Χορήγηση στοιχείων ατόμου από τη βάση Eurodac (CAT9)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση20a66f04-6f7b-47c2-a1e6-8b54ffbfe4b8 831848

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης από πολίτη τρίτης χώρας που επιθυμεί να του γνωστοποιηθούν οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις των προσωπικών του δεδομένων, όπως τηρούνται στη βάση δεδομένων EURODAC, μετά από οικειοθελή δακτυλοσκόπησή του. Η αναζήτηση και εξαγωγή του αποτελέσματος από τη βάση EURODAC πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) είναι αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος, η δε τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, υπάγεται διοικητικά η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας (Υ.Ε.Ε.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στα Επιτελεία των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, λειτουργούν έντεκα (11) Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών (Τ.Ε.Ε.).

Επιπρόσθετα, στις έδρες των Πρωτοδικείων λειτουργούν πενήντα δύο (52) Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση γνωστοποίησης των αποθηκευμένων καταχωρίσεων με προσωπικά δεδομένα που τηρούνται στη βάση δεδομένων του EURODAC.

Σημειώσεις

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του ατόμου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης και τόπο γέννησης) καθώς και να δηλώνεται η οικειοθελής δακτυλοσκόπηση.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά δύνανται να υποβληθούν δια ζώσης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Αθήνα) ή στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη) ή στα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας ή στα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Για κατάθεση από τον αιτούντα με email ή ταχυδρομικά, η αίτηση και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο αρμόδιο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του Ν.2690/1999Άλλο

    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποθηκευμένες καταχωρίσεις προσωπικών δεδομένων στη βάση δεδομένων EURODAC (CAT9)

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση καταχωρισμένων δεδομένων από τη βάση Eurodac (CAT9)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Δικαίωμα αίτησης έχουν: 1. όσοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες και 2. όσοι έχουν δικαίωμα αίτησης Διεθνούς Προστασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας (δακτυλοσκόπηση του φυσικού προσώπου και αναζήτηση των αποτυπωμάτων του στη βάση δεδομένων του ΕURODAC) απαιτείται να πληρούνται οι όροι και οι νόμιμες προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 1 του Νόμου 4251/2014, δηλαδή, το φυσικό πρόσωπο να έχει εισέλθει και να διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικό νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Αποδεικτικό νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το φυσικό πρόσωπο υποχρεούται με την αίτηση να προσκομίσει οποιοδήποτε υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύει ότι έχει εισέλθει και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 2 Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης Εξουσιοδότηση

       Έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η αίτηση δύναται να υποβληθεί και από εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο δικηγόρο, προσκομίζοντας απαραίτητα και το ανάλογο έγγραφο (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο), το οποίο υποβάλλεται συνημμένα με την αίτηση και τα αντίγραφα των νομιμοποιητικών εγγράφων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 29 παράγραφοι 1,2 και 4 603 2013

       Περιγραφή Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διαδικασίες του εν λόγω κράτους, μετά από αίτησή του και λήψη των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, να ενημερωθεί για τα δεδομένα που το αφορούν τα οποία έχουν καταχωρισθεί στο κεντρικό σύστημα και για το κράτος μέλος το οποίο διαβίβασε τα δεδομένα αυτά στο κεντρικό σύστημα. Η πρόσβαση στα δεδομένα μπορεί να χορηγείται μόνον από κράτος μέλος.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0603&qid=1618210234548&from=EN

      • Νόμος 55, παράγραφοι 1 και 6 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Το υποκείμενο των δεδομένων κατόπιν αιτήσεώς του έχει δικαίωμα να ενημερωθεί για τα δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση στο υποκείμενο των δεδομένων την απόφασή του με την οποία αρνείται ή περιορίζει την πρόσβαση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 26 παράγραφος 1 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής και γενικά δεν αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • 1 Παραλαβή Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το φυσικό πρόσωπο (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) υποβάλλει την αίτηση, προκειμένου να του γνωστοποιηθούν οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις των προσωπικών του δεδομένων που τηρούνται στη βάση δεδομένων του EURODAC.

       Όχι Όχι


      • 2 Ελεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Από την Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών διενεργείται έλεγχος για την πληρότητά τους.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που από τα δικαιολογητικά δεν προκύπτει το νόμιμο της διαμονής στην Ελλάδα, δεν ικανοποιείται το αίτημα και εκδίδεται σχετικό έγγραφο που αποστέλλεται ή επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 3 Χορήγηση εγγράφου για τη μη ικανοποίηση του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χορηγείται στο φυσικό πρόσωπο έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι μη ικανοποίησης του αιτήματος και μνημονεύεται η σχετική νομοθεσία.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση του εγγράφου στο φυσικό πρόσωπο ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) είτε να παραληφθεί αυτοπροσώπως από τους ανωτέρω από την Υπηρεσία που κατατέθηκε η αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Τα δικαιολογητικά είναι πλήρη οπότε προγραμματίζεται η δακτυλοσκόπηση του φυσικού προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών επικοινωνεί με το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο και προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία και η ώρα για τη δακτυλοσκόπηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Δακτυλοσκόπηση του ατόμου με livescanner

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Όταν η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Αθήνα) ή στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη) ή στα Τμήματα Εγκληματολογικών Ερευνών των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Χώρας ή στα Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών των Διευθύνσεων Αστυνομίας των νομών της Χώρας, η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων του ατόμου πραγματοποιείται με συσκευή livescanner.

       Ναι Όχι


      • 6 Δακτυλοσκόπηση του ατόμου με μελάνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν η αίτηση υποβληθεί στο Αστυνομικό Τμήμα (ή Αστυνομικό Σταθμό) του τόπου διαμονής του φυσικού προσώπου, τότε η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων πραγματοποιείται με χρήση μελάνης επί του ειδικού υπηρεσιακού εντύπου.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή όλων των εγγράφων στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Αθήνα)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών και λήψης των δακτυλικών αποτυπωμάτων αποστέλλει όλα τα έγγραφα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών/Τμήμα Δακτυλοσκοπίας/Γραφείο EURODAC.

       Όχι Όχι


      • 8 Εισαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων προς αναζήτηση στα δεδομένα του EURODAC

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα εισάγονται προς αναζήτηση στη βάση δεδομένων του EURODAC.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποτέλεσμα αναζήτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Από την αναζήτηση προκύπτει: 1. σε περίπτωση ταύτισης, όλες οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις των προσωπικών δεδομένων του φυσικού προσώπου για διεθνή προστασία ή/και παράνομη διέλευση συνόρων σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε., 2. σε περίπτωση μη ταύτισης, απάντηση με αρνητικό αποτέλεσμα αναζήτησης.

       Σημειώσεις Οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις στη βάση δεδομένων του EURODAC περιλαμβάνουν: 1. τον μοναδικό κωδικό κατηγορίας (1 για διεθνή προστασία και 2 για παράνομη διέλευση συνόρων), 2. την ημερομηνία αίτησης διεθνούς προστασίας ή παράνομης διέλευσης συνόρων και 3. τον τόπο που πραγματοποιήθηκε η αίτηση διεθνούς προστασίας ή παράνομης διέλευσης συνόρων. Δεν περιλαμβάνονται δημογραφικά δεδομένα (επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης κτλ).

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη εγγράφου με τις αποθηκευμένες καταχωρίσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο στο οποίο αναφέρονται οι αποθηκευμένες καταχωρίσεις που έχουν προκύψει από την αναζήτηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στη Βάση Δεδομένων του EURODAC.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη εγγράφου για αρνητικό αποτέλεσμα της αναζήτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το αρνητικό αποτέλεσμα της αναζήτησης των δακτυλικών αποτυπωμάτων στη βάση δεδομένων του EURODAC.

       Ναι Όχι


      • 12 Κοινοποίηση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κοινοποίηση του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο για το αποτέλεσμα της αναζήτησης στη βάση δεδομένων του EURODAC.

       Σημειώσεις Η κοινοποίηση του εγγράφου στο φυσικό πρόσωπο ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο μπορεί να γίνει είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) είτε να παραληφθεί αυτοπροσώπως από τους ανωτέρω από την Υπηρεσία που κατατέθηκε η αίτηση.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.