Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση33abd811-4c60-44a0-a9fe-ad6b3c65cdbf 965007 Licence for the Establishment and Operation of Music Educational Institutions (Conservatoires, Music Schools or Branches of them)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

11 έως 15 + (
1
)

Κόστος

Από 150 έως 440 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου) από τους Δήμους (ν. 3852/2010, άρθρο 94 παρ. 4, περ. 28). Απευθύνεται σε φυσικά, νομικά πρόσωπα καθώς και σε Δήμους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η Επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (για τα Μουσικά Εκπαιδευτήρια της Περιφέρειας Αττικής) μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτευόμενων Φορέων. Το Πρακτικό Αυτοψίας από τη Διενέργεια Κτιριολογικού Ελέγχου εκδίδεται από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση στον Δήμο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα της ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/2011 (Β΄ 693).

Σημειώσεις

Όταν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η αίτηση κατατίθεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου ενώ όταν ο αιτών είναι Δήμος, η αίτηση κατατίθεται από τον νόμιμο Εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΜΕΙ) που ιδρύει ο Δήμος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση άδειας ίδρυσης Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια ιδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα να στεγάζεται σε ενιαίο κτίριο ή ενιαίο συγκρότημα κτιρίων.

       Όχι Όχι

      • 4 Πολεοδομικές Το κτίριο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε 5 αίθουσες διδασκαλίας όταν πρόκειται να στεγαστεί Ωδείο και τρεις (3) τουλάχιστον αίθουσες διδασκαλίας, όταν πρόκειται να στεγαστεί Μουσική Σχολή ή παράρτημα αυτών. Επίσης πρέπει να διαθέτει γραφείο και χώρο αναμονής και οι διάδρομοί του να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1m.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Aπό τις αίθουσες διδασκαλίας, μια τουλάχιστον αίθουσα να έχει εμβαδόν 16 m2 και οι λοιπές τουλάχιστον 10 m2.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές To ύψος των αιθουσών να είναι καθαρό 2,80m και η σχέση μήκους προς πλάτος να μην ξεπερνά το 2:1.

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Οι αίθουσες διδασκαλίας να έχουν φυσικό φωτισμό και αερισμό. Κατά τις νυχτερινές ώρες επιβάλλεται άπλετος τεχνικός φωτισμός, ελεύθερος από σκιές (η τοποθέτηση γίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων).

       Όχι Όχι

      • 8 Πολεοδομικές Δεν επιτρέπεται οι αίθουσες διδασκαλίας να είναι σε χώρους που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι κύριας χρήσεως (υπόγεια, αποθήκες, πατάρια, γκαράζ, κτλ).

       Όχι Όχι

      • 9 Πολεοδομικές Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω και να έχουν πλάτος μεγαλύτερο των 0,90m. Σε περιπτώσεις παλαιών κτιρίων (π.χ. διατηρητέων) θα υποδεικνύεται η προσφορότερη λύση από την αρμόδια επιτροπή κτιριολογικού ελέγχου.

       Όχι Όχι

      • 10 Πολεοδομικές Το μουσικό εκπαιδευτήριο πρέπει να έχει δυο τουλάχιστον τουαλέτες (χωριστά αγοριών και κοριτσιών) που να πληρούν τους όρους υγιεινής. Τα είδη υγιεινής πρέπει να είναι λευκού χρώματος και οι τοίχοι να είναι επενδυμένοι με πλακάκια λευκού χρώματος μέχρι ύψους 1,80m. Πρέπει να διαθέτουν φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό, καθώς και λαμπτήρες ασφαλείας.

       Όχι Όχι

      • 11 Τεχνικές Δεν επιτρέπεται η χρήση εύφλεκτων υλικών για διακόσμηση (κουρτίνες, μοκέτες, νάυλον κτλ).

       Όχι Όχι

      • 12 Τεχνικές Να υπάρχει πυρασφάλεια, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφαλείας για παιδιά.

       Όχι Όχι

      • 13 Τεχνικές Να υπάρχει έξοδος κινδύνου με πινακίδες προσανατολισμού της. Η έξοδος κινδύνου καθορίζεται κατά τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής κτιριολογικού ελέγχου, ανάλογα με με το ύψος του κτιρίου και το δυναμικό του εκπαιδευτηρίου.

       Όχι Όχι

      • 14 Τεχνικές Το ελεύθερο ύψος των πατημάτων του κλιμακοστασίου μέχρι τον ουρανό αυτού (ύψος διελεύσεως) σε μονοκατοικίες να μην είναι μικρότερο του 1,80 m και σε πολυκατοικίες μικρότερο των 2m.

       Όχι Όχι

      • 15 Τεχνικές Tα κιγκλιδώματα βεραντών και κλιμακοστασίων να έχουν ύψος τουλάχιστον 1,10 m.

       Όχι Όχι

      • 16 Τεχνικές Nα υπάρχει θέρμανση (όχι σόμπες πετρελαίου ή γκαζιού).

       Όχι Όχι

      • 17 Τεχνικές Να υπάρχει, όπου είναι απαραίτητο, ηχομόνωση εφόσον συντρέχουν λόγοι.

       Όχι Όχι

      • 18 Τεχνικές Να υπάρχει φωτισμός ασφαλείας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, στην είσοδο, διάδρομο, έξοδο κινδύνου και απόληξη κλιμακοστασίου κινδύνου.

       Όχι Όχι

      • 19 Πολεοδομικές Το εκπαιδευτήριο μπορεί να στεγάζεται και στον τρίτο υπερ το ισόγειο όροφο.

       Όχι Όχι

      • 20 Τεχνικές Κατά το στάδιο της τελικής αυτοψίας, οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα μουσικά όργανα.

       Όχι Όχι

      • 21 Χρήσης Δεν επιτρέπεται διδασκαλία μαθημάτων σε χώρους του εκπαιδευτηρίου εκτός εκείνων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια.

       Όχι Όχι

      • 22 Διοικητικές Να έχει οριστεί η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για τα Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΜΕΙ). Για την Περιφέρεια Αττικής τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ενώ για τις λοιπές Περιφέρειες της Χώρας με Απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Η Επιτροπή αποτελείται από 2 Μηχανικούς (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό) και 1 Υγειονομικό, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3207/2003 (Α΄ 302).

       Όχι Όχι

      • 23 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Το φυσικό πρόσωπο ή τα μέλη Δ.Σ. Επιτροπής ή Σωματείου Νομικού Προσώπου, δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για λιποταξία ή για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα. Επίσης το φυσικό πρόσωπο ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της τυχόν συσταθείσας Επιτροπής προς διοίκηση του Ιδρύματος, δεν πρέπει να είναι μουσικοί (οι ίδιοι ή σύζυγος αυτών ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού), σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δεν πρέπει να είναι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν πρέπει να έχουν καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα, που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

       Όχι Όχι

      • 24 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί από 2 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο υπέρ του Ελληνικου Δημοσίου: α) για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών ή β) για τροποποίηση της αρχικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ως προς τον ιδιοκτήτη Ωδείου ή Μουσικής Σχολής. Δεν απαιτείται παράβολο: α) Όταν τροποποιείται η ιδρυτική απόφαση ως προς την επωνυμία Ωδείου, Μουσικής Σχολή ή Παραρτημάτων ή β) Όταν ο αιτούμενος είναι Δήμος. 440 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ του Ελληνικου Δημοσίου για τροποποίηση της αρχικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας: α) ως προς τις Σχολές και τα Τμήματα Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παρατημάτων αυτών ή β) ως προς την ταχυδρομική διεύθυνση εγκατάστασης του Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παρατημάτων αυτών. Δεν απαιτείται παράβολο: α) Όταν τροποποιείται η ιδρυτική απόφαση ως προς την επωνυμία Ωδείου, Μουσικής Σχολή ή Παραρτημάτων ή β) Όταν ο αιτούμενος είναι Δήμος. 150 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου κατατίθεται για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής ή του Σωματείου, του Νομικού Προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ. ή Ν.Π.Δ.Δ.) που διοικεί το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, αντίγραφο Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου κατατίθεται για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής ή του Σωματείου, του Νομικού Προσώπου που διοικεί το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 3 Σε περίπτωση που ο αιτών είναι άρρεν, Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Υπεύθυνη Δήλωση

       Σε περίπτωση που ο αιτών είναι άρρεν, Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η Υ.Δ. αφορά μόνο τους άρρενες που είναι ιδρυτικά μέλη Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής ή του Σωματείου, του Νομικού Προσώπου που διοικεί το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 7320

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι: i. απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii. δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, iii δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία, iv. δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας, v. δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, ο ίδιος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού, vi. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), vii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος ότι: i. απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii. δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, iii δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία 5ετία, iv. δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του, ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας, v. δεν είναι μουσικός σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα, ο ίδιος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού, vi. δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή λόγω ασυμβίβαστης προς το έργο του διαγωγής (έλλειψη ηθικής ικανότητας), vii. δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής ή του Σωματείου, του Νομικού Προσώπου που διοικεί το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση δυο μηχανικών περί στατικής επάρκειας και αντοχής του κτιρίου που θα αξιοποιηθεί ως Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση δυο μηχανικών περί στατικής επάρκειας και αντοχής του κτιρίου που θα αξιοποιηθεί ως Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Αντίγραφο σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, απολυτήριο τουλάχιστον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατατίθεται για κάθε μέλος του Δ.Σ. ή της Επιτροπής ή του Σωματείου, του Νομικού Προσώπου που διοικεί το Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΜΕΙ).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 7 Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, το ανωτέρω πιστοποιητικό κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου. Παράβολο

       Αποδεικτικό πληρωμής παράβολου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το ανωτέρω πιστοποιητικό κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Όταν ο αιτών είναι Δήμος, απαλλάσσεται της καταβολής παράβολου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8280

      • 9 Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Κάτοψη

       Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το εκπαιδευτήριο, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου. Θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, το ανωτέρω πιστοποιητικό, κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2903

      • 10 Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος). Θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 11 Αντίγραφο αδείας οικοδομής, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (ΣΒΜ) αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, απαιτείται άδεια Ναοδομίας. Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο αδείας οικοδομής, θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που Σχολή Βυζαντινής Μουσικής (ΣΒΜ) αποτελεί μέρος του συγκροτήματος Ιερού Ναού, απαιτείται άδεια Ναοδομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, η άδεια οικοδομής ή ναοδομίας κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 12 Από μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Από μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, τα σχέδια άδειας οικοδομής, κατατίθενται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 13 Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό Εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν. Άδεια χρήσης

       Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό Εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Όταν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο ή Δήμος, η άδεια αλλαγής χρήσης, κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9848

      • 14 Αντίγραφο καταστατικού του αιτούμενου την ίδρυση νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο καταστατικού του αιτούμενου την ίδρυση νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο στα νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 15 Αντίγραφο της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου ή από τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο, εφόσον το νομικό πρόσωπο αποφασίσει ότι το ίδρυμα θα διοικείται από Επιτροπή. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του Ιδρύματος σε Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου ή από τους διοικούντες το νομικό πρόσωπο, εφόσον το νομικό πρόσωπο αποφασίσει ότι το ίδρυμα θα διοικείται από Επιτροπή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά μόνο στα νομικά πρόσωπα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 16 Αντίγραφο Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης της ιδρύματος σε τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή Δημότες. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο Πράξης Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης της ιδρύματος σε τριμελή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή Δημότες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ισχύει μόνο για την περίπτωση που ο αιτών είναι Δήμος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Βασιλικό Διάταγμα 1957 229 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19570100229

      • Βασιλικό Διάταγμα 16 1966 7 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19660100007

      • Νόμος 299 1976 90 Α

       Περιγραφή Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19760100090

      • Νόμος 29 1158 1981 127 Α

       Περιγραφή Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας Καλ/κης Εκπ/σεως κ.λ.π..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100127

      • Νόμος 41 1597 1986 68 Α

       Περιγραφή Προστασία και ανάπτυξη της Κιν/κής Τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100068

      • Νόμος 10 παρ. 13 3207 2003 302 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 385731216 2011 693 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110200693

      • Υπουργική Απόφαση 7388 1994 123 Β

       Περιγραφή Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.Αρ.Πραξης: ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200123

      • Υπουργική Απόφαση 780362473 2004 1595 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201595

      • Υπουργική Απόφαση 33990 1987 500 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κρουστών.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33990

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991 1987 500 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλαβικύμβαλου .Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33991

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 33992 1987 500 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200500

      • Υπουργική Απόφαση 85303 2007 1913 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Σαξοφώνου.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85303

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301 2007 1913 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Χορωδίας.Αρ. Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/85301

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070201913

      • Υπουργική Απόφαση 22328 2009 530 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις λειτουργίας Σχολής Διεύθυνσης Ορχήστρας.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/22328

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200530

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου προς τον αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που ορίζει η ΚΥΑ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 (Β΄ 693) και η Υπουργική Απόφαση 78036/2473/14.10.2004 (Β΄ 1595).

       Σημειώσεις Για αίτημα ίδρυσης Ωδείου - Μουσικής Σχολής από Φυσικό Πρόσωπο ή μέλος Δ.Σ., Επιτροπής ή Σωματείου Νομικού Προσώπου.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Διαβίβαση δικαιολογητικών κτιριολογικού ελέγχου στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο Δήμος διαβιβάζει τα δικαιολογητικά κτιριολογικού ελέγχου στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.

       Σημειώσεις Για τα ΜΕΙ της Αττικής, η διαβίβαση γίνεται δια του Τμήματος Μουσικής Εκπαίδευσης, (ΤΜΕ) της Διεύθυνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (ΔΚΕ) του ΥΠ.ΠΟ.Α..

       Όχι Όχι


      • 5 Πραγματοποίηση αυτοψίας στο κτίριο και σύνταξη Πρακτικού Αυτοψίας από την Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων Μουσικών Εκπαιδευτηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον το Πόρισμα της Επιτροπής Κτιριολογικού Ελέγχου, βεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο που θα στεγαστεί το ωδείο / μουσική σχολή, το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου συντάσσει σχέδιο Απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης Ωδείου/Μουσικής Σχολής και τη διαβιβάζει στον Δήμαρχο προς υπογραφή.

       Σημειώσεις Η άδεια ενδέχεται να αφορά σε μεταστέγαση, Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Παραρτήματος αυτού, ή σε τροποποίηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Αδείας Ίδρυσης Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Ωδείου/Μουσικής Σχολής υπογράφεται από τον Δήμαρχο (πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 31 Ιουλίου).

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της Αδείας Ίδρυσης ΜΕΙ σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης Ωδείου/Μουσικής Σχολής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταχωρείται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση του ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου κοινοποιεί το ΦΕΚ Ίδρυσης Μουσικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στο Τμήμα Μουσικής Εκπαίδευσης (ΤΜΕ) της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (ΔΚΕ) του ΥΠ.ΠΟ.Α..

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.