Άδεια Λειτουργίας Αρχαιοπωλείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd13e6ae0-4c91-4080-a4f3-9fa2ad70a043 341929 Licence for the Operation of Antique Shops

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 9 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Τυχόν συναρμόδιες υπηρεσίες είναι και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΓΔΑΠΚ).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλείου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α’ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α’ 44).

    NACE

    • 47.7 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Λειτουργίας Αρχαιοπωλείων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αρχαιοπωλείων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να έχει διετή επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιοπωλείο.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών να κατέχει πτυχίο αρχαιολογίας.

       Ναι Ναι

      • 3 Εργασιακές Ο αιτών να είναι επιστήμονας επαγγελματίας συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος.

       Ναι Ναι

      • 4 Κτιριακές Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης (συνολικό εμβαδόν: τουλάχιστον 50 τ.μ., ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος: τουλάχιστον 2,50 μ.). Οι προδιαγραφές καταλληλόλητας του χώρου που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Το κατάστημα πρέπει να έχει κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κλπ.).

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Το κατάστημα πρέπει να έχει εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου, στα οποία εκτίθενται τα κινητά μνημεία πρέπει να πληρούν τους όρους και τους κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας, ιδίως δε να φέρουν προστατευτικό τζάμι, να κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και να φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Το αρχαιοπωλείο και οι αποθηκευτικοί χώροι αυτού πρέπει: α) να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση και β) να διαθέτουν τα κατάλληλα και επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων.

       Όχι Όχι

      • 9 Κτιριακές Το αρχαιοπωλείο και οι αποθήκες αυτού δεν επιτρέπεται να στεγάζονται σε υπόγειο χώρο.

       Όχι Όχι

      • 10 Χρήσης Δεν επιτρέπεται η χρήση και η τοποθέτηση εύφλεκτων υλών στους χώρους που στεγάζουν αρχαιοπωλείο, καθώς και στις αποθήκες αυτού.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Η πρόσβαση στα αρχαιοπωλείο θα πρέπει να είναι δυνατή σε Άτομα με Αναπηρία.

       Όχι Όχι

      • 12 Διοικητικές Το κατάστημα κι οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται σε πόλεις, όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις νησιωτικές περιοχές αρχαιοπωλεία ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

       Όχι Όχι

      • 13 Εργασιακές Ο αιτών να μην έχει αναγνωρισθεί ως Συλλέκτης μνημείων. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προϋπόθεση ισχύει για το διοικητή ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού.

       Όχι Όχι

      • 14 Εργασιακές Ο αιτών να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προϋπόθεση ισχύει για το διοικητή ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού.

       Όχι Όχι

      • 15 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προϋπόθεση ισχύει για το διοικητή ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις, ή εάν η ποινική δίωξη για μια από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής.

       Όχι Όχι

      • 16 Φορολογικές Ο αιτών απαγορεύεται να ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση εργοδότη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εργοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση εργοδότη υποβάλλεται για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας σε αρχαιοπωλείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα συνοδεύει τη βεβαίωση εργοδότη.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Πτυχίο αρχαιολογίας. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο αρχαιολογίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το δικαιολογητικό υποβάλλεται για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 4, ΥΑ με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/2008).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Εσωτερικός Κανονισμός Πολυκατοικίας. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Εσωτερικός Κανονισμός Πολυκατοικίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 4, ΥΑ με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/2008).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 3139

      • 6 Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα. Κάτοψη

       Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το διάγραμμα κάτοψης πρέπει να είναι θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Οι διαστάσεις των χώρων και η επεξήγηση προορισμού των χώρων αυτών πρέπει να είναι σαφής. Το δικαιολογητικό υποβάλλεται για την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλου χώρου καταστήματος και αποθήκευσης που πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 4, ΥΑ με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/2008).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 7 Εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Έγκριση

       Εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην μελέτη πυρόσβεσης πυρόσβεσης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος: (α) ότι το αρχαιοπωλείο και οι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν επαρκή μέσα κλιματισμού και φωτισμού, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των μνημείων και (β) ότι οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου στα οποία θα εκτίθενται τα μνημεία θα φέρουν προστατευτικά τζάμια, θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και θα φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος: (α) ότι το αρχαιοπωλείο και οι αποθηκευτικοί χώροι διαθέτουν επαρκή μέσα κλιματισμού και φωτισμού, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των μνημείων και (β) ότι οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου στα οποία θα εκτίθενται τα μνημεία θα φέρουν προστατευτικά τζάμια, θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και θα φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου αναφέρει ότι : (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses Σε περίπτωση νομικού προσώπου η Υπεύθυνη Δήλωση αφορά το διοικητή ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου για έκδοση Διοικητικής Πράξης Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου για έκδοση Διοικητικής Πράξης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα Ποινικού Μητρώου, στις περιπτώσεις που αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσβαση των δημοσίων υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.ncris.gov.gr/portal/page/portal/epm Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης με τηλεδιάσκεψη από ΚΕΠ εδώ: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-apo-kentro-exupereteses-politon-kep Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Σε περίπτωση νομικού προσώπου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αναζητείται για το διοικητή ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 11 Ονομαστική κατάσταση τυχόν υπάρχοντος προσωπικού που θα απασχολείται στο χώρο του αρχαιοπωλείου Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Ονομαστική κατάσταση τυχόν υπάρχοντος προσωπικού που θα απασχολείται στο χώρο του αρχαιοπωλείου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7338

      • Νόμος 32 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας Τροποποίηση των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 32 του Ν.3028/2002: Άρθρο 1, παρ. Ε, υποπαρ. Ε.7, υποπερ. 4 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α 107). .

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 2008 669 Β

       Περιγραφή Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων (Προϋποθέσεις και καταλληλότη-τα κτιριακών εγκαταστάσεων).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080200669

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ20/75205/851 2011 1920 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201920

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο με συνημμένα όλα τα σχετικά δικαιολογητικά στο Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

       Σημειώσεις Η αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορεί να υποβληθεί και στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή στο ΚΕΠ και διαβιβάζεται αναλόγως.

       Όχι Όχι


      • 3 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση αίτησης, διαβίβασή της στη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και χρέωσή της σε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενέργειες σε περίπτωση ελλείψεων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, ζητούνται από τον ενδιαφερόμενο τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία.

       Σημειώσεις Μετά την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, διενεργείται εκ νέου έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών από τον αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση που ο έλεγχος αποβεί θετικός η διαδικασία συνεχίζεται με τον προγραμματισμό αυτοψίας.

       Ναι Όχι


      • 6 Προγραμματισμός αυτοψίας στο κατάστημα και τις αποθήκες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, προγραμματίζεται η διενέργεια αυτοψίας στο κατάστημα και τις αποθήκες.

       Ναι Όχι


      • 7 Διενέργεια αυτοψίας στο κατάστημα και τις αποθήκες.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία στο κατάστημα και στις απόθηκες από τον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 8 Προετοιμασία εισήγησης για το ΚΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμάζεται η εισήγηση προς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση υπόθεσης στην Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για εισαγωγή του σε ημερήσια διάταξη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση διαβιβάζεται στη Γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου προκειμένου να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξή του.

       Όχι Όχι


      • 10 Εξέταση του θέματος από το ΚΑΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση εξετάζεται από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το οποίο διατυπώνει γνωμοδότησης περί της έγκρισης ή μη του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή γνωμοδότησης στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του ΚΑΣ αποστέλλει τη γνωμοδότηση στην αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών / Τμήμα Εποπτείας Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών και Αρχαιοπωλείων.

       Όχι Όχι


      • 12 Σύνταξη σχεδίου Υπουργικής Απόφασης και υπογραφή του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) το οποίο υπογράφεται από όλη την ιεραρχία του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 13 Αποστολή απόφασης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 14 Ενημέρωση μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται το μητρώο των αρχαιοπωλείων.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.