Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf188757-4dd7-4afb-a532-61a67c73fab3 786226 Licence for the Establishment and Operation of Creative Employment Centers for Children and Individuals with Disabilities (KDAP-AMEA)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.) και απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους πολίτες, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΤελευταία ενημέρωση

28/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός ωφελουμένων ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ορισμός Υπευθύνου.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του νομίμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα των άρθρων 336, 337 παρ. 3, 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

       Όχι Όχι

      • 5 Γεωγραφικές Οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε Κέντρου πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού και να μην απέχουν περισσότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιδιοκτησιακές Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει στην κυριότητα του ή να μισθώνει το κτίριο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι του έχει παραχωρηθεί το κτίριο του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

       Όχι Όχι

      • 8 Κτιριακές Το Κέντρο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τους εξής χώρους: α. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Η αίθουσα πρέπει να έχει εμβαδόν τουλάχιστον σα- ράντα πέντε (45) τ.μ, ώστε να εξυπηρετεί το μέγιστο δε- καπέντε (15) άτομα, δηλαδή να τηρείται κατ’ ελάχιστον η αναλογία των τριών (3) τ.μ. ανά άτομο. Ο αριθμός των ταυτόχρονα απασχολούμενων ατόμων στην αίθουσα, ανεξάρτητα από το εμβαδόν της, δεν μπορεί να υπερβαί- νει τα είκοσι πέντε (25) άτομα. Η αίθουσα ή οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων οφείλουν, με βάση την ανωτέρω αναλογία, να καλύπτουν ταυτόχρονα το σύνολο των ωφελουμένων κάθε βάρδιας. Ο φωτισμός της αίθουσας οφείλει να είναι 300 LUX, ο δε εξοπλισμός της πρέπει να περιλαμβάνει: αα. Τάπητα γυμναστηρίου. ββ. Δίζυγο βάδισης. γγ. Πολύζυγο τοίχου ξύλινο. δδ. Στατικό Ποδήλατο. εε. Πολυόργανο γυμναστικής. Ο ανωτέρω ελάχιστος προβλεπόμενος εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δεν συνεπάγεται τον περιορισμό της δημιουργικής απασχόλησης των ωφελουμένων σε δραστηριότητες σωματικής άσκησης και φυσικής αγωγής. β. Αίθουσα Εργοθεραπείας. Ο χώρος εργοθεραπείας εμβαδού είκοσι (20) τ.μ. του- λάχιστον, περιλαμβάνει δύο (2) τραπέζια θεραπειών ανάπτυξης δραστηριοτήτων με ανάλογα καθίσματα για τους χρήστες και τον θεραπευτή. Επίσης, περιλαμβάνει βιβλιοθήκη και ερμάρια για το εκπαιδευτικό και ψυχαγω- γικό υλικό, ανάλογα με τις ασκούμενες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης. γ. Γραφείο Εξειδικευμένου Προσωπικού Ο χώρος αυτός οφείλει να είναι εξοπλισμένος με γρα- φείο, ερμάρια, επιπλοβιβλιοθήκες και καρέκλα συνε- ντεύξεων. δ. Χώρος Ανάπαυσης/Αποφόρτισης. Στο χώρο αυτό υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) κλίνες ή μια κουκέτα ανά δεκαπέντε φιλοξενούμενους κάθε βάρ- διας και ντουλάπα φύλαξης ατομικών αντικειμένων των χρηστών. Οι φιλοξενούμενοι με οπτική και με κινητική ή και με κινητική αναπηρία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε μονά κρεβάτια και όχι σε κουκέτες. ε. Χώρος παρασκευής Γευμάτων. Στον χώρο παρασκευής γευμάτων παρασκευάζεται πρόχειρο γεύμα και φυλάσσονται μερίδες γεύματος catering, εφόσον παρέχονται. Υπάρχει ψυγείο δεκα- τεσσάρων (14) ποδών και άνω, πάγκος παρασκευής διαστάσεων 1.30 x 0.60m, νεροχύτης, ερμάρια φύλα- ξης κουζινικών σκευών και συσκευή μαγειρείου του- λάχιστον δύο εστιών και φούρνου με ανάλογη παροχή ρεύματος. Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η δημιουργική απασχόληση των ωφελουμένων με την άσκηση συνα- φών δραστηριοτήτων. στ. Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης. Τα αναπηρικά αμαξίδια αποθηκεύονται εντός της δομής αλλά όχι στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εργοθεραπείας και αν είναι δυνατό, σε ειδικό προς τούτο χώρο. Για τα ηλεκτρικά αμαξίδια οφείλει να παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης των συσσωρευτών τους. ζ. Χώροι Υγιεινής. Σε κάθε δεκαπέντε (15) άτομα αντιστοιχεί ένα (1) WC με προθάλαμο για άτομα με αναπηρία, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στις οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζο- ντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑΜΕΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ένα W.C. συμβατικού τύπου. Εφόσον το Κέντρο διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της υπό στοιχεία Δ12γ/ΓΠ45568/1356/9.11.2020 (Β΄ 5114) υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Στην Οικοδομική Άδεια θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). Το Κέντρο πρέπει να είναι προσβάσιμο, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα των εξυπηρετούμενων ατόμων με κινητική, αισθητηριακή ή άλλη αναπηρία. Ως δυνατότητα πρόσβασης ορίζεται τόσο η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση των κτιρίων από το δρόμο (είσοδοι, ανελκυστήρας), όσο και η ευκολία κατά το δυνατό αυτόνομης κίνησης και χρήσης των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κέντρου και ιδιαίτερα των χώρων υγιεινής, καθώς και προσανατολισμού και διαφυγής σε έκτακτες περιπτώσεις. Οι είσοδοι στο κτίριο του Κέντρου και οι ανελκυστήρες πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο και μετακίνηση ατόμων κινουμένων με αμαξίδιο σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4759/2020 (Α΄245), ενώ γενικά πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας που προβλέπονται στη κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι

      • 10 Διοικητικές Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κέντρο, νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας του προς μίσθωση ακινήτου. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση παραχώρησης του ακινήτου που θα στεγασθεί το Κέντρο, στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. για το προς παραχώρηση ακίνητο. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεν απαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λπ.), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 7, 8 και 9, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β 2184). Πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του π.δ. 41/2018 (Α’ 80).

       Όχι Όχι

      • 11 Εργασιακές Στο Κέντρο και για κάθε βάρδια λειτουργίας απασχολούνται ως εξειδικευμένο προσωπικό απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής των ακόλουθων ειδικοτήτων: α. Φυσικής Αγωγής (ΑΕΙ), β. Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικός Λειτουργός, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ) με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, προσλαμβάνεται Ψυχολόγος (ΑΕΙ), Κοινωνιολόγος (ΑΕΙ) ή πτυχιούχοι Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης, γ. Εργοθεραπείας (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος, δ. Φροντιστές-Συνοδοί ΑμεΑ (ΔΕ), ε. Εκπαιδευτές Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης (ΑΕΙ) στην περίπτωση εγγεγραμμένων φιλοξενούμενων με οπτική αναπηρία. Στο Κέντρο δύναται να απασχολείται και προσωπικό άλλων επιστημονικών ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, όπως Ειδικοί Παιδαγωγοί, Φυσικοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος, Λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος και Νοσηλευτές. Πλέον του ανωτέρου προσωπικού δύναται να προσλαμβάνονται: α. Εκπαιδευτές Τεχνικοί (ΔΕ και απόφοιτοι Σχολών ΟΑΕΔ αντίστοιχων ειδικοτήτων με τριετή εμπειρία στο αντικείμενο). β. Ειδικό βοηθητικό προσωπικό, Κοινωνικοί Φροντιστές ή Επιμελητές Πρόνοιας ή απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ ή απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη κατάρτιση ή/και εμπειρία στην παροχή κοινωνικής φροντίδας σε θέματα αναπηρίας. γ. Συμπληρωματικά, ειδικοί για την δημιουργική απασχόληση (απόφοιτοι ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή ΔΕ με πιστοποιημένη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα, όπως ενδεικτικά η μουσική, το θέατρο, και τα εικαστικά). Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων στη δομή ωφελουμένων και το είδος της αναπηρίας τους. Η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων είναι τουλάχιστον ένας εργαζόμενος ανά πέντε (5) ωφελούμενους. Ανεξαρτήτως της δυναμικότητας της δομής και των εγγεγραμμένων σε αυτήν ωφελουμένων, σε κάθε βάρδια υποχρεωτικά απασχολούνται τουλάχιστον τέσσερα μέλη του προσωπικού των παρ. 1 και 2, ένα εκ των οποίων έχει την ιδιότητα της περ. β της παρ. 1. Αν οι εγγεγραμ μένοι ωφελούμενοι υπερβαίνουν τους είκοσι (20) αλλά υπολείπονται των είκοσι πέντε (25), αναλογούν πέντε (5) εργαζόμενοι, αντίστοιχα υπολογίζεται δε η αναλογία του προσωπικού επί των εγγεγραμμένων ωφελουμένων, όταν αυτοί υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε (25). Τα ¾ των μελών του προσωπικού, προσλαμβάνονται ως εξειδικευ-μένο επιστημονικό προσωπικό σύμφωνα με την παρ. 1. Η παρουσία προσωπικού είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της δομής.».

       Όχι Όχι

      • 12 Χωροταξίας Το κτήριο των Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ και σε περίπτωση Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ που διαθέτουν και εξωτερικούς μη στεγασμένους χώρους, τα όρια του εξωτερικού χώρου, οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον: α) εκατόν πενήντα (150) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιοχές μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες μέσης όχλησης, μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέσης όχλησης, γγ) νοσοκομεία, β) τριακόσια (300) μέτρα από αα) περιοχές που έχουν οριστεί στον οικείο πολεοδομικό σχεδιασμό ως χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) ή ως περιο- χές οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. της 23.2/6.3.1987 (Δ’ 166), ββ) μεμονωμένες αποθήκες υψηλής όχλησης και μεμονωμένες βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης, γγ) χώρους επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων και χώρους επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων δδ) χώρους επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), εε) καζίνο, γ) διακόσια μέτρα (200) από οίκους ανοχής, δ) απόσταση από πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη στην οικεία νομοθεσία απόσταση για την ίδρυση και λειτουργία των πρατηρίων αυτών από Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ και αν τέτοια απόσταση δεν προβλέπεται ρητά, από κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

       Όχι Όχι

      • 1 Καταστατικό του Νομικού Προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό του Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 2 Βεβαίωση ορισμού Υπευθύνου του Νομικού Προσώπου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ορισμού Υπευθύνου του Νομικού Προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9703

      • 3 Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του Υπευθύνου που θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων . Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου του προσώπου, στο όνομα του Υπευθύνου που θα εκδοθεί η Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, που θα αναφέρει ότι αυτό δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης και εκ δόλου σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και ότι δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων .

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδιο Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Μισθωτήριο Συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδιο Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση ενοικίασης του κτιρίου του Κέντρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8972

      • 6 Παραχωρητήριο , ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο. Απόφαση

       Παραχωρητήριο , ή απόφαση παραχώρησης των χώρων που θα στεγαστεί το Κέντρο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 7 Σχέδια (2 πλήρεις σειρές), όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ (3πλήρεις σειρές όταν απαιτείται έκδοση άδειας νέας χρήσης) και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σε δύο αντίγραφα. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδια (2 πλήρεις σειρές), όπου θα χαρακτηρίζονται οι χώροι σύμφωνα με τη χρήση στο ΚΔΑΠ (3πλήρεις σειρές όταν απαιτείται έκδοση άδειας νέας χρήσης) και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού, σε δύο αντίγραφα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 8 Οικοδομική Άδεια, ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδιο Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο. Άδεια δόμησης

       Οικοδομική Άδεια, ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου από την αρμόδιο Πολεοδομία ή Πολεοδομικό Γραφείο, στην περίπτωση που γίνεται διαρρύθμιση ή επέκταση στο υπάρχον κτίριο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 9 Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για: α) την επάρκεια της ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά, β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για: α) την επάρκεια της ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης, θέρμανσης, αποχέτευσης των χώρων που θα απασχολούνται τα παιδιά, β) τον αριθμό των παιδιών που θα φιλοξενούνται, το ωράριο λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ./31930 2021 2240 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202240

      • Υπουργική Απόφαση Γ.Π.Δ11 οικ.60761 2022 3509 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31930/25.05.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προ- διαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β’ 2240).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203509

      • Νόμος 2 4756 2020

       Περιγραφή 1. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) είναι οι δομές κοινωνικής πρόνοιας, στις οποίες απασχολούνται δημιουργικά παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, κατά το διάστημα της ημέρας και για τις ώρες που καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους. 2. Σκοπός των ΚΔΑΠΑΜΕΑ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των ενηλίκων ατόμων με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη μέσω της ομαδικής δραστηριότητας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και η στήριξη των οικογενειών τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100235

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (του Φυσικού ή Νομικού προσώπου κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) εκδήλωση ενδιαφέροντος και βασικά χαρακτηριστικά του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά – Έντυπα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης - Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου, ελέγχει την πληρότητα των Δικαιολογητικών – Εντύπων

       Όχι Όχι


      • 5 Χρέωση - Διαβίβαση Φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Γραφείου Πρωτοκόλλου, χρεώνει/διαβιβάζει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα στο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Ελεγχος Ορθότητας Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος ελέγχει τα Δικαιολογητικά – Έγγραφα ως προς την ορθότητα. Ο Υπάλληλος του Τμήματος ενημερώνει τον Ενδιαφερόμενο στην περίπτωση που κάποιο από τα Δικαιολογητικά – Έντυπα θα πρέπει να διορθωθεί / επανυποβληθεί

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση Φακέλου στην Επιτροπή Καταληλλότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος διαβιβάζει τον φάκελο στην Επιτροπή Καταλληλόλητας της αριθμ. Δ27/οικ. 16952/707/30-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1327/2013 τ. Β')

       Όχι Όχι


      • 8 Επιτόπιος Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Καταλληλόλητας διενεργεί επιτόπιο έλεγχο για να διαπιστώσει ότι οι χώροι και οι εγκαταστάσεις συγκεντρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις Η Επιτροπή Καταλληλόλητας συντάσσει και υποβάλει σχετική έκθεση στο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη εισήγησης για χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Υπάλληλος του Τμήματος συντάσσει εισήγηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και τη διαβιβάζει με τον φάκελο στον Προϊστάμενο του Τμήματος

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή εισήγησης από Τμηματάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή εισήγησης από Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή εισήγησης από Γενικό Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης υπογράφει την εισήγηση και τη διαβιβάζει στον Αντι-Περιφερειάρχη

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή άδειας από Αντι-Περιφερειάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αντιπεριφερειάρχης υπογράφει την Άδεια Ίδρυσης και την επιστρέφει στο Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 14 Ειδοποίηση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο να παραλάβει την άδεια ίδρυσης/λειτουργίας

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.