Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Χώρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf23056d9-64e6-4f9f-9e7d-50a4adcf266d 518133 Suitability Licence of Trade Fair Centre – Trade Fair Space

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε εκθεσιακούς χώρους, ήτοι μόνιμα στεγασμένους χώρους μικτού εμβαδού τουλάχιστον 500 τ.μ. και σε εκθεσιακά κέντρα, ήτοι μόνιμα στεγασμένους χώρους μικτού εμβαδού τουλάχιστον 2.000 τ.μ. και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους Πολίτες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι, βάσει των ορισμών του άρθρου 112 του ν. 4512/2018, οι εμπορικές εκθέσεις διεξάγονται αποκλειστικά εντός εκθεσιακών χώρων ή εκθεσιακών κέντρων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για την χορήγηση άδειας καταλληλόλητας εκθεσιακών κέντρων ή εκθεσιακών χώρων.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της εγκατάστασης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για τη διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται ρητά στην παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4512/2018.

Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο, στην αίτηση περιλαμβάνονται: - ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, - ο ΑΦΜ, - η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται και - στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον χώρο και αριθμός πρωτοκόλλου αυτής. Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της εγκατάστασης είναι εταιρία ή ατομική επιχείρηση, στην αίτηση περιλαμβάνονται: - η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα της, - ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, - ο αριθμός ΓΕΜΗ και

- στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τον χώρο και αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας των πενήντα (50) ημερολογιακών ημερών, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α’ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α’ 44).

    NACE

    • 82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
    • 82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Χώρου

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Κέντρου - Εκθεσιακού Χώρου

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Πολεοδομικές Θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Ο χώρος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Να διαθέτει βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους. - Να διαθέτει εξόδους κινδύνου. - Να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα. - Να διαθέτει χώρους πυρασφάλειας και υγιεινής. - Να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ - Να πληρούνται οι όροι κτιριοδομικού και πολεοδομικού κανονισμού - Να διαθέτει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 4 μέτρα σε ποσοστό τουλάχιστον 75% της συνολικής επιφάνειας - Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου γερανών και φορτηγών, να διαθέτει χώρο στάθμευσης φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, ν.4512/2018, αρ.114, παρ. 4) καθώς και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

       Όχι Όχι

      • 3 Πιστοποίησης Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια πυροσβεστική Υπηρεσία και θα πρέπει να πληρούνται οι όροι ασφάλειας του κοινού.

       Όχι Όχι

      • 4 Υγειονομικές Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει βεβαίωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και αυτές θα πρέπει να πληρούνται.

       Όχι Όχι

      • 5 Περιβαλλοντικές Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και αυτοί να πληρούνται.

       Όχι Όχι

      • 6 Ασφαλιστικές Να υπάρχει κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημία) καθώς και κάλυψη πυρός.

       Όχι Όχι

      • 7 Πολεοδομικές Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά τριάντα πέντε (35) τ.μ. επιφάνειας της έκθεσης (συνολική επιφάνεια μικτού εκθεσιακού κέντρου ή χώρου). Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι πέντε (25) θέσεις για εκθεσιακούς χώρους και από εκατό (100) για εκθεσιακά κέντρα. Εφόσον οι θέσεις στάθμευσης εντός του ακινήτου του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση νομίμων χωρών στάθμευσης σε απόσταση μέχρι οκτακόσια (800) μέτρα από αυτόν. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε μεγαλύτερη απόσταση, απαιτείται η χρήση λεωφορείων αποκλειστικά για την μεταφορά εκθετών επισκεπτών, χωρίς επιβάρυνση για αυτούς.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλοι κτήσης ή συμφωνητικό μίσθωσης. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι κτήσης ή συμφωνητικό μίσθωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, από όπου προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικής έκθεσης. Άδεια δόμησης

       Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, από όπου προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικής έκθεσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 3 Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης ή δόμησης, που συνοδεύει την άδεια δόμησης. Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης ή δόμησης, που συνοδεύει την άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 4 Αντίγραφα τυχόν πρόσθετων τακτοποιήσεων χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων. - Έγγραφο

       Αντίγραφα τυχόν πρόσθετων τακτοποιήσεων χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων. -

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 4084

      • 5 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) από ιδιώτη μηχανικό στην οποία βεβαιώνεται επιπρόσθετα ότι η χρήση του χώρου για την διοργάνωση εμπορικής έκθεσης στο εν λόγω ακίνητο είναι επιτρεπτή. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) από ιδιώτη μηχανικό στην οποία βεβαιώνεται επιπρόσθετα ότι η χρήση του χώρου για την διοργάνωση εμπορικής έκθεσης στο εν λόγω ακίνητο είναι επιτρεπτή.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 9703

      • 6 Διάγραμμα διάταξης του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων, καθώς και σε κατάλληλη κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι χώροι πυρασφάλειας και οι χώροι υγιεινής. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Διάγραμμα διάταξης του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων, καθώς και σε κατάλληλη κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι χώροι πυρασφάλειας και οι χώροι υγιεινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 7 Βεβαίωση από ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό από την οποία να προκύπτει η καταλληλόλητα του χώρου για διενέργεια εμπορικών εκθέσεων και η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Βεβαίωση

       Βεβαίωση από ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό από την οποία να προκύπτει η καταλληλόλητα του χώρου για διενέργεια εμπορικών εκθέσεων και η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση συνοδεύει το διάγραμμα διάταξης του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 9703

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4512/2018, καθώς και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4512/2018, καθώς και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χώρου από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χώρου από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 10 Βεβαίωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Οικείας Περιφέρειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Οικείας Περιφέρειας για τη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Απόφαση

       Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για να καταστεί εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην αίτηση δηλώνεται ο αρ. πρωτοκόλλου και η εκδούσα αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 12 Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά) και πυρός. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά) και πυρός.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 114, 117 και 125 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Άρθρο 114: Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά Άρθρο 117: Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 125: Κατάργηση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) Κ-1 3508/2011 και Υ.Α. Κ1-1480/2014

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 4 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του οικείου Δήμου ή σε ΚΕΠ–ΕΚΕ αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού κέντρου ή χώρου, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα συνημμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά και χορηγεί τον αριθμό πρωτοκόλλου στον ενδιαφερόμενο ή Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος κατ’ αντιστοιχία.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Πρωτοκόλλου του οικείου Δήμου ή του ΚΕΠ-ΕΚΕ διαβιβάζει την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενέργειες σε περίπτωση ελλείψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης με σκοπό την έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

       Ναι Όχι


      • 7 Αποστολή εγγράφου για τη διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, στέλεχος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Δήμου συντάσσει σχέδιο εγγράφου προς την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή έως το επίπεδο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης.

       Ναι Όχι


      • 8 Διενέργεια αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 9 Ενέργειες σε περίπτωση αρνητικής έκβασης αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας είναι αρνητικό, στέλεχος του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου προς τον ενδιαφερόμενο και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 10 Προετοιμασία σχεδίου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας είναι θετικό, στέλεχος του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου συντάσσει σχέδιο της Απόφασης και το προωθεί στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος για υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος υπογράφει το σχέδιο της Απόφασης και το προωθεί στο Δήμαρχο προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή άδειας από το Δήμαρχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Δήμαρχος υπογράφει την άδεια και την επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της άδειας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.