Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση67c5595f-e451-4641-8e49-c867771aba73 916311

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
2
)

Κόστος

2,04 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση, σε ιδιώτες ή σωματεία, αδειών μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων του ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις. Εξαιρούνται από τη διαδικασία οι μεταφορές που αφορούν εμπροσθογεμή μονόκαννα ή βρχύκαννα όπλα (όπως καριοφίλια, πιστόλες και κουμπούρες), οπισθογεμή πυροβόλα όπλα με βελονοτά φυσίγγια (συστήματος LE FAUCHEUX), κατασκευασθέντων προ του έτους 1870 μη δυνάμενων να δεχτούν ενεργά φυσίγγια, ως και σπαθιών, λογχών, ξιφών, ξιφιδίων, μαχαιριών, κατασκευασθέντων προ του έτους 1922, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επιδείξουν βεβαίωση αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, από την οποία να προκύπτει το έτος κατασκευής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/Α.Ε.Α.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος αυτού, και για τα νομικά πρόσωπα του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους. Στην αίτηση μνημονεύονται και τα στοιχεία των όπλων και λοιπών αντικειμένων, των οποίων ζητείται η μεταφορά ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Προκειμένου περί νομικών προσώπων, με την αίτηση συνυποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού. Επίσης, αναφέρεται αν υφίσταται ενεργή άδεια κατοχής συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή εκδίδεται σε κάθε περίπτωση απάντηση, θετική (έκδοση άδειας) ή αρνητική (έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος) Η έλλειψη απάντησης δεν συνεπάγεται τη σιωπηρή έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Άδεια μεταφοράς από κράτος-μέλος στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων του ν. 2168/1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια μεταφοράς από κ-μ στη χώρα μας, όπλων ή αντικειμένων του ν. 2168-1993 που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ιατρικές Ο αιτών να μην πάσχει και να μην έχει νοσηλευτεί για μείζονα ψυχική διαταραχή ή σοβαρή διαταραχή προσωπικότητας. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση αυτή ισχύει για το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για α) οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών, β) οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.2168/93 και του ν.3500/2006. Επίσης, να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για: α) πράξεις που τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος, β) παραβιάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από το οργανωμένο έγκλημα, για τρομοκρατικές πράξεις, για παραβιάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του αρ. 15 του ν.2168/93, γ) πράξεις που προβλέπονται στο ν.3500/2006. Σε περίπτωση σωματείου η προϋπόθεση αφορά το σύνολο των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση σωματείου, η προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Τα προς μεταφορά είδη να έχουν χαρακτηριστεί ως συλλεκτικά ή ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εισαγωγής/μεταφοράς ειδών ατομ.χρ. , Διαμετακόμισης 2.04 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6022

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών. Βεβαίωση

       Οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση βεβαιώσεις - υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Άδεια κατοχής συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων. Άδεια κατοχής / κυριότητας

       Άδεια κατοχής συλλεκτικών αντικειμένων, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η άδεια κατοχής αναζητείται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας μεταφοράς Διεύθυνση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7393

      • 3 Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου. Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του εκπροσώπου του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 5511

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 5 Έγγραφο ορισμού εκπροσώπου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφο ορισμού εκπροσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9338

      • 6 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 4750

      • 7 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. Φωτογραφία

       Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8298

      • 8 Πιστοποιητικό απενεργοποίησης της δημόσιας αρχής επαλήθευσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απενεργοποίησης της δημόσιας αρχής επαλήθευσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που απαιτείται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8619

      • Νόμος 2 4678 2020 70 Α
      • Νόμος 2, 26 2168 1993 147 Α

       Περιγραφή Μεταφορά αντικειμένων του ν. 2168/1993 εντός της Ε.Ε..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100147

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3009/2/177-α 2020 4705 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 7011/1058-ιδ 2004 1338 Β

       Περιγραφή Καθορισμός προθεσμιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040201338

      • Υπουργική Απόφαση 3009/2/84-δ 2004 1208 Β
      • 1 Παραλαβή και έλεγχος αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα παραλαμβάνει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά και προβαίνει στον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας αυτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Ασφαλείας ή Αστυνομίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αφού προβεί στον έλεγχο του αιτήματος, υποβάλλει αυτό στην Προϊστάμενη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας, μετά της πρότασής της.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας ή Ασφαλείας αφού προβεί στον έλεγχο του αιτήματος εκδίδει απόφαση (θετική ή αρνητική) για την μεταφορά των αντικειμένων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Απόφαση διαβιβάζεται στο αρμόδιο Τμήμα για επίδοση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδοση της Απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής εντός μηνός από την επίδοσή της.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.