Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0cc890d5-a5b9-4626-9b40-13f00325ff97 858329

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6 έως 9 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή δημοπρασίας νεότερων κινητών μνημείων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

  Σημειώσεις

  Δηλώνονται ο χώρος και η προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση


     NACE

     • 47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Διεξαγωγής Δημοπρασιών Νεότερων Κινητών Μνημείων

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Για τη διοργάνωση δημοπρασιών κινητών μνημείων , απαιτείται έκδοση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού..

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Η άδεια εκδίδεται για συγκεκριμένο κατάλογο μνημείων προς δημοπράτηση..

        Όχι Όχι

       • 5 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση για τη διενέργεια δημοπρασίας υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη διενέργεια της δημοπρασίας.

        Όχι Όχι

       • 6 Κτιριακές Ο χώρος διεξαγωγής της δημοπρασίας (κατάστημα εμπόρων νεότερων κινητών μνημείων ή χώρος εκτός του καταστήματος) πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες καλής συντήρησης και ασφαλείας, να φέρει συναγερμό και να φυλάσσεται επαρκώς.

        Όχι Όχι

       • 7 Φορολογικές Φορείς που δύνανται να διεξάγουν δημοπρασίες μπορεί να είναι: α) οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων, β) άλλα φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα..

        Όχι Όχι

       • 8 Διοικητικές Έκδοση ειδικής άδειας της Υπηρεσίας που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη.

        Όχι Όχι

       • 9 Προϋπηρεσίας Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται ιδίως από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

        Όχι Όχι

       • 10 Προϋπηρεσίας Διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

        Όχι Όχι

       • 11 Εργασιακές Ακολουθούν κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.

        Όχι Όχι

       • 12 Γεωγραφικές Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλεις όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αρμόδιες για την προστασία των προς δημοπρασία κινητών μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.

        Όχι Όχι

       • 13 Εργασιακές Δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

        Όχι Όχι

       • 14 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ι-δίως αν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία στης πολιτιστικής κληρονο-μίας ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκ-κρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησης τους.

        Όχι Όχι

       • 15 Προϋπηρεσίας Στην περίπτωση που η δημοπρασία διενεργείται από Νομικό Πρόσωπο ορίζεται: Υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος απαιτείται να έχει τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: i) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατά προτίμηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού ή ii) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

        Όχι Όχι

       • Νόμος 1 4152 2013 107 Α

        Περιγραφή Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013 / Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρ-μοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος).


       • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΤ/ΔΕΕ/Φ22/14539/68/17/2 2012

        Περιγραφή Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32) / Η άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας αντικαθίσταται με αναγγελία / βεβαίωση διεξαγωγής δημοπρασίας, η οποία πρέπει να εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών.


       • Νόμος 3919 2011 32 Α

        Περιγραφή Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιο-λόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων


       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΔΙΝΕΠΟΚ/31101/586/16-3-2011 553 Β

        Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέ-ντρων Εξυπηρέτησης


       • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674 2008

        Περιγραφή Διεξαγωγή Δημοπρασιών κινητών μνημείων


       • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

        Περιγραφή Προστασία αρχαιοτήτων και εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς


       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο συμπληρωμένης της τυποποιημένης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, ή σε περιφερειακή υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ, ή στα ΚΕΠ – ΕΠΕ.

        Ναι Όχι


       • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης και έλεγχος από τον υπάλληλο υποδοχής της πληρότητας των δικαιολογητικών.

        Όχι Όχι


       • 4 Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών και διενέργεια αυτοψίας


        Περιγραφή Έλεγχος ορθότητας των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Προστασίας Νεότερων Κινητών Μνημείων, διενέργεια αυτοψίας στον χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία, εξέταση, φωτογράφηση και καταγραφή του κινητού μνημείου και σύνταξη σχετικής έκθεσης.

        Όχι Όχι


       • 5 Προετοιμασία εισήγησης από τη Διεύθυνση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Προετοιμασία εισήγησης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ και παραπομπή στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων (ΚΣΝΜ).

        Όχι Όχι


       • 6 Εξέταση εισήγησης από το ΚΣΝΜ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εξέταση του θέματος σε συνεδρίαση του ΚΣΝΜ, έκδοση γνωμοδότησης από τη Γραμματεία του Συμβουλίου.

        Όχι Όχι


       • 7 Έκδοση γνωμοδότησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, επεξεργασία σχεδίου Απόφασης από τη ΔΙΝΕΠΟΚ. Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, σύνταξη και αποστολή στον ενδιαφερόμενο εγγράφου για την απόρριψη του αιτήματος.

        Όχι Όχι


       • 8 Υπογραφή Απόφασης και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Υπογραφή της Απόφασης από την ιεραρχία του ΥΠΠΟΑ με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • 1 Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Περιγραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση Φωτογραφίες

        Φωτογραφικός κατάλογος κινητών μνημείων προς δημοπράτηση

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων Έκθεση

        Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας Εξουσιοδότηση

        Στοιχεία εντολέα του φορέα δημοπρασίας

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου Πιστοποιητικό

        Τα στοιχεία της άδειας κατοχής μνημείου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό συμπεριλαμβάνεται εσφαλμένα στο ΦΕΚ 553/Β/7-4-2011. Ο Ν. 3028/2002 δεν προβλέπει τη χορήγηση άδειας κατοχής σε νεότερα (μεταγενέστερα του 1830) μνημεία

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων. Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή, ε) Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας, στ) Τον τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς το χώρο της δημοπρασίας, ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη. Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Σύμβαση παραγγελίας – εντολής του κύριου ή κατόχου των κινητών προς δημοπράτηση μνημείων. Η σύμβαση παραγγελίας-εντολής περιλαμβάνει α) Ρήτρα εφαρμογής του ελληνικού δικαίου, καθώς και ειδική μνεία στις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 28 του ν. 3028/2002, β) Τα πλήρη στοιχεία, τόσον του φορέα διεξαγωγής και του εντολέα – πωλητή, όσον και τις διευθύνσεις αυτών, γ) Τα προς δημοπράτηση αντικείμενα με ακριβή περιγραφή αυτών, δ) Την τυχόν τιμή πώλησης που έχει ορισθεί από τον εντολέα – πωλητή, ε) Τον τόπο και το χρόνο διενέργειας της δημοπρασίας, στ) Τον τρόπο και το χρόνο μεταφοράς του κινητού μνημείου από και προς το χώρο της δημοπρασίας, ζ) τον τρόπο πληρωμής μετά την κατακύρωση στον πλειοδότη.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή τους με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή τους με τον χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

        Όχι

       • 8 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

        Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

        Όχι

       • 9 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει ότι δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Υπεύθυνη Δήλωση που αποδεικνύει ότι δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΑ, ή μέλη των αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι

       • 10 Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

        Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεότερων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεότερων μνημείων απαίτείται: Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.