Άδεια λειτουργίας συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe46ad562-5ac5-4794-b827-7d08cbe9e4b5 465625

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες σε Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Εκκλησιαστικούς φορείς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως έναν (1) χρόνο και διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιβολή και είσπραξη του διοικητικού προστίμου. Οι φορείς που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως την 31η.12.2022.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια λειτουργίας συμβουλευτικών - θεραπευτικών μονάδων του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Εντός έξι (6) μηνών από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, η Μονάδα οφείλει να αιτηθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και να προβεί στις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό ενέργειες.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που αναπτύσσει τη Μονάδα, στην οποία περιγράφονται τα πρόσωπα που στελεχώνουν την Μονάδα και απασχολούνται σε αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργία της, όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που αναπτύσσει τη Μονάδα, στην οποία περιγράφονται τα πρόσωπα που στελεχώνουν την Μονάδα και απασχολούνται σε αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργία της, όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης, με την οποία αποδέχεται τη θέση του/της. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης, με την οποία αποδέχεται τη θέση του/της.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Άδειες άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα όπου τα παραπάνω απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άδεια

       Άδειες άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα όπου τα παραπάνω απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που θα λειτουργήσει τη μονάδα ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που θα λειτουργήσει τη μονάδα ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Πιστοποιητικό μηχανικού, πως οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τον σχεδιασμό που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μηχανικού, πως οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της με αριθμό Δ2α/οικ.46350/18.06.2019 (ΦΕΚ 2463 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μελέτη και τον σχεδιασμό που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Πόρισμα επιτόπιου ελέγχου από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η αιτούσα Μονάδα Έκθεση

       Πόρισμα επιτόπιου ελέγχου από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η αιτούσα Μονάδα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στις οποίες εδρεύουν οι ως άνω μονάδες υποχρεούνται να ασκούν επιτόπιο έλεγχο στις Μονάδες πριν την έναρξη της λειτουργίας τους και ύστερα από αίτημα του φορέα που θα αναπτύξει τη Μονάδα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και προδιαγραφών των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, και να υποβάλλουν στο Υπουργό Υγείας σχετικό πόρισμα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 21 4958 2022 142 Α

       Περιγραφή Μετά από το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν.4139/2013 (Α’ 74), περί ανάπτυξης, εποπτείας και ελέγχου συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες, προστίθενται νέο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο, και η παρ. 2 του άρθρου 58 διαμορφώνεται ως εξής: «2. Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω μονάδων. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις (3) μήνες έως έναν (1) χρόνο και διοικητικό πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία επιβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την επιβολή και είσπραξη του διοικητικού προστίμου. Οι φορείς που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης έως την 31η.12.2022. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας εγκρίνονται τα προγράμματα, που εφαρμόζονται στα καταστήματα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω προγράμματα.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100142

      • Νόμος 91 παρ. 5 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 2 του άρθρου 58 προστίθεται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι προδιαγραφές, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα, σχετικό με τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παραπάνω μονάδων. Τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως ένα χρόνο και διοικητικό πρόστιμο από τριάντα (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 58 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες: α) πρόληψη − ενημέρωση β) θεραπευτική αποκατάσταση γ) κοινωνική επανένταξη. 2. Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 51, είναι το Υπουργείο Υγείας μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Υγείας, εγκρίνονται τα προγράμματα, που εφαρμόζονται στα καταστήματα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω προγράμματα. 3. Με την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους όρους μπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες μονάδες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, και: α) Δήμοι και Περιφέρειες, β) κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις, γ) εκκλησιαστικοί φορείς, τη λειτουργία των οποίων αποφασίζει η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ε) νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν αποκλειστικά τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 σκοπούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • Υπουργική Απόφαση 8 Δ2α/οικ.46350 2019 2463 Β

       Περιγραφή Άρθρο 8 Δικαιολογητικά και Διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 1. Εντός έξι μηνών από την χορήγηση της άδειας ίδρυσης, η Μονάδα οφείλει να αιτηθεί για την χορήγηση άδειας λειτουργίας και να προβεί στις απαραίτητες για το σκοπό αυτό ενέργειες. Ειδικότερα, η Μονάδα οφείλει να αποστείλει στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που αναπτύσσει τη Μονάδα, στην οποία περιγράφονται τα πρόσωπα που στελεχώνουν την Μονάδα και απασχολούνται σε αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργία της, όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης και σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας υπουργικής απόφασης. β) Υπεύθυνη δήλωση του/της επιστημονικά υπεύθυνου/ης, με την οποία αποδέχεται τη θέση του/της. γ) Άδειες άσκησης επαγγέλματος και πιστοποιητικά εγγραφής στους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους του προσωπικού που θα απασχοληθεί στη μονάδα όπου τα παραπάνω απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα που θα λειτουργήσει τη μονάδα ότι δεν έχουν προκύψει μεταβολές/τροποποιήσεις του κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας όπως αυτός έχει κατατεθεί κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ίδρυσης. ε) Πιστοποιητικό μηχανικού πως οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Μονάδας πληρούν τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης και έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τη μελέτη και το σχεδιασμό που κατατέθηκαν κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης. 2. Οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στις οποίες εδρεύουν οι ως άνω μονάδες υποχρεούνται να ασκούν επιτόπιο έλεγχο στις Μονάδες πριν την έναρξη της λειτουργίας τους και ύστερα από αίτημα του φορέα που θα αναπτύξει τη Μονάδα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και προδιαγραφών των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, και να υποβάλλουν στο Υπουργό Υγείας σχετικό πόρισμα. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδίδεται άδεια λειτουργίας των μονάδων του άρθρου 58 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202463

       ΑΔΑ ΩΟ2Μ465ΦΥΟ-Ι4Λ

      • 1 Υποβολή αίτησης προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος Φορέας ή Νομικό Πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επαρκής και ακριβής φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Ανεπαρκή ή ανακριβή στοιχεία φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση αιτούντα για τον φάκελό του

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημέρωση αιτούντα για την πληρότητα ή μη της αίτησης προκειμένου να προχωρήσει ή όχι στο επόμενο βήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Αίτηση ενδιαφερομένου στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η Μονάδα για επιτόπιο έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στις οποίες εδρεύουν οι ως άνω μονάδες υποχρεούνται να ασκούν επιτόπιο έλεγχο στις Μονάδες πριν την έναρξη της λειτουργίας τους και ύστερα από αίτημα του φορέα που θα αναπτύξει τη Μονάδα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και προδιαγραφών των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, και να υποβάλλουν στον Υπουργό Υγείας σχετικό πόρισμα.

       Όχι Όχι


      • 7 Επιτόπιος έλεγχος Υγειονομικής Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η αιτούσα Μονάδα πριν την έναρξη της λειτουργίας της,ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων και προδιαγραφών των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή πορίσματος της Υγειονομικής Υπηρεσίας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πόρισμα επιτόπιου ελέγχου από την Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας όπου εδρεύει η αιτούσα Μονάδα. Οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας στις οποίες εδρεύουν οι ως άνω μονάδες υποχρεούνται να ασκούν επιτόπιο έλεγχο στις Μονάδες πριν την έναρξη της λειτουργίας τους και ύστερα από αίτημα του φορέα που θα αναπτύξει τη Μονάδα, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και προδιαγραφών των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, και να υποβάλλουν στο Υπουργό Υγείας σχετικό πόρισμα.

       Όχι Όχι


      • 9 Θετικό πόρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Αρνητικό πόρισμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας       Ναι Ναι


      • 11 Έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο και αποστολή αυτής στον αιτούντα

       Όχι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.