Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe8384b04-8e38-4ce8-b91a-731b03b4007c 941495

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  7 έως 8 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και απευθύνεται σε Επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοι-κητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ44/Α’/11-2-2004).

     NACE

     • 74.9 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Γενικές Προδιαγραφές Κτιρίων Σ.Υ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ Δ12/ΓΠοικ.13107/283. Οι Σ.Υ.Δ. πρέπει να βρίσκονται εντός του αστικού ιστού, σε περιοχές γενικής ή αμιγούς κατοικίας, κοντά σε κοινωνικές εξυπηρετήσεις. Στις περιοχές όπου δεν υφίσταται τοπικό χωρικό σχέδιο, οι Σ.Υ.Δ. πρέπει να βρίσκονται μέσα στον ιστό της πόλης ή του οικισμού.

        Όχι Όχι

       • 4 Πολεοδομικές Οι Σ.Υ.Δ. πρέπει να έχουν ανεγερθεί βάσει άδειας οικοδομής της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ως «κατοικίες» ή να είναι νομίμως υφιστάμενα ή νομιμοποιηθέντα κτίρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4495/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

        Όχι Όχι

       • 5 Τεχνικές Οι Σ.Υ.Δ. βάσει της χρήσης τους υπάγονται στην κατηγορία χρήσης κτιρίου Α - Κατοικίες και εφαρμόζονται σε αυτές όλες οι διατάξεις περί πυροπροστασίας κτιρίων με χρήση «Κατοικίες». Στις Σ.Υ.Δ. επιπροσθέτως επιβάλλεται: • Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C, ανά 50 τ.μ. μικτής επιφάνειας. Οι πυροσβεστήρες θα τοποθετούνται σε εμφανή και με εύκολη πρόσβαση σημεία από το προσωπικό των ΣΥΔ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των ανωτέρω πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2). • Φωτιστικά Ασφαλείας σε κάθε δωμάτιο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838 • Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης που να καλύπτει όλους τους χώρους της ΣΥΔ, που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54 ισχύει και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. • Οπτικές διατάξεις συναγερμού που να καλύπτουν όλους τους χώρους της ΣΥΔ, που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. • Δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του συντονιστή ή/και φροντιστή της ΣΥΔ. • Ένας (1) φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας πυρκαγιάς F, στο χώρο της κουζίνας, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F. • Ανιχνευτής διαρροής αερίων (υγραερίου ή φυσικού αερίου αντίστοιχα), ο οποίος θα πληροί τις απαιτήσεις σχετικών ευρωπαϊκών ή ισοδύναμων προτύπων, στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές παρασκευής φαγητού που λειτουργούν με αέριο (υγραέριο ή φυσικό αέριο), ο οποίος και θα διακόπτει την παροχή αερίου.

        Όχι Όχι

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ12/ΓΠ.οικ. 62866/1832 2018 5582 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8MGsKAGO14TnnMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtQB5rwbLhczxy6N14XDgotFP9boWbJ-Z DTVhiCv1GMP

       • Νόμος 4152 2013 107 Α

        Περιγραφή ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.9.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8yNwbRNbiFj15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuY32wPtS65qyEdFOWt4EhjyPbIEbW4TyNk2spMQtG7ad

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.123218 2011 2686 Β

        Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄).

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFYAFdDx4L2G3dtvSoClrL8L25yp9NHeBYfP1Rf9veiteJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtYo9Nkvrl Gp3OCH36ah762lS4X4vdF5AV0TWDBX-n0u

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4α/Φ.201/1791 1998 517 Β

        Περιγραφή Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEeWRs27M2niXdtvSoClrL8fc1tGyXuBXt5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYB47EK2lDDousSSyV6h4nKPWqggCZH9eoQrzUWG9c 5

       • Νόμος 2345 1995 213 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 395 1993 166 Α

        Περιγραφή Όροι , προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGldAs1HD7Xe3dtvSoClrL8puV55ZCI0p15MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufEz6usriAjgPhB1WC73VtulecMyhvZuruVYjF12DJBW

       • Νόμος 30 2072 1992 125 Α
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων - Α’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Προώθηση αρχιτεκτονικών σχεδίων - Α’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 5 Προώθηση αρχιτεκτονικών σχεδίων - Α’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης προωθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

        Όχι Όχι


       • 6 Έλεγχος και προώθηση αρχιτεκτονικών σχεδίων - Α’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος (μηχανικός) ελέγχει τα αρχιτεκτονικά σχέδια και τα σφραγίζει (εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις) και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου για την παραλαβή των σφραγισμένων σχεδίων - Α’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τα σφραγισμένα σχέδια

        Όχι Όχι


       • 8 Υποβολή Μελέτης Βιωσιμότητας - Β’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, Διεύθυνση Πολιτικών ΑμεΑ, Μελέτη Βιωσιμότητας

        Όχι Όχι


       • 9 Έκδοση βεβαίωσης Έγκρισης Μελέτης Σκοπιμότητας - Β’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Ατόμων με Αναπηρία, Διεύθυνση Πολιτικών, εγκρίνει τη Μελέτη Σκοπιμότητας και παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη Βεβαίωση Έγκρισης Μελέτης Σκοπιμότητας

        Όχι Όχι


       • 10 Υποβολή Δικαιολογητικών- Εντύπων - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας

        Όχι Όχι


       • 11 Χορήγηση πρωτοκόλλου υποβολής αίτησης - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας χορηγεί πρωτόκολλο υποβολής αίτησης και φακέλου στον ενδιαφερόμενο

        Όχι Όχι


       • 12 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Γρ. Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας ελέγχει τα δικαιολογητικά – έντυπα ως προς την πληρότητα και τα προωθεί στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 13 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα δικαιολογητικά έντυπα ως προς την ορθότητα και εάν είναι τα προωθεί στη Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας (εάν δεν είναι ορθά ενημερώνει την ενδιαφερόμενο να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά)

        Όχι Όχι


       • 14 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο

        Όχι Όχι


       • 15 Σύνταξη πρακτικού κατόπιν του επιτόπιου ελέγχου - Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλόλητας συντάσσει πρακτικό σχετικά με τη διενέργει του επιτόπιου ελέγχου και το διαβιβάζει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 16 Σύνταξη εισήγησης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας- Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (στην περίπτωση που υπάρχουν ευρήματα από την Επιτροπή Ελέγχου, ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να προβεί σε διορθώσεις) και την προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Όχι Όχι


       • 17 Υπογραφή και διαβίβαση της εισήγησης- Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 18 Υπογραφή και διαβίβαση της εισήγησης- Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

        Όχι Όχι


       • 19 Υπογραφή και διαβίβαση της εισήγησης- Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη

        Όχι Όχι


       • 20 Υπογραφή της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας- Γ’ Φάση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα

        Όχι Όχι


       • 21 Ενημέρωση για την παραλαβή της άδειας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Καταστατικό και ιδρυτική πράξη του Φορέα Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Καταστατικό και ιδρυτική πράξη του Φορέα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι

       • 2 Πιστοποιητικά ποινικού Μητρώου του Φορέα, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή των μελών της τακτικής διοίκησής του εάν αυτός είναι νομικό πρόσωπο καθώς και του Δ/ντού από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικά αδικήματα Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Πιστοποιητικά ποινικού Μητρώου του Φορέα, εάν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο ή των μελών της τακτικής διοίκησής του εάν αυτός είναι νομικό πρόσωπο καθώς και του Δ/ντού από τα οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν καταδικαστεί σε ατιμωτικά αδικήματα

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Σημειώσεις: Τα αντίγραφα ποινικού μητρώου αναζητούνται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα όταν εκδίδονται από ημεδαπές αρχές

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικήματος της Σ.Υ.Δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλοι ιδιοκτησίας του οικήματος της Σ.Υ.Δ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Από τον τίτλο ιδιοκτησίας του οικήματος της Σ.Υ.Δ. πρέπει να προκύπτει ότι ο Φορέας έχει την ιδιοκτησία ή την επικαρπία ή την οίκηση της Σ.Υ.Δ. ή μισθωτήριο ή άλλο συμφωνητικό παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχει παραχωρηθεί η χρήση του οικήματος της Σ.Υ.Δ. στον Φορέα για χρήση Σ.Υ.Δ. και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Κατόψεις του οικήματος της Σ.Υ.Δ. και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου της. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Κατόψεις του οικήματος της Σ.Υ.Δ. και τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου της.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Άδεια οικοδομής του οικήματος της Σ.Υ.Δ., εκτός εάν προκύπτει περίπτωση του άρθρου 23 παρ.1 του ν. 1577/1985. Πιστοποιητικό πολεοδομίας

        Άδεια οικοδομής του οικήματος της Σ.Υ.Δ., εκτός εάν προκύπτει περίπτωση του άρθρου 23 παρ.1 του ν. 1577/1985.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Κανονισμός Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. Κανονισμός λειτουργίας

        Κανονισμός Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. περιλαμβάνει τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, τη συμβίωση των ενοίκων της, τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Προσωπικού Υποστήριξης, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο Κανονισμός λειτουργίας δύναται να στηρίζεται σε σχετικό πρότυπο, εφόσον συνταχθεί τέτοιο από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. συντάσσεται, υπογράφεται και εγκρίνεται από την Διοίκηση του Φορέα και πρέπει κατ` ελάχιστον να περιέχει διατάξεις που καθορίζουν: α. Τον αριθμό των ενοίκων που θα κατοικούν στη συγκεκριμένη Σ.Υ.Δ. β. Το είδος της αναπηρίας των ενοίκων που θα κατοικούν στη συγκεκριμένη Σ.Υ.Δ. γ. Τη διαδικασία ένταξης και αποχώρησης των ενοίκων. δ. Τις θέσεις των μελών της Ομάδας Υποστήριξης, που απασχολούνται στη συγκεκριμένη Σ.Υ.Δ., τη φύση και συχνότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών Υποστήριξης, καθώς και τον αριθμό των μελών της Ομάδας Υποστήριξης της Σ.Υ.Δ.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Αρχιτεκτονικά Σχέδια θεωρημένα από λειτουργικής απόψεως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Αρχιτεκτονικά Σχέδια θεωρημένα από λειτουργικής απόψεως από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της οικείας Περιφέρειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του φορέα διαχείρισης της ΣΥΔ ότι έχουν τοποθετηθεί εγκατασταθεί και θα συντηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 6 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 13 Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75) του φορέα διαχείρισης της ΣΥΔ ότι έχουν τοποθετηθεί εγκατασταθεί και θα συντηρούνται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της παρ. 6 του Κεφαλαίου Ι του άρθρου 13

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Μελέτη Σκοπιμότητας Έκθεση

        Μελέτη Σκοπιμότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελέτη Σκοπιμότητας για την ίδρυση της Σ.Υ.Δ., η οποία περιλαμβάνει ιδίως την περιγραφή της θέσης και του χώρου εγκατάστασής της, τον σκοπούμενο αριθμό ενοίκων και την εκτίμηση της λειτουργικότητάς τους, τα οφέλη και τις πιθανές δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της Σ.Υ.Δ., καθώς και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται ως σημαντικό από τον φορέα. Στη Μελέτη συμπεριλαμβάνεται έκθεση βιωσιμότητας για την ίδρυση της Σ.Υ.Δ., που συνοδεύεται από αναλυτική εκτίμηση του κόστους λειτουργίας της και των πηγών κάλυψής τους

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.