Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση175fcff2-3e6d-42fc-bc2c-ba5e9a861258 124032 Licence for the Establishment and Operation of a Centre of Creative Activity οf Children

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης


Τελευταία ενημέρωση

12/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ορισμός Υπευθύνου.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Υπεύθυνος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και να μην έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη τα πολιτικά του δικαιώματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει το κτίριο του Κ.Δ.Α.Π.

       Όχι Όχι

      • 6 Χρήσης Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδεικνύει ότι του έχει παραχωρηθεί το κτίριο του Κ.Δ.Α.Π.

       Ναι Ναι

      • 7 Τεχνικές Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, το Κέντρο είναι: 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για δεκαπέντε (15) παιδιά. Αντί της αίθουσας απασχόλησης, το Κέντρο δύναται να διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη επιφάνεια για την ταυτόχρονη απασχόληση δεκαπέντε (15) παιδιών είναι σαράντα πέντε (45) τ.μ. 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ. για δεκαπέντε (15) παιδιά. 3. Γραφείο προσωπικού. 4. Γενική Αποθήκη. 5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά. 6. Ένα (1) W.C., το οποίο χρησιμοποιείται από το προσωπικό του Κέντρου και τους συνοδούς των φιλοξενουμένων παιδιών. Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό, απαγορευομένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.

       Όχι Όχι

      • 8 Πολεοδομικές Στην Οικοδομική Άδεια πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το αρ. 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου δεν δύναται να χρησιμοποιούνται για σκοπό διαφορετικό από τον καθοριζόμενο στο άρθρο 1, προϋπόθεση δε για την αδειοδότησή του είναι η εξασφάλιση της προσβασιμότητάς του από άτομα με αναπηρία.

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και σε κάθε περίπτωση εντός κατοικημένων περιοχών και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Nοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το κτίριο των Κ.Δ.Α.Π. και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π. που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από: αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, β) τριακόσια (300) μέτρα από: αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης ή ως περιοχές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός), εε) καζίνο, γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής, δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από ΚΔΑΠ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση - Καταστατικό ή Ιδρυτική Πράξη Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Απόφαση - Καταστατικό ή Ιδρυτική Πράξη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, απαιτείται το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Αν η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται η ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία της παιδικής ηλικίας. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Δήλωση ορισμού Υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π. Δήλωση

       Δήλωση ορισμού Υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής ή γενικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 572 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α 96) για το φυσικό πρόσωπο ή το φυσικό πρόσωπο εταίρο εταιρίας που αιτείται την έκδοση της άδειας, για το νομικό εκπρόσωπο του φορέα, καθώς και για τα μέλη της Διοίκησής του, σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 7 και την παράγραφο 1, του άρθρου 8 του ν. 4837/2021 (Α 178), όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της διοίκησής του, με την οποία δηλώνεται ότι, κατά το χρόνο υποβολής της δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της διοίκησής του, με την οποία δηλώνεται ότι, κατά το χρόνο υποβολής της δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση και ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα ίδια αδικήματα, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Μεταγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Μεταγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 6 Μισθωτήριο συμβόλαιο από το Taxinet. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Μισθωτήριο συμβόλαιο από το Taxinet.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/misthotiria-akiniton

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

       Ναι 8972

      • 7 Νόμιμο παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Απόφαση

       Νόμιμο παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Δύο (2) πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), όπου θα αποτυπώνονται οι χώροι, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Δύο (2) πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), όπου θα αποτυπώνονται οι χώροι, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. 41/2018 (Α 80). Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. 41/2018 (Α 80).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας Βεβαίωση

       Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κανονισμός λειτουργίας

       Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • Νόμος 9 4756 2020 235 Α

       Περιγραφή Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ.11 οικ./31252 2021 2332 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202332

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./59903 2021 3851 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203851

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ 11 οικ.15171 2022 827 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)" (Β 2332)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220200827

      • Νόμος 4837 2021 178 Α

       Περιγραφή "Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100178

      • Νόμος 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή "Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100075

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ή στο ΚΕΠ

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαβή ηλεκτρονικής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης - Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ, ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων

       Σημειώσεις Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον/την Ενδιαφερόμενο/η στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση Φακέλου Αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ, χρεώνει/διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα

       Σημειώσεις Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον/την Ενδιαφερόμενο/η στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος ορθότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα

       Σημειώσεις Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον/την Ενδιαφερόμενο/η στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 1327)

       Όχι Όχι


      • 8 Επιτόπιος Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη έκθεσης Επιτροπής Καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη εισήγησης για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον/στην Προϊστάμενο/η του Τμήματος

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή εισήγησης από Τμηματάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η προϊστάμενος/η του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον/στην Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον/στην Προϊστάμενο/η της Γενικής Διεύθυνσης για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον/στην Αντιπεριφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 14 Υπογραφή Άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο/Η Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

       Όχι Ναι


      • 15 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον/την ενδιαφερόμενο/η να παραλάβει την άδεια ίδρυσης/λειτουργίας

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.