολογητικό αναγκαίο για τη χορήγηση της άδειας επικοινωνεί με την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την οποία ζητάει την προσκόμισή του.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της απόφασης χορήγησης της άδειας, εάν διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει την απόφαση άδειας ανατροφής, την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Διευθυντής.

       Σημειώσεις Η άδεια χορηγείται, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη και έκδοση αρνητικής απάντησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει αρνητική απάντηση την οποία υπογράφει ο αρμόδιος Διευθυντής. Στην αρνητική απάντηση αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους η διοίκηση αδυνατεί να προβεί στη χορήγηση της αιτούμενης άδειας ανατροφής. Η διαβίβαση της αρνητικής απάντησης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την υποχρέωση κοινοποιήσεώς της στην αιτούσα και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Σημειώσεις Εκδίδεται αρνητική απάντηση, σε περίπτωση που δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ανατροφής.

       Ναι Ναι


      • 9 Διεκπεραίωση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 10 Διαβίβαση της απόφασης χορήγησης της άδειας στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαβίβαση της απόφασης στην αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης γίνεται μέσω του ΠΣ ΠΑΠΥΡΟΣ. Η Δ/νση Εκπαίδευσης διαβιβάζει την απόφαση, με κάθε πρόσφορο τρόπο στη δικαιούχο και στο ιδιωτικό ή ξένο ιδιωτικό σχολείο.

       Όχι Όχι


      • 11 Κοινοποίηση της απόφασης και των δικαιολογητικών χορήγησης στην ΓΔΟΥ/ΥΠΑΙΘ και στη Διεύθυνση Συγκέντρωσης και Υποβολής Παραστατικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στις οικονομικές Δ/νσεις της ΚΥ του ΥΠΑΙΘ διαβιβάζεται η απόφαση χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου με αποδοχές μαζί με τα κατά νόμο αναγκαία δικαιολογητικά χορήγησης της άδειας. Στην περίπτωση που μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και δικαιολογητικά αναγκαία για τον προσδιορισμό των μηνιαίων αποδοχών και την ενταλματοποίηση της δαπάνης, αυτά προωθούνται προς τις ανωτέρω Οικονομικές Υπηρεσίας για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.