Άδεια Λειτουργίας Κατασκήνωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dcd3c80-7293-4a96-b89c-f1513413bcfd 504706 Camp operation licence

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 8 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας Κατασκήνωσης. Η διαδικασία απευθύνεται σε φυσικά, νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημοσίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Παρατηρήσεις

Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας. στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωσή τους,

Τελευταία ενημέρωση

17/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Μέχρι την 16η Απριλίου εκάστου έτους οι φορείς που έχουν ήδη πάρει άδεια ίδρυσης κατασκήνωσης υποβάλλουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εφόσον επιθυμούν να λειτουργήσει η κατασκήνωσή τους, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 «Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης» της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Β 2712), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να:

1. έχει εκδοθεί απόφαση άδειας ίδρυσης.

2. έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η ανέγερση όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια λειτουργίας παιδικής εξοχής

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κατασκήνωσης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet, για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ορισμός Υπευθύνου. α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Nα έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η ανέγερση όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κατασκήνωσης.

       Όχι Όχι

      • 5 Πολεοδομικές Οικοδομική άδεια, ή οριστική τακτοποίηση των υφιστάμενων κτισμάτων ή βεβαίωση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από (2) μηχανικούς (ανά διετία) και βεβαίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 «περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας».

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Τήρηση των προβλεπομένων των διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 2 και 50.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου μηχανικού για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

       Όχι Όχι

      • 8 Περιβαλλοντικές Τήρηση των προβλεπομένων περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 και τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό, ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 παιδιά. Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενούμενων παιδιών. Σε όσες κατασκηνώσεις φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες προσλαμβάνεται επιπλέον προσωπικό (τήρηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 «Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης» της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Β 2712) σχετικά με τη στελέχωση της κατασκήνωσης).

       Όχι Όχι

      • 10 Χρονικής προθεσμίας Αποκλειστική προθεσμία υποβολής αίτησης έως 16/4 εκάστου έτους, με υποχρέωση της διοίκησης να έχει εκδώσει την άδεια έως 21/5. Η άδεια λειτουργίας ισχύει από 1/6 έως 30/9 εκάστου έτους.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας στους χώρους των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις Αρ. Πρωτ. Π1β/Γ.Π. οικ. 79901/2011 (ΦΕΚ /-- 13.7.2011) και Αρ. Πρωτ. Π1β/Γ.Π. οικ. 67791/2011 (ΦΕΚ /--16.6.2011) οδηγίες του Υπ. Υγείας και τις σχετικές διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι

      • 12 Τεχνικές Υποχρέωση για «Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» για τη σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων (Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

       Όχι Όχι

      • 13 Τεχνικές Να έχει εξοπλιστεί η κατασκήνωση με τα απαραίτητα για τη ομαλή και άρτια λειτουργία της αντικείμενα και εφοδιαστεί με το σκοπό αυτό υλικά όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρ.6 του άρθρου 5

       Όχι Όχι

      • 14 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Όλα τα μέλη της διοίκησης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας της κατασκήνωσης να μην έχουν καταδικασθεί αμετάκλητα για: α) εγκλήματα που προβλέπονται στο 19ο κεφάλαιο του Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα και τα εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια των άρθρων 360 και 360Α του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95), β) εγκλήματα του ν. 3500/2006 (Α΄ 232) για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, γ) εμπορία ανθρώπων σύμφωνα με το άρθρο 323Α του Ποινικού Κώδικα και τον ν. 4251/2014 (Α΄ 80), δ) διακίνηση ναρκωτικών σύμφωνα με τον ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ε) τα εγκλήματα των άρθρων 187, 187A, 187B, 299, 306, 308 έως 312 και 324 του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9681

      • 2 Πίνακας που εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν ανά κατασκηνωτική περίοδο, β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης, γ) Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της κατασκήνωσης. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας που εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν ανά κατασκηνωτική περίοδο, β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης, γ) Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της κατασκήνωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε δάση ή δασικές εκτάσεις. Έγκριση

       Έγκριση Δασικής Υπηρεσίας εφόσον η κατασκήνωση θα λειτουργήσει σε δάση ή δασικές εκτάσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περιβαλλοντικές

       Όχι 8880

      • 4 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/egkriseis-kai-pistopoietika-energetikes-puroprostasias-e-adeies

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3804

      • 5 Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθμ. Δ27/οικ. 24397/989/16-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθμ. Δ27/οικ. 24397/989/16-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί υποβολής κατά την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έκαστης κατασκήνωσης 1) οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και 2) ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγεία τους (άρθρο 7 παρ. Α στοιχείο 2). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί υποβολής κατά την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έκαστης κατασκήνωσης 1) οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και 2) ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγεία τους (άρθρο 7 παρ. Α στοιχείο 2).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του Ν. 4280/2014 όπου σύμφωνα με την παρ.8 πιστοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Απόφαση

       Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του Ν. 4280/2014 όπου σύμφωνα με την παρ.8 πιστοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 8 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι, δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4837 (Α178) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι, δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη για τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 7 του ν.4837 (Α178) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 9 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, ΝΠΙΔ, Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ ή για το φυσικό πρόσωπο εταίρο εταιρίας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα καθώς και για τα μέλη της διοίκησης του που να αναφέρει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α΄ 178) καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 36, 52 παρ. 10 4280 2014 159 Α

       Περιγραφή Δασικές περιοχές και παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας. Τροποποιήθηκε με τους ακόλουθους Νόμους: - Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) παρ. 5 αρ. 145 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγρα-φών άδειας λειτουργίας) - Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) παρ. 2 αρ. 46 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100159

      • Νόμος 2345 1995 123 Α

       Περιγραφή Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) παρ. 3, αρ. 59 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Εξουσιοδότηση Κ.Υ.Α.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100123

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.37641/1450 2016 2712 Β

       Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις. Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Κ.Υ.Α. Οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018) αρ. 1 - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες) - Άρθρο 2: Τροποποίηση αρ. 6 της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση) - Αρθρο 3: Τροποποίηση αρ. 6 της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202712

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 25/VII/2012 2012 2618 Β

       Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202618

      • Νόμος 100 5041 2023 87 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 1 του 2345/1995 (Α΄ 213)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20230100087

      • Νόμος 3-8 4837 2021 178 Α

       Περιγραφή Πρόληψη και Αντιμετώπιση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Ανήλικών


      • Νόμος 65 4921 2022 75 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 4837/2021

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20220100075

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στο ΚΕΠ - ΕΚΕ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ-ΕΚΕ, αυτό διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα.

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Γραφείου Πρωτοκόλλου ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων.

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα.

       Σημειώσεις Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 1327)

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση ότι στην κατασκήνωση έχουν ανεγερθεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις, έχουν εκτελεσθεί τα προβλεπόμενα έργα, ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και άρτια λειτουργία της κατασκήνωσης εξοπλισμός, ότι υφίστανται από πάσης άποψης οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας της, ότι δεν υφίστανται εγκαταστάσεις που δεν προβλέπονται και ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη και διαβίβαση Έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη και διαβίβαση Εισήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας και τη διαβιβάζει μαζί με τον φάκελο στην ιεραρχία για υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Άδειας Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

       Όχι Όχι


      • 11 Ενημέρωση Ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια λειτουργίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.