Άδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2805d0b8-1b81-4681-a231-11dac7d34fc0 628532

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.), κατόπιν θετικής εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Η άδεια λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», εάν διαπιστωθεί από τις Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ανακαλείται προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 59555/2459/18.10.2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2000).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι δικαιούχοι αδείας λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.), για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου με αεροπορικά καύσιμα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., οφείλουν:

α) είτε να συστήσουν «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., β) είτε να συνάψουν ιδιωτικό συμφωνητικό με εταιρεία που διαθέτει «Φορολογική αποθήκη» εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., προς εξυπηρέτηση των αναγκών των αεροσκαφών υδατοδρομίου. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση της κατοχής και άλλων αδειών ή διοικητικών πράξεων, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

Απαγορεύεται ο ανεφοδιασμός αεροπορικών καυσίμων σε αεροσκάφη υδατοδρομίου από «Σταθμό Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 181170/7-7-2021, ΦΕΚ 3134/τ.Β΄/2021, με ΑΔΑ:614Δ465ΧΘΞ-ΙΚΑ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του δημόσιου φορέα.

Σημειώσεις

Το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ο δημόσιος φορέας εμπίπτει στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής αίτησης, εφόσον έχουν προηγηθεί τα αναφερόμενα στο εδ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ αρ. 181170/2021 (ΦΕΚ 3134/Β) κ.υ.α, σύμφωνα με τα οποία, στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία του και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή της μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεών του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

      Επίσημος τίτλος

      Αδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» χορηγείται σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σε δημόσιο φορέα, εφόσον ο αιτών πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). β) Έχει τη θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται η προηγούμενη θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η εισήγηση εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 9.1 έως και 9.9 του άρθρου 4 και των απαιτήσεων του Παραρτήματος Γ της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138). Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διατυπώνονται από τον αιτούντα στην αίτηση. Με τη θετική εισήγηση αποδεικνύεται ότι ο αιτών, ως «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 19 του άρθρου 2 της παρούσας.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή αντίγραφο άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου. Άδεια

       Αντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, ή αντίγραφο άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 Εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Γνωμοδότηση

       Εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 12 Δικαιούχοι άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. 1. Η άδεια λειτουργίας Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» χορηγείται σε φυσικό ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σε δημόσιο φορέα, εφόσον ο αιτών πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). β) Έχει τη θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η εισήγηση εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά από αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 9.1 έως και 9.9 του άρθρου 4 και των απαιτήσεων του Παραρτήματος Γ της υπό στοιχεία Δ3/Β/16067/3831/2011 απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1138). Τα κατά περίπτωση υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σχετίζονται με τις δραστηριότητες που διατυπώνονται από τον αιτούντα στην αίτηση. Με τη θετική εισήγηση αποδεικνύεται ότι ο αιτών, ως «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 19 του άρθρου 2 της παρούσας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5300

      • 3 Απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. από τον αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30). Απόφαση

       Απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. από τον αρμόδιο Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άρθρο 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου 1. ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254). Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β΄ 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών φορέων της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: α) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. Κατά την τελευταία οκταετία από την αίτηση, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για νοθεία καυσίμων και για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183). ii. Έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για τη λειτουργία του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. iii. Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4663/2020 (Α΄ 30) και της παρούσας απόφασης. iv. Κατά περίπτωση χωροθέτησης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ο αιτών αναφέρει τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους συμμορφώνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας. β) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιος φορέας, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι: i. Κατά την τελευταία οκταετία από την αίτηση, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για νοθεία και για λαθρεμπορία καυσίμων και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία και για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183), ii. Έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για τη λειτουργία του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. iii. Εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) και της παρούσας απόφασης. iv. Κατά περίπτωση χωροθέτησης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ο αιτών - νομικό πρόσωπο διά του νομίμου εκπροσώπου του αναφέρει τους περιβαλλοντικούς όρους με τους οποίους συμμορφώνεται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Μηχανικού της εγκατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Μηχανικού της εγκατάστασης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Μηχανικού της εγκατάστασης, στην οποία δηλώνονται τα εξής: α) Η θέση του «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις. Έχει εκδοθεί άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας όπου αυτή απαιτείται. β) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. γ) Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός που υπάρχουν στην εγκατάσταση Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων. δ) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των επί μέρους εγκαταστάσεων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται. ε) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. έγινε σύμφωνα με τα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. στ) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της εγκατάστασης, διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Τεχνικού Ασφάλειας, Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Τεχνικού Ασφάλειας,

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του Τεχνικού Ασφάλειας, στην οποία δηλώνεται ότι: έχει αναλάβει καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας του «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» και είναι εγγεγραμμένος στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 50067/28/2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 3952). Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Τεχνικό φάκελο κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Μελέτη

       Τεχνικό φάκελο κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Τεχνικό φάκελο κατασκευής του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. που περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής: α) Τεχνική έκθεση που περιέχει τη μελέτη της ηλεκτρολογικής και της μηχανολογικής εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, σε ένα (1) αντίγραφο. Στην έκθεση αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη τη δομή της εγκατάστασης, όπως: αα) ο τρόπος ανεφοδιασμού των αεροσκαφών υδατοδρομίου, ββ) οι επί μέρους εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, γγ) η μελέτη της κυκλοφορίας των οχημάτων εντός του χώρου του υδατοδρομίου ή εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα και εντός της προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου, δδ) τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν οι εξοπλισμοί, εε) η τεχνική μέθοδος με την οποία διενεργήθηκε η δραυλική δοκιμή στις σωληνογραμμές του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ, καθώς και τα αποτελέσματά της. β) Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού (δεξαμενές, σωληνώσεις, αντλίες - διανομείς, βάνες), του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και τα παρακάτω: αα) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, ββ) πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη, γγ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των δεξαμενών αεροπορικών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, δδ) πιστοποιητικό ογκομέτρησης και ογκομετρικός πίνακας από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή αεροπορικών καυσίμων. γ) Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξαμενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές, καθώς και η βεβαίωση της υδραυλικής δοκιμής. δ) Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως ορίζεται από τους κατασκευαστές του. 2.Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 8 Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, σε ένα (1) αντίγραφο, θεωρημένο από τον αρμόδιο Φορέα που εξέδωσε την απόφαση παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με την παρ. 1ζ του άρθρου 7 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30) και υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό, κατάλληλης κλίμακας, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87 ή W.G.S. 84). Στο σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται: α) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού, όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης και της καθορισμένης Ζώνης Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα και του υδατοδρομίου, β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, αν υπάρχουν, γ) η επιφάνεια χώρου του υδατοδρομίου, δ) η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου, ε) η θέση προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου, στ) οι θέσεις αγκυροβολίας ή παραβολής των πλοίων ή σκαφών, ζ) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα ή τουριστικού λιμένα και του υδατοδρομίου, η) τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 του π.δ. 1224/1981(Α΄ 303), ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), αν υπάρχουν, θ) η θέση Μ/Σ ή/και του πεδίου Μέσης Τάσης ή/και Η/Ζ ή/και άλλων μηχανημάτων που χωροθετούνται εξωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν, ι) η θέση ραντάρ ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή άλλη συσκευή υψηλών συχνοτήτων παρόμοιας ισχύος, και τη θέση ραντάρ επίγειων κινήσεων πλοίων, σκαφών ή αεροσκαφών υδατοδρομίου, ια) ο χώρος παραχώρησης που καταλαμβάνει ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως οι διαστάσεις των πλευρών του, η υψομετρική του διαφορά από την επιφάνεια της θάλασσας, τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του, οι κλίσεις στο χώρο, οι εξωτερικές και οι εσωτερικές αποστάσεις του με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, συμπεριλαμβάνοντας εντός του χώρου του και τα παρακάτω: αα) τη θέση του «Συνοδού κτηρίου» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., ββ) τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων ανεφοδιασμού για την τροφοδοσία του κάθε «ενιαίου φορέα» ή δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα και για το ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου, γγ) τη θέση των ενιαίων φορέων ή του ενιαίου φορέα ή της δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα, δδ) τη θέση Μ/Σ και του πεδίου Μέσης Τάσης ή/και Η/Ζ ή UPS ή/και άλλων μηχανημάτων που χωροθετούνται εσωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν, εε) τη θέση των όλων των αντλιών, βανών και διανομέων, στστ) τη θέση της βαλβίδας του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή τη θέση του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό), ζζ) τη θέση απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling),αν υπάρχει και της στάθμευσης του βυτιοφόρου, ηη) οι θέσεις των διακοπτών έκτακτης ανάγκης και των ανιχνευτών διαρροής καυσίμου. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από τον Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται όλα τα κτήρια και οι χώροι που χωροθετούνται σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση «Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.» και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από ορατούς αρχαιολογικούς χώρους, εφόσον έχει χορηγηθεί η σχετική έγκριση από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία επισυνάπτεται ή αναφέρεται στο τοπογραφικό διάγραμμα. 2. .Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 9 Σχέδιο γενικής διάταξης Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο γενικής διάταξης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: 1. Σχέδιο γενικής διάταξης, σε ένα (1) αντίγραφο, κατάλληλης κλίμακας, ανάλογα με την έκταση του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα που χωροθετείται εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Στο σχέδιο γενικής διάταξης αποτυπώνεται η χωροθέτηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως: α) Διαστάσεις και θέση του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. β) Διαστάσεις και θέση του «Συνοδού κτηρίου». γ) Διαστάσεις και τις θέσεις στάθμευσης των οχημάτων ανεφοδιασμού για την τροφοδοσία του κάθε «ενιαίου φορέα» ή δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα και για το ανεφοδιασμό των αεροσκαφών υδατοδρομίου, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησής τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. και στην προβλήτα πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. δ) Διαστάσεις και η θέση του κάθε ενιαίου φορέα, συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: αα) Διαστάσεις και θέσεις των δεξαμενών. ββ) Διαστάσεις και θέσεις διανομέων - αντλιών αναρρόφησης. Οι παραπάνω υποπερ. αα) και ββ) αποτυπώνονται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενιαίος φορέας στην εγκατάσταση Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ε) Κατανομή αντιεκρηκτικών ζωνών, η «Ζώνη ανεφοδιασμού» και η «Περιοχή ασφαλείας ανεφοδιασμού». στ) Διαστάσεις και τη θέση του Μ/Σ ή/και του πεδίου Μέσης Τάσης (Μ.Τ) ή/και Η/Ζ ή/και UPS ή/και άλλων μηχανημάτων, που χωροθετούνται εσωτερικά στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αν υπάρχουν. ζ) Κατά περίπτωση εγκατάστασης, στο σχέδιο αποτυπώνονται τα εξής: αα) οι εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ των ενιαίων φορέων ή των δεξαμενών εκτός ενιαίου φορέα και του κάθε ενιαίου φορέα ή της κάθε δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που χωροθετούνται εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., όπως αναφέρονται παραπάνω, ββ) οι αποστάσεις του «Συνοδού κτηρίου» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ, των εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, του λιμένα, του τουριστικού λιμένα, καθώς και οποιοδήποτε πλοίων, σκαφών και άλλων αεροσκαφών υδατοδρομίου που δεν ανεφοδιάζονται με καύσιμα, από τον εξοπλισμό του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER) ή/και από τη βαλβίδα του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και από το υπέργειο σημείο ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυο σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή/και από την απομακρυσμένη πλήρωση (offset filling), αν υπάρχει, γγ) οι οριζόντιες αποστάσεις του κάθε «ενιαίου φορέα» ή της κάθε υπέργειας δεξαμενής εκτός ενιαίου φορέα, του διανομέα ή της αντλίας αναρρόφησης, του οχήματος ανεφοδιασμού (HYDRANT DISPENSER) ή/και της βαλβίδας του hydrant (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται «Σύστημα HYDRANT» για ανεφοδιασμό) ή/και του υπέργειου σημείου ανεφοδιασμού (σε περίπτωση που χρησιμοποιείται υπέργειο σύστημα δίκτυα σωληνώσεων διανομής καυσίμων για ανεφοδιασμό) ή/και της απομακρυσμένης πλήρωσης (offset filling), αν υπάρχουν, από την ακτογραμμή του υδατοδρομίου ή της χερσαίας ζώνης λιμένα ή της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα, κατά περίπτωση που χωροθετείται ο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ή από την άκρη της προβλήτας πρόσδεσης ή του κρηπιδώματος. 2. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 10 Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων Ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο

       Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε ένα (1) αντίγραφο, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με το μέγεθος της, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, οι εξής εγκαταστάσεις:

       • α. Στο μηχανολογικό σχέδιο:
       Όλο το δίκτυο των υπόγειων ή των υπέργειων σωληνώσεων παροχής καυσίμου του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., μέχρι και τη θέση προβλήτας πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου. Στο σχέδιο σημειώνονται τα εξής:
        • αα) οι σωληνώσεις (υπόγειες ή/και υπέργειες),
        • ββ) οι συνδέσεις τους με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές, αντλίες, βάνες, διανομείς),
        • γγ) ο πίνακας επί του σχεδίου που αναφέρονται οι
       γραμμές σωληνώσεων (ανά γραμμή σωλήνωσης αναφέρεται η διατομή και η αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο μηχανολογικό σχέδιο).
       • β. Στο ηλεκτρολογικό σχέδιο:
       αα) Η θέση του ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής χαμηλής τάσης (Χ.Τ), μεσαίας τάσης (Μ.Τ) με το Μ/Τ, αν υπάρχει εντός του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Μ.Τ και οι θέσεις των υποπινάκων, αν υπάρχουν. Η σύνδεση αυτών με το δίκτυο ισχυρών και ασθενών ρευμάτων που έχουν εγκατασταθεί στο Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στο «Συνοδό κτήριο» του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., στην προβλήτα πρόσδεσης για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών υδατοδρομίου και με το λοιπό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό (όπως διακόπτες έκτακτης ανάγκης, κινητήρες, φωτιστικά σώματα), καθώς και με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
        • ββ) Οι γειώσεις με τις διατομές τους και το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), όπου απαιτείται εγκατάσταση ΣΑΠ.
        • γγ) Ο πίνακας επί του σχεδίου που αναφέρονται οι
       γραμμές τροφοδοσίας (ανά γραμμή τροφοδοσίας αναφέρεται η διατομή καλωδίου και η αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο).
        • δδ) Στο ηλεκτρολογικό σχέδιο ακολουθείται ο εξής
       χρωματισμός: μαύρο για το δίκτυο ισχυρών ρευμάτων, κόκκινο για το δίκτυο των ασθενών ρευμάτων, κίτρινο για την γείωση και γκρι για το Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ).
       • γ. Μονογραμμικά σχέδια των ηλεκτρολογικών πινάκων Χ.Τ.
       Στα σχεδία αυτά αποτυπώνονται τα παρακάτω:
        • αα) Η σύνδεση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τους άλλους υποπίνακες ή με το Μ/Σ και με πεδίο Μ.Τ.(αν υπάρχουν υποπίνακες, Μ/Σ και πεδίο Μ.Τ.).
        • ββ) Οι ηλεκτρολογικοί πίνακες ή υποπίνακες με όλα τα στοιχεία τους όπως αυτόματοι διακόπτες ισχύος και διατάξεις προστασίας από ρεύματα διαρροής - Διάταξη Διαφορικού Ρεύματος (Δ.Δ.Ρ.), ασφάλειες, αυτόματες ασφάλειες - μικροαυτόματοι διακόπτες (μονοπολικές ή/και διπολικές ή/και τριπολικές ή/και τετραπολικές, μία για κάθε αναχώρηση γραμμής, ονομαστικής έντασης ανάλογης με τα κυκλώματα - φορτία που τροφοδοτεί), απαγωγείς κρουστικών υπερτάσεων για τα ισχυρά και ασθενή ρεύματα, μέσα και όργανα ελέγχου (όπως χρονοδιακόπτες, ενδεικτικές λυχνίες, μονάδα ελέγχου - PLC, αμπερόμετρα, βολτόμετρα, φίλτρα αρμονικών, σταθεροποιητής τάσης, αν υπάρχουν).
        • γγ) Τα κυκλώματα - φορτία που τροφοδοτεί ο ηλεκτρολογικός πίνακας διανομής ή ο κάθε υποπίνακας (όπως φωτισμού, κίνησης κ.α.) με αναφορά τη διατομή καλωδίων ανά γραμμή τροφοδοσίας και την αρίθμησή της, όπως αποτυπώνεται στο ηλεκτρολογικό σχέδιο
       • δ. Μονογραμμικό σχέδιο ηλεκτρολογικού πίνακα Μ.Τ (αν υπάρχει στην εγκατάσταση).
       Αποτυπώνονται οι διατάξεις ασφαλείας, όπως διακόπτης φορτίου / αποζεύκτης, γειωτής, ασφάλειες - αυτόματος διακόπτης ισχύος, απαγωγείς υπερτάσεων, μονάδα ελέγχου και άλλα στοιχεία που απαιτούνται, ο Μ/Σ και η σύνδεση με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας .
       • ε. Διάγραμμα διανομής εγκατάστασης.
       Αποτυπώνεται η σύνδεση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα διανομής με τους άλλους υποπίνακες και με πεδίο Μ.Τ, αν υπάρχουν υποπίνακες και πεδίο Μ.Τ. 2. Υποβάλλονται τα δ) και ε)σχέδια, αν υπάρχουν στην εγκατάσταση. 3. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5280

      • Απόφαση 181170 2021 3134 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των επιμέρους εγκαταστάσεων της εγκατάστασης παροχής καυσίμων για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών υδατοδρομίου και των διαδικασιών εφοδιασμού των δεξαμενών αυτής με καύσιμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203134

       ΑΔΑ 614Δ465ΧΘΞ-ΙΚΑ

      • Νόμος 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Νόμος 38 έως και 48 4903 2022 46 Α

       Περιγραφή Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις (Το ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100046

      • 1 Έναρξη της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της σχετικής αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Αίτηση του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του δημόσιου φορέα.

       Σημειώσεις Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από την ημερομηνία υποβολής τους. Στη συνέχεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αδειοδοτούσα υπηρεσία διενεργεί αυτοψία εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν της διενέργειας της ανωτέρω αυτοψίας ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία χορηγεί στον αιτούντα άδεια λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία του και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή της μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεών του.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική παραλαβή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση δικαιολογητικών από το αρμόδιο τμήμα της αδειοδοτούσας αρχής. Η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία υποχρεούται εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών στον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών από την ημερομηνία υποβολής τους.

       Σημειώσεις Παρ. 5 και 6 του άρθρου 14 "5. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή." "6. Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους."

       Όχι Όχι


      • 5 Αυτοψία της εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στη συνέχεια και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, η Αδειοδοτούσα υπηρεσία διενεργεί αυτοψία εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. προκειμένου να διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας

       Σημειώσεις Εφόσον διαπιστωθεί κατόπιν της διενέργειας της ανωτέρω αυτοψίας ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία χορηγεί στον αιτούντα άδεια λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία του και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή της μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεών του.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με τη θετική εισήγηση αποδεικνύεται ότι ο αιτών, ως «Φορέας Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.», ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια που αναφέρονται στην περ. β της παρ. 19 του άρθρου 2 της παρούσας.

       Ναι Όχι


      • 7 Απόρριψη της αίτησης - Ενημέρωση ενδιαφερομένου


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία του και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή της μη συμμόρφωσης των εγκαταστάσεών του.

       Σημειώσεις Παρ.7, 9 και 11 του άρθρου 14 "7. Η άδεια λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», εάν διαπιστωθεί από τις Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, ανακαλείται προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία 59555/2459/18.10.2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2000)." " 9. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού ή αλλαγή τεχνικού ασφαλείας, ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας υποχρεούται να υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία το νέο σε ισχύ δικαιολογητικό για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., αλλά επικαιροποιείται ο φάκελος της εγκατάστασης με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της Αδειοδοτούσας Υπηρεσίας περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την Ελεγκτική Υπηρεσία ή από λοιπές Ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσίες ότι ο «Σταθμός Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» λειτουργεί, χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά και σφραγίζονται οι επί μέρους εγκαταστάσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 59555/2459/18.10.2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1261), έως και την υποβολή του νέου ισχύοντος αντίστοιχου δικαιολογητικού." " 11. Απαγορεύεται ο ανεφοδιασμός αεροπορικών καυσίμων σε αεροσκάφη υδατοδρομίου από «Σταθμό Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», που δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας."

       Ναι Ναι


      • 8 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κοινοποιείται στον αρμόδιο Φορέα Λειτουργίας, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Α.Α.Δ.Ε, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της παρ. 7 του άρθρου 2 της παρούσας και στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 1).

       Σημειώσεις Παρ. 4, 10 και 12 του Άρθρου 14 " 4. Όπου, μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας του «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» απαιτείται η τροποποίηση κάποιων από τα στοιχεία της εγκατάστασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., τότε ο αιτών υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όπως: α) αίτηση χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας λόγω τροποποιήσεων της εγκατάστασης του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ., β) τις υπεύθυνες δηλώσεις, γ) τα σχέδια και τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Στη συνέχεια, για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. "10. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)» δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχό της από την υποχρέωση της κατοχής και άλλων αδειών ή διοικητικών πράξεων, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ." "12. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης και της εκμετάλλευσης σε άλλο φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιο φορέα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4663/2020 (Α΄ 30), ενός «Σταθμού Ανεφοδιασμού Αεροπορικών Καυσίμων Αεροσκαφών Υδατοδρομίου (Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ.)», εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης στο όνομα του νέου δικαιούχου, υποβάλλοντας στην Αδειοδοτούσα Υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Σ.Α.Α.Κ.Α.Υ. (παρ. 1 του παρόντος)."

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.