Άδεια πολιτικού γάμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5426e0b9-0257-4758-92be-4758d8b8b2dd 994264 Issue of a civil marriage licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8

Κόστος

18 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χορήγηση άδειας από τον δήμαρχο σε πολίτες που κατοικούν στον οικείο Δήμο και θέλουν να συνάψουν πολιτικό γάμο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Ο νόμος ορίζει ότι για να τελεσθεί ο γάμος, είτε ως πολιτικός είτε με ιερολογία της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησίας, απαιτείται άδεια του δημάρχου της τελευταίας κατοικίας του καθενός από τα πρόσωπα που πρόκειται να παντρευτούν. (Στην πράξη όμως η άδεια γάμου για την τέλεση με ιερολογία εκδίδεται από την εκκλησία).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου

Σημειώσεις

Κάθε μελλόνυμφος καταθέτει την άδεια γάμου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο όπου κατοικεί. Η αίτηση περιλαμβάνει το όνομα και το επώνυμο των προσώπων, το επάγγελμά τους, το όνομα των γονέων τους τον τόπο όπου γεννήθηκαν, τον τόπο όπου κατοικούσαν τελευταία και τον τόπο που θα τελεστεί ο γάμος. ( Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα ατομικά στοιχεία, που αναγράφονται στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 1369 ΑΚ, τόσο αυτού ή αυτής που την υποβάλλει όσο και του άλλου προσώπου, με το οποίο πρόκειται να γίνει ο γάμος.)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Σε περίπτωση που ο αρμόδιος για την έκδοση της άδειας αρνείται να τη χορηγήσει, αποφασίζει αμετάκλητα το αρμόδιο Ερηνοδικείο σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκουσίας Δικαιοδοσίας του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. Η δικαστική απόφαση εκδίδεται σε 10 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια γάμου, Xορήγηση άδειας γάμου, Άδεια πολιτικού γάμου

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια πολιτικού γάμου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       G1

       ,


      • 1 Διοικητικές Το καθένα από τα πρόσωπα που επιθυμούν να τελέσουν γάμο μεταξύ τους με όποιον από τους τύπους που ορίζονται από το άρθρο 1367 του Αστικού Κώδικα απευθύνει πριν από την τέλεση του γάμου στον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της κατοικίας του αίτηση, με την οποία ζητεί να του χορηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 1368 του Αστικού Κώδικα άδεια. Εφόσον πρόκειται για περίπτωση που δεν εμπίπτει στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 1369 ΑΚ. με την ίδια αίτηση ζητείται να γίνει και η δημόσια γνωστοποίηση, κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 1369 Α.Κ.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ενήλικος) είναι ικανός για κάθε δικαιοπραξία. Υποβάλλεται υποχρεωτικά: α) απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος, στο οποίο να φαίνονται η ημερομηνία και το έτος της γέννησής του ή πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο εγγραφής του β) για την περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του, ότι συναινεί στην τέλεση από αυτόν του συγκεκριμένου γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία χορηγήθηκε η σχετική συναίνεση για το λόγο ότι άρνηθηκε να τη χορηγήσει το πρόσωπο που έχει την επιμέλεα ή δήλωση του τελευταίου, ότι χορηγεί τη συναίνεση γίνεται είτε σε συμβολαιογράφο είτε στον ειρηνοδίκη της κατοικίας του ανηλίκου, οι οποίοι ελέγχουν, με βάση έγγραφα στοιχεία που επισυνάπτουν στη συντασσόμενη από αυτούς πράξη, την εξουσία του δηλούντος να δώσει τη συναίνεση αν τη συναίνεση δίνουν ο πατέρας και η μητέρα αρκεί η υπογραφή τους, βεβαιωμένη από την αστυνομία, πάνω στην αίτηση

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Καταγγελίες τρίτων. Σε κάθε περίπτωση υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας γάμου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλουν να αναμένουν επί μια εβδομάδα από την ημέρα της κατάθεσης της σχετικής αίτησης την ενδεχομένη καταγγελία από τρίτους, της έλλειψης στο πρόσωπο του αιτούντος κάποιας θετικής προϋπόθεσης ή της ύπαρξης στο πρόσωπο του ίδιου ή στις σχέσεις του με αυτόν, με τον οποίο πρόκειται να τελέσει γάμο ενός κωλύματος γάμου. Η καταγγελία γίνεται από οποιονδήποτε εγγράφως και εξετάζεται, εφόσον συνοδεύεται από σοβαρά στοιχεία που αποδείχνουν το καταγγελλόμενο περιστατικό ή διατυπώνεται με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.Δ. 105/1969. Σε περίπτωση υποβολής παρόμοιας καταγγελίας, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας καλούν αμελλητί τον ενδιαφερόμενο να την αντικρούσει.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο για την άδεια γάμου αξίας 18ευρώ 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2386

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απόσπασμα της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του αιτούντος, στο οποίο να φαίνονται η ημερομηνία και το έτος της γέννησής του ή πιστοποιητικό γέννησης από το δημοτολόγιο εγγραφής του

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 3 Συναίνεση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση Απόφαση

       Συναίνεση ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την περίπτωση που ο αιτών είναι ανήλικος, δήλωση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του, ότι συναινεί στην τέλεση από αυτόν του συγκεκριμένου γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία χορηγήθηκε η σχετική συναίνεση για το λόγο ότι αρνήθηκε να τη χορηγήσει το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια ή δήλωση του τελευταίου, ότι χορηγεί τη συναίνεση γίνεται είτε σε συμβολαιογράφο είτε στον ειρηνοδίκη της κατοικίας του ανηλίκου, οι οποίοι ελέγχουν, με βάση έγγραφα στοιχεία που επισυνάπτουν στη συντασσόμενη από αυτούς πράξη, την εξουσία του δηλούντος να δώσει τη συναίνεση αν τη συναίνεση δίνουν ο πατέρας και η μητέρα αρκεί η υπογραφή τους, βεβαιωμένη από την αστυνομία, πάνω στην αίτηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 1127

      • 4 Φωτοτυπία αποδεικτικού κατοικίας ορίζεται από τον Δήμο (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας, αποδεικτικό εφορίας κ.α) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Φωτοτυπία αποδεικτικού κατοικίας ορίζεται από τον Δήμο (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας, αποδεικτικό εφορίας κ.α)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 5 Δημοσίευση -Προαναγγελία του γάμου σε μια ημερήσια- τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

       Δημοσίευση -Προαναγγελία του γάμου σε μια ημερήσια- τοπική εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρου του φύλλου της εφημερίδας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν ο γάμος δεν τελεστεί μέσα σε έξι μήνες από τη γνωστοποίηση, η γνωστοποίηση πρέπει να επαναληφθεί

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 6 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη Γάμου με τη λύση του σε περίπτωση 2ου,3ου κτλ βαθμού γάμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1969 ότι δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του με το άλλο πρόσωπο με το οποίο αυτός πρόκειται να τελέσει γάμο, κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356 1357, 1359, 1360, 1362, και 1365 του Αστικού Κώδικα. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/1969 ότι δεν συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο πρόσωπο του αιτούντος ή στις σχέσεις του με το άλλο πρόσωπο με το οποίο αυτός πρόκειται να τελέσει γάμο, κανένα από τα κωλύματα των άρθρων 1354, 1356 1357, 1359, 1360, 1362, και 1365 του Αστικού Κώδικα. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη Θανάτου σε περίπτωση χηρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 9 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης στην οποία θα είναι καταχωρημένη η λύση του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη Γάμου με τη λύση του σε περίπτωση 2ου, 3ου κτλ βαθμού γάμου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3531

      • Προεδρικό Διάταγμα 1368, 1369,1370 456 1984 164 Α

       Περιγραφή Αστικός κώδικας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19840100164

      • Νόμος 1,2 1250 1982 46 Α

       Περιγραφή Για την καθιέρωση πολιτικού γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100046

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-4 391 1982 73 Α

       Περιγραφή Για τη ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19820100073

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 49806 2022 6088 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206088

      • Νόμος 3 5089 2024 27 Α

       Περιγραφή Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις. Σύναψη γάμου από άτομα του ίδιου φύλου

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20240100027

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως μετά των συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατάθεση της αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/νης για την έκδοση άδειας γάμου και των λοιπών δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών. Η άδεια γάμου δίνεται υποχρεωτικά αφού ερευνηθεί αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για το γάμο και αν έγινε η γνωστοποίηση.

       Σημειώσεις Τα στοιχεία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, της Αστυνομικής Ταυτότητας και της εφημερίδας πρέπει να συμφωνούν.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας γάμου, δίνεται πρωτόκολλο στον πολίτη.

       Ναι Όχι


      • 4 Επιστροφή της αίτησης και των δικαιολογητικών λόγω μη πλήρωσης προυποθέσεων


       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή δεν υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 5 Αναμονή χρονικού διαστήματος για υποβολή καταγγελίας ή πιθανού κωλύματος από τρίτο πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά την κατάθεση της αίτησης ο δήμαρχος οφείλει να αναμένει επί μία εβδομάδα την ενδεχόμενη καταγγελία από τρίτους ή ενός κωλύματος γάμου.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση υποβολής παρόμοιας καταγγελίας, ο δήμαρχος καλεί αμελλητί τον ενδιαφερόμενο να την αντικρούσει.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοπή της διαδικασίας λόγω ελέγχου τυχόν καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοπή της διαδικασίας λόγω ελέγχου της καταγγελίας

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση άδειας γάμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση άδειας γάμου

       Ναι Ναι


      • 8 Μη έκδοση άδειας γάμου       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.