Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Χώρου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf23056d9-64e6-4f9f-9e7d-50a4adcf266d 518133

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 +
  (1)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε εκθεσιακούς χώρους, ήτοι μόνιμα στεγασμένους χώρους μικτού εμβαδού τουλάχιστον 500 τ.μ. και σε εκθεσιακά κέντρα, ήτοι μόνιμα στεγασμένους χώρους μικτού εμβαδού τουλάχιστον 2.000 τ.μ. και απευθύνεται σε ενδιαφερομένους Πολίτες, Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σημειώνεται ότι, βάσει των ορισμών του άρθρου 2 του ν. 4512/2018 οι εμπορικές εκθέσεις διεξάγονται μόνο σε εκθεσιακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους που είναι μόνιμα στεγασμένοι χώροι των ανωτέρω τετραγωνικών. Η διοργάνωση σε υπαίθριους δημόσιους, δημοτικούς ή ιδιωτικούς χώρους χαρακτηρίζεται ως εκθεσιακή δραστηριότητα και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 9 και 10 του άρθρου 115 του ν. 4512/2018. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των εκθεσιακών δραστηριοτήτων δεν χρησιμοποιούνται οι όροι «έκθεση», «εμπορική έκθεση» και «διεθνής εμπορική έκθεση» καθώς και οι αντίστοιχοι αγγλικοί όροι «exhibition», «commercial exhibition», «international exhibition» και «international commercial exhibition» στον διακριτικό τίτλο τέτοιων εκδηλώσεων.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση του ενδιαφερόμενου

  Σημειώσεις

  Η αίτηση υποβάλλεται από κύριο, νομέα ή κάτοχο της εγκατάστασης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται ρητά στην παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4512/2018. Στην αίτηση περιλαμβάνονται υποχρεωτικά: Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της εγκατάστασης είναι φυσικό πρόσωπο: - ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας - το ΑΦΜ και η ΔΟΥ αυτού Σε περίπτωση που ο κύριος, νομέας ή κάτοχος της εγκατάστασης είναι νομικό πρόσωπο: - η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα - ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ και ο - ο αριθμός ΓΕΜΗ

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/ 03-05-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-02-2004).

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Χώρου

       Επίσημος τίτλος

       Άδεια Καταλληλότητας Εκθεσιακού Κέντρου - Εκθεσιακού Χώρου

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Πολεοδομικές Θα πρέπει να επιτρέπεται βάσει οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικών εκθέσεων. Επίσης ο χώρος θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: - Να διαθέτει βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους - Να διαθέτει εξόδους κινδύνου - Να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα - Να διαθέτει χώρους πυρασφάλειας και υγιεινής - Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ - Να πληρούνται οι όροι κτιριοδομικού και πολεοδομικού κανονισμού - Να διαθέτει ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 4 μέτρα σε ποσοστό τουλάχιστον 75% της συνολικής επιφάνειας - Να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου γερανών και φορτηγών, να διαθέτει χώρο στάθμευσης φορτηγών και ΙΧ αυτοκινήτων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, ν.4512/2018, αρ.114, παρ. 4) καθώς και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

        Όχι Όχι

       • 4 Τεχνικές Να πληρούνται οι όροι ασφάλειας του κοινού.

        Όχι Όχι

       • 5 Υγειονομικές Να πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

        Όχι Όχι

       • 6 Περιβαλλοντικές Να πληρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι.

        Όχι Όχι

       • 7 Άλλο Να υπάρχει κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους καθώς και κάλυψη πυρός.

        Όχι Όχι

       • 8 Πολεοδομικές Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά τριάντα πέντε (35) τ.μ. επιφάνειας της έκθεσης (συνολική επιφάνεια μικτού εκθεσιακού κέντρου ή χώρου). Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από είκοσι πέντε (25) θέσεις για εκθεσιακούς χώρους και από εκατό (100) για εκθεσιακά κέντρα. Εφόσον οι θέσεις στάθμευσης εντός του ακινήτου του εκθεσιακού κέντρου ή εκθεσιακού χώρου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του, αυτή μπορεί να γίνεται με χρήση νομίμων χωρών στάθμευσης σε απόσταση μέχρι οκτακόσια (800) μέτρα από αυτόν. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε μεγαλύτερη από-σταση από την αναφερόμενη στο προηγούμενο εδάφιο, απαιτείται η χρήση λεωφορείων αποκλειστικά για την μεταφορά εκθετών επισκεπτών, χωρίς επιβάρυνση για αυτούς. Στην περίπτωση αυτή οι χώροι στάθμευσης και τα σχετικά αποδεικτικά χρήσης τους και μίσθωσης λεωφορείων υποβάλλονται με την αναγγελία κάθε έκθεσης στον οικείο Δήμο.

        Όχι Όχι

       • 1 Τίτλοι κτήσης ή συμφωνητικό μίσθωσης Τίτλοι ιδιοκτησίας

        Τίτλοι κτήσης ή συμφωνητικό μίσθωσης

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, από όπου προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικής έκθεσης. Άδεια Δόμησης

        Οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης, από όπου προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση του χώρου για διοργάνωση εμπορικής έκθεσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Σχεδιαγράμματα : - τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης ή δόμησης, καθώς και αντίγραφα τυχόν πρόσθετων τακτοποιήσεων χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων συνοδευόμενες από βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία βεβαιώνεται επιπρόσθετα ότι η χρήση του χώρου για την διοργάνωση εμπορικής έκθεσης στο εν λόγω ακίνητο είναι επιτρεπτή. - Διάγραμμα διάταξης του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων, καθώς και σε κατάλληλη κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι χώροι πυρασφάλειας και οι χώροι υγιεινής. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχεδιαγράμματα : - τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης ή δόμησης, καθώς και αντίγραφα τυχόν πρόσθετων τακτοποιήσεων χώρων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων συνοδευόμενες από βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στην οποία βεβαιώνεται επιπρόσθετα ότι η χρήση του χώρου για την διοργάνωση εμπορικής έκθεσης στο εν λόγω ακίνητο είναι επιτρεπτή. - Διάγραμμα διάταξης του χώρου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εμπορικών εκθέσεων, καθώς και σε κατάλληλη κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι χώροι πυρασφάλειας και οι χώροι υγιεινής.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό από την οποία να προκύπτει επίσης η καταλληλότητα του χώρου για διενέργεια εμπορικών εκθέσεων και η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Βεβαίωση

        Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη διπλωματούχο μηχανικό από την οποία να προκύπτει επίσης η καταλληλότητα του χώρου για διενέργεια εμπορικών εκθέσεων και η τήρηση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση προσβασιμότητας ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4512/2018, και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4512/2018, και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χώρου από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χώρου από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 7 Βεβαίωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Οικείας Περιφέρειας Βεβαίωση

        Βεβαίωση Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Οικείας Περιφέρειας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 8 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση, στην αίτηση δηλώνεται ο αρ. πρωτοκόλλου και η εκδούσα αρχή) Απόφαση

        Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση, στην αίτηση δηλώνεται ο αρ. πρωτοκόλλου και η εκδούσα αρχή)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 9 Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά) και πυρός. Βεβαίωση

        Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρείας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά) και πυρός.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 114, 117 και 125 4512 2018 5 Α

        Περιγραφή Άρθρο 114: Προϋποθέσεις, διαδικασία, δικαιολογητικά Άρθρο 117: Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 125: Κατάργηση Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) Κ-1 3508/2011 και Υ.Α. Κ1-1480/2014

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8zhQSQP9tRnopCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQNUgh1P UC2PlsRnm7i mfDLlGMvFzF706YXX2d 7KoA..

       • Νόμος 4 4442 2016 230 Α
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του οικείου Δήμου ή σε ΚΕΠ–ΕΚΕ αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού κέντρου ή χώρου, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Πρωτοκόλληση και προώθηση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Παραλαμβάνονται η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρωτοκολλούνται και προωθούνται στην αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος πληρότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Αν κατά τον έλεγχο πληρότητας διαπιστωθεί ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος για τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

        Σημειώσεις Το συγκεκριμένο βήμα εκτελείται από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.

        Όχι Όχι


       • 6 Διενέργεια αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη συντάσσεται και αποστέλλεται έγγραφο προς την Τεχνική Υπηρεσία προκειμένου να διενεργήσει αυτοψία.

        Όχι Όχι


       • 7 Διενέργεια αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διενέργεια αυτοψίας από την Τεχνική Υπηρεσία.

        Όχι Όχι


       • 8 Αποτέλεσμα αυτοψίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον το αποτέλεσμα της αυτοψίας είναι θετικό συντάσσεται σχέδιο της Απόφασης και προωθείται στον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος για υπογραφή. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται ενημερωτικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο.

        Όχι Όχι


       • 9 Υπογραφή σχεδίου Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος υπογράφει το σχέδιο της Απόφασης και το προωθεί στο Δήμαρχο προς υπογραφή.

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή άδειας από το Δήμαρχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Δήμαρχος υπογράφει την άδεια και την επιστρέφει στο αρμόδιο Τμήμα.

        Όχι Όχι


       • 11 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή της άδειας.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.