Χορήγηση κληρονομικών ποσών προνοιακών αναπηρικών παροχών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4f18f15a-da86-4c9f-86f9-e02d26b8becd 948604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κέντρα Κοινότητας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 12

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη καταβολή κληρονομικών ποσών δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων στους νόμιμους κληρονόμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ)

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απόδοση Κληρονομικών

Σημειώσεις

Ο κληρονόμος υποβάλει αίτημα για χορήγηση κληρονομικών ποσών σε ένα Κέντρο Κοινότητας προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για διαβίβαση στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτωνκαι Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και την αρμόδια Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Σε πρίπτωση που απορριφθεί το αίτημα για απόδοση κληρονομικών ποσών επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Οργάνου του άρθρου 40 του π.δ. 78/1998 (Α΄ 72), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση κληρονομικών ποσών προνοιακών αναπηρικών παροχών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Αναπηρικών Επιδομάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Αναπηρίας Θα πρέπει ο θανών να ήταν δικαιούχος αναπηρικού επιδόματος μέχρι την ημερομηνία του θανάτου και να μην είχαν καταβληθεί ποσά που δικαιούντο μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του. Οποιαδήποτε προνοιακή παροχή, επίδομα, σύνταξη ή οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ και οφείλεται σε αποβιώσαντα δικαιούχο, καταβάλλεται στους νόμιμους κληρονόμους αυτού, ύστερα από αίτηση και προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη της κληρονομικής τους ιδιότητας δικαιολογητικών. Τα οφειλόμενα ποσά καταβάλλονται, χωρίς ευθύνη του ΟΠΕΚΑ έναντι άλλων δικαιούχων, οι οποίοι μπορεί να στραφούν μόνο κατά των λαβόντων.

       Όχι Όχι

      • 1 Δικαιολογητικά Απόδοσης Κληρονομικών. Αίτηση

       Δικαιολογητικά Απόδοσης Κληρονομικών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/atoma-me-anapiria-paroches/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: • Εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου για απόδοση κληρονομικών της μορφής: «Παρακαλώ για την χορήγηση του ποσού κληρονομικών προνοιακούαναπηρικού επιδόματος, που αφορούσε τον/την θανών/θανούσα……………………..με ΑΜΚΑ…………………» Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/ΑΔΤ 2. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών ή αίτηση ενός εξ αυτών και εξουσιοδοτήσεις των λοιπών συγκληρονόμων με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ενός εκάστου επί της εξουσιοδότησής του από Αστυνομική ή άλλη Δημόσια Αρχή, στις οποίες θα αναφέρεται: “Εξουσιοδοτώ τον/την ........................................ ως υπεύθυνο είσπραξης του κληρονομικού ποσού του προνοιακού επιδόματος του/της.............................................αντί για μένα . Δεν έχω υποβάλει αίτημα για αποποίηση κληρονομιάς και ούτε πρόκειται να υποβάλω.” 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου 4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (εκδίδεται από το οικείο Ειρηνοδικείο του δήμου του θανόντα). 5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως για όλους τους κληρονόμους ή αποποίησης συγκεκριμένου/νων κληρονόμου/μων της επαχθείσας κληρονομιάς(από το οικείο Ειρηνοδικείο) 6. Πιστοποιητικό εγγυτέρων κατά το χρόνο του θανάτου συγγενών του κληρονομουμένου(εκδίδεται από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος ο θανών). 7. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης 9. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του υπεύθυνου είσπραξης 10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ 11. Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε έκαστο κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) • Εκ Διαθήκης (με Διαθήκη) δικαιολογητικά: 1. Αίτηση ενδιαφερόμενου για απόδοση κληρονομικών της μορφής: «Παρακαλώ για την χορήγηση του ποσού κληρονομικών προνοιακού-αναπηρικού επιδόματος, που αφορούσε τον/την θανών/θανούσα……………………..με ΑΜΚΑ…………………» Επώνυμο Όνομα Έτος γέννησης ΑΜΚΑ/ΑΦΜ/ΑΔΤ 2. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση όλων των κληρονόμων για την απόδοση σε αυτούς των δικαιούμενων ποσών ή αίτηση ενός εξ αυτών κατά το ιδανικό του μερίδιο. 3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούχου 4. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης 5. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης 6. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως ή αποποίησης και από ποιόν της επαχθείσας κληρονομιάς 7. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους 8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης 9. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του υπεύθυνου είσπραξης 10. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού του υπεύθυνου είσπραξης από την οποία να προκύπτει ευκρινώς ο ΙΒΑΝ 11. Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε έκαστο κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών, το οποίο συνδέεται με την εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή του αποβιώσαντος και κληρονομούμενου και νοούμενο ως πιστοποιητικό προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως, συνιστά πιστοποιητικό εμπιστευτικού χαρακτήρα. Xορηγείται σε τρίτους μόνο όταν εκείνοι θεμελιώνουν την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Η έκδοσή του διενεργείται μόνο μια φορά και σε κάθε μετέπειτα αίτημα χορηγείται προς τους νόμιμους δικαιούχους ακριβές φωτοαντίγραφο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://dilosi.services.gov.gr/templates/PISTEGSYN-AIT

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2633

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται εάν έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς ή αποδοχή επ ωφελεία απογραφής από τους κληρονόμους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται εάν έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς ή αποδοχή επ ωφελεία απογραφής από τους κληρονόμους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7826

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται εάν έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς ή αποδοχή επ ωφελεία απογραφής από τους κληρονόμους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού με το οποίο πιστοποιείται εάν έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς ή αποδοχή επ ωφελεία απογραφής από τους κληρονόμους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί αποποίησης ή μη κληρονομιάς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8289

      • 6 Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 7 7. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους. Πιστοποιητικό

       7. Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 9 Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού του Δικαστηρίου περί δημοσίευσης της σχετικής διαθήκης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και το κείμενο της διαθήκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8289

      • 10 Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης ετέρας διαθήκης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8289

      • 11 Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Πιστοποιητικό περί μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος για όλους τους δικαιούχους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 8289

      • 12 Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε έκαστο κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) Φορολογικά πιστοποιητικά

       Σε περίπτωση που το ποσό ανά δικαιούχο υπερβαίνει τα 1500€, και πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις δήλωση φόρου κληρονομιάς, ότι περιλαμβάνεται στη δήλωση και η προς είσπραξη απαίτηση από τον ΟΠΕΚΑ και ότι έχει καταβληθεί ο αναλογών φόρος. (Προκειμένου η προς είσπραξη απαίτηση να περιλαμβάνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό, θα χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία σε έκαστο κληρονόμο σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό που του αναλογεί να εισπράξει μετά την εκκαθάριση και τον επιμερισμό στους δικαιούχους κληρονόμους, και το οποίο θα διαβιβάζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • Νόμος 45 4520 2018 30 Α

       Περιγραφή Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202 2018 5855 Β

       Περιγραφή Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) -Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205855

      • 1 Παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος κληρονόμος, υποβάλει την αίτηση απόδοσης κληρονομικών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ένα Κέντρο Κοινότητας το οποίο τα διαβιβάζει στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και στην αρμόδια Διεύθυνση Αναπηρικών Επιδομάτων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών και διεκπεραίωση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Με την παραλαβή της αίτησης απόδοσης κληρονομικών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο αρμόδιος υπάλληλος του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο, υπολογίζει το ποσό που δικαιούται η κληρονομική μερίδα του θανόντα και το αποδίδει στους νόμιμους κληρονόμους.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταβολή στους νόμιμους κληρονόμους των δικαιούχων κληρονομικών ποσών αναπηρικών επιδομάτων .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χορήγηση στους νόμιμους κληρονόμους των δικαιούχων ποσών των αναπηρικών επιδομάτων .

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.