Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0cc890d5-a5b9-4626-9b40-13f00325ff97 858329 Licence to Hold Auctions of Modern Movable Monuments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή δημοπρασίας νεότερων κινητών μνημείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

Σημειώσεις

Δηλώνονται ο χώρος και η προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    


    NACE

    • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση.

       Όχι Όχι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για τη διενέργεια δημοπρασίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας (κατάστημα εμπόρων νεότερων κινητών μνημείων ή χώρος εκτός του καταστήματος) πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Η άδεια που εκδίδεται είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋπηρεσίας Ο αιτών να έχει σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή του με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋπηρεσίας Ο αιτών πρέπει να διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 9 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να ακολουθεί κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 10 Γεωγραφικές Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Ο αιτών να μην είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλος των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (να μην έχει τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), να μην έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης μνημείων και να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία στης πολιτιστικής κληρονομίας ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησης του.

       Όχι Όχι

      • 13 Προϋπηρεσίας Αν η δημοπρασία διενεργείται από νομικό πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι

      • 1 Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 2 Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση. Φωτογραφία αντικειμένου

       Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8081

      • 3 Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων. Έκθεση

       Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 4 Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας. Εξουσιοδότηση

       Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 5 Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου. Πιστοποιητικό

       Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συμπεριλαμβάνεται εσφαλμένα στο ΦΕΚ 553/Β/7-4-2011. Ο ν. 3028/2002 δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας κατοχής σε νεότερα (μεταγενέστερα του 1830) μνημεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων. Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσο του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσο και τις διευθύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή, ε) Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας, στ) Τον τρόπο και τον χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς τον χώρο της δημοπρασίας, ζ) Τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη. Σύμβαση

       Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων. Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσο του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσο και τις διευθύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή, ε) Τον τόπο και τον χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας, στ) Τον τρόπο και τον χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς τον χώρο της δημοπρασίας, ζ) Τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9164

      • 7 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του ενδιαφερόμενου, που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή του με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία του ενδιαφερόμενου, που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή του με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 8 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 1244

      • 9 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει ότι δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει ότι δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 7320

      • 10 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαιτείται: Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 4750

      • Νόμος 1 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 / Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρ-μοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68/17/2 2012

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011(ΦΕΚ Α’32) / Η άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας αντικαθίσταται με αναγγελία / βεβαίωση διεξαγωγής δημοπρασίας, η οποία πρέπει να εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών.


      • Νόμος 3919 2011 32 Α

       Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100032

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586/16-3-2011 2011 553 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέ-ντρων Εξυπηρέτησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200553

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674 2008 669 Β

       Περιγραφή Διεξαγωγή Δημοπρασιών κινητών μνημείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200669

      • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή σε περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ή στα ΚΕΠ – ΕΠΕ.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών από τον υπάλληλο υποδοχής.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών και διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, διενέργεια αυτοψίας στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή του κινητού μνημείου και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

       Όχι Όχι


      • 6 Προετοιμασία εισήγησης από τη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία εισήγησης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

       Όχι Όχι


      • 7 Εξέταση εισήγησης από το ΚΣΝΜ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση του θέματος σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, σύνταξη γνωμοδότησης από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, επεξεργασία σχεδίου Απόφασης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, σύνταξη και αποστολή στον ενδιαφερόμενο εγγράφου για την απόρριψη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 9 Υπογραφή Απόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπογραφή της Απόφασης από την ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.