Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση175fcff2-3e6d-42fc-bc2c-ba5e9a861258 124032

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  9 έως 11

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδικών (ΚΔΑΠ)

  Σημειώσεις

  Στην αίτηση αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (Α΄ 44).

     NACE

     • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Ορισμός Υπευθύνου.

        Όχι Όχι

       • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο Υπεύθυνος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.

        Όχι Όχι

       • 5 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει το κτίριο του Κ.Δ.Α.Π.

        Όχι Όχι

       • 6 Χρήσης Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι του έχει παραχωρηθεί το κτίριο του Κ.Δ.Α.Π.

        Όχι Όχι

       • 7 Τεχνικές Οι χώροι που οφείλει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, το Κέντρο είναι: 1. Μια αίθουσα απασχόλησης επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. αντί της αίθουσας απασχόλησης, το Κέντρο δύναται να διαθέτει αίθουσα μουσικοκινητικής αγωγής και θεατρικού παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή, η απαιτούμενη επιφάνεια για την ταυτόχρονη απασχόληση δεκαπέντε (15) παιδιών είναι σαράντα πέντε (45) τ.μ. 2. Μια αίθουσα κατασκευών επιφάνειας 30 τ.μ. για 15 παιδιά. 3. Γραφείο προσωπικού. 4. Γενική Αποθήκη. 5. Δύο (2) τουλάχιστον W.C. ανά τριάντα (30) παιδιά. 6. Ένα W.C. για άτομα με αναπηρία. Οι χώροι παραμονής των παιδιών θα πρέπει να έχουν κατάλληλο φυσικό φωτισμό απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών.

        Όχι Όχι

       • 8 Πολεοδομικές Στην Οικοδομική Άδεια θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το αρ. 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).

        Όχι Όχι

       • 1 Απόφαση - Καταστατικό ή Ιδρυτική Πράξη Απόφαση

        Απόφαση - Καταστατικό ή Ιδρυτική Πράξη

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δκιαίου, το ισχύων κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία της παιδικής ηλικίας. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 2 Δήλωση ορισμού Υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π. Δήλωση

        Δήλωση ορισμού Υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 3 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Στο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4837/2021 (Α 178), θα πρέπει να αναφέρεται ότι το πρόσωπο δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) εμπορία ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74) και εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της διοίκησής του, ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της διοίκησής του, ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Μεταγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Μεταγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Μισθωτήριο συμβόλαιο από το taxinet. Ιδιωτικό Συμφωνητικό

        Μισθωτήριο συμβόλαιο από το taxinet.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/polites/eisodima/misthotiria-akiniton

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 5

        Ναι

       • 7 Νόμιμο παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Απόφαση

        Νόμιμο παραχωρητήριο ή απόφαση παραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π..

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), όπου θα αποτυπώνονται οι χώροι, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), όπου θα αποτυπώνονται οι χώροι, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης. Βεβαίωση

        Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 10 Βεβαίωση Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία Βεβαίωση

        Βεβαίωση Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 11 Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας Βεβαίωση

        Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου Κανονισμός λειτουργίας

        Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 9 4756 2020 235 Α

        Περιγραφή Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Xne5rO2Ypm55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYuOmPzROGRq9aK35GBro2-0eqY8lCxrD3vd90dfx4fA

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ.11 οικ./31252 2021 2332 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oVI0aL41KlznMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtT7yzvHLQyjZL4s-pC7CJpOT1pVM2PQ4fLR9zhbqSyw7

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./59903 2021 3851 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτίρια.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TYD0Kz0sYPotiDow6HlTE-JInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtUigFDm2eJNOiiWG6YJLFA4ypWtI0q2QxU73PzooZ7l0

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης ή στο ΚΕΠ

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης - Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ, ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων

        Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

        Όχι Όχι


       • 5 Διαβίβαση Φακέλου Αίτησης στο αρμόδιο Τμήμα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου ή του ΚΕΠ, χρεώνει/διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα

        Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος ορθότητας Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα

        Σημειώσεις Ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

        Όχι Όχι


       • 7 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας, διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1327/2013 τ. Β')

        Σημειώσεις Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα

        Όχι Όχι


       • 8 Επιτόπιος Έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις

        Σημειώσεις Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη εισήγησης για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή εισήγησης από Τμηματάρχη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 12 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη

        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή Άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Σημειώσεις Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια ίδρυσης/λειτουργίας

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.