Άδεια Λειτουργίας Κατασκήνωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5dcd3c80-7293-4a96-b89c-f1513413bcfd 504706

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας / Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Περιφερειών - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

  myKEPlive (μόνο πληροφορίες)

  Αριθμός δικαιολογητικών

  6

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  30
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην άδεια Λειτουργίας Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας Κατασκήνωσης. Η διαδικασία απευθύνεται σε φυσικά, νομικά πρόσωπα καθώς και φορείς του δημοσίου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης όπου δηλώνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 5 «Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης» της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (ΦΕΚ 2712/Β/2016), σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να: 1. έχει εκδοθεί απόφαση άδειας ίδρυσης. 2. έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η ανέγερση όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κατασκήνωσης.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

     NACE

     • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Κατασκήνωσης

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Τρόπος παροχής υπηρεσιών

       Εγκατάστασης

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        N1

        ,


       • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
        • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση άδειας ίδρυσης και να έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλων των έργων που έχουν προβλεφθεί κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης, η ανέγερση όλων των μόνιμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη γενικά όλων των χώρων λειτουργίας της κατασκήνωσης.

        Όχι Όχι

       • 4 Περιβαλλοντικές Τήρηση των προβλεπομένων περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Έργου σύμφωνα με τον ν. 4014/2011 και τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις αυτού που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.

        Όχι Όχι

       • 5 Εργασιακές Η πλαισίωση της παιδικής κατασκήνωσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί με το απαιτούμενο κατά περίπτωση υπόλοιπο προσωπικό σε τρόπο ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μην υπολείπονται του 20% για κατασκηνώσεις μέχρι 150 παιδιά. Για παιδικές κατασκηνώσεις που φιλοξενούν πέραν των 150 παιδιών το προσωπικό να μην είναι λιγότερο του ποσοστού 17% των φιλοξενουμένων παιδιών. Σε όσες κατασκηνώσεις φιλοξενούνται άτομα με αναπηρίες προσλαμβάνεται επιπλέον προσωπικό (τήρηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 «Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας λειτουργίας κατασκήνωσης» της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (ΦΕΚ 2712/Β/2016) σχετικά με τη στελέχωση της κατασκήνωσης).

        Όχι Όχι

       • 6 Χρονικής προθεσμίας Η περίοδος λειτουργίας των κατασκηνώσεων αρχίζει την 1η Ιουνίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα επιτρέπεται η πραγματοποίηση ημερήσιων σχολικών εκδρομών για παιδαγωγικούς ή αθλητικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα δεν φιλοξενούνται κατασκηνωτές. Κατά την ανωτέρω κατασκηνωτική περίοδο δεν επιτρέπεται η άσκηση οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός του χώρου των κατασκηνώσεων πέραν αυτών που προβλέπονται στην απόφαση αυτή (τήρηση των προβλεπομένων το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (ΦΕΚ 2712/Β/2016)).

        Όχι Όχι

       • 7 Πολεοδομικές Τήρηση των προβλεπομένων των διατάξεων του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α 159) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και των διατάξεων των άρθρων 2 και 50.

        Όχι Όχι

       • 8 Τεχνικές Να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυρασφάλειας στους χώρους των κατασκηνώσεων σύμφωνα με τις Αρ. Πρωτ. Π1β/Γ.Π. οικ. 79901/2011 (ΦΕΚ /-- 13.7.2011) και Αρ. Πρωτ. Π1β/Γ.Π. οικ. 67791/2011 (ΦΕΚ /--16.6.2011) οδηγίες του Υπ. Υγείας και τις σχετικές διαταγές του Πυροσβεστικού Σώματος.

        Όχι Όχι

       • 9 Τεχνικές Υποχρέωση για «Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκηνώσεων σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης» για την σύνταξη των σχεδίων εκκένωσης από τους υπευθύνους λειτουργίας των κατασκηνώσεων (Δ27/οικ.24397/989/16-7-2014 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας της Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).

        Όχι Όχι

       • 1 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Απόφαση

        Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Πίνακας που εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο, β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης, γ) Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της κατασκήνωσης. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

        Πίνακας που εμφανίζει: α) Τον αριθμό των κατασκηνωτικών περιόδων και τον αριθμό των ατόμων (παιδιών, ατόμων με αναπηρίες, ηλικιωμένων) που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο, β) Την ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας της κατασκήνωσης, γ) Τον προγραμματισμό γενικά της λειτουργίας της κατασκήνωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 3 Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του ν. 4280/2014 Άδεια

        Άδεια εγκατάστασης του άρθρου 5 του ν. 4280/2014

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 4 Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 5 Σχέδιο πυροπροστασίας Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

        Σχέδιο πυροπροστασίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Σχέδιο πυροπροστασίας και εκκένωσης κατασκήνωσης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης και αποδεικτικό κοινοποίησης του αρμοδίου, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αριθμ. Δ27/οικ. 24397/989/16-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 6 Υπεύθυνη Δήλωση περί υποβολής οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγεία τους, την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έκαστης κατασκήνωσης (άρθρο 7 παρ. Α στοιχείο 2). Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση περί υποβολής οριστικού πίνακα στελεχών και προσωπικού καθώς και ιατρικών βεβαιώσεων για την καλή υγεία τους, την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έκαστης κατασκήνωσης (άρθρο 7 παρ. Α στοιχείο 2).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Νόμος 36, 52 παρ. 10 4280 2014 159 Α

        Περιγραφή Δασικές περιοχές και παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας. Τροποποιήθηκε με τους ακόλουθους Νόμους: - Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) παρ. 5 αρ. 145 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγρα-φών άδειας λειτουργίας) - Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) παρ. 2 αρ. 46 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEc63YDhn5AeXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQFWz4cEkpNP 553 P -i16flRyRMLv9E7YOVNi9pyns

       • Νόμος 2345 1995 123 Α

        Περιγραφή Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) παρ. 3, αρ. 59 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Εξουσιοδότηση Κ.Υ.Α.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEqaJsMsZeph3dtvSoClrL85OGL2bA-0rZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVaNmuNFQObD86FYK6Gw4d5tjSzHrKxPRxrH0D8yxWqC

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ22/οικ.37641/1450 2016 2712 Β

        Περιγραφή Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις. Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Κ.Υ.Α. Οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/2018) αρ. 1 - Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες) - Άρθρο 2: Τροποποίηση αρ. 6 της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση) - Αρθρο 3: Τροποποίηση αρ. 6 της Κ.Υ.Α. Δ22/οικ.37641/1450/2016 (Περιβαλλοντική αδειοδότηση)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp 31M9ESQXdtvSoClrL8fo8RzP0rtD7nMRVjyfnPUeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtZrZaK9eygjP5CL7sV5xIcHUpoAVr29UrPbcC1RdwT5v

        ΑΔΑ ΩΙΖ6465Θ1Ω-0ΙΓ

       • Άλλο 25/VII/2012 2012 2618 Β

        Περιγραφή Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA BZxkczbHdtvSoClrL8 q7ut2PVjhruFUDqazHcNeJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtahJarHfl7t xUIc9hQwDGBT-m0xMxt5k59Yrx6xeYGp

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ή στο ΚΕΠ - ΕΚΕ

        Σημειώσεις Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί στα ΚΕΠ-ΕΚΕ, διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Ναι Όχι


       • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Γραφείου Πρωτοκόλλου ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων.

        Σημειώσεις Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 5 Έλεγχος ορθότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα.

        Σημειώσεις Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί.

        Όχι Όχι


       • 6 Διαβίβαση δικαιολογητικών στην Επιτροπή Καταλληλότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1327/2013 τ. Β')

        Όχι Όχι


       • 7 Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για τη διαπίστωση ότι στην κατασκήνωση έχουν ανεγερθεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις, έχουν εκτελεσθεί τα προβλεπόμενα έργα, ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος για την ομαλή και άρτια λειτουργία της κατασκήνωσης εξοπλισμός, ότι υφίστανται από πάσης άποψης οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας της και ότι δεν υφίστανται εγκαταστάσεις που δεν προβλέπονται και εάν οι χώροι και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη και διαβίβαση Έκθεσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 9 Σύνταξη και διαβίβαση Εισήγησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας λειτουργίας και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 10 Υπογραφή εισήγησης από Προϊστάμενο Τμήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Όχι Όχι


       • 11 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

        Όχι Όχι


       • 12 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη.

        Όχι Όχι


       • 13 Υπογραφή Άδειας Λειτουργίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Λειτουργίας και την επιστρέφει στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

        Όχι Όχι


       • 14 Ενημέρωση Ενδιαφερόμενου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια λειτουργίας.

        Όχι Ναι


       • EUGO portal (μόνο πληροφορίες)

       • Ιστοσελίδα gov.gr

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.