Xορήγηση ή τροποποίηση άδειας κατασκευής κεραίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4e76c723-d2f5-4f45-bf71-db3428d6541c 476723

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6

Κόστος

120 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αδειοδότηση κατασκευής κεραίας ξηράς και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε Παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η υλοποίηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml Όλες οι κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στο μητρώο κατασκευών κεραιών (Σ.ΗΛ.ΥΑ) είναι προσβάσιμες από το κοινό στον ιστότοπο της ενημερωτικής πύλης κατασκευών κεραιών https://keraies.eett.gr/

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία περιλαμβάνει την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθώς και των κατά περίπτωση Περιβαλλοντικών Αρχών. Ο χρόνος διεκπεραίωσης της διαδικασίας, συνολικά, ορίζεται στο άρθρο 22 του Ν. 4635. H εκδοθείσα άδεια δεν επιτρέπει στον κάτοχο την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευής κεραίας εφόσον δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 21 του Ν. 4635

Τελευταία ενημέρωση

05/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ Σύμφωνα με την Απόφαση ΕΕΤΤ 919/26/16-12-2019 , "Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά" (ΦΕΚ 4872/Β΄/30-12-2019)

Σημειώσεις

Στην αίτηση περιγράφονται τεχνικά και δομικά χαρακτηριστικά της κατασκευής κεραίας, και δηλώνονται υπεύθυνα κατά περίπτωση ότι:

α. Δεν φιλοξενούνται στην κατασκευή κεραίας άλλοι πάροχοι ή αν φιλοξενούνται, έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη τους αναφορικά με την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. β. αναλαμβάνεται η υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών, που κατά περίπτωση απαιτούνται για την έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4635/2019. γ. Έχει διερευνηθεί αν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης για την προστασία των ραντάρ της πολιτικής και της πολεμικής αεροπορίας, λόγω χρήσης της ζώνης ραδιοσυχνοτήτων των 2600 MHz και σε καταφατική περίπτωση έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη και έχουν γίνει οι κοινοποιήσεις προς τις αρμόδιες αρχές που τυχόν απαιτούνται. δ. Έχει διερευνηθεί αν απαιτείται η εκπόνηση μελέτης βάσει της υπ’ αριθμόν 262/107 απόφασης της ΕΕΤΤ «Ειδικά Μέτρα προστασίας των σταθμών εποπτείας του Εθνικού συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων από επιζήμιες παρενοχλήσεις» (ΦΕΚ/1262/Β/26-9-2002) και σε καταφατική περίπτωση έχει εκπονηθεί η σχετική μελέτη. ε. Η προδιαγραφόμενη στην αίτηση / δήλωση κατασκευή κεραίας (αιτούμενη κατασκευή κεραίας) δεν εδράζεται εκτός του χώρου εγκατάστασης που ορίζεται σε τυχόν υφιστάμενη άδεια κατασκευής κεραίας (χώρος εγκατάστασης υφιστάμενης άδειας), ή σε περίπτωση που με την αίτηση / δήλωση γίνεται επέκταση του χώρου εγκατάστασης υφιστάμενης άδειας η αιτούμενη κατασκευή κεραίας εδράζεται τουλάχιστον εν μέρει εντός αυτού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης (ΣΗΛΥΑ) https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml

και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας και πληρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός χρήστη στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Άλλο

                  Αίτηση Ακύρωσης
    
    Κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση θεραπείας σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν, κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Επίσης κατά της Απόφασης χωρεί αίτηση ακύρωσης που ασκείται ενώπιων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 139 του ν.4727/2020.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαδικασία άδειας ή τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας

      Επίσημος τίτλος

      Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας κατασκευής κεραίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κατασκευών Κεραιών (Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ, στέλνοντας email στο info@eett.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η έκδοση άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την ΕΕΤΤ, προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Περιβαλλοντική Αρχή (εφόσον απαιτείται) και την έκδοση θετικής γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η έκδοση άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την ΕΕΤΤ, προϋποθέτει τη λήψη του δικαιώματος χρήσης όλων των ραδιοσυχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κεραίας, εκτός αν πρόκειται για συχνότητες για τις οποίες όπως ρητά ορίζεται στην νομοθεσία, δεν απαιτείται η λήψη δικαιώματος για την χρήση τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρήσης Ο αιτών οφείλει να κάνει νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 22 παρ.1 του Ν4635/2019

       Όχι Όχι

      • 1 Η υποβολή στο ΣΗΛΥΑ αιτήματος χορήγησης ή τροποποίησης άδειας κατασκευής κεραίας θα πρέπει να συνοδεύεται από καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ Διοικητικού Τέλους, σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΤΤ 919/26/2019 και ειδικότερα το Άρθρο 11. 120 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ Αίτηση

       Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, βάσει της αίτησης που έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αίτηση

       Αίτηση προς την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eeae.gr/files/templates/ypodeigma meletis radioekpompon.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, βάσει της αίτησης που έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Δήλωση

       Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

       Σχετικός σύνδεσμος: https://spectrum.eett.gr/silia/docs/user guide.html#notification-edit-ENVIRONMENTAL NOTIFICATION

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας συνοδεύεται με Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Β). Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Δήλωση είναι συνυφασμένα με την γεωγραφική θέση της κατασκευής κεραίας. Ενδεικτικά, ανάλογα με την θέση της κατασκευής κεραίας, η Δήλωση μπορεί να χρειάζεται να συνοδευτεί από εγκρίσεις δασικών ή αρχαιολογικών αρχών, χάρτη χρήσης γης και μελέτη ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, σύμφωνα με την φόρμα υποβολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 9429

      • 4 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Αίτηση

       Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για έργα/δραστηριότητες Α Κατηγορίας

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που βάσει της κείμενης νομοθεσίας η κατασκευή κεραίας χαρακτηρίζεται ως έργο κατηγορίας Β, δεν μπορεί να υπαχθεί σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Ο αιτών καλείται να υποβάλλει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προκειμένου να λάβει σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209) , την ΚΥΑ υπ’ αριθ. οικ. 174610/1-9-2014 (ΦΕΚ 2498/Β΄/19-9-2014) και την ΔΙΠΑ (ΦΕΚ: 439/Β/14-02-2018) περί κατάταξης δημόσιων και ιδιωτικών έργων (Κατηγορία Έργων Α). Στην περίπτωση που η Αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή δεν είναι εγγεγραμμένη στο Σ.ΗΛ.Υ.Α, ο αιτών μετά από σχετική αίτηση, πρέπει να έχει λάβει την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, την οποία καλείται να υποβάλλει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 6009

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση φιλοξενούμενων φορέων, απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των φιλοξενούμενων περί ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 7320

      • 6 Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Αίτηση

       Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/sustema-diakheirises-phasmatos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι νόμιμος κάτοχος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην κατασκευή κεραίας, οφείλει να το αποκτήσει κάνοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της ΕΕΤΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 6009

      • 7 Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1β του Ν4635/2019, ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης, νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3798

      • Νόμος 20-42 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ "ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 12 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • Νόμος 60-65 4313 2014 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 2000 1105 Β

       Περιγραφή Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201105

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 919/26 2019 4872 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204872

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14104 2022 1855 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220201855

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32661 2022 4062 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204062

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • Υπουργική Απόφαση 174610 2014 2498 Β

       Περιγραφή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12ης ομάδας «Ειδικά Έργα και Δραστηριότητες», α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙΙ της Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140202498

      • 1 Παραλαβή Αίτησης στο ΣΗΛΥΑ και προώθηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες ΥΠΑ, ΕΕΑΕ και Περιβαλλοντική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά αίτημα για έκδοση σχετικής άδειας. Μέσω του ΣΗΛΥΑ το αίτημα προωθείται στις αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και αρμόδιας Περιβαλλοντικής Αρχής μέσω ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από κάθε φορέα σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του.

       Σημειώσεις Η αρνητική Γνωμάτευση οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω αιτήσεων και μελετών, να ελέγχουν τα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ αναφορικά με: α) την έκδοση των διοικητικών πράξεων εγκρίσεων, β) τη διαπίστωση τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου οι ανωτέρω ελλείψεις ή λάθη να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν από τους αιτούντες μέσα σε προθεσμία που τάσσεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν, γ) την αιτιολογημένη απόρριψη των αιτήσεων/μελετών που έχουν υποβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Ενημέρωση του αιτούντα μέσω του Σ.ΗΛ.Υ.Α. και προώθηση στην ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση έχει προωθηθεί ταυτόχρονα στις επιμέρους αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες την επεξεργάζονται παράλληλα και επιστρέφουν το αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους. Ο αιτών δέχεται μέσω Σ.ΗΛ.Υ.Α. τις εγκριτικές ή μη αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις των επιμέρους φορέων και προωθεί την αίτηση στην ΕΕΤΤ.

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό ο αιτών έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει την αίτησή του, τερματίζοντας την διαδικασία. Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από την συχνότητα παρακολούθησης του ΣΗΛΥΑ από τον αιτούντα και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την συνολική διάρκεια της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος του φακέλου της αίτησης από την ΕΕΤΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΕΕΤΤ εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση σφαλμάτων, ασυμφωνιών ή ελλείψεων, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα ενός μήνα σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών, επιμηκύνοντας έτσι τον χρόνο διεκπεραίωσης της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Άδεια ή Τροποποίηση Άδειας κατασκευής κεραίας και αναρτάται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr/f/eett

       Σημειώσεις Η άδεια κατασκευής κεραίας εκδίδεται από την ΕΕΤΤ μέσα σε έναν (1) μήνα από την έκδοση όλων των παραπάνω απαιτούμενων διοικητικών πράξεων έγκρισης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 22 του νόμου 4635/2019.

       Ναι Όχι


      • 6 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ανεξάρτητη Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απορριπτική απόφαση έκδοσης ή τροποποίησης άδειας Κατασκευής Κεραίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Αιτούντα και Μητρώου Κεραιών Σ.ΗΛ.Υ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το σύστημα ΣΗΛΥΑ ενημερώνει το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών με την εκδοθείσα άδεια ή η απορριπτική απόφαση και τον αιτούντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του. Μέσω ΣΗΛΥΑ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερώνονται και οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν γνωμοδοτήσει για την κατασκευή κεραίας ή χρειάζεται να γνωμοδοτήσουν, να εγκρίνουν, να αδειοδοτήσουν ή να ελέγξουν μετά την ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 4635/2019.

       Σημειώσεις Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες έχουν πρόσβαση στο σύνολο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, μέσω του ιστότοπου www.keraies.eett.gr

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.